Jump to content

Интуиция


Recommended Posts

ИНТУИЦИЯ

Голяма придобивка е за човек да има интуиция, да познава хората, да предвижда нещата. (Божествените условия – 305)

Същината на човека се крие в неговото съзнание, което всеки ден го повдига все по-високо и го напътва в живота му. То му нашепва, какво да прави, как и кога да се прояви. В този смисъл съзнанието на човека не е нищо друго, освен неговото ръководно начало. Някои го наричат още интуиция, Ангел хранител и др. Който слуша гласа на своята интуиция, работите му се нареждат добре. (ОТВОРЕНИ ФОРМИ - 24)

Интуицията е Божествено чувство, вложено във всеки човек, но не е еднакво развито във всички хора. Който е развил това чувство в себе си, той сам проверява нещата... Иска ли да провери нещо вън от своите пет сетива, човек ще приложи интуицията си. Намериш ли се в трудно положение и не можеш да решиш известен въпрос, обърни се към интуицията си, тя ще ти каже, какво да правиш. Вярно чувство е интуицията, тя никога не лъже. Интуиция - правия път. (Доброто оръжие - 261)

Искате ли да разберете нещата в тяхната действителност, възложете това на интуицията в себе си. Каквото каже тя, вярвайте й. Остане ли да вярвате на своя ум и на своето сърце, те да ви управляват, вие сте на крив път. Слугите не могат да управляват господаря си. Остави ли се на тях, те непременно ще объркат пътя. Искаш ли да научиш нещо, възложи го на интуицията си. Колкото да учиш и философстваш, в хиляда години едва ли ще научиш толкова, колкото си научил чрез интуицията за един ден. Чрез интуицията, ти можеш да научиш, какво представя животът на Слънцето и Луната, а с ума си едва ще научиш. (Доброто оръжие - 267)

Всички, които са слушали вътрешния си глас, всякога са успявали. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - III том - 43)

Нещата всякога се предсказват, има нещо, което от вътре шепне. И когато този Божествен глас се обади, всякога се разлива светлина, а при другите гласове съзнанието се раздвоява и то тъне в мрак. Утихнат ли гласовете, Той пак ти говори - това е вече опит. Дълго време се изисква, за да умееш да схванеш от раз. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - III том - 42)

Мъдрецът представя интуицията в човека, която единствена може да му помогне, да го освободи от ограниченията на неговата обикновена мисъл. (ВЛИЯНИЕ НА СВЕТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА - 105).

Когато интуицията в човека е развита, той знае, кога и какво да говори, какво да направи, какво да научи и т. н... Да имаш интуиция, това значи да разбираш, кому какво е нужно и да го задоволиш, по най-разумен начин. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 21)

Интуицията, т. е. Божественото чувство в човека, помага за ориентирането му в живота. По интуиция той лесно схваща нещата, но как се е домогнал до това разбиране, сам не може да каже. Знание, добито по пътя на интуицията, мъчно се доказва. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ - 143)

Интуицията е вложена във всеки човек, но трябва да се развива чрез ред упражнения и опити. Всички, които са слушали вътрешния си глас, всякога са Успявали. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - III том - 42)

Който е развил търпение, развива и Интуицията си. (Божествените условия - 309)

Чувствителността е едно от условията за развиване на интуицията. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 127)

Като мисли върху светлината и топлината и ги проектира към мозъка и към моралните си чувства, човек може да развие интуицията си. (Закони на доброто - 326)

Когато развивате вашата интуиция, не туряйте ума си на работа. Умът като работи, той спъва интуицията. Оставете ума си свободен, в едно чисто състояние, да възприеме Божествените мисли, които се отправят към нас. В туй почивателно състояние забравяте всичко, взимате положението на едно дете, което очаква майка му да го вземе и нахрани, и няма да мине дълго време, ще получите отговора. Но ако много мислите и се бъркате, може да се минат ден, седмица, месец и цяла година, отговор няма да получите. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 142)

В предчувствието има страх, а интуицията изключва всякакъв страх. Тя работи, докато човек не се уплаши. Щом се уплаши, човек може само да наблюдава, но не и да схваща правилно. (РАБОТА НА ПРИРОДАТА - 233)

Не смесвайте обективните разсъждения с интуицията. Тя е непосредствено схващане на една реалност, и няма колебание, и няма двоумение, и няма раздвояване на съзнанието... Разрешението е вътре в самия човек. Вътре в нас има едно място, където добиваме ясна представа как трябва да постъпим. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - III том - 41)

Има две култури - култура на интуицията и култура на чистия разум. За да се примирят тези култури, трябва да се примирят теченията, които ги предизвикват... Като изучавате човека, виждате ясно двете течения в него, т. е. двете различни прояви на Яков и на Исав... Чрез страдания и изпитания Яков придоби способността да съзерцава. Той се свърза с Бога - молеше се и разговаряше... Исав представлява грубата Човешка Проява. (СИЛА И ЖИВОТ – ІІ том – изд. 2006, София - 358, 359)

Някои хора се произнасят за явленията чрез наблюдения, а други - чрез интуицията. Наблюдението се отнася до настоящия момент, а интуицията - до миналия и до бъдещия... При наблюдението взима участие обективния ум, затова нещата могат да бъдат верни или неверни. При интуицията, обаче, всички неща са верни. Там нещата не се изследват научно, но знаеш, че, както ги чувстваш, така стават... Интуицията показва на хората как да постъпват. Тя иде на помощ на човека, да го предпази от ненужните страдания и нещастия. (Божествените условия - 302)

Ако мислиш, че не си способен да направиш нещо по ум и по сърце, възложи това нещо на интуицията. Тя ще направи всичко, за което ти се считаш за неспособен. (Доброто оръжие - 265)

Дето участва интуицията, там въпросите се решават лесно. Ако при решаването на известни задачи взима участие само умът, тя не е решена вярно. Само с мисъл не се решават въпросите... Интуицията разрешава лесно въпросите, понеже при нея взимат участие и мисълта и чувствата. Когато в слънчевия възел, т. е. под лъжичката изпитваш приятност, ти си на прав път... Ако в слънчевия възел изпитваш приятност, ще знаеш, че твоето чувство е 100 %... Интуицията е огнище, съсредоточие, дето се събират множество Разумни същества и осведомяват човека. Те го насочват в правия път. (РАБОТА НА ПРИРОДАТА - 232)

Вслушвайте се в своята, интуиция, в говора на душата си, тя сама ще ви открие истината. Ако се излъжете, ще знаете, че умът ви е проговорил. (Божествените УСПОВИЯ - изд. 1942 София - 272)

Първо гледайте да спазвате хигиена на вашите усети, хигиена на вашите чувства, хигиена на вашите мисли, за да развиете вашата интуиция. (РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА - 179)

Необходимо е всеки човек да развие в себе си интуицията. Тя му е дадена от Бога, за да схваща той от далеч събитията. Условия за развиване на интуицията са дадени на човека даром, а той трябва да работи върху себе си, да прави усилия, да я развива. Когато се развива интуицията, човек престава да се дразни, става тих и спокоен, придобива разположение на духа и вътрешна радост. Той не допуща вече в съзнанието си нищо чуждо, а в ума си нито една отрицателна мисъл и в сърцето си нито едно отрицателно чувство. Интуицията изключва от себе си всякакви одумвания, всичко речено-казано. Който се води от своята интуиция, той е затворен за шума на външния свят. Той влиза в сърцето си, затваря се там, взима бърсалката и започва да изтрива. Кой какво казал, това се изтрива и остава чисто сърце, на което ще се пише само Божествени работи. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 21)

Човек може да възприеме някаква мисъл отвън по телепатически начин и без да знае това, да я счита като проява на интуицията, на Божественото чувство в себе си... Човек трябва да се изпитва, да знае, отде идат мисли към него. Той трябва да познава проводниците, да ги различава. (Възможни постижения - 61)

Всички хора, у които е развито духовното зрение, имат известни белези в очите - около зеницата имат известни петна, които показват до каква степен е развито това чувство. У съвременните западни хора това чувство започнало да се явява като интуиция, предчувствие. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. 2006 г. София - 345)

Как получил съобщение от невидимия свят? Божествените вълни се отличават с особени свойства; ако си болен и възприемеш една такава вълна, моментално ще оздравееш; ако умът ти е объркан, моментално ще се проясни; ако сърцето ти се е втвърдило, моментално ще се смекчи; ако си бил скръбен, тъжен, моментално ще цъфнеш, като цвят ще станеш бодър, весел, радостен. Това значи да си възприел Божествена мисъл. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 62)

Хората могат да се разберат помежду си, само когато се ръководят от интуицията. (Възможни постижения - 21)

Според интуицията, която е закон на Божествения свят, щом почувстваш, щом възприемеш нещо от този висок свят, ти веднага трябва да действаш, а после ще размишляваш върху последствията; ако сте в човешкия свят, първо ще мислите, а после ще действате. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА - 59)

Дайте място на интуицията в себе си да расте и да се развива. В бъдеще, новите хора ще имат силно развита интуиция. (Божествените условия – 303)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...