Jump to content
Dela

1. ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Recommended Posts

1. ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

При разглеждането на какъвто и да е проблем, при познанието се пристъпва от различни гледища. Според едно схващане, което претендира за научност, всички прояви в пътя на историческото развитие са обусловени от икономическите и социални условия на дадена епоха. Създаването на известни социално-икономически условия дава възможност за пораждането на едно или друго явление или движение в живота на човечеството, за раждането на една философска, религиозна или политическа школа. Това е материалистическото схващане. Другото схващане е така нареченото идеалистическо схващане, според което известна идея се ражда в ума на някой гений, който я предава на даден кръг от хора, които постепенно я правят достояние на широките народни маси. Така са се родили различните религии и философски школи. Тук се прави разлика между произхода на религиите, които са плод на Откровение, и на различните философски школи и научни системи.

Но има и едно трето становище, от което може да се разгледат нещата, и което е всъщност най-реалистичното и най-правилното. Това е така нареченото космическо схващане. Според това схващане главните фактори на всяко развитие и прогрес трябва да търсим във влиянието на Космоса върху развитието на живота на Земята. Животът на Земята е отражение на живота на Космоса, на живота на Живата Природа. Това е схващането на Окултната наука. Според това схващане развитието на човечеството е развитие на човешкото съзнание, а всичко друго е отражение на развитието на съзнанието. А това развитие на съзнанието е обусловено от процесите, които се извършват в Космоса. Според това схващане цялото Битие е един жив организъм и всички процеси, които стават в различните части на този организъм, са обусловени от живота, който функционира в целия организъм на Битието. Според това схващане световните космически процеси се ръководят от една висша Разумност, която в своето проявление си служи с два Принципа, които имат своя израз в Светлината и Тъмнината. И затова развитието не върви по права линия, а по вълнообразна линия, която спираловидно се издига все по-нагоре.

От това гледище, когато разглеждаме дадено историческо явление, го разглеждаме като проява на Космоса в процеса на историческото развитие. Това е много естествено, като приемем Битието за един жив организъм. А че това е така ни потвърждава и древната Херметическа мъдрост, която гласи: " Туй, което е долу е подобно на това, което е горе; туй, което е горе е подобно на това. което е долу". Ако ние на Земята имаме организъм, в който всички функции са взаимнообусловени, същото нещо имаме и в Космоса.

Ако наблюдаваме Природата около нас, тя ще ни даде известно изяснение по въпроса. В Природата наблюдаваме един ритъм, който се изявява във всички области на живота. Това е ритъмът на годишното и денонощно движение на Слънцето. Както през нощта, така и през зимата животът във външния обективен свят е така да се каже замрял, латентен, докато през деня, лятото и пролетта животът е активен в обективния свят. Същият процес се наблюдава и в историческото развитие на човечеството. Има епохи, когато животът във външния обективен свят в дадена епоха е сведен до минимум - няма никакво творчество, а има само едно преповторение на това, което е било. А има други епохи, които се отличават с голяма активност и творчество, и животът се изявява с всичката си сила във външния обективен свят.

Това се дължи на космичния ритъм, който се отразява в историческото развитие на човечеството. Той обуславя също социалното и икономическо развитие.

От тази гледна точка, това, което става в историческото развитие на човечеството, е резултат на импулс, даден от Космоса, като с всеки импулс се внасят нови енергии в земното развитие, които обуславят развитието на идеите, мислите и добродетелите на хората в дадена епоха. Но Космосът е съвкупност от разумни Същества, които се сменят периодически в своята дейност по Закона на Ритъма.

Тези разумни Същества на Космоса в своята съвкупност образуват духовното Слънце на Космоса, от което идват всички импулси и енергии за живота на целия Космос, и специално на Земята. Физическото Слънце е само едно отражение на това велико духовно Слънце. И както физическата светлина има своите седем лъча, седем цвята, така и духовната светлина има своите седем лъча. И тези седем лъча както на физическата, така и на духовната светлина са резултат на седем категории духовни Същества, които образуват съвкупността на духовното Слънце. Всички творчески йерархии, които действат в Космоса са дванадесет, но пет от тях са, така да се каже тил. неактивни в обективния свят и затова техните лъчи са един вид като скрити, непроявени, а седем други са активни в обективния свят и затова техните енергии се проявяват и чрез седемте лъча на видимата бяла светлина. Това Слънце, което ние виждаме и което влияе на Земята, е проявление и израз на духовното Слънце. То е, така да се каже, проекция на духовното Слънце и носител на енергиите и светлината на това духовно Слънце.

Духовното Слънце със своите седем лъча се проявява в това Велико Братство, което пътува по света и носи кулутра-та. Всеки лъч създава специфични условия за определена психична дейност. Както физическите цветни лъчи на Слънцето произвеждат различно действие, макар че това не е още напълно познато на съвременната наука, седемте лъча, обединени в бялата светлина създават условия, каквито създава Слънцето напролет, когато изпраща своята топлина и светлина към Земята. В така създадените условия всеки лъч проектира своите енергии и произвежда, според своето естество, специфичен психичен живот, изразен в определени идеи и изживявания. Затова в дейността на Братството в дадена епоха не трябва да търсим само една еднообразна дейност, изразена в едно определено движение, но ще се изяви в разнообразен духовен живот. Както Слънцето, като дойде напролет не събужда само едно цвете от един вид, но събужда всички цветя и цялата растителност, така и духовното Слънце, като започне да действа в дадена област, събужда всички възможности, които съществуват в потенциално състояние в душите на хората в дадена епоха. Затова, когато в дадена епоха действа определен клон на Бялото Братство, се пораждат различни духовни идеи и движения, които в основата си са единни, но външно се проявяват под различни форми, според манталитета на хората. Така в началото на дейността на третия клон на Братството се поражда движението на манихеите, на гностиците, след това движението на исихастите - мистично движение в Мала Азия, събужда се също течението на древната херметична школа, мохамеданството и най-после се изявява в богомилството и розенкройцерството.

Изхождайки от това гледище, Учителя казва:" В развитието на бялата раса Бялото Братство е изпратило три клона, които са породили и развили културата в различните страни и епохи в развитието на човечеството. Всичко ценно и възвишено, което е дало човечеството в пътя на своето развитие, е дадено от представителите на Бялото Братство ". Това Учителя е изразил и с мисълта, която въвеждам като мото на книгата:" В света има едно Братство, което пътува по света и носи културата. Там, където то действа, има култура и всичко се движи, расте и развива. Глава на това Братство е Христос ". А в другото мото Учителя казва:" Христос е вдъхновител на всички откровения във всички времена и епохи. Toй е невидим двигател на целия духовен живот и опит на човека и човечеството ". Тези две мисли на Учителя потвърждават идеята, че всичко велико и възвишено. което човечеството е създало в пътя на своето развитие, е дело на Бялото Братство.

В различните културни епохи Белите Братя са работили по различен начин, според степента на развитието на народа, в който работят и според задачите, които се дават на дадена културна епоха. Всички религии на човечеството, всичката философия и наука, цялото изкуство, които са се развили в човечеството, е плод на представителите на Бялото Братство. И затова Учителя казва:" В развитието на бялата раса Бялото Братство е дало три клона. И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били в Индия, само че са излезли оттам в различни времена. "

"Първия клон можем да наречем Египетски. Той отива от Египет в Персия, Гърция, Рим и т.н."

"Втория клон можем да наречем Палестински или Есейски. Той от Египет отива в Палестина и в християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и т.н."

"Третия клон можем да наречем Богомилски в тесен смисъл на думата или Български. Той от Египет отива в Индия, оттам в Персия, Арабия. Сирия, Мала Азия, България".

"Учениците на Всемирното Бяло Братство в днешната епоха представляват сбор от трите клона. Сега в България работят и трите клона".

"Тези три клона - Египетски, Палестински и Богомилски - идват от едно по-високо място".

"Тези, които ръководят трите клона, са Велики Посветени".

"Най-първо е излязъл първият, Египетски клон, после Палестинският и най-после Българският или Богомилският клон".

