Jump to content

СЪБУДЕТЕ СЕ, ДЕЦА НА СВЕТЛИНАТА!


valiamaria
 Share

Recommended Posts

СЪБУДЕТЕ СЕ, ДЕЦА НА СВЕТЛИНАТА!

Сила

Растете във вътрешна сила и тогава външна не ще ви липсва, щом се нуждаете от нея за моето дело.

Силата на цялата вселена тогаз е във ваша помощ!.

Има една сила, която човек винаги чувствува и от която може да живее: силата на собствената Божественост.

Изявявайте я все повече и повече и скоро тялото ви ще се покори на своя Господар.

Обаче не трябва да очаквате, че ще можете да употребите в две различни направления силата, която владеете.

Употребете я само за Неговото дело и за всичко, което улеснява пътя Му.

Трябва да се научите да пестите енергията, да употребявате силата си само за доброто на другите, не за самите вас.

Пестете силите си при по-маловажните неща, за да ги имате достатъчно, когато се нуждаете от тях.

Станете сами по себе си сила и не ставайте зависими от външните обстоятелства.

Елате при мен по собствена сила и отстранете от себе си всичко, което стои на пътя ви.

Стремете се все повече да изпълните това, което моята сила ви носи.

Дръжте ме винаги в мислите си и притегляйте моята сила към себе си.

Научете се да употребявате Силата ми вместо вашата.

Така ще можете много по-добре да помагате, отколкото ако употребявате собствената енергия.

Като употребявате правилно силата, която имате, ще ви се даде повече.

Владейте тялото си

Внимавайте върху вашия инструмент; научете се да го владеете. Обучавайте го да се покорява на волята ви.

Употребявайте мощта си, за да владеете силите, които го движат.

Научете се да се освободите от нисшите си тела и да ги употребявате като ваши оръдия, без да губите властта си над тях.

Всеки ден употребявайте известно време за това и виждайте в тях само инструмент за ваша употреба.

Стремете се към живот извън това тяло, обучавайте го съзнателно да се покорява на Божественото у вас.

Мълчаливо стойте настрана с решението да ме оставите аз да действувам чрез него.

С едно силно физично тяло ще можете да владеете по-добре другите инструменти, но само физичното тяло не ще ви направи способни за по-висша работа.

И другите трябва да се укрепят и то до такава степен, че даже и в сън да не ги докосва никакво влияние.

Астралното тяло трябва да стане спокойно. И менталното също трябва да бъде доведено до спокойствие. Правете често туй; това му е нужно.

Не смесвайте желанията на астралното или менталното тяло с вътрешния си глас.

Помъчете се съзнателно да различавате интуиция и импулс.

Когато държите строго под властта си нисшите си оръдия, няма да ви бъде мъчно това различаване.

Не се вслушвайте вече в недостойни подбуди.

Добро разположение

Разположението е най-добрият ви лекар: живейте в радост и сила.

Доброто разположение, е качество, което действува и при скръб.

Нова сила винаги ще се втича във вас, ако се научите да сте отворени винаги за радостта и красивата страна на живота; това трябва винаги да с~ проявява от нашите ученици.

Бъдете радостни и смели в пътя и към всичките; и не давайте власт на маловажните неща да разслабват и пречат на издръжливостта ви.

Бъдете доверчиви и радостни. Животът трябва да протече през вас с всичката си сила и красота.

Имайте винаги добро разположение; не поглеждайте назад в миналото с тъга и с мисълта, че трябваше по-добре да действувате.

Живейте за бъдещето.

Несполука може да се яви само там, гдето е престанал стремежът. Всичко друго е растеж, даже и там, гдето не можете да го разпознаете.

Бъдете радостни и без тревога - защото сме винаги при вас.

Чувство на щастие

Мислете върху доброто на другите, стремете се да допринесете нещо за това, дето можете.

Това е първата ти най-важна задача; не за себе си да питаш, но всичко, що имаш, да отдадеш за облекчение страданията и нуждите на ближните си.

За да си сам щастлив, трябва да си готов, всичко, що притежаваш, да делиш с другите. Само в това се състои щастието.

Концентрирай съзнанието си върху това да намалиш жестокостта и невежеството в света. Така ще служиш на силите, които работят за радостта и благосъстоянието на заблуденото човечество.

Бъди слънчев лъч и се старай светът да стане по-щастлив чрез присъствието ти. Така ще работиш за нашето дело.

Мисли върху радостното; скръбното е достатъчно в света. Старай се да замениш трептенията на скръбта с противоположни.

За това нищо друго не би ти помогнало по-добре от природата. Идете всички при нея, която е ваша обща майка. Пийте всички от нейното дихание и станете едно с нейните цветя и слънчевата ù светлина.

Излез навън към нейните хълмове и планини и вземи от нейната царствена сила и тиха радост. Отворете се за великото единение с всичко и нека животът ти протече с щастието и красотата на цялото.

Животът е ценен, щом можеш да се подигнеш над създадените от тебе граници.

Обичай своите ближни и чувствувай блаженството на своята любов.

Радост

Бъдете смели в живота, готови да давате - станете сами живот и разпращайте трептенията на радостта.

Направете живота си лъч на радост за другите Стремете се да бъдете все по-щастливи и по-способни - в голяма благодарност, че сте годни да работите за Него, Господарят на всичкото великолепие и всичката радост.

Станете носител на светлината, носете Неговата вест за радост и свобода навън в целия свят.

За Него да се работи, значи радост и блаженство. Никога не трябва да схващаш това като тежък дълг.

И така, влейте във вас радост и сила, направлявайте мисълта си върху красиви неща и върху работата, която можете да извършите. Увеличете любовта и красотата в света. Научете хората да чувствуват красотата на любовта и доброто.

Животът е радост и сила, могъщество, пълнота - хората трябва да се научат все повече да изразяват това във всичката му красота.

Божествената любов управлява

Задача на хората е да я изявят чрез чистота и възвишена радост.

Излъчвайте от себе си радостта, че можете да работите в услуга на човечеството. Разпространявайте чувството на благосклонност около себе си и повлияйте на околната си среда, така че всички да се чувствуват по-добри и по-смели, защото са ви срещнали.

Нашите ученици трябва да действуват като сияеща светлина и сияещ слънчев лъч върху всеки, с когото дойдат в съприкосновение.

Нали истинската жива радост е в даването? Научете се да разберете това и така отговорете на всеобемляющата любов на Всевишния, която в същината си е радост и сила.

Смейте се с небето, пейте с птичките, дишайте с цветята и любете с Божията любов.

Не се грижете

Не уголемявайте страданията на света, като се измъчвате сами.

Мислете винаги за другите и така забравете нисшото аз с неговите дребнави грижи.

Това са само егоистичните разочарования и желания, които пораждат лошото разположение, чувството на тежест. Те принадлежат на личността, която още желае нещата за себе си.

Надмогвайте силата на влиянията и окръжаващата среда. Те принадлежат към миналото и не трябва вече да имат власт да ви държат долу.

Спомняйте си, колко ние, вашите по-стари братя носим върху нашите плещи. Ние не се безпокоим. Мислете за вашия Учител, който е радостен и силен и от когото вие сте част.

Не забравяйте, че в нашия свят са непознати както обезсърчението, така и незадоволството.

Излизайте вън всред природата, гледайте дърветата, цветята, птичките и бъдете като тях. Те не се грижат, но обичат живота. Така и вие трябва да правите.

За нищо не трябва да се безпокоите, защото каквото и да ви се случи, дохожда от нас. Не знаете ли, че каквото Аз правя, е направено за добро и че изпълнението на закона, който всичко определя, не можете да измените, нито да възпрете?

Аз съм винаги близо до вас; силата ми винаги можете да използувате, ако не се затваряте чрез обезсърчение и безпокойство.

Вие също не трябва да се обезсърчавате в стремлението си да разберете закона. Употребявайте най-добрите си сили, а всичко друго оставете на нас.

Не трябва да се грижите, не трябва да падате духом, защото тогава и ние не можем да ви помогнем.

Воля

Има само една воля и вие трябва да се научите да се подигнете до тая висша воля, която е истинската Същност на всичко. Волята е първата основа, върху която почива вселената.

Развийте тая сила у вас; знайте, че вие сами сте както воля, така и мъдрост.

Няма нищо, което Бог във вас да не може да постигне. няма невъзможно, когато волята, съединена с разумност и постоянството, са насочени към една цел.

