Jump to content

СЪДЪРЖАНИЕ


Dela

Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

Посвещение за разменната монета........................................................................................................9

За баща ми................................................................................................................................................11

Пеню Ганев - I. При седмострунната лира на Живото Слово.......................................................13

1. РОДЪТ ДЕЛИПЕНЕВЦИ.................................................................................................................14
2. РОДЕН КЪТ. УЧИЛИЩЕ И ДОМАШНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.........................................................15
3. СТАРАТА ЧЕШМА..........................................................................................................................16
4. ЛЕКАРСТВОТО................................................................................................................................17
5. ЯСНОВИДСТВОТО НА КОРТЕЗА И ПРОМЯНАТА С МЕН....................................................17
6. КОБИЛАТА УБИЙЦА.....................................................................................................................18
7. ВРЕМЕ ЗА ВОЙНИКЛЪК И ЗА ВОЙНА. ОФИЦЕРЪТ ПРОПОВЕДНИК................................19
8. ГЛАДЪТ ПРЕЗ ВОЙНАТА..............................................................................................................20
9. В СКОПИЕ, ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА ЛЕЧЕБНИЦА. ЗАПОЗНАНСТВО С ХОРА ОТ БЯЛОТО БРАТСТВО...........................................................................................................................21
10. ПРОМЯНА В ХРАНЕНЕТО..........................................................................................................22
11. ПЪРВА СРЕЩА С УЧИТЕЛЯ.......................................................................................................24
12. САМООПРЕДЕЛЯНЕ....................................................................................................................25
13. ДВА ПОРЯДЪКА В СВЕТА..........................................................................................................26
14. НА ДОБРО ПОЛЕ...........................................................................................................................27
15. ИЗПИТАНИЕТО.............................................................................................................................29
16. КОНЯТ ПОЗНАВА СТОПАНИНА СИ........................................................................................30
17. НА КРЪСТОПЪТ. СЪВЕТЪТ НА УЧИТЕЛЯ.............................................................................31
18. БРАТСКИ КРЪЖОК В РОДНИЯ КРАЙ......................................................................................32
19. ПЪРВОТО МИ ОТИВАНЕ НА МУСАЛА...................................................................................33
20. СЪБОРЪТ ПРЕЗ 1922 г. В ТЪРНОВО..........................................................................................34
21. В ЧИТАЛИЩЕТО „АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"..............................................................................36
22. КОРТЕЗА ОТКРИВА АЯЗМО......................................................................................................37
23. УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА КОРТЕЗА................................................................................38
24. МАТУРАТА.....................................................................................................................................40
25. МАГНЕТИЧНАТА ОБВИВКА......................................................................................................41
26. ИДЕАЛИ И КОМУНИ....................................................................................................................41
27. ГОТОВ ЗА САМОЖЕРТВА..........................................................................................................42
28. ПОЛИВАНЕ НА КАМЪНИ...........................................................................................................43
29. ЕКСКУРЗИЯ И СРЕЩИ НА ВЪРХОВЕТЕ СВЕТИ НИКОЛА И ЮМРУКЧАЛ.....................45
30. МОЗАЙКАДЖИЯ ПРИ БЕРТОЛИ...............................................................................................46
31. УЧИТЕЛ В РОДНОТО СЕЛО.......................................................................................................46
32. УЧИТЕЛ В СЕЛО КРЕПЧА...........................................................................................................47
33. ЕЛЕНА ХАДЖИ ГРИГОРОВА.....................................................................................................47
34. РЕПРЕСИЯ ОТ СОФИЙСКАТА МИТРОПОЛИЯ......................................................................48
35. РАЗДЯЛА С ТУРСКОТО СЕЛО...................................................................................................50
36. НОВ ТИП ОТНОШЕНИЯ..............................................................................................................50
37. ЧОВЕШКОТО В ЛЮБОВТА........................................................................................................51
38. РУШВЕТИ И ВЛАСТВУВАЩИ...................................................................................................51
39. БОКЛУЦИТЕ НА СВЕТА И БОКЛУКЧИЙСКАТА КОФА......................................................53
40. ТАРИФАТА.....................................................................................................................................54
41. ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ.....................................................................................................................54
42. ЩАСТИЕ ЗА ХОРА И КОНЕ........................................................................................................55
43. ЕДИН ДЕН НА РИЛА....................................................................................................................56
44. ХАРМОНИЯ, ДИСХАРМОНИЯ И БУРЯ....................................................................................56
45. УСТРОЙВАНЕ НА ЛАГЕРА.........................................................................................................57
46. НА ЕКСКУРЗИЯ ДО КАЛИНИНИТЕ ВЪРХОВЕ......................................................................58
47. ДЪРВА ЗА ЛАГЕРНИЯ ОГЪН.....................................................................................................59
48. УПАНИШАДИ НА РИЛА.............................................................................................................60
49. КОЙ ДОКАРА БУРЯТА.................................................................................................................61
