Jump to content
Rozalina

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО ЧРЕЗ МИСЪЛТА И ЧУВСТВАТА

Recommended Posts

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО

ЧРЕЗ МИСЪЛТА И ЧУВСТВАТА

Казваме, че човек трябва да се лекува, преди да е заболял. Това значи: забележи ли някакво отрицателно състояние в себе си, човек трябва да направи всичко възможно, за да се освободи от него. Остави ли го да работи в него продължително време, той ще заболее от някаква болест. (Светото място - 117).

Храненето, мисленето и чувстването са един и същ процес... Като имате пред вид връзката между яденето, мисленето и чувстването, ще ядете, ще мислите и ще чувствате правилно, за да могат силите в организма ви да функционират правилно. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ – 172).

Постоянно мислите за своите нещастия, за своите несполуки, за болестите, за хиляди други неща, без да се спирате да видите коя е причината за всичко това. Потърсите ли причината, ще видите тогава, отде започват вашите нещастия. (V МЛАДЕЖКИ СЪБОР 1927 г. - 27).

Ако страдате от някаква болест или имате известна мъчнотия, мислете върху тях, да намерите причината на страданията и мъчнотиите. Не е въпрос да търсите причината вън от себе си. (Трите ЖИВОТА - 250).

Ако двама души не могат да живеят добре помежду си, причината е, че и двамата нямат връзка с Бога - тяхната мисъл не е свързана с Божията мисъл. Не можеш да пишеш - не си свързан с Божията мисъл. Ако се свържеш с Божията мисъл, тя веднага ще потече в тебе и ти ще започнеш да пишеш. Болен си - не си свързан с Божията мисъл. Свържи се с Божията мисъл и здравето в теб ще се възстанови. (Пътят на ученика - 100).

За да работи и да си почива правилно, човек трябва да възприема само такива мисли, които го интересуват... Следователно, интересувайте се само от онези мисли и чувства, които могат да внесат във вас сила и живот, да ви помогнат. (Божествените условия - 31).

За предпочитане е да имаш една мисъл, едно чувство, едно действие, колкото и да се малки те, колкото скромно и да са облечени, но да ви повдигат, отколкото богатите и натруфени, които понижават живота и рушат здравето. Стремете се към богати мисли, чувства и действия, но само към такива, които нямат никакъв дефект. (БОЖЕСТВЕНИТЕУСЛОВИЯ - 251).

Ако лекар-психолог успее да ангажира мисълта на паралитика с някой важен въпрос, болният може да забрави болестта си. Ако в това време лекарят заповяда на болния да стане от леглото си и да тръгне, той ще изпълни заповедта му и ще забрави, че е болен. (ПРОСВЕТЕНО СЪЗНАНИЕ - 223).

В човека има клетки, задачата, на които е да лекуват. Те се наричат лечебни клетки. Достатъчно е човек да отправи мисълта си към тях, за да проявят те своето действие... От човека се иска само концентрирана и положителна мисъл. Всяка отрицателна мисъл парализира действието на клетките. Иска ли да се лекува, човек трябва да поддържа положителни мисли. (Светото МЯСТО - 89).

Много от болестите на физическото тяло се явяват като последствие на някакви заболявания в астралния и в умствения свят на човека... Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло на човека, тя постепенно минава в мисълта му, а оттам и във физичес­кото тяло. За да се излекува човек, тази болест трябва да се махне от мисълта му. Когато образът на болестта изчезне от мисълта на човека, едновременно с това тя изчезва и от физическото тяло. (Жива реч - 113).

За здравето на човека, за неговото вътрешно състояние е необходимо следното: Той трябва да мисли, трябва да се научи да мисли! Че много малко хора има, които мислят в днешния век. Тези вестници, които пишат, те просто развиват чувствата. Някому къщата изгоряла - това не е мисъл; някой кораб потънал някъде - това не е мисъл. Тези неща развиват чувството... Четеш някоя книга, някой роман за герои, които страдат. Това не е мисъл. Този романист развива чувствата. И в съвременния свят ние сме станали много по-чувствителни, отколкото трябва. А пък много малко мислим. В мисълта се съдържа едно основно качество. Ти като почнеш да мислиш, всички тези тягости, които имаш, почват да се топят, (Изпитът на ЛЮБОВТА - 131).

Мисълта превръща всички състояния! (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 339).

Когато се разгневи или изгуби разположението си, човек трябва да мисли. Щом започне да мисли, неразположението и гневът го напущат. В това отношение, мисълта представя Божествена сила, която превръща отрицателните енергии в положителни. (Божествените условия - 339).

За да се освободи от своите неестествени прояви, човек трябва да си служи с филтри, с каквито Природата си служи. За да пречисти водата от примесените към нея вещества. Природата я прекарва през пясъчни пластове. Същото трябва да прави човек със своите неестествени мисли и желания, които приема от външния свят. Не ги ли филтрира, той постепенно губи силата и здравето си. (Да ви даде - 102).