"Това са трите клона на Бялото Братство, които са работили в течение на развитието на бялата раса".

"В Египет те са се наричали Херметисти, в Гърция се наричали Орфеисти, в Палестина - Есеисти, в Персия - Маздаисти, които са разклонение на Първия Египетски клон. Първият клон е построил в Египет пирамидите".

"В Индия трите клона са оставили повече философия, а в Египет - повече наука".

"Първият клон е имал за задача да подготви условията за Християнството, да подготви съзнанието на човечеството за Християнството".

"Вторият клон е имал за задача да внесе Християнството в света и да го разпространи".

"Третият клон е имал за цел да реализира Божественото Учение, Християнството. Богомилите не са успели в България, поради гонението на реакционните кръгове, но са дали мощен тласък на европейската култура".

"Розенкройцерите са разклонение на Третия, Богомилския клон. Те имат за задача подготвянето на Новата култура и да дадат методи за приложение на Божественото Учение".

За дейността на Първия клон, който излиза от Египет и дава импулс на развитието на културата в целия древен свят - Египет, Халдея, Персия, Асирия, Вавилон, Гърция, Рим говорих в първия том на тази книга. За дейността на Втория клон, който Учителя нарича Палестински или Есейски, който започва от Авраам и завършва с Исус Христос и Апостолите, които разнесоха Божественото Учение по света, говорих във втори до шести том. В настоящото изложение ще се спрем на дейността на Третия клон, който е важен за нас, понеже е работил в България и след това преминава в Европа, където създава и ръководи развитието на Западноевропейската култура. под името Розенкройцерство.

Дейността на представителите на този клон е много обширна и разнообразна, и се извършва в много страни от много хора, които са носители на идеите и методите, с които си служи този клон. Както видяхме, Учителя казва, че задачата на този клон била да приложи Божественото Учение в живота, като даде методи за това приложение. А това приложение на идеите на Бялото Братство, носени от Апостолите на този клон. е най-разнообразно. Като започнем от религиозния живот, минем през социалния и обществен живот, философията и науката, и стигнем до изкуството, в целокупния живот на европейското човечество прониква импулсът на Бялото Братство, носен от Третия клон. Няма област от човешкия живот и дейност на европейския континент, които да не са засегнати от импулса на Бялото Братство. Богатият духовен и културен живот, който се развива в течение на вековете на европейския континент, след разгрома на Римската империя и раждането на новите държави, е плод на импулса на Бялото Братство. Целокупният прогрес на Петата следатлантска културна епоха на бялата раса се извършва под импулса и прякото ръководство на Бялото Братство. Това, което познаваме като Западноевропейска култура, с нейната наука, философия и изкуство, е плод на дейността на Учениците на Бялото Братство, които са работили под ръководството на Велики Посветени, а те от своя страна са били ръководени и вдъхновявани от Христа. Това се потвърждава от мисълта на Учителя, който казва:" Христос е великият Вдъхновител на всички откровения, във всички времена и епохи. Той е невидимият двигател на целия духовен живот и опит на човека и човечеството ".

Христос вдъхновява и ръководи известни Посветени, които от своя страна създават духовни центрове на физическия свят. в които се събират по-будните умове на епохата и образуват по такъв начин окултно-мистични Братства. От своя страна те със светлината, която получават от Христа, насочват развитието на ума на европейския човек, което е задача на Западноевропейската култура. От тези окултно-мистични Братства, които са съществували в течение на развитието на цялата Европейска култура, излизат всички импулси и всички работници в различните области на културата. Оттук излизат духовните Учители и Ръководители на европейското човечество: оттук излизат мислителите, философите, учените, хората на изкуството и социалните реформатори, които от своя страна са предавали светлината, която са приели, на широките народни маси.