50. НА ЕКСКУРЗИЯ ДО ЕЛЕНИН ВРЪХ.........................................................................................61
51. ПЕНТАГРАМЪТ В ПАНЕВРИТМИЯТА....................................................................................62
52. СНИМКАТА „УЧИТЕЛЯТ В ЖИТОТО".....................................................................................63
53. ГОЛЕМИЯТ РАЗКОЛ....................................................................................................................64
54. РАЗПРАТА......................................................................................................................................66
55. БРАТСТВОТО В ЧУЖБИНА........................................................................................................67
56. ОПИТИ ДА МЕ ПРИКОТКАТ ЗА ЖЕНИХ................................................................................68
57. ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО НА ОЛГА СЛАВЧЕВА....................................................69
58. МАЛКАТА БУБОЛЕЧКА НЕ Е СЪГЛАСНА.............................................................................70
59. МАГНЕТИЧНАТА ОБВИВКА НА БАЛТОВА И ДУХОВЕТЕ.................................................71
60. МОСТЪТ НА БУДАЛИТЕ.............................................................................................................72
61. ЖИВОТНИТЕ СА ЯСНОВИДЦИ.................................................................................................73
62. ПЪТУВАНЕ В ДРУГ СВЯТ...........................................................................................................73
63. КАК СЕ ОЖЕНИЛИ ДЪЩЕРИТЕ НА ДЯДО ТИХЧЕВ............................................................74
64. ЖИЗНЕНИЯТ КРЕДИТ НА ЧОВЕКА..........................................................................................74
65. ПСУВНИ И ЗВЕРСТВА.................................................................................................................75
66. САМОУНИЩОЖЕНИЕТО............................................................................................................77
67. ОБЪРНАТАТА КОЛА....................................................................................................................77
68. АНГЕЛИ И ДЯВОЛИ.....................................................................................................................78
69. ОЩЕ ЗА ЯСНОВИДКАТА КОРТЕЗА ОТ СЛИВЕН..................................................................79
70. ГЛАДЪТ Е ОБЩ ЗА ВСИЧКИ......................................................................................................80
71. ЕВАНГЕЛИЕТО..............................................................................................................................81
72. ПЪРВАТА СРЕЩА С УЧИТЕЛЯ.................................................................................................82
73. СРЕЩА С УЧИТЕЛЯ В СЛИВЕН................................................................................................83
74. ГИМНАЗИСТ..................................................................................................................................84
75. ДИСПУТЪТ НЕ СЕ СЪСТОЯ.......................................................................................................85
76. ДВЕТЕ СЛУЧКИ ОТ МЪРЧАЕВО...............................................................................................86
77. ИЗВОРЪТ НА ДИАНАБАД...........................................................................................................87
78. ДОМ ГОСПОДЕН...........................................................................................................................88
79. ГЛАДУВАНЕ ЗА ПОСТ.................................................................................................................89
80. НА ЕКСКУРЗИИ С БРАТЯТА......................................................................................................89
81. „ИЗКУСИТЕЛЯТ"...........................................................................................................................90
82. ВЕЛИКОТО ОПЛАКВАНЕ И ПЛАЧЪТ НА УЧИТЕЛЯ............................................................92
83. КАК СЕ РАБОТИ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ...................................................92
84. КАК СНИМАХ УЧИТЕЛЯ НА РИЛА..........................................................................................93
85. ЗАВЪРЗАНИТЕ ДУХОВЕ И ЗАТВОРЕНИТЕ ДУХОВЕ..........................................................94
86. ЧУЖДИ ПО ДУХ............................................................................................................................95
87. КЪДЕ Е БИЛА ШКОЛАТА НА ОРФЕЙ......................................................................................96
88. С УЧИТЕЛЯ НА ОПЕРАТА „КРАЛИ МАРКО".........................................................................96
89. КАК СЕ ПОСТРОЯВА КЪЩА......................................................................................................97
90. ЕЛЕНА ХАДЖИ ГРИГОРОВА.....................................................................................................97
91. УЧИТЕЛ В ТУРСКО СЕЛО...........................................................................................................98
92. КОЙ ПОСРЕЩА ЧАЙНИЦИТЕ.................................................................................................100
93. ЦЕКО И КАЛИНКА.....................................................................................................................101
94. ЛЕТЯЩИЯТ КРЕВАТ..................................................................................................................101
95. КИХАВИЦАТА.............................................................................................................................101
96. ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ПЕСЕН...........................................................................................................102
97. СПАСЕНИЯТ ПАРАХОД............................................................................................................102
98. ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА.............................................................................................................103
99. ВЪЗКРЕСЕНИЕ.............................................................................................................................103
100. КОЙ ПРЕДИЗВИКА БУРЯТА...................................................................................................103
101. ПАРАХОДЪТ ОТ АМЕРИКА...................................................................................................104
102. СТЕНОГРАФКАТАСАВКА......................................................................................................105
103. КЪДЕ Е УЧИТЕЛСТВУВАЛ ПЕНЮ ГАНЕВ.........................................................................105