За да бъде здрав човек, трябва мислено да се свързва със здрави хора, които нямат никакви слабости и недъзи. Свързвайте се мислено с добри, със силни, със здрави хора, за да приемете част от тяхната енергия. Тези хора са свързани с Божествения свят и са проводници на Божествени енергии. (CВETOTO МЯСТО - 97).

Някои от съвременните лекари практикуват нов метод за лекуване. Те лекуват чрез вяра, чрез мисъл, понеже знаят, че причината на всички болести се крие в мисълта на човека... Затова, именно, лекарят казва на болния: стани от леглото, не мисли, че си болен, и ходи. Излагай се на Слънце, на чист въздух, мисли за всичко, но не и за болестта си, и ще видиш, че след известно време ще бъдеш здрав. Болният казва; Ще ходя, ами ако пак кракът ме заболи? Не, ти трябва да мислиш положително. Докато болният се съмнява, той сам поставя препятствия в пътя на своето лекуване. Щом престане да се съмнява, болестта си отива. Закон е: За каквото мисли човек, за него се държи. Престане ли да мисли за това нещо, то вече губи силата си за него. Законът е верен и за положителните, и за отрицателните неща в живота. Различието е само в резултатите. (Ценното из КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 186).

Като влезе праната, тя обновява мисълта... Един индус, като е болен, ще концентрира ума си върху праната и мислено ще почне да вдишва. Ще мисли, че през всички клетки всмуква прана. Не се минава ден, два, три, четири, след като направи опита и веднага му минава. Но индусите имат един начин, който от хиляди години е придобит. Когато индусът се концентрира, той не мисли за жена си, за децата си, за нищо странично - мисли само за праната... С концентриране на мисълта си можеш да се лекуваш. (живият хляб – 354).

Направите една глупава постъпка. Хванете носа си и прекарайте пръстите си отгоре надолу и след известно време ще дойде в ума ви една светла мисъл. Движете пръстите си леко, само по повърхността на носа. (Трите посоки - 156).

Как може човек да се освобождава от мрачните състояния на своя дух, от тъмните състояния на своето съзнание? За да се освободи от тия състояния, човек трябва да отправи мисълта си към Божественото съзнание, което прониква целия Космос и да се свърже с него, без никаква критика, без никакво колебание и съмнение. Ако успее да направи това, той ще изпита едно приятно настроение, което ще превърне в хубаво, топло чувство; чувството пък ще превърне в светла, възвишена мисъл. И тогава, човек няма да усети как мрачното му състояние ще изчезне. (Добри НАВИЦИ - 260).

Казват: дойде ми мисъл, че еди-кой си брат щял да оздравее. Вие кажете това и го изоставите. Не, това е човешко. Ти ще се задълбочиш в себе си, ще туриш в действие Божественото и ще се подпишеш. С това едновременно ще вземеш участие в живота на този болен. Ако вие бихте работили по този начин, половината болни, които имате, не биха съществували. (ООК – ІІІ г. – 23 беседа - 15).

Ако отправите една добра мисъл към някой болен или страдащ и му помогнете, вие сте постъпили разумно. (БОЖИЯТ ГЛАС - 209).

Ако знаете, че някой ваш близък е болен, не го лекувайте с лекарства, но нека го посетят десетина души и всеки от вас да отправи към него мисълта, че ще оздравее. Ако той приеме мисълта ви и повярва в нея, ще стане от леглото си. Мисълта е мощна сила, която лекува и повдига човека. (Опорни точки на ЖИВОТА - 136).

Ако един човек сам лекува някой болен, ще има един резултат. Ако го лекуват десет, сто или хиляда души, чрез концентриране на мисълта си към него, ще опитат мощната сила на човешката мисъл. Мисълта е сила, която може да лекува. (ПЪТЯТ На ученика - 119).

Ако един човек сам не може да направи опита, нека се съберат десет души и заедно да го направят опита. Идете при някой болен и всички едновременно мислете, че той е здрав. Ръкувайте се с него и кажете: Нищо нямаш, от никаква болест не страдаш. Кажете ли така, ще видите, че в най-скоро време болният ще се дигне от леглото. (Божият ГЛАС - 79).

За да поддържа хармонията на своя организъм, човек трябва да храни мозъка си със светли мисли, сърцето си - с чисти чувства, дробовете си - с чист въздух и стомахът си - с чиста, здравословна храна. (Божият глас - 281).

Достатъчно е да има човек чисто и пробудено съзнание, за да бъде проводник на светлите и възвишени мисли на разумните същества. Той може да лекува, да помага на болни, страдащи, обезсърчени хора, да ги оправя в пътя им. Като знаете това, работете върху своя ум, да организирате неговите сили, да станете проводници на Божията мисъл. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 7).

Щом пипне пулса му, както и да го намира, лекарят трябва да се изпълни с вяра и надежда в Бога, че болният ще оздравее. Тази положителна мисъл на лекаря ще се предаде и на болния. Щом болният се ободри и обнадежди, оздравяването му е сигурно. (Жива реч – 110).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×