Jump to content

БИБЛИОГРАФИЯ


Recommended Posts

БИБЛИОГРАФИЯ*

 

(*Настоящата библиография е обща и за двете части на лекционния

курс "Учението на Бялото братство".)

 

 

1. БИБЛИЯ, сиреч книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия Завет, С., 1982.

 

2. БИБЛИЯ, или Свещеното Писание на Стария и Новия Завет, С., 2002.

 

3. Учителят, С., 1948.

 

4. Учителят говори, Варна, 1992.

 

5. Разговори при Седемте Рилски езера, С., 1948.

 

6. Дънов, П., Наука и възпитание, С., 1949.

 

7. Дънов, П., Изгрев и залез, С., 1922.

 

8. Учителя Петър Дънов, Допирните точки в природата (Младежки окултен клас, год. II - 1922-1923), том II (3), С., 1994.

 

9. Учителя Петър Дънов, Добри навици (Младежки окултен клас, год. II - 1922-1923), том II (4), С.,1994.

 

10. Учителят Петър Дънов, Изново (неделни беседи, XV серия, I том, 1931-1932), ИК "Сила и Живот", Бургас, 1992.

 

11. Учителя Беинса Дуно, Ще управлява всички народи (неделни беседи, 1920-1922), Шумен, 2005.

 

12. Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно), Той иде (начално Слово, 1896-1904), С., 2004.

 

13. Философски речник, С., 1985.

 

14. Философский енциклопедический словарь, Москва, 1983.

 

15. Томов, А., Религиозно-философският мироглед на Петър Дънов, сп. "Философски преглед", 1930, кн.1.

 

16. Георгиева, А., Дъновизмът и българската култура (дипломна работа - СУ "Св. Климент Охридски", Център по културология, София, 1989).

 

17. Ватев, Й., Теософската концепция на Петър Дънов (публична лекция, С., 14.11.1989, ръкопис).

 

18. Ватев, Й., Философските идеи на Петър Дънов, С., 1990, ръкопис.

 

19. Православен катехизис, С., 1985.

 

20. Дюлгеров, Д., Ил. Цоневски, Православно догматическо бого­словие, С., 1947.

 

21. Дюлгеров, Д., Ил. Цоневски, Учебник по мисионерство, С., 1937.

 

22. Коев, Т., Д. Киров, Кратка богословска енциклопедия, С., 1993.

 

23. Цанков, Ст., Българската православна църква от Освобожде­нието до настоящи дни, ГСУ БФ, 1938-39, т. XVI.

 

24. Тулешков, Н., Сектите в България, С., 1935.

 

25. Безант, А. Езотерическо християнство (скритата страна на християнството), С., 1919.

 

26. Безант, А., Мъдростта на боговете, С., 1921.

 

27. Бо Йин Ра, Книга за Живия Бог, С., 1991.

 

28. Пашов, В., Необикновеният живот на Учителя Петър Дънов (свидетелства на очевидци), С., 1992.

 

29. Граблашев, В., Окултизъм, мистицизъм и учението на Дънов, С., 1922.

 

30. Данчов, Н., Българска енциклопедия, С., 1936.

 

31. Истинолюбиви, Й., Учението на Учителя Дънов, С., 1922.

 

32. Стратев, Ил., Учителят Петър Дънов и Божественото учение, Варна, 1993.

 

33. Ватралски, Ст., Кои и какви са белите братя, С., 1926.

 

34. Томалевски, Г., Учителят на Бялото братство в България, С., 1972, ръкопис.

 

35. Дойнов, Н., История на Бялото братство в България, ръкопис.

 

36. Сп. "Житно зърно", кн. 1 и кн. 4/1924; кн. 5-6/1925.

 

37. Пътят на ученика, С., 1992.

 

38. Заветът на Любовта, С., 1944.

 

39. Дънов, П., Енциклопедичен речник: кн. I (А-Е), С., 1997; кн. II (Ж-Н), С., 1997; кн. III (О-С), С., 1998; кн. IV, част 1 (Т-Ф), С., 1998; кн. IV, част 2 (Х-Я), С., 1998; изд. "Астрала".

 

40. Дънов, П., Свещени думи на Учителя: т. I, С., 1992; т. II, С., 1994; т. III, С., 1994.

 

41. Дочев, Хр., В какво ние вярваме (Истината за Новото учение на Петър Дънов), С., 1998.

 

42. Дочев, Хр., Хранене и здраве (съобразно природата и учението на Петър Дънов), С., 1996.

 

43. Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново (докумен­тална хроника): т. I, Варна 1995; т. II, Варна, 1996; изд. "Алфиола".

 

44. Андреев, Д., Роза мира, Москва, 1993.

 

45. Асенов, Б., Религиите и сектите в България, С., 1998.

 

46. Библейски речник, С., 1994, изд. "Нов човек".

 

47. Брахма-сутра, С., 1992.

 

48. Камбуров, И., Д. Попмаринов, К. Златев, Й. Пеев, Религиите (Кратък речник), С., 1994.

 

49. Кернс, Ъ., Хр. Стоянов, К. Златев, Християнството през вековете, С., 1998.

 

50. Мачканов, Т., Библията, Израел и краят на света, С., 1993.

 

51. Мекелбург, Е., Всички сме безсмъртни, С., 1999.

 

52. Мифь народов мира, Москва, 1987.

 

53. Москона, Л., Второто пришествие, С., 1998.

 

54. Ненов, З., П. в. Кампен, Сектите (И как да ги разпознаваме), С., 1994.

 

55. Панчовски, И., Модерният човек пред живота, смъртта и без­смъртието, С., 1944.

 

56. Панчовски, И., Д. Киров, Християнска етика - Том I: Философия на морала, С., 1996.

 

57. Паскал, Б., Мисли, С., 1987.

 

58. Пеев, В., Бог, Вселената, човекът, С., 1992.

 

59. Пенов, Ст., Философия на Духа (Душа, тяло, Бог и свят), С., 1996.

 

60. Портативна визуална енциклопедия, С., 1997, изд. "Кибеа".

 

61. Пътеводител за духовните общности в България, С., 1998.

 

62. Тома Кемпийски, Подражание на Христа, С., 1997.

 

63. Хокинг, Ст., Кратка история на времето, С., 1993.

 

64. Шелер, М., Мястото на човека в Космоса, С., 1991.

 

65. Шри Юктешвар Гири, Святая наука, Москва, 1991.

 

66. Щайнер, Р., От Исус към Христос, Ст. Загора, 1999.

 

67. Уилбър, К., Кратка история на всичко, С., 2000.

 

68. Кралева, М., Учителят Петър Дънов - живот и учение, С., 2001, изд. "Кибеа"

 

69. Стратев, Ил., Философия на здравето (по Учителя Дънов), С., 1994.

 

70. Висша мистика (Из словото на Учителя Петър Дънов), кн. I, Варна, 1997.

 

71. Учителят като съкровена мистерия (Из Словото на Учителя Беинса Дуно), Варна, 2001 (съставител: Елеазар Хараш).

 

72. Константинов, М., Хр. Маджаров, Новата култура през епохата на Водолея: т. I, Варна, 1991; т. II, Варна, 1992; т. Ш, Варна, 1994.

 

73. Славов, Ат., Пътят и времето (Светска биография на Петър Дъ­нов), т. I - Началото, С., 1998.

 

74. Табакова, Цв.-Л., Съзвучия от бъдещето, Варна, 1992.

 

75. Стойчев, Г., Паневритмия (Мъдрост, философия, откровение), С., 1997.

 

76. Богомилство, славянство, възраждане, С., 1995, изд. "Хелиопол".

 

77. Пашов, В., Новото учение, в. "Братство", бр. 4-5/1990.

 

78. Паневритмия (по Учителя Петър Дънов), С., 1996, изд. "Хели­опол".

 

79. Дънов, П., Изворът на Доброто, Варна, 1992.

 

80. Дънов, П., Сила и живот (Неделни беседи): I серия - С., 1998; II серия - С., 1998; III серия - С., 1996; IV серия - С., 1922; V серия - С., 1922.

 

81. Учителят за Христа, С., 1994, изд. "Хелиопол".

 

82. Учителя Беинса Дуно, Пред Новата епоха (съставител: д-р В. Велев), С., 1999, изд. "Бяло братство".

 

83. Тайната на съзнанието (Из Словото на Учителя Беинса Дуно), Шумен, 2003.

 

84. Обретенов, Б., Духовни водачи на България (духовници, учи­тели, будители), Серия "Наследство", ИК "Кибеа", С., 1997.

 

85. Пантев, А., Б. Гаврилов, 100 най-влиятелни българи в нашата история, изд. "Репортер", С., 1997.

 

86. Салман, Х., Българската мисия (Значението на българите за Европа), изд. "Хелиопол", С., 2003.

 

87. Няголов, С., Пентаграмът и развитието на Петата човешка раса, ИК "Виделина", С., 2000.

 

88. Духовните учения и българите, Троян, 1999.

 

89. Корсети, Жан-Пол, История на езотеризма и окултните науки, С., 1997.

 

90. Златев, К., Личността и учението на Петър Дънов (Богословски анализ), С., 1994, изд. "Верен".

 

91. Златев, К., Петър Дънов - живот и дело (публична лекция, из­несена на 01.07.1999 г. в Пловдив при откриването на Евро­пейския месец на културата), ръкопис.

 

92. Златев, К., Учението на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) и Бялото братство в България днес, С., 1990, ръкопис.

 

93. Златев, К., Музика и духовност, С., 1991, ръкопис.

 

94. Златев, К., 100 години незаглъхващ зов за планетарно обновле­ние (публична лекция върху "Призвание към народа ми - бъл­гарски синове на семейството славянско", изнесено от Учителя Петър Дънов на 08.10.1898 г. в гр. Варна), С., 1998, ръкопис.

 

95. Златев, К., Толерантност или конфронтация?, сп. "Всичко за книгата", бр. 6/октомври-ноември 1994.

 

96. Златев, К., Философски виждания за Паневритмията (доклад пред I национална научна конференция "Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото", С., 10.10.2001).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...