Jump to content
Rozalina

РАБОТА С МИСЛИТЕ

Recommended Posts

РАБОТА С МИСЛИТЕ

Казвам: ученикът трябва да се концентрира да развива мисълта си, но не по начина на йогите. Има много начини, методи, с които йогите си служат, но ако човек не ги разбере, той може съвършено да се осакати... Аз давам методи, които са свързани с най-малки рискове за човешкия ум. Те са методи на живота, методи на разумната Природа. Методи на йога, обаче, са свързани с големи рискове. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 48).

ИЗУЧАВАНЕ

Човек трябва да изучава мислите и желанията си, да види каква роля играят те в неговия живот, да различава откъде идат: от центъра на Земята, или от центъра на Слънцето. (Добри навици - 198).

Ще бъдете внимателни към своите мисли, ще ги изучавате, да знаете какво желание събужда всяка мисъл. (служене, ПОЧИТ И ОБИЧ – 23).

Материята, в различните си състояния - твърда, течна, въздухообразна и светлинна, оказва известно влияние върху мисълта. И мисълта, от своя страна, оказва влияние върху човека... Когато преобладава въздухообразната материя, мисълта в човека взима надмощие. (ТРИТЕ ПОСОКИ 128).

И тъй, изучавайте мислите, да знаете, кои от тях произтичат от твърдата материя, кои от течната, въздухообразната и кои от светлинната. Мислите, които идат от твърдата материя, не са вредни, обаче, те произвеждат втвърдяване на някои органи, както някои чувства пък внасят мекота. (Трите посоки - 129).

АНАЛИЗ

Анализирайте своите мисли, чувства и действия и следете към коя категория се отнасят: към животинските, към човешките или към ангелските. (по БОГА НАПРАВЕНИ - 98).

Вие трябва да анализирате мислите, чувствата и желанията си, да видите какви сили се крият в тях, добри или лоши, положителни или отрицателни. Външно те могат да изглеждат добри; важно е какво се крие в тях. (Закони на ДОБРОТО - 287).

СОРТИРАНЕ

За да бъде окултен ученик, той трябва да сортира мислите и чувствата си, да отделя правите от кривите, за да не изпада в заблуждения и разочарования. Той трябва да работи с чист капитал, на който всякога да разчита. Не е ли отделил потребното от непотребното, човек не може да бъде щастлив. (Път към ЖИВОТА - 243).

ОБРАБОТВАНЕ

Всяко нещо, което минава през ума и през сърцето ти, трябва да се обработва. (НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА - 150).

Умовете на повечето светски хора функционират главно около ушите, около слепите очи, вследствие на което мисълта им не може да се издигне в горната част на мозъка. Опитният градинар отправя водата там, да полее тези части, да се създаде в тях по-висока мисъл. (ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА - 37).

Между мисълта и светлината има известно отношение. Като знаете това, работете върху мисълта си, да увеличите нейната светлина и бързина. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 254).

Като знаете, че мисълта е мощна, творческа сила, развивайте я, за да постигнете това, което желаете. (Божествената МИСЪЛ - 230).

Работете върху себе си да се подмладите. Как ще стане това? Чрез мисъл, чрез Гимнастика. (Съразмерност в природата - 226).

Всяка добра мисъл, която мине през вас, подпишете я! А всяка лоша мисъл, която мине през вас, наблюдавайте я само и се учете от нея! (ООК ІІІ г. – 23 беседа - 22).

Дойде лоша мисъл, остави я да влезе в двора. Ти се скрий и следи само нейното ходене. Наблюдавай я! Тя ще ходи, ще ходи, ще обикаля, докато си излезе... Ако се противиш на злото, то ще дойде. (ООК - III г. - 23 беседа - 12).

Жал ви е някой път да изпъдите някоя лоша мисъл по две съображения. Ако речете да я изпъдите, плащате доста глоба. За всяка лоша мисъл човек плаща глоба, понеже тази мисъл се храни и поглъща част от вашата енергия. (Най-лесното- 54)

.

Експлозии стават в човека всеки момент: в неговите мисли, чувства и постъпки. Те са в състояние да нарушат правилното развитие на човека. Четеш някоя книга. Дойдеш до една мисъл, която веднага изменя правилния ход на твоите мисли. Тя е бомба, която всеки момент може да експлодира. Не чакай да избухне, не я пипай, но бягай вън. Заличи я от ума си, да не те смущава. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОБТА - 114).

Ние умъртвяваме... и затова страдаме, носим последствията на своите дела. Вие изпъдите една лоша мисъл от главата си и казвате: Да се махне тя! Не разсъждавате правилно. Ако знаете закона, ще видите, че след време лошата мисъл ще се превърне в благородна. След време едно ваше лошо чувство ще се превърне в благородно. Не казвайте да се махнат, не ги осъждайте на смърт. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА ІІ т. - 13).

Като ученици, вие трябва да работите с мисълта си, да прилагате своите добри мисли в живота си, да се ползват и другите хора от тях. Представете си, че през ума ви мине една отрицателна мисъл. Какво трябва да правите с нея? Ако сте неразумни, ще започнете да се сърдите защо е дошла при вас и ще се чудите как да я изпъдите. Тази мисъл не е дошла само до вас. Тя е минала през много умове, но се е спряла в дадения момент при вас. Защо? Иска някакво разрешение. Щом е така, вие трябва да я приемете като задача и да започнете да я решавате. Най-първо ще видите, отде е дошла, какво носи със себе си, защо е станала отрицателна и т. н. Като си отговорите на тия въпроси, вие ще я превърнете в положителна и ще я изпратите в пространството. Тя ще мине през много умове и отново ще се върне при вас. Всяка положителна мисъл е плод, от който пръв се ползва онзи, на чието дърво е узрял. Като работите по този начин, вие взаимно си помагате и работите ви вървят успешно. Така трябва да работи всеки човек, за да съдейства за повдигането на цялото човечество. (Просветено съзнание - 191).

Дойде ли в ума на човека отрицателна мисъл, той трябва да я превърне в положителна и да я изпрати в света, да мине през умовете на хората, да даде плод и отново да се върне при този, който я проектирал в пространството. С обработването на отрицателните мисли и превръщането им в положителни, вие подобрявате както своя живот, така и живота на своите ближни. Ако всички хора работят по този начин, те ще създадат около себе си една магнетична среда. Животът трябва да се превърне в музика и поезия, а не в проза. Отрицателните мисли, чувства, постъпки на хората съставят прозата на живота. Прочетете ли нещо от тази проза, започнете да го превръщате в поезия. Това е задачата на всеки човек, който е дошъл на Земята. (Просветено СЪЗНАНИЕ- 193).

УРАВНОВЕСЯВАНЕ

Задачата на всеки човек е да разбира своите мисли и чувства, да знае какво отношение съществува между тях, за да може разумно да се ползва от енергията, която те съдържат. Една лоша и една добра мисъл могат да уравновесят енергиите си. Следователно, ако една лоша мисъл влезе в ума ви, не се борете с нея, да я изхвърлите навън, но веднага поставете срещу нея една добра мисъл. Ако употребите насилие или зло срещу нея, тя ще удвои енергиите си и ще причини най-големи пакости. На лошото и на злото отговаряйте с добро. (Път към живота -114).

Ако сте недоволни със сърцето си, бъдете доволни с ума си; ако сте недоволни с ума си, бъдете доволни със сърцето си. На недоволство в чувствата, турете доволство в мислите. На недоволство в мислите, турете доволство в чувствата. Това подразбира икономия на енергиите в човешкия организъм. Това подразбира смяна на състоянията. Така се повдигнали всички хора, които наричаме велики. Така те са уравновесили енергиите на своя характер. (ВЕЛИКАТА РАЗУМКОСТ - 253).

И тъй, съединявайте една мисъл на доволство с едно чувство на недоволство... Изобщо съединявай недоволството с доволство, отдето и да иде то. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 250).

ХАРМОНИЗИРАНЕ

Всеки християнин,... всяка вечер, преди да си легне, той трябва да прегледа състоянието на своите мисли и чувства и ако намери някаква неизправност в тях, да приложи известен метод, чрез който да ги хармонизира. (КОЙТО ИМА НЕВЕСТАТА - 191).

ПРЕУСТРОЙВАНЕ

Мислите и чувствата на човека са разхвърляни, т. е. не хармонично поставени Защо? Защото условията, при които живеете, не са благоприятни. Какво трябва да правите? Да преустроите вашия ум, вашето сърце. Как ще ги преустроите? Като вложите в тях ново съдържание - нови мисли и нови чувства. (Допирните точки е природата - 30).

Ако вашите мисли са разхвърляни, ще ги тъчете. Всеки ден ще мислиш. (Оок - ІІІ г. - 25 беседа - 15).

Ако не мислиш, ако не туряш тия нишки в едно, ако не събираш тази енергия в себе си, какво друго ще работиш? (ООК - III г. - 25 беседа - 18).

Затова мислите трябва да се изтъчат. (ООК - ІІІ г. - 25 беседа - 4).

ИЗПРАВЯНЕ

Ако една ваша мисъл не може да изправи едно ваше чувство или желание или ако едно чувство не може да изправи една мисъл, вие сте осъдени на големи страдания. (Степени на съзнанието - 16).

Вашите мисли, чувства и действия представляват сили, с които можете да манипулирате при изправяне на по-грешките си. (мок - ІV г. - 13 лекция - 56).

Както художникът работи върху една картина, докато я нарисува точно според оригинала, така и ученикът трябва да работи върху всяка своя мисъл, докато я изправи. Много от вашите мисли са криви, изопачени. Вие трябва да работите върху тях, да ги изправите. Някои считат, че всяка тяхна мисъл е Божествена. И щом е Божествена, тя е безпогрешна. Не е така. Не всяка мисъл, която минава през главата на човека е Божествена. Вие трябва да изучавате мислите си, да дойдете до положение да различавате кои са Божествени и кои човешки. В човешките мисли има грешки, в Божествените няма. Като анализирате мислите си, ще се стремите да ги прилагате. (Добри навици – 234).

Та казвам, в самата ви мисъл трябва да има музика в самите ви чувства трябва да има музика и в постъпките ви трябва да има музика. Тогава ще дойде външната музика, която имаме. Тя ще се изрази обективно в мислите, чувствата и постъпките. (Живот, светлина и сила – 146).

„Ми” бемол е импулс на човешката мисъл. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 217).

„Ре” музикално регулира посоката на мисълта. „Ре” ти можеш да го вземеш в умствено отношение да регулира движението на мисълта или движението на чувствата, или движението на твоята постъпка. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СИЛА - 147).

ПРЕВРЪЩАНЕ

Мине ли някоя лоша мисъл през ума ви и лошо чувство през сърцето ви, веднага ги превърнете в добри. (Степени на СЪЗНАНИЕТО - 54).

На всяка отрицателна мисъл или на всяко отрицателно чувство в себе си, поставете една положителна мисъл и едно положително чувство, които да го неутрализират и обезвредят. (Светото МЯСТО - 117).

За да се освободи от лошите и отрицателни мисли, човек трябва да работи върху самовъзпитанието си, да прави опити. (Методи за самовъзпитание - 8).

Самопожертването подразбира закон, чрез който може да се измени едно състояние в друго, една отрицателна мисъл в положителна и едно отрицателно Чувство в положително. (Все що е ПИСАНО - 28).

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Дръжте ръцете си по възможност в голяма чистота! В такъв случай, човешката мисъл, която се стреми да влезе в единение с Божията мисъл, ще се преобрази. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 107).

ЧИСТЕНЕ

Задачата на всеки човек е да разглежда своите мисли, чувства и постъпки и да ги пречиства. Докато дойдете до съвършената чистота, благодарете за всичко, което става в живота ви. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ – 41).

Като ученици, от вас се искат следните неща: много да мислите, малко да ядете, повече да работите. Да мислиш много, това подразбира да имаш чиста мисъл. Каквото предприеме с мисълта си, човек трябва да го очисти от всички примеси. Остане ли нещо нечисто в мисълта му, без да иска той опетнява и себе си, и своите ближни. Човек трябва да има чисти мисли и чисти чувства, като вътрешен морал в себе си. Има ли този морал, човек ще има предвид благото на ближните си като свое благо. Да яде човек малко, това значи да не преяжда нито в мисли, нито в чувства. Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води към пресищане. Пресищането пък е причина за ред болезнени състояния. (Степени на СЪЗНАНИЕТО - 302).

Не влагай нищо непотребно в мислите и в чувствата си. Всичко непотребно внася смут и нечистота в човека. (НОВАТА МИСЪЛ - 108).

ВЪЗПИТАВАНЕ

Има известни чувства и желания в човека, които трябва да се ограничават. Такива чувства и желания трябва да се възпитават. Обаче има чувства и желания в човека, които трябва да се задоволяват. Всяко естествено желание трябва да се задоволи. То дава подтик на човека. (Святото място – 47).

Ако не можете да възпитате своите мисли и чувства и те, като вашия син, ще турят край на живота ви. (Новата мисъл - 228).

КОНТРОЛ

От вас, като ученици, се изисква да контролирате мислите и желанията си. Какво значи, да контролирате една мисъл? Да контролирате една мисъл, това значи, да проследите направлението, посоката й, отде иде и къде отива и според разбиранията ви, или да й дадете път, или да я трансформирате, или да спрете движението й. Затова трябва да правите опити, да различавате коя мисъл откъде иде и накъде отива. (Добри НАВИЦИ - 198).

Човек не може да мисли всичко, каквото му дойде на ума. (Жива реч - 109).

Човек сам трябва да ограничава ума си от известни мисли, сърцето си от известни желания, които носят отрова в себе си. (Жива реч - 109).

Окултната наука дава ред методи за контролиране на човешките мисли и чувства. Колкото и да отрича факта, че мислите и чувствата са вън от контрола на волята, това лесно може да се докаже. Достатъчно е да ви убоде някой с игла, за да подскочите веднага и да измените състоянието си, да дойдете даже до избухване. Избухването, разгневяването е процес извън волевия контрол. (Допирните точки в природата - 27).

Ученикът трябва да контролира, да знае къде колко кръв да изпраща по тялото си. Когато е силно възбуден, т. е. разгневен, той трябва да изтегли излишната кръв от онези мозъчни центрове, които са причина за възбудата и да я изпрати към ония центрове, които имат по-малко кръв. Като дойде до положение правилно да регулира силите на своя организъм, ученикът ще даде правилна насока на мисълта си. Щом мисли право, той ще чувства и действа правилно. (ДОБРИ НАВИЦИ - 64).

ПРЕДПАЗВАНЕ

Човек трябва да познава свойствата на своите мисли и чувства, както и тия, които идат отвън. Като знае свойствата на мислите и чувствата, той може да се предпазва от ония, които действат като бомби. Дойдете ли до мисли и чувства, които имат свойство да избухват, не ги пипайте. Ако са чужди, не ги приемайте в себе си, оставете ги вън от вас, да не предизвикат някакво разрушение в организма ви. (Делата божии - 44).

Човек трябва да има будно съзнание, да разбира и най-скритите си мисли и желания и да си дава отчет за тях. Има мисли в човека, които са в състояние да го умъртвят; има и такива мисли, които могат да го възкресят. (Степени НА СЪЗНАНИЕТО - 46).

Ако пееш правилно, мисълта се подобрява. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 148).

Кои мисли могат да се трансформират: добрите или лошите? Може ли лошата мисъл да се трансформира в добра? Лошата мисъл може да се замести с добра, но не и да се трансферира в добра. (Влияние на светлината и на тъмнината - 121).

Чрез правилното дишане ще пречистите мислите си. (Допирните точки в природата - 136).

Ние сега се събираме и четем някои молитви, за да помогнем да се измени човешката мисъл. Искаме най-първо да изменим човешката мисъл... Да изменим човешкото чувство донякъде, понеже и там има дисхармония. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ – 331).

ХАРМОНИЗИРАНЕ

Една от задачите на ученика е да владее ума и сърцето си, т. е. своите мисли и чувства, своите сили и способности. Те трябва да бъдат под контрола на разумната воля. (Трите живота - 113).

Мозъкът е орган на мисълта. Затова ще се научите първо да владеете отделните центрове, като изразители на различните умствени способности... Ясновидецът вижда, че от мозъка излизат хиляди нишки в различни направления, по които минават различни течения. От мозъка тия течения отиват по цялото тяло. Те обхващат и мозъка, и сърцето. Оттук се явява различието между мислите и чувствата у човека. Не само това, но теченията на научната мисъл са различават от обикновената. Колкото по-силни са теченията в един мозъчен център, толкова по-голяма е неговата дейност. Който не разбира направлението на тези течения и не може да ги трансформира, излага се на опасност. За пример, теченията, които минават в задната част на мозъка, събуждат нисшите чувства у човека и ако не може да ги владее, той изпада в големи изкушения... Седалището на нисшите чувства е в задната част на мозъка. Там живеят цели племена от нисши същества, които влияят на човешката мисъл. И тъй, за да владее човек силите на мозъка си, има различни методи, които трябва да се прилагат правилно. (Трите живота - 114).

Бог е поставил силите на човешкия мозък в хармония. Следователно, човек трябва да се пази от всичко, което нарушава тази хармония. Тщеславието, гордостта, страхът, гневът са сили, които нарушават хармонията в мозъка. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 116).

Любовта е единствената сила, която хармонизира, т. е. настройва нещата. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 118).

УСИЛВАНЕ

За да усилиш мисълта, трябва да й придадеш известен цвят. Цветовете носят сила в себе си... Трябва да разбираш законите на цветовете; на червения, портокаления, жълтия, зеления, ясносиния, тъмносиния и виолетовия. (Трите посоки - 161).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×