Волята е всемогъща. Тя е във вас; обработете я.

Направете едно голямо усилие - и ще видите: старите мисли, старите навици ще паднат от само себе си, както тъмнината избягва от слънцето. Разкъсайте обвивките на по-раншните причини и ще станете от тогава творец на нещата. Всичко ще ви се отдава, щом познаете собствената си мощ.

Защото: достатъчни са вашата воля и решение за доброто и чистотата, за да ни привлечете към себе си. И така, във вашата воля лежи вашата съдба.

Имайте силна воля и нежни чувства. Аз трябва всеки момент да съм в съзнанието ви, трябва да изпълвам сърцето и ума ви.

Като скачите съзнанието си с моето, вие не изгубвайте индивидуалната си воля, защото истинската ви воля е едно с Мен.

Истинската ви воля е разбиране и Мъдрост.

Стремете се всякога и искайте, искайте, искайте.

Нашата помощ ще ви се даде, но вие трябва да дерзайте и да желаете.

Действувайте

Работете и покажете любовта си на дело.

Действувайте! Важни са само тия думи: действувайте за Него.

Направете от вашата работа истинска жертва за Него.

С радост и благодарност в сърцето вършете Неговата работа.

С мисли, думи и дела работете неспирно; действувайте върху околната си среда и така вие ще създадете около себе си по-чисти състояния.

Работете неспирно за другите, за човечеството.

Безкористна работа да бъде единствената ви мисъл.

Тая мисъл да се вживее у вас така силно, че малките огорчения и несправедливости да не ви обиждат, нито даже да ги забелязвате.

Те да имат за вас само едно значение, че са средство да докажете растящата си сила. Стремете се да действувате ведно с всички и единодушно.

Внимавайте при малките случаи; така ще бъдете готови за по-големите, когато бъдете призовани да носите по-големи отговорности.

Има още много да се учи и да се върши в малките работи, преди да дойдат големите.

Всеки ден намерете случай да помогнете на ближните си да носят товара си, и търсете случай да направите живота им лек и по-щастлив,

Правете това, доколкото можете и доколкото ви се струва, че е добре. Работете и помагайте винаги, когато мислите, че можете да го направите, но и почивайте достатъчно, за да можете по-късно повече да работите.

Силата ни за работа винаги ще бъде на лице, ако делото Ни се нуждае от нея.

Живейте за работата, която можете да направите за нас. Работете винаги и непреривно, за да станете едно с нашата любов, така че ние чрез вас да можем да помогнем на всички.

За да изявите нашата любов на другите, никое усилие не може да бъде твърде голямо. Действувайте чрез любовта ни; носете я далеч до всички същества.

Нека любовта бъде мотивите на всяка ваша дума и дело. Работете, работете непрестанно, в кое да е направление. Има хиляди пътища, за да Му помагаме.

Всяка минута може да бъде използувана.

Всеки ден вие ще намирате работа, за която по-рано не сте и помисляли.

Служете си с метода на различаването във всичко, което правите и скоро ще отстранявате нещата, за които безполезно употребявате енергията си. Ние никога не казваме на съработниците си, коя работа е най-нужна. Те сами трябва да се вглеждат наоколо в свята и да правят туй, което обстоятелствата изискват от тях.

Работа, неизчислимо много работа очаква тоя, който иска да стане способен за това.

Нашето дело е важно. Резултатите му се простират далеч над вашите схващания.

Светът сега се намира в критичната си епоха и трябва да се извърши много и тежка работа, за да се приготви идването на Господа. Всеки наш ученик ще бъде използуван в границите на силата му. Нужно е голямо напрежение.

Нека вашите възможности да не минат неизползувани. Ние помагаме само на тия, които искат да работят за Нашето дело.

Същността е в смиреното служене: Всичко давай, нищо за себе си не пожелавай, работи без да обръщаш внимание, дали укор или похвала ще ти бъде наградата.

Времето е късо веч. Тъкмо сега можем да се възползуваме от всяко усилие за доброто.

Сега е времето за вас да работите. И така, идете, дето можете и помогнете на делото Му. Научете света да съзнае Неговата близост.

Крачете винаги напред и служете за идването Му.

* * *

Най-богатите хора в свята са тези, които са любвеобилни, които обичат.

Учителят

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...