Jump to content

Учителят за музиката Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова


Dela

Recommended Posts

Учителят за музиката Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова

Продължение 5

330. Падеревски във филма „Лунната соната"

Аз Падеревски го зная като млад в Америка. Всички жени лудееха по неговата красота, а сега го видях на киното такъв, какъвто не е. И ми казва: „Сега съм доволен, че си почивам. Младите моми не тичат подире ми." В неговите очи има една гениалност. Вниманието му не е разсеяно от вън, В него има закон на изпълнение. Онова, което Падеревски представлява, е нищожно пред онова, което човешката душа има в себе си. „Лунната соната" (от Бетовен) значи, човек, който не разбира живота. Той не свири една соната слънчева.

Всичко на земята, което съществува, е все лунна соната. Животът, който живеем на земята, е лунна соната, зад нея стои слънцето. И аз сега ви свиря една лунна соната.

Няма по-красиво нещо от това, като погледне човек спокойно небето, да се изпълни душата му с една благодарност. Това е живот вечен, да познаем великата душа, с несметните богатства, които носи в себе си, а зад нея седи Бог. Тази велика душа с несметни богатства е Христос, а зад Него е Бог. Та, да се радваме всички! Затова, не цапайте вашата душа!

(6.II.1938 год., неделя)

331.Примирение

Ако ти се кара някой, ти почни в себе си да пееш „sol" и ще видиш, че той ще се примири и ще почне да ти се извинява. Прилагайте тези методи, те са нови. В миналото методът беше фалангата, биенето. Да се освободите от всички нечисти мисли и чувства. Щастието на човека зависи от неговите чисти мисли и чисти чувства и постъпки, при което се съгражда неговото здраво физическо тяло.

(6.II.1938 год., неделя)

332. Музикално хорово пеене

Англичаните имат хубаво изпълнение в хорове. Българите нямат изпълнение в хорове. Военни песни могат да пеят.

Когато пее човек, трябва всички клетки на тялото да станат музикални, за да затрептят. Вие не сте слушали хоровете на цветята, когато цъфтят, хоровете на плодните дървета, когато цъфтят, хоровете на реките, когато протичат, не сте слушали хоровете на ветровете, на зефира, хора на канарите. Колко време се иска, докато дойде оная музика, с която ангелите си служат! Има пеене, с което може да се разложи, както при Йерихонските стени. Ако употребявате музиката, колко пътя щяхте да съборите Йерихонските [стени] - мъчнотиите, които ви заобикалят!

(13.11.1938 год., недели)

333. Музиката лекува всички болести

Има пеене, при което болният оздравява. Има пеене, като запея, желязото се стопява. Една секунда представя един твърд предмет. Тя може да бъде увеличена. Щом вземете тона „до" правилно, това са разумните същества, които веднага си насочват вниманието към вас и казват: „Какво обичате?" И ви дават, което искате.

Като разрешиш всички мъчнотии - това е Истината. Най-мъчните парчета са при Истината. Там са най-неправилните тактове. Сърцето не върви в акорд с ума, а умът не върви в акорд с волята.

В многото говорене остават неща неразбрани. А като се говори малко, човек се спира върху няколко неща и мисли. Като дойдете до музикантите, оставете да изправят своите грешки, а като дойдете до публиката, тя да изправи своите грешки.

(13.II.1938 год., неделя)

334.

Музикалният свят е устроен от Мъдростта. Ако не си умен, ти не може да пееш. Ако аз искам моите дървета да цъфнат, вземам тона „sol" правилно. В чувствата музиката върви бързо, ония трептения на сърцето. Умът пее протяжно, а сърцето - бързо. Човек е създаден и ще се поправи чрез музиката. Музикално ще мисли, ще чувствува и ще постъпва.

(13.П.1938год., неделя)

335.

