Jump to content

ВЕСТИ И КНИГОПИС


Recommended Posts

ВЕСТИ И КНИГОПИС

Интересен симптом. - В спис. „Природа и наука" от окт. т.г. има поместена статия от А. И. Манев : „Телепатия и ясновидство". В тая статия се идва до заключение, че ясновидството е нещо реално, научно доказано с опитите и наблюденията на учените. И в статията се привеждат ред факти, които потвърждават това. Накрая се прави забележка, че това, разбира се, не доказва съществуването на друг един свят. Самият автор цитира, че живите организми излъчват лъчи, невидими за обикновеното око. Той цитира примери, дето човек може да възприеме такива лъчи. И казва: „Необходимо е да се допусне едно шесто сетиво, което да долови невидимите вибрации на вещите и явленията в природата".

И окултната наука твърди, че няма два свята, ако погледнем по-дълбоко на въпроса. Дето се говори за разни светове, това е за по-голямо удобство, но всъщност, казва окултизмът, светът е един: видимият и невидимият свят са всъщност един и същи свят, онзи свят и този свят са един свят и каква част ще се възприеме от него, зависи от степента на развитието на възприемателните органи. Колкото са повече развити органите за възприемане, толкоз повече се прониква в тъй наречения невидим свят. Щом се допусне веднъж, че може да се възприемат лъчи, невидими за обикновеното зрение, както твърди г-н Манев, то значи трябва да се приеме съществуването на невидимия свят, защото именно тия невидими лъчи образувате невидимия свят. И ако приемем, че може да има същества, чието тяло е съставено именно от тия невидими лъчи, то идваме вече до приемането на същества, невидими за обикновеното зрение. Постепенно с новите факти науката с логическа последователност идва все по-близко до окултната наука.

Международен конгрес по метапсихическите науки в Осло (Норвегия). - Петият международен конгрес по метапсихически науки в Осло приключи своята работа на 16 септ. т.г. В него е взел живо участие и университетът в Осло. Конгресът бил организиран от ректора на университета, от проф. Докторите Паул Хегард, проф. Ихлен, проф. Мониикел, П. Ериксен, Свере Ветерстад и пр. В международното бюро влизат проф. Ханс Дриш като почетен председател, проф. Мак Дугал, проф. Сър Оливер Лодж, проф. Шарл Рише, проф. Евгений Ости и пр. Председател на конгреса бил проф. Торстен Верейде.

В задачата на конгреса влизало изучаването на новите данни, добити през течение на последните години в областта на парапсихизма, т.е. в областта на психичните науки, които до скоро се наричаха свръхестествени и които се посрещаха от страна на учените недоверчиво, ако не и враждебно.

Френският делегат инженер Живилие демонстрирал изнамерения от него апарат за регистриране излъчванията на човешкото тяло - аурата. Това е един крайно чувствителен огледален галванометър, който се отклонява под влиянието на изпущаните от човешката ръка лъчи. Членовете на конгреса с очите си могли да се убедят, че излъчванията на човешката ръка могат да проникнат през не много дебела кожа, през дърво или стъкло. Предметите, изложени под действието на аурата, се напълват от нея като с електричество и могат след това да се изпразват на части. Опитите на инженер Живилие хвърля нова светлина върху явленията из областта на месмеризма (лекуване с магнетизъм), хипнотизма и радиестезията. Всред участвуващите в конгреса тия опити направили голяма сензация и Живилие получил множество покани да ги повтори почти във всичките европейски столици.

С не по-малък интерес е бил изслушан и докладът на италианския учен проф. Казамали, също така съпроводен от демонстрация на регистрационни апарати. Той е доказал съществуването на мозъчно излъчване, което е особено голямо в момента на напрегната психична работа: напр. умствена дейност, напъване да си спомним нещо забравено и пр.

Атинският психиатър проф. Танаграс съобщил за пророческите сънища, което предизвикало интересни разисквания.

Сергей Латишев, член-основател на Белградското метапсихическо общество, не е могъл лично да присъствува на конгреса, но е изпратил свой реферат, който бил четен в конгреса, За този ценен реферат той получил сърдечни благодарствени писма от присъстващи на конгреса, между които и от проф. Дриш.

В заключение председателят на конгреса проф. Верейде констатирал, че съвременната наука все повече и повече се убеждава в съществуването на свободни психични сили, независими от физиологията на организма. И тъкмо загубата на вярата в това съществуване довело човечеството, според мнението на проф. Верейде, до преживяваната сега морална и социална криза.

Из духовния живот в България - Писателите Владимир Русалиев е държал при препълнен салон два пъти сказка върху темата: „Живот, смърт и прераждане", в която изтъкнал множество научни данни, които говорят в полза на прераждането и обрисувал развитието на окултните идеи през вековете, като споменал и за Учителя.

Иванка Тенева е държала ред сказки в Свободния университет, в които разглежда сполучливо ред окултни въпроси: за ясновидството и пр.

Тия явления говорят много осезателно за пробуждането на новото съзнание.

Катедра по метапсихология в Лундския университет в Швеция. - Наскоро при този университет е основана катедра по метапсихология или парапсихология. Това е един важен симптом, който много говори за онзи прелом, който става днес в науката и в умовете на хората, един прелом, който ще има голямо значение при изграждането на новата култура. Иде нова ера, с нов разширен мироглед върху живота.

Изследване на метапсихичните въпроси в университета в град Бон - Германия. - Въпросите за възприемане извън физичните сетива е изследван старателно в научните лаборатории в Америка и Англия. Сега и Психологичният институт при Бонския университет е почнал експериментално изучаване на този въпрос. Изследванията са правени от психолога в гр. Бон Д-р Ханс Бендер. При своите опити той е искал да изключи всяка възможност за телепатия. На лица-сензитиви са представени много пликове, в които има написани разни букви. Пликовете са били дебели и непрозрачни. За да се избегне всяка възможност за телепатия, пликовете са били разбърквани, тъй че самите експериментатори не са знаели, в кой плик коя буква е писана. Субектът казвал, че вижда в пликовете тия и тия букви. Неговите отговори за всеки плик се вписвали номерирани. Същият номер се написвал и отгоре върху плика. Пликовете се занасяли и отваряли в друга стая. И опитите са били сполучливи; буквите са били вярно познавани. С това Бендер, подобно на много други експериментатори, потвърждава ясновидката способност и то независимо от всяка телепатия.

Шарл Рише. - В началото на декември т.г. се пресели отвъд в Париж на преклонна възраст - повече от 80 години - прочутият физиолог и метапсихик проф. Шарл Рише. Той със смелостта на един искрен търсител на истината не се побоя да излезе в защита на някои нови идеи от областта на метапсихиката. Със строго научни методи на изследване, с критичен, обективен ум той се залови да изследва някои явления от областта на невидимото. И той опитно констатира нови, неизвестни до тогаз на науката психични сили в човешкото естество. По този начин той се брои между пионерите в тая нова област, той беше в авангард на работниците за един нов мироглед, проникнат от възходящата струя на спиритуализма. И в последните години на своя земен живот той доживя да види как спиритуализмът прониква нашироко вече в много научни области. Той беше свидетел на зазоряването на триумфа на спиритуализма в днешната култура. Ето защо с право ще се смята, че той е допринесъл със своите сили и дарби за възхода на бъдната култура на възродения човек.

Изследването на Д-р Ромхел върху дишането. - Той е правел изследвания особено върху значението на коремното диафрагмено дишане за подобрение на кръвообращението. Независимо от това, че при диафрагменото дишане се вкарва повече въздух в белия дроб, което е от голямо значение, но Д-р Ромхел е обърнал внимание, че при това дишане става едно свиване и разтягане, протягане на аортата. По този начин това представя едничката възможност да въздействуваме върху аортата, намираща се в дълбочината на гръдния кош. По този начин ние можем да извършваме една своего рода пасивна гимнастика на аортата. А това причинява особено движение и проникване на кръвта в органите и така могат да се отстраняват остатъците от обмяната на веществата в тъканите.

Радиестезията в полза на културната техника. - Във в-к „Български градинар" от 10. окт. т.г. е печатана статия с горното заглавие от инж. Руси Николов, хидролог-радиестезист. Тая статия е важна в две отношения: първо в това, че тя е един симптом, как новите идеи, новите сили, с които човечеството почва да борави, почвате да влизат във все по-голям контакт с живота и с това показват своята практическа приложимост. От друга страна, тая статия почва как нашето градинарство, като използува радиестезията за търсене на подземни води, ще може да се освободи от най-опасния неприятел - сушата. В статията на един строго научен език е изложено значението на радиестезията в тая област на народното стопанство.

Окултизъм и йога. - Получи се в редакцията окултния сборник „Окултизъм и йога", книга пета. Съдържанието е доста интересно и разнообразно. По-важни статии: „Слънчевият път" от Нина Рудникова. „Единение чрез култура" от Рудаитис, „Агни йога" от Ал. Клизовски. „Вяра Крижановска" от Владимир Нимтак. „Фармакодинамика на окултизма" от Д-р Асеев. „Старинни лекарства." от Николай Рьорих. „Задачи и бъдещето на славянството" от Сава Калименов. „Всемирното Братство в България" от Виктор Сеплевенко. „Окултният живот в България" от Д-р Асеев и пр.

Редакцията на Библиотека „СВЕТЛА МИСЪЛ" съобщава, че библиотеката ще почне да излиза, след като се запишат достатъчно число абонати, така че да се гарантира излизането на 4-5 броя от библиотеката. За да могат да се абонират повече хора, абонаментът на библиотеката е сведен до минималната цена от 49 лв. - за 10 броя.

Библиотека „СВЕТЛА МИСЪЛ" е начинание, напълно независимо от сп. „Житно Зърно", което продължава да излиза редовно. Библиотека „Светла Мисъл" има за цел да изнесе в отделни книжки от 32 до 40 стр., формат голяма шестнайстина, редица животрептящи въпроси, разгледани в светлината на новата научна мисъл на окултното знание и новото учение. За това тя има за цел и по-широк кръг читатели в България, всред които трябва главно да бъде разпространена от всички духовни и окултни среди.