Така се осъществява развитието на културата. Но зад цялата тази външна дейност стои едно невидимо духовно Братство- което се изявява на физическия свят чрез един от своите членове като Велик Посветен, който образува известно окултно-мистично Братство на физическия свят. Това духовно Братство, със своето присъствие в дадена епоха или дадено място, със светлината и топлината, и въобще с духовните сили, които носи, създава подходящи условия, за да подготви по вътрешен път душите, за да могат да приемат духовните импулси, предавани външно от Учениците на Бялото Братство. Както Слънцето напролет носи условия за проявите на живота във външния свят, така и тези Братства, които са лъчи от духовното Слънце на света, създават условия за проявите на всички дарби, способности и добродетели, вложени в човешките души.

Но понеже както в Космоса, така и в процеса на историческото развитие на човечеството действат два Принципа, то редом с представителите на Бялото Братство, които са носители на така наречения Втори принцип, израз на който в Битието е Христос, действат и представители на Първия принцип, които винаги се стремят да използват импулсите на Бялото Братство за свои цели. Те са агенти на така нареченото Черно братство, което има специфични разбирания за живота, откъдето произтичат и методите на тяхната дейност. Докато Бялото Братство се стреми да пробуди съзнанието на хората, за да съзнаят какви трябва да бъдат отношенията помежду им, както и към Първата Причина, то агентите на Черното братство имат разбирането, че по пътя на насилието и външното организиране на хората могат да ги заставят да живеят по един или друг начин.

Така че в историческото развитие на човечеството действат два Принципа - Принципът на Любовта и Принципът на външното ограничение и насилието. По такъв начин човешките души трябва да избират по кой път да вървят. Защото в Битието съществува Закон на Свобода. Всяка душа е оставена свободна да живее и действа, както тя разбира, като същевременно носи и отговорността за своите действия, т.е. резултатите от своята дейност.

Тези два Принципа са вътре в самия живот, в самата душа и на който от тях тя се поддаде, такава посока взема животът. Агентите на Бялото и Черното Братства само създават условия за проявата на единия или другия Принцип. Това е дълбоката философия на живота, която сега няма да обяснявам. но изтъквам само, че два центъра действат в развитието на човечеството. Това става по Закона на Полярността, който е закон на Творчество. Без поляризация няма творчество, няма развитие, няма прогрес. Както семето, когато се посади в почвата, се поляризира, като пусне коренчета надолу и стъбло нагоре, така и силите на Битието в живота са поляризирани за изграждане на формите, чрез които Животът се проявява. Злото не е в това, че съществува поляризация, но злото се явява тогава, когато силите, които действат в Космоса, искат да вземат мястото на силите, които действат в стъблото и клоните.

От дълбоко окултно гледище дейността на тези два Принципа взаимно се допълват в развитието на човечеството. Било е време, когато предимство, първенство, ръководна роля е имал Първият принцип на Черното Братство. Но сега се намираме в епохата, когато ръководна роля има Вторият принцип и Бялото Братство. И оттогава се явява известна борба както вътре в човешките души, така и във външния живот, който се развива в течение на историята.

За нас в случая е важно да знаем, че редом с дейността на Бялото Братство в света работи и Черното Братство, което внася своите импулси и енергии в живота, които влияят на развитието на живота. И затова, когато наблюдаваме ред отрицателни прояви, които се явяват в развитието на живота в течение на времето, това се дължи на дейността на тъмните сили. А всички положителни прояви на доброто, на Любовта и братството между хората се дължат на дейността на Бялото Братство.

Процесът на историческото развитие не върви по права линия, а по една вълнообразна линия, където има високи върхове и дълбоки долини. Във върховете действат силите на Светлината, а в долината силите на Тъмнината. Това са необходими състояния на живота, това са епохи в процеса на развитието, в които действат различни сили.

Под влиянието на тези два вида сили се развиват дарбите, способностите и добродетелите, вложени в човешките души. Затова Учителя казва, че противоречията са най-главният фактор на еволюцията. Но пак казвам, това е дълбока философия, която нямам намерение сега да коментирам, но само засягам този въпрос за изяснение на факторите на човешкия прогрес.