Когото Бог обича, обичайте го и вие. За да се прояви животът, трябва да има едно налягане, но туй налягане трябва да бъде музикално налягане. А вие искате без налягане да се прояви животът. Музиката, аз разбирам, че е един организиран свят. Под музика аз разбирам един човек, който слуша гласа на Бога, има хармония в себе си, който е възприел Божията Любов и слуша Божия глас. На него се дава новото име. А вие сега, когато Господ ви говори, вие спите.

(16.II.1938 год., сряда)

336.

Музиката подразбира едновременно слушане на това, което се пее на земята и в духовния свят, между ангелите. Същевременно ти трябва да слушаш и музиката в Божествения свят, да видиш как се трансформират тия три [вида] музика една в друга. Това значи музикален човек. Ония, които не са станали музиканти, те не са вярвали в музиката. Всеки човек става това, в което вярва. Вярата е в състояние да направи човека това, което иска.

(5.XII.1937 год.)

Не бързай да станеш музикален човек, но не отлагай да станеш музикант! Праведен човек, музикант, е този, който поставя всяка своя мисъл, всяко свое чувство и постъпка на мястото им.

Ако свирите, ще се ползувате от музиката. Когато вземете тона „do" във всичките октави -това е музика.

(18.II.1938 год., петък)

338.

Колкото ставаш по-музикален, трептенията стават по-нежни, по-фини. Музиката е един метод, който спомага да се освободим от хиляди нисши същества, които носят отрова.

Всяко безверие, съмнение, користолюбие носят отрова в себе си. И всяка лоша мисъл и чувство носят отрова. Сега ще учим закона за превръщане мъчнотиите чрез музика.

(20.II.1938 год., неделя)

339.

Щом човек престане да пее, той остарява. Сегашната европейска музика развива хармонията - езика, на който Господ ще ти отговори. А източните народи развиха до висша степен мелодията. Успехът на човека зависи от музикалността, която излиза от вътре. Когато пееш, цялото небе трябва да се отрази на твоето лице - от петите до главата.

340. Изопачена музика - шлагери

От грехопадането ние имаме една изпоначена [изопачена] музика, как я наричате вие -шлагери. Да зъзстановим първоначалната музика.

(20.П.1938год, неделя)

341.

Музиката считам едно външно изражение на Любовта, на Мъдростта и на Истината - на тези три сили.

Вяра, Любов, работа, богатство без музика не може да се реализират.

Занимавайте се с музика. Нека тя ви бъде като стимул в живота и всичко онова, което желаете, ще го постигнете постепенно.

(20.II.1938 год., неделя)

342. Молитвата

Кога[то] се молиш, когато почнеш да говориш на Бога, трябва музикално да Му говориш. Ако запееш пред Бога и има хармония в песента ти, веднага от невидимия свят ще дойдат да ви помогнат.

Първо учете мелодията, хармонията от горе отпосле ще дойде. Пейте на Господа с хубави мелодии. Молитвата е пеене.

(23.II.1938 год., сряда)

343.

Когато пеете „В начало бе Словото", ако аз съм в съгласие с това Слово, всички работи ще ми се уредят и всички погрешки ще се изправят. Като пееш, ако ти си доволен, хубаво си пял. След като попея на Господа и на ангелите и се вслушам, туй, което съм пял в мелодия, чувам: моята песен от горе в хармония ми се изпява. Ако не чуя отговор на моята песен, значи не съм пял добре. Тогава пак отивам да пея, да се моля, да се уча, докато чуя отговор от горе на моята песен в хармония. Човек трябва да стане една цигулка, чрез която да пеят от горе. Тази цигулка, ако не беше минала през страдания, можеше ли да се свири на нея? Всички трябва да се научите да свирите. Ако не знаеш да свириш и ако не държиш цигулката добре, ще страдаш.

Тонът „sol" е реализиране на нещата.

(23.II.1938 год., сряда)

344.

Когато дойде една скръб, аз я разигравам. Почвам да й свиря и тя се разиграва. Радостта е проявената скръб, а скръбта е непроявената радост.

Като станете сутрин, най-първо си попейