Jump to content

ОТЗИВИ, ВЕСТИ, КНИГОПИС


Recommended Posts

ОТЗИВИ, ВЕСТИ, КНИГОПИС

Идеитe на Всемирното братство в чужбина

Откъслеци от едно писмо от Рига. Всяко писмо от България, от Изгрева е слънчев лъч за мен. Господи, кой би могъл да разбере това! Само оня, който се е чувствувал на Изгрева като у дома си и след това пак е трябвало да замине някъде далеч, далеч...

Ни ден не минава да не бъда мислено по няколко пъти на Изгрева при Учителя и с всички вас. Искрено и от все сърце мога да кажа: щастлива съм, защото намерих именно онова, което дълго търсих във всевъзможни организации и общества. Накрай аз достигнах бреговете на обетованата земя, където живее Учителят, благият Учител. Сега виждам, че всички лишения и страдания, през които трябваше да мина в стремежа на моята душа да намери истинския път, са все пак малки и нищожни, в сравнение с онова велико благо, което получих в България. И сега напред с бодър дух и с радост в сърцето! Има един вечно бликащ извор, от който всякога могат да се почерпят нови сили за работа. И вие знаете, кой е този извор.

Сестра М.

Берта Броаняр от Лион. Още като малко момиче Берта е обърнала внимание на себе си със своята необикновена хубост. По-късно, когато се развива като девойка и когато констатирали необикновените й способности, нарекли я Пития, старата гръцка пророчица. Това момиче, макар че никога не е изучавало графологията, може да познава много работи, като види писмото на някого. И интересно е, че нейните способности надминават възможностите на обикновената графология. Последната може по почерка да се произнася за характера на човека. Но тя по писмото познавала такива подробности за лицето и то не само за настоящето, но за миналото и за бъдещето, че тук имаме не вече само обикновената графология. При нея имаме този вид ясновидство, който в окултизма е известен под името „психометрия". Психометрия се нарича ясновидство, посредством гледане или пипане на някой предмет, който лицето е употребявало.

За пръв път това момиче изявило своята способност, когато е било на 14 години. Майка й проучвала условията за настаняването на детето си в един пансион. Когато отговорът пристигнал, Берта случайно била там наблизо и прегледала също това писмо.

И тя веднага казала : „Жалко, че този човек е гърбав и заеква". Майка й се засмяла, без да вземе за сериозни думите на дъщеря си. Обаче когато дъщеря й отишла по-късно в този пансион и когато стигнало нейното писмо в къщи, тя останала гръмната от изненада. Берта й пишела, че директорът наистина бил гърбав и заеквал.

Но после и в пансиона открили тая способност на Берта. На 18 годишната си възраст Берта давала вече такива отговори на всекиго едного за характера му, че тя станала като съветник на много деловити хора. Така, към нея се обръща един банкер, който е искал да услови един слуга, с приложение на самото писмо на момъка. Тя казала: „Този, който е писал това писмо, е наклонен към насилие и престъпление", Банкерът Фроасар от Париж не приел този човек за слуга и три дена по-късно той научил от вестниците, че този същия човек е извършил опит за убийство. При разследването му той признал, че желаел да бъде приет за слуга, като мислел после да убие банкера и да го обере. На един държавник тя казала да не взема на служба една бавачка, тъй като преди три дена тя станала причина за едно нещастие поради своята разсеяност. И всичко излязло според думите й.

На 21-та си година в присъствието на майка си, Берта намерила някакво писмо, прегледала го и рекла: „Този, който е писал това писмо, ще умре след три месеци". Майката погледнала писмото и за малко не извикала. Това е било едно Бертино писмо на млади години и почеркът й с течение на времето се бил толкоз изменил, че тя сама не могла да го разпознае. И всичко се изпълнило. След 6 седмици Берта заболяла от ангина. Напразно са отишли всички грижи на най-добрите лекари. И Берта починала точно в онова време, което тя сама за себе си предрекла.

Необикновен случай на прераждане. Индийският печат, както и много вестници в Англия, между които и в. „Морнинг пост", предават интересния случай на прераждане, който сега се проучва от една научна комисия в гр. Делхи. Въпросът се отнася за 9 годишната Шанти Деви, която от 6 години непрекъснато разправя на своите родители за предишния си живот. Тя постоянно карала своите родители да отидат в Мутра, за да види своя мъж, който според думите й бил търговец на дрехи. Родителите й проверили и видели, че всичко, което разказва, е вярно. В Делхи дошли роднините на онзи, когото тя посочвала за свой мъж и Шанти Деви ги познала всичките и ги назовала с имената им. Един ден пристигнал и самият търговец на дрехи от Мутра. Шанти Деви увиснала на шията му и плачейки извикала; „Моят мъж е дошъл да ме вземе". Тя казала още, че имала син, когото родила в първите години на своя брак. И когато търговецът довел и него, тя го познала и му се радвала с истинска майчина любов. Всички подробности, които тя изнасяла за своя минал живот, се потвърждавали като истински. Тя по-рано била родена в 1902. година и тогавашното й име е било Лудги. Синът й бил роден в 1925 година, а тя починала на 24 октомври 1925. г. в Агри.