В своята първа годишнина Библиотека „Светла Мисъл" ще засегне следните проблеми в отделни книжки: Наука и Религия; Живот и Смърт; Мисията на Славянството; Мисията на Богомилството; Черти и насоки на новото време; Съвременната наука за характера; Човек и характер; Хирологията в светлината на съвременната наука; Паневритмия, Туризъм и пр. в нова светлина; Агарта, потайният град.

Редакцията на библиотека „СВЕТЛА МИСЪЛ" вярва, че всички абонати на сп. „Житно Зърно" ще се отзоват радушно на това културно начинание за разпространение идеите на Новото Учение, като се абонират сами и внесат навреме абонамента си.

За да се даде възможност на всеки желаещ да се абонира и внесе абонамента за библиотека „СВЕТЛА МИСЪЛ", продължава се срока за внасянето му до средата на м. февруари 1936 г. Ако до тази дата не се съберат достатъчно абонати, че да се гарантирате поне 4-5 номера от библиотеката - администрацията ще върне парите на предплатилите абонати.

Редакцията на библ. „СВЕТЛА МИСЪЛ", счита, че абонатите на сп. „Житно Зърно" са убедени в нуждата от една подобна месечна библиотека и, че те ще направят всичко възможно да не пропадне тази инициатива в днешно време, която цели духовното развитие на човека.

Суми за библиотека „СВЕТЛА МИСЪЛ" се пращат до Жечо Панайотов - ул. Опълченска 64 - София, чрез пощ. чек. сметка № 648.

Получени книги и списания:

1. Kvin paroladoj от Henry Drummond 1935.

2. Tarch, орган на Канадското астрологично общество, септ. 1935, год. 13, кн. 2.

3. Annales du spiritisme christique, излиза в Рошфор (Франция), декември 1935.

4. Le Fraterniste, излиза в Син Ло-Нобл (Франция), ноември 1935.

5. Pour la verite, Брюксел, год. V, бр. 10-12, дек. 1935.

6. Krishnamurti, Emile Verhaeren, Аime Ritot.

7. La Rose Croix, орган на френското Алхимично общество, юни 1935.

8. Le Sincerisre, орган на съюз за морална реформа чрез Истината, излиза в Валтвилдер (Белгия), дек. 1935.

9. Reformador, орган на Бразилската спиритична федерация, окт. 19 5, год. 53, кн. 20.

10. Das Goetheanum, орган на Антролософското общество, 8 дек. 1935, год. 14, брой 49.

11. L'Effort spirituel, излиза в гр. Антони (Франция), дек. 1935, официален бюлетин на Международния съюз на спиритуалистите.

12. HejnaI, полско списание за духовните науки, номвр. 1935.

13. Biblioteca Metapsihica, септ. 1935, год. 3, кн. 1, Крайова (Румъния).

14. Die weisse Fahne, юлий 19 5, Пфулинген (Германия).

15. Упознаj себе, Белград, окт. 1935. год. V, кн. 10.

16. Живот , излиза в Дарувар (Югославия), ноември 1935, год. ІІ, кн. 11.

17. Нова литература, списание за култура и литература, брой 34, София.

18. Нов човек, год. 6, бр. 3. Ред. Д-р Хар. Нейчев, въздържателен орган.

19. Нов живот, год. 1, бр. 3 - двуседмичник за обществени въпроси и култура.

20. Известия, орган на Габровското читалище, 7. XII. 1935 г.

21. Витлеемска звезда, орган на Обществото на психични издирвания в България, Бургас 8. XII. 1935 год.

22. Просветно единство, орган на просветния съюз, год. II, брой 9.

23. Просвета, списание на Просветния съюз, София, год. I. книжка II.

24. Свободно възпитание, год. 14, кн. 1-2, София, септ.-окт. 1935 год.

25. Природа и наука, год. 6, кн. 3 - ноември 1935 г.

26. Борба с алкохолизма, год. 15, кн. 1.

27. Трезваче, София, год. 12, брой 3.

28. Ескулап , орган за история и философия на медицината, септември 1935.

29. Орфей, год. I, кн. I - София.

30. Братство, год. VIII, бр. 142 - Севлиево.

31. Frgteco, год. IV, бр. 1-2, ноемвр.-дек. 1935 - Севлиево.

32. Българско градинарство и овощарство, год. 16, кн. 10.

33. Окултизъм и Йога, окултен сборникът, книга пета, Белград, Югославия.-

34. Календарче „Братство", за 1936 година, издава книгоиздателство „Братство" - Севлиево. Цена 5 лева.

35. Светлоструй, излиза в с. Щръклево, Русенско.

36. Равнината пее, от Иван Василев, издание на „Светлоструй" (стих.).

37. Вечери над човечеството, стихове от Димитър Сотиров, издание на „Светлоструй".

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...