Основната мисъл, от която се отклоних беше, че импулсите на Бялото Братство са главен фактор за развитието на човечеството, че всички велики идеи във всички области на живота са вдъхновени от Бялото Братство. Това действие на Бялото Братство се извършва, както казах, чрез негови представители, които са два вида - въплътени човешки същества и невъплътени пак човешки същества от по-напреднала еволюция. Невъплътените приемат идеите, импулсите, енергиите от Централното духовно Слънце, което е Христос и ги предават на въплътените, които в такъв случай стават като фарове в бурното житейско море. Те осветяват пътя на човешките души и ги насочват към спасителния бряг. Чрез светлината, която те носят, те предават идеите и силите на човешките души, които ги възприемат в зависимост от степента на тяхното развитие и ги прилагат в различните области на живота. По този път се осъществява развитието на живота, на религията, на науката и изкуствата.

Онези исторически личности, които са били фактор на прогреса по един или друг начин, са били свързани с окултно-мистичните Братства, за които споменах. Някои от тях са били в пряка съзнателна връзка с тези Братства, били са техни членове, а други са били, така да се каже, несъзнателни проводници на идеите на тези Братства. Те, като чувствителни, са възприемали идеите, без да знаят откъде идват и са им давали израз. В други случаи представителите на Братството насочват специално мисълта си към определен човек, когото виждат, че може да стане добър проводник на идеите и силите на Братството, и той, без да съзнава, възприема тези идеи, на които става изразител. Също така някой от Братята ще посети някой човек, когото вижда, че може да бъде фактор в живота, и му изяснява идеите на Братството, които той приема и разпространява. Много са начините, по които идеите на Братството се предават на хората в дадена епоха.

Но първо идеите живеят и зреят в един тесен кръг, където добиват, така да се каже, плът и кръв, където се реализират и осъществяват. След това постепенно преминават по горепосочените пътища към широкото общество, където стават достояние на по-широк кръг от хора. Така се осъществява постепенно културното развитие на човечеството под импулсите на Бялото Братство.

Учителя казва, че Третият клон от Египет отива в Индия, оттам в Персия, Арабия, Сирия, Мала Азия и България. Във всяка от тези страни този клон дава импулс на културен и духовен живот. Нямам подробни сведения в кои страни какви следи е оставил, но за някои страни има, макар и оскъдни сведения, които ще изнеса. В Персия, където става срещата на християнството с учението на Заратустра, се ражда това движение, което в историята е известно като Манихейство. Но трябва да кажа, че всичко, което се знае в историята за манихейството не отговаря на истината, защото това движение е понесло жестоко гонение и цялата оригинална литература е изгорена. По-нататък ще се спра по-конкретно на това велико окултно движение. Като преминава по-нататък тази вълна, този импулс на Бялото Братство стимулира арабския дух и създава исляма и арабската култура. (За този момент от проявите на този импулс в тази област ще се спра по-нататък). Като преминава в Сирия и Мала Азия, също дава импулс на известен духовен и културен живот, стимулира известни окултни центрове, които се активизират. Тук е известно, че са работили някои гностици, за които ще спомена по-нататък и в Мала Азия се заражда мистичното движение на Исихастите.

Оттам вълната преминава в България, където през десети век се поставят основите на Богомилството. От България вълната заминава на запад и създава това движение, което познаваме под името Розенкройцерство. Вълната като минава последователно от Изток към Запад, стимулира и дава живот и на Древния херметизъм, за който също ще кажа нещо и ще започна изложението си с него.

Всички тези общества, които се образуват под влиянието на този импулс, не са плод на една личност, а са колективно дело за Братството, което се изявява, както изтъкнах, чрез един Велик Посветен, който предава идеите и мислите на хората от дадена епоха.

Някой път има историческа връзка между различните представители и движения, но някой път всяко едно движение възниква самостоятелно под влияние на духовно Братство, което праща един от своите членове да се въплъти в дадена епоха и страна.

По-нататък ще разгледам последователно, конкретно и подробно тези движения, за които споменах, които се явяват като етапи в проявлението на Третия клон на Бялото Братство. Ще започна с възраждащия се Херметизъм, след това ще разгледам Манихейството, Гностичните движения, Неоплатонизма, Мохамеданството, Богомилството и ще завърша с Розенкройцерството.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×