Трябвало да се направят още проверки. Шанти Деви била отведена в Мутра, там дето е живяла първи път с мъжа си. Тя познала веднага както мястото, така и всички роднини на онзи, когото нарича свой „мъж". Шанти Деви няма физическа прилика с Лудги, но нейният глас, нейният характер, нейните жестове, всичко е като у покойната.

Сбирка по окултна педагогика в Гьотеанум. Тя се състояла от 20 юли до 2 август в Гьотеанум - Швейцария. Били държани множество реферати, по-важни от които са: „Човекът в музиката на 16-19 век" - „Човек и музиката в 20 век", „Ритъмът и действието във възпитателното изкуство", „Произход на азбуката", „Възпитание чрез мисълта". „Философията като възпитателка", .Методика на естествознанието", „Методика на историята", „Из практиката по музикалното обучение", „Методика на математиката". Освен това е имало курс по рисуване, курс по пластика, евритмични игри, представление на сцени из първата част на „Фауст" и пр.

Братството на Светлия град. В сборник „Окултизъм и йога", книга пета, намираме интересни сведения за мистическото братство на Светлия град в Съветска Русия. То е обхващало в средата си една будна част от руската младеж и то, предимно из средата на комсомолците. Това братство е имало клонове из цяла Русия и е било пазено в строга тайна. В крайните квартали на Москва се събрали осем души младежи и образували кръжок за духовно повдигане на младежта. И всеки от осемте души е трябвало да организира друга група от осем души и т.н. Като главен основател се счита тъй нареченият странник Алексей. Това братство имало четири вида групи: Бояново братство, Йоаново братство, Питагорейско и Микулиново. Първото братство се занимавало с магическото действие на изкуството, второто с творчество религиозно-мистическо и проповед на Духа, третото имало за област науката и философията, а четвъртото - работа в техниката и стопанството чрез любов и жертва. Едно от посланията на странника Алексей завършва с тия думи: „Безплодните поля не са напоени. С какво ще ги напоиш? Ти можеш да им подариш като любовен дар само твоите сълзи или твоята кръв. Но за сълзи ти си доста горд. Тогаз нека аленият карамфил, символ на любовта, да се разцъфти на твоите гърди! Върви! На пътя ще те срещна аз! - Странник Ялексей".

Всяко лято те правили сбор по височините на Кавказките планини! Там прекарвали известно време.

Право забелязва редакцията на списание „Окултизъм и йога", че основаването на това Братство на светлия град се дължи на копнежа на руската душа към мистическа храна и този дух на руската душа говори за огромните духовни сили на славянството. Странник Алексей в 1929. година писал писмо, че временно се разпущат всички кръжоци на братството за няколко години - до определена дата.

Проф. Ханс Дриш и метапсихиката. Професор Ханс Дриш от Лайпцигския университет, професор по-рано по зоология, а сега по философия, е написал статия „Метапсихичните явления от биологично гледище". Тая статия е интересна в това отношение, че той не само се интересува от метапсихичните явления, но едновременно е и биолог. Той в тая статия разглежда и отношението на метапсихичните явления към витализма. От тая статия се вижда, как биологията постепенно навлиза в една по-дълбока област - областта на духовното.

Професор Веленовски и спиритуализмът. Освен своя грамаден труд, в който той застава на гледището на спиритуализма, той е написал и статия за „Дематериализацията". Той е чешки ботаник и е известен добре всред българските учени със своя капитален труд върху българската флора!

Голямото благо, беседи от Учителя, 12 серия, том III, София, 1936, стр. 207. Цена 30 лева. Доставя се от Стоян Русев, улица ,,Опълченска", № 64, София.

Този том съдържа 12 беседи: Голямо благо. Другата събота. Огън да запаля. Достоен. Да изпълня. Разумните кротки. Илия вече дойде. Що трябва да речете. Който слуша моите думи. Моите овце слушат моя глас.

Днес живеем в епоха, която е граница между две епохи: стара и нова. Новата епоха иде, понеже се събуждат нови страни на човешкото естество. Човешкото съзнание влиза в една по-висока фаза. Новите идеи осмислят живота и правят човека радостен, понеже отговарят на нуждите на днешната епоха. Новите идеи подмладяват. Новото е това, което разрешава всички противоречия в света. Тая книга е необходима за всички, които търсят новото.

Приложение на теорията на Лаковски в медицината. В страниците на това списание в миналите години доста сме писали за теорията за радиациите на Лаковски. По-важни негови трудове са: „Произход на живота", „Болестта рак", „Тайната на живота", „Науката и щастието" и пр. Неговите съчинения се преведоха на разни езици и идеите му намериха голямо разпространение и извън пределите на Франция: в Италия, Германия, Белгия, Швеция, Уругвай, Канада, Съединените щати, Бразилия и пр. Мнозина учени след него направиха изследвания в тая област и докладваха на Научните академии на разните страни своите резултати.

Неговите изследвания потвърждават отдавна известната окултна истина за етерното тяло на организмите.

Интересното е, че Лаковски се стреми да приложи своята теория при лекуване на болестите. Той даже прави опити за лекуване на туморите, на рака. За целта си служи с тъй наречените металически гривни или обръчи, които се поставят около болното растение или около болния човек. Тая металическа гривна има способността да приема радиации от космоса и да ги препраща в болния организъм. Ето няколко от опитите на Лаковски. Той взема растението Pelargonium zonale от семейство Здравецови, страдащо от тумор. Взема няколко екземпляра от това растение. На едно от растенията той туря обръч около стъблото, а другите ги оставя свободни, за сравнение. Обръчът се закрепва с един статив за земята. Обръчът е изолиран от земята чрез ебонита на статива. В скоро време растенията без обръча загиват, а тия с обръча постепенно оздравяват и имат много свеж, здрав вид.

Не само това. Той взема пак от същото растение но съвсем здраво и туря около него металически обръч или пръстен и това растение за три години достига до гигантски размери, докато другите контролни екземпляри - без обръч - имат нормални размери. Растението с обръча достига за три години до височина 1 метър и 49 см. Тия опити бяха докладвани на Парижката академия на науките от знаменития учен Арсонвал. В Италия професор Ривера, директор на катедрата по растителна патология в Перуза, потвърдили със своите опити за лекуване на рака у растенията опитите на Лаковски.

Лаковски е направил подобни опити в Парижките клиники за лекуване на рака и на други болести с подобни металически обръчи. Той и други лекари са лекували по този начин рака и други злокачествени тумори във всички случаи се получавало облекчаване на болките и в някои случаи пълно излекуване. По същия метод са лекували и болестта флебит.

Лабержери от Агрономическата школа в Монпелие излкувал болестта рак у растението Pelagonium по методата на Лаковски. Излекуването е станало за 30 дни. Турили около едно болно от рак растение меден обръч, То оздравило, докато другите болни растения загинали. Същият турил такива медни обръчи около картофи и те проявили по-голяма жизнена активност и увеличение на реколтата.

Подобни опити са правени върху копринената буба от Мезадроли и Валетон, и върху коне от Пол Фурние-Ормонд.

Излезе от печат книгата „ШЕСТОТО ЧУВСТВО НА ЧОВЕКА” от Шарл Рише. Издание „Братство" - Севлиево. Цена 30 лв. Тази книга писана от всеизвестния, сега покойник вече, френски професор академик Шарл Рише, съдържа редица факти, добити от наблюдения и опит върху разни сензитиви и медиуми, които хвърлят светлина върху „шестото" чувство у човека - ясновидство, интуиция, телепатия. За края на миналия век тази книга е един ценен принос. Но за нашето време, когато телепатията е научно доказана чрез изучаванията на Гурвич, Лаковски и мн. др. върху живите организми, когато интуицията стана „ръководна теория и метод” в живота навсякъде, когато радиоактивността, четвъртото измерение в теорията за относителността, съвременното радио и безкрайно многото невидими лъчи се прилагат на всяка крачка в живота, когато според думите на Матерлинк най-великото откритие на двадесетия век е „откритието на невидимия свят", тази книга на Рише е стара и все пак може да има известно значение. За напредничавия дух животът на всяка крачка разкрива все нови и нови прозорци към невидимото и следователно възможност да проникнем в него.

Лекуването с грозде, От Д-р Ив. Жеков. Библиотека Натуризъм, кн. 1. ц. 5 лв. Доставя авторът, „Опълченска" 64. София.

Това е една малка, но ценна книжка върху гроздолечението. Малка е, защото авторът й не се спира върху теоретически въпроси, а дава направо нужните обяснения и упътвания за прилагането на този метод. А ценна е, защото - покрай общо познатото във връзка с практиката на гроздолечението - изтъква, макар и бегло, някои не дотам популярни, но важни правила: за часовете, през които е най-полезно да се яде гроздето, за храните, които са съвместими с гроздолечението, за начина на яденето и пр. Препоръчваме тази полезна книжка на читателите.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...