Jump to content

Вдъхновение


 Share

Recommended Posts

ВДЪХНОВЕНИЕ

Вдъхновението е най-великият закон, който съществува в света. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 31 лекция - 122)

Вдъхновението е Божествен закон. То изразява Божествения живот. (МОК ІV т. - 24 лекция - 11)

Какво е вдъхновение? Човек е вдъхновен тогава, когато има едно същество, което го люби, което се интересува от него. Няма ли някой да го обича, той изгубва вдъхновението си. Това същество, което ви обича, може да бъде на физическия свят, може да бъде в духовния свят и най-после може да бъде в Божествения свят. Ако това същество престане да ви обича, вие ще изпитате в душата си небивали страдания. Та когато невидимият свят хлопа на сърцата на хората, той има пред вид да събуди техните сърца, за да започнат умовете им да работят и волята им да се приложи в живота. По този начин те ще влязат във връзка с онези същества, които ги любят. (НЕРАЗРЕШЕНОТО - 78)

Някой певец, например, пее хубаво, но няма вдъхновение, нищо не го интересува в живота. По едно време той се влюбва в някоя красива мома и се вдъхновява, насърчава се вече. Като излезе на сцената, и 10 000 души да го слушат, това не е важно за него. Той има пред себе си един образ и за него пее. Всички казват: много хубаво пее този певец. Наистина, той има вече успех. Отнемете този образ от него, този певец изгубва вдъхновението си, от никъде помощ не иде, не му се пее вече. Аз наричам този образ „вътрешен център, който привлича мисълта и в който всички части намират единение. Този образ не е никаква външна представа, но едно съзнание в нас, което може да регулира живота ни. Този образ изразява вътрешното състояние на нашите чувства. Той изразява идеята, която ни движи. Ето защо, вие трябва да пазите този образ в себе си! Вие може да го намерите в някой по-напреднал човек от вас, а може да го намерите и в лицето на Бога. Дето и да намерите този образ, пазете го. Той носи живот за вас. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 126)

Някой смесва вдъхновение с настроение. Обектът на вдъхновението никога не се мени, а обектът на настроението се мени. Казва се в Писанието, че Духът Божий, като влезе един път във вас, не се връща. Като влезе Господ един път във вас, Той не е от тези слабодушните, да се връща. Стъпи ли Му крака веднъж някъде, Той не се връща вече. (Общ окултен клас – ІІ г. – 29 лекция – 11)

Някой казва: Аз се вдъхновявам. Не, ти си внушаваш. Вдъхновението е качество на ангелския свят, на Бога. Само Бог може да вдъхновява някого. Човек сам на себе си, не може да създаде вдъхновение, но той може да си внуши. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС – ІV г. - 324 лекция - 18)

Има разлика между говоренето на Учителя и внушението. Внушението е физически акт на насилие. Когато Учителят говори, ученикът се вдъхновява. В това говорене има винаги свобода: ученикът може да приеме или да не приеме съветите на Учителя. (Закон за единство и общност - 80)

От някои влияния човек не може да се избави... Изобщо от внушението не можете да се избавите. Вие трябва сам да си внушавате или друг да ви внушава, но в света има само едно положение, на което човек трябва да се поддава, а именно вдъхновението. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. - 24 лекция - 13)

При закона на внушението може да се яви някой човек с по-силно внушение от твоето и да ти въздейства или пък да неутрализира твоето внушение. Вдъхновението обаче, е нещо по-високо от внушението. Никой не може да въздейства на вдъхновението: то е постоянно и винаги расте. Онези хора, които си внушават, животът им е непостоянен и променчив, тия пък, които се вдъхновяват, животът им е постоянен. Такива хора могат да учат без усилие. Внушението е човешки метод. Когато искаш да учиш, ти трябва да си внушаваш, че можеш да учиш, докато най-после придобиеш това, което желаеш. Това е все още придобивка чрез насилие. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. - 24 лекция - 11)

Време е вече човечеството да мине от фазата на внушението във фазата На вдъхновението. (МОК – ІV г. – 24 лекция – 11)

Докато вървите в правия път, хората могат само да ви вдъхновяват, но не и да ви влияят. Тогава между душите на хората ще става правилна обмяна. (МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПРИДОБИВКИ - 234)

И тъй, с прости думи казано: Вдъхновението се проявява чрез правата мисъл, правото чувство и разумната воля. Ще кажете, че това е лесна работа. Лесна работа е, но са нужни големи усилия и труд. (Законът на любовта – 123)

Ти си поет, искаш да напишеш нещо. Вдъхновиш се и започваш да пишеш. Казваш: Написах едно хубаво стихотворение - Ти си го написал, но Бог ти е диктувал (ЗАКОНЪТ НА ЛЮБОВТА - 123)

Вслушвайте се в Божия глас, да разберете, какво значи вдъхновение. Казвате: виждам изгряването на Слънцето; виждам чисто, лазурно небе; чувам как изворът блика и напоява растенията; слушам лекия зефир около себе си. Това е присъствието на Светлите същества, които те вдъхновяват и повдигат. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 122)

Всеки ученик като влезе в какъв и да е клас, трябва да има вдъхновение. Нищо друго не трябва да го занимава. Ученик без вдъхновение е мъртъв. Това, че си нямал шапка, обуща, туй са второстепенни работи. Това нищо не значи за ученика. Или пък че, си бил болен, че си имал сърцебиене, и това нищо не значи. Вдъхновение имаш ли, там е силата на ученика: и обуща ще дойдат, и дрехи ще дойдат. Изгубиш ли вдъхновението, ти си мъртъв човек. Тогава всеки може да те погребе. Имаш ли вдъхновение, всичко се развива добре пред теб. В Природата съществува този закон. Виж, например, как затвореното зърно пробива яката земя Вдъхновение има в него!.. Ако в него нямаше вдъхновение, то щеше да се изгуби в почвата, щеше да изгние. И когато ученикът има вдъхновение, дето и да го заровите вие, той пак ще излезе отгоре, ще покълне. (МОК - ІV г. – 6 лекция – 122)

Когато работниците градят, те трябва да вършат всичко с вдъхновение. Вдъхновението изисква безкористие, както майката отглежда детето си. Който работи безкористно, с вдъхновение, само той има условия да се радва на плодовете на своя труд. Който работи с вдъхновение, безкористно, той има дух и сила да победи всички мъчнотии, да се справи с трудностите на живота. Така завършена работа, тя е дело на вечността. (Влияние на светлината и на тъмнината - 63)

Вдъхновение ми дойде. Да, вдъхновението все ще дойде. Казват, че у някого дошло Божествено вдъхновение, аз разбирам, че той говори за онези разумни връзки, които съществуват от началото на нашия живот. Какво те вдъхнови? - Разумните Божествени връзки. Дали тези връзки ще бъдат положителни или отрицателни, от вас ще зависи: ако сте разумни, ще извадите от тях полезната, добрата страна; ако сте неразумни, ще извадите от тях лошата страна. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 349)

За да дойде вдъхновението у вас, вие трябва да сте изучили закона на жертвата и закона на вярата. Вдъхновение може да има само човек на абсолютната вяра. Онези хора, които нямат вяра, не могат да имат вдъхновение. Те могат да имат само въодушевление. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. - 31 лекция - 122)

Вдъхновението се дължи на симпатичната нервна система. Голямо значение има тази система. ъразмерност в природата - 215)

Затворете очите си, вглъбете се в себе си и започнете да се молите. Само така ще дойдат Божиите благословения върху вас. Щом отворите очите си, започнете работата си. Като се помолите по този начин, вие ще получите вътрешно вдъхновение. Каквато работа започнете при това вдъхновение, всичко ще върви добре. Щом имате вдъхновение, не отлагайте работата си за другия ден. И на път да сте, като ви дойде вдъхновение да направите нещо, не отлагайте. Вдъхновението струва повече от всичко друго. Използвайте го още на момента. Не мислете върху това, какво ще кажат хората за вас. За вдъхновения човек хората нищо лошо не могат да кажат. Той е умен, добър човек. (Малки и големи придобивки -145)

Ако затворите ръцете си, няма да имате вдъхновение. Който затваря ръцете си и свива краката си, мяза на една изолирана батерия. Вие сте се затворили и казвате: Сега да ме посети Духът, да се вдъхновя. Духът като дойде, вие ще мислите свободно и тогава енергиите на живата Природа ще проникнат във вас, но за да ви посети Духът, трябва да се отворите. Дръжте ръцете си свободни, и вдъхновението ще дойде. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС – IV г. - 31 лекция - 124)

Когато влезете в Природата, оттам ще черпите вдъхновение. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - ІІ г. - 3 лекция - 12)

Без вдъхновение никой не може да работи. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. - 6 лекция - 123)

Дойде ли до закона на вдъхновението, там започва истинският живот, чрез който може да се създаде вашият характер. Почне ли човек да работи със закона на вдъхновението, той навлиза в нова област - в областта на хармонията. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 24 лекция - 12)

Бах е писал своите произведения с вдъхновение. Следователно, който свири неговите произведения и той трябва да има същото вдъхновение. (МАЛКО И ГОЛЕМИ ПРИДОБИВКИ - 137)

Някой казва: Аз съм вдъхновен, говоря красноречиво. Ами защо само днес си вдъхновен? Не само днес, но всякога трябва да бъдеш вдъхновен от Божественото и всяка твоя дума да произвежда чудеса. (СИЛА И ЖИВОТ - VII серия - 29 беседа - 29)

Когато човек говори, във всяка негова дума трябва да има вложено Божествено вдъхновение. Това вдъхновение носи благоволение, както за онзи, който говори, така и за онзи, който слуша. Щом вдъхновението се прекъсне, прекъсва се и благословението. Тогава човек трябва да престане да говори... Ако човек продължава да говори без вдъхновение, страданията неизбежно ще дойдат върху него. Защо? Защото той не е послушал своя вътрешен глас. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 78)

Един български цигулар, дал концерт и свирил само български песни и хора. Публиката се вдъхновила толкова много, че всички напуснали салона и излезли вън да пеят и играят. Де са причините за това: той свирил с любов, и те го слушали с любов. (Законът на любовта -126)

Сега, вие ще турите като основа на живота си ключа на вярата. По този начин искам във всинца ви да се яви вдъхновение. (МОК – ІV г. – 6 лекция - 122)

Вие слушате някой музикант, вдъхновявате се, но не знаете, кой е истинският вдъхновител. Който свири на сцената, той е изпълнител само, а зад него стои истинския музикант, който вдъхновява, дава импулси. (Неразрешеното - 135)

Този приятел е попаднал в света, от дето музикантите черпят вдъхновение и сила. Ако отидете на такъв концерт, или на такова представление, вие коренно ще се измените - ще настане някаква промяна във вашето естество. (Неразрешеното - 135)

Зад всички поети, писатели, музиканти, художници все седи някои, който ги обича. Ако нямаше кой да ги обича, от тях нищо не можеше да се очаква. Тъй, щото, ако някой музикант е велик, причината за това седи в онази душа, която го обича и вдъхновява. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – І том – 110)

Думата „вдъхновение” е силна дума по своите вибрации. Всяка дума, за да бъде силна, трябва да съдържа три елемента в себе си. Думата „вдъхновение” има тия три елемента... Ако можете да схванете тия три елемента, вие ще почувствате нейните трептения. Тази дума ще внесе нещо ново във вас, и то тъкмо туй, което искате. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС- IV г. - 6 лекция - 126)

Вдъхновение, вдъхновение, ти си благословение. (ПЕСЕН НА Учителя)

Сега първото нещо, за 10 дена напред, като ставате сутрин от леглото си, ще кажете: вдъхновение - 3 пъти. На обяд, преди ядене пак ще произнесете думата три пъти и тогава ще ядете. И вечерно време, когато си лягате, пак ще я произнесете три пъти. Всичко девет пъти на ден... Когато произнасяте думата „вдъхновение”, ще спуснете силно ръцете си надолу и ще го почувствате издълбоко. После силно ще отправите тази дума към ума си, да почувствате това вдъхновение. И най-после трети път пак ще произнесете думата с чувство и с мисъл. Трябва да почувствате, че във вас се влива сила. Ще правите упражнението сами, никой да не ви вижда... Всички ще правите това упражнение. Като станете сутрин, тъй ще го направите, че атмосферата да се разтърси дори, и аз да почувствам в моята стая, че действително между учениците има вдъхновение. Няма да викате високо. Не, тихо, само за себе си ще произнесете думата „вдъхновение”. В тихото говорене има музика, която силно действа върху душата. Силно ще концентрирате мисълта си, но тихо ще произнасяте думите. Щом я изговорите високо, вдъхновението се губи. Затуй тихо ще я изговаряте и ще бъдете доволни сами от себе си. Ще правите упражнението с вяра. Не се смущавайте от тава, дали имате вдъхновение или нямате. По който и начин да го правите, все таки вие ще придобиете вдъхновение. Само по този начин могат да се образуват красиви чувства, красиви мисли, които са необходими за съграждане на нашия живот. Това е необходимо за вашето бъдеще. Пред вас седи едно бурно море, което трябва да преминете. Пред вас седи един живот, който е пълен с мъчнотии. И за да можете да победите и превъзмогнете всички мъчнотии, трябва ви вдъхновение. И тъй, щом дойдете до някоя мъчнотия, ще се спрете малко и ще изговорите думата „вдъхновение”. И като вдъхновиш мъчнотията, тя казва: Аз отстъпвам пред вдъхновението. Тогава тя отваря пътя ти и ти минаваш напред. Дойде някоя друга преграда, ти пак произнасяш в ума си тази дума, и преградата казва: Пред вдъхновението и аз отстъпвам. И ти минаваш напред. Няма ли вдъхновение, всички мъчнотии, всички прегради казват: Ние не признаваме хора без вдъхновение. Те не ви пущат да минете, и вие се събирате един до друг, седите и пеете. Някой пита: Кои са тези хора там? Отговарят: Тези са плачещите хора, които нямат вдъхновение. - Защо седят там? - Да се научат да придобиват вдъхновение. Щом се вдъхновят, и те ще тръгнат напред. (МОК – ІV г. 6 лекция - 123)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...