Пеню Ганев - II. С песните на Учителя...........................................................................................107

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ МУЗИКАЛНИ МЕТОДИ ОТ УЧИТЕЛЯ..................................................108
2. „МАХАР БЕНУ АБА" - МОЛИТВАТА НА УЧЕНИКА (ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ НЕБЕТО)..................110
3. ЛЕТЕН ДЕН - ЖЪТВА Е...............................................................................................................113
4. БУКВАТА НА НЕЩАТА И ДУХЪТ НА ЖИВОТА...................................................................115
5. ДУША НА ДЕВОЙКА И ДУХ НА ВОИН...................................................................................116
6. „ПРИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА" - БЪДИ ВЕРЕН.....................................................117
7. „МАЛКАТА БУБОЛЕЧКА"...........................................................................................................118
8. „С ТЕБ Е БОГ! ТИ ЩЕ ПОБЕДИШ" - ПЕСЕНТА НА УЧЕНИКА...........................................120
9. ЗАТВОРЕНИЯТ МУЗИКАЛЕН КРЪГ И „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ"...............................................122
10. ТАТУНЧО И БЕЛИЯТ БРАТ......................................................................................................126
11. „БЛАГОСЛОВЕН ДА Е, КОЙТО ЛЮБИ И ОБИЧА!".............................................................128
12. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ДУХА И ЛЮБОВТА ЧРЕЗ СЛОВО, МУЗИКА И ЖИВОТ.............131
13. СЪДБАТА НА СВЕТА ЗАПОЧВА ОТ ДОМА ГОСПОДЕН...................................................132
14. „БОЖИЕТО СЛЪНЦЕ ГРЕЕ ДНЕС ЗА ТЕБ, БЪЛГАРИНО!".................................................135
15. ПОДАРЪК ЗА МУЗИКАНТА......................................................................................................136
16. ОБРАЗЦИТЕ НА ШКОЛАТА - ТОВА СА ПЕСНИТЕ НА УЧИТЕЛЯ...................................137
17. НЕ ОТПЕЧАТАНАТА ПЕСЕН...................................................................................................138
18. „ПРИ СЕДМОСТРУННАТА ЛИРА"..........................................................................................138
19. „ПО РИЛСКИТЕ ВЪРХОВЕ"......................................................................................................139
20. „ТРЕПКАТ СРЕБЪРНИ ВЪЛНИ"...............................................................................................139
21. „ФИЗКУЛТУРЕН МАРШ"..........................................................................................................140
22. „ПО ВИТОША НАГОРЕ ВЪРВИМ"..........................................................................................140

Пеню Ганев - Приложения към раздел II. С песните на Учителя..............................................141

Трупай, трупай, снежко бял...............................................................................................................142
В летен ден (Ставай, дъще!)..................................................................................................................143
При всичките условия (според Песнарката на Мария Тодорова)..................................................144
При всичките условия (от Учителя според Пеню Ганев)...............................................................145
Малката буболечка (според Песнарката на Мария Тодорова).......................................................146
Малката буболечка (от Учителя според Пеню Ганев)....................................................................147
Слънчеви лъчи.....................................................................................................................................148
Хайдушка песен..................................................................................................................................153
Татунчо.................................................................................................................................................154
Люти клетви .......................................................................................................................................... 155
Благословен да е....................................................................................................................................156
Мамо, речи тату...................................................................................................................................157
Духай ветре (оригинал)......................................................................................................................158
Божието слънце грее днес..................................................................................................................159
Духай ветре..........................................................................................................................................160
Духай ветре..........................................................................................................................................161
Песен на житното зърно.....................................................................................................................162
Всичко в живота е постижимо...........................................................................................................165
Всичко в живота е постижимо...........................................................................................................166
Всичко в живота е постижимо...........................................................................................................166
Блага дума............................................................................................................................................167

ПЪРВИТЕ ПЕСНИ..........................................................................................................................................169

Тебе поем.............................................................................................................................................169
Ангел вопияше An angel sang..........................................................................................................171
Друго Ангел вопияше - гл. V от Свещ. К. Дъновски......................................................................173
При седмострунната лира на Рила....................................................................................................177
По рилските върхове...........................................................................................................................178
Трепкат сребърни вълни.....................................................................................................................179
Трепкат сребърни вълни.....................................................................................................................180
Дишай дълбоко....................................................................................................................................182
По Витоша нагоре...............................................................................................................................184

Пеню Ганев - III. Дневници................................................................................................................185

Дневник за всеки ден I. 20.Х1.1922 - 29.V1.1929 год.....................................................................186
1922 година......................................................................................................................................186
1923 година......................................................................................................................................188
1925 година......................................................................................................................................196
1929 година......................................................................................................................................222
Дневник II. 12.Х11.1929 год. - 21.Х11.1931 год.................................................................................270
1930 година......................................................................................................................................270
Лятото на 1930 година....................................................................................................................274
1931 година......................................................................................................................................279
Дневник III. 12.V.1932 - 12.ХП.1932 год..........................................................................................288
Дневник IV. 27.ГХ.1933 год. - 21.IV.1934 год..................................................................................302
1934 година ...................................................................................................................................... 336
Дневник V. Наченат на 22.IV.1934 год. Завършен на 18.ХГ1934 год............................................390
Дневник VI. 19.ХГ1934 год. - 10.III.1937 год..................................................................................431
1935 година......................................................................................................................................441
1936 година......................................................................................................................................471
1937 година......................................................................................................................................495
Дневник VII. 24.ХГ1941 год. - 14.ХП.1943 год...............................................................................500
VIII. Документи на Пеню Ганев........................................................................................................544
IX. Каменка Несторова - съпруга на Пеню Ганев и майка на трите му деца................................567
X. Бракът на Изгрева..........................................................................................................................571

Пеню Ганев - IV. Разговори с Учителя............................................................................................575

От тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова..................................................................576

Пеню Ганев - V. Учителят за музиката............................................................................................617

Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи
Григорова ............................................................................................................................................. 618
Извадки от окултни лекции I и II година на общия окултен клас..............................................681
Приложение I. Т. Н. Караваневски Мазаров и творческият дух на българина София, 1940 г. ... 691
Приложение II. Игнац Падеревски (1860 - 1941) от Иван Минчев...............................................695

Пеню Ганев - VI. Учителят за Паневритмията..............................................................................700

От тетрадки на Пеню Ганев...............................................................................................................701
1. Описание на упражненията Паневритмия................................................................................701
2. Из писмо от 25 май 1955 година................................................................................................702
3. Вътрешен смисъл на Паневритмията........................................................................................703
4. За Паневритмията:......................................................................................................................704
5. Каква е ползата, целта и задачата на Паневритмията (Въпроси и отговори).......................705

Пеню Ганев - VII. Вътрешна индивидуална работа на ученика.................................................707

1. Теми на учениците..........................................................................................................................708
2. Мисли, извадени от ученика от Словото на Учителя Петър Дънов..........................................721
3. Отворените сърца............................................................................................................................729
4. Слово на Учителя на братската вечеря на 29.VIII.1941 год., петък...........................................733
5. Бистрица и бъдната Паневритмия.................................................................................................736
6. Приложение на оригинална песен................................................................................................737

Пеню Ганев - VIII. 21 упражнения от Учителя..............................................................................740

Пеню Ганев - IX. Бележки от Вергилий Кръстев...........................................................................747

Вергилий Кръстев - X. Пеню Ганев и Пророчеството на Духа Господен.................................758

XI. Бележки към снимките в „Изгревът" том XVI........................................................................762

XII. Духът на Истината в Словото на Всемировиет Учител Беинса Дуно и Духът на заблуждението в человеците земни и подземни ....................................................................................................................................................... 862

I. ЧОВЕКЪТ ЗА ТАЗИ РАБОТА.......................................................................................................863
II. ПО ДУХ И ЧРЕЗ СЛОВО..............................................................................................................864
III. ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ИМАШЕ ПЛУТОН В ОСМИ ДОМ В ЗНАКА ЛЪВ..............................866
IV. КАК СЕ ОТПЕЧАТА ТОМ ПЪРВИ НА „ИЗГРЕВЪТ"............................................................871
V. ДЯВОЛЪТ И НЕГОВИТЕ ДВА КРАКА.....................................................................................875
VI. БЯЛАТА И ЧЕРНАТА ЛОЖИ НА ИЗГРЕВА И ПЪРВОТО ИЗДАДЕНО ТОМЧЕ ПО ОРИГИНАЛИТЕ НА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ....................................................................................................................................880
VII. КАК СЕ ПОЯВИХА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ОРИГИНАЛИТЕ ЗА НАБОР НА КОМПЮТЪР. КРАЖБАТА И НАМЕСАТА НА НЕБЕТО....................................................................................................................884
VIII. КАК БЕШЕ ОТКРАДНАТ ОРИГИНАЛЪТ НА ТЕКСТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА, ОПИСАН ОТ ТРИТЕ СЕСТРИ ЯРМИЛА, МАРИЯ И ЕЛЕНА........................................................................................................................890
IX. ОНЗИ, КОЙТО ОТКРАДНА АРХИВА ОТ СЕМЕЙСТВО ГОБО ОТ ФРАНЦИЯ, ИЗДАВА ПРОМЕНЕНО СЛОВО.......................................................................................................................892
X. ЗАЩО ИЗДАТЕЛСТВО „БЯЛО БРАТСТВО" ОТКАЗА ДА ЗАПЛАЩА ЗА ТРУДА НА ОНЕЗИ, КОИТО ПОДГОТВЯХА ЗА ПЕЧАТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ................................................................................................893
XI. ЖЕНИХЪТ И ОРИГИНАЛНОТО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ.......................................895
XII. ГОСПОДАРЯТ И СЛУГАТА.....................................................................................................902
XIII. ОБЯВЕНАТА ВОЙНА..............................................................................................................907
XIV. КОЙ ИСКАШЕ ДА УГАСИ ЗАПАЛЕНАТА СВЕЩ?...........................................................909
XV. НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ БИСЕРИТЕ ПРЕД СВИНЕТЕ (Ев. Матея, гл. 7, ст. 6).............................913
XVI. КАК ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО ЗАВЕДЕ ДИМИТЪР ЗАРКОВ ОТ КАЗАНЛЪК ДО НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО..............................................................................................919
XVII. ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ ОРИГИНАЛНОТО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ........................................................921
XVIII. ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА, ПЛАНЕТНИТЕ ДУХОВЕ И ДНИТЕ, В КОИТО ТЕ СА ОБЛЕЧЕНИ В СВЕТЛИНА ОТ ДЪГАТА, КОЯТО Е ОТЦА НА СВЕТЛИНИТЕ, И СЛОВОТО НА ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО.......................925
I. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС...............................................................................................................925
II. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС................................................................................................926
III. УТРИННИ СЛОВА....................................................................................................................927
IV. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ..................................................................................................................929
XIX. КАТАЛОГ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА НЕОТПЕЧАТАНОТО ДОСЕГА СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ПО ОРИГИНАЛ............................................................933
I. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ....................................................................................................................933
II. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС..............................................................................................................935
III. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС...............................................................................................937
IV. УТРИННИ СЛОВА....................................................................................................................938
XX. БЕЛЕЖКИ На ръководителя на Програмата за издаването на оригиналното, неиздавано досега Слово на Учителя Петър Дънов - Вергилий Кръстев............................................................940
I. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ .................................................................................................................... 940
II. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС..............................................................................................................942
III. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС ............................................................................................... 942
IV. УТРИННИ СЛОВА.................................................................................................................... 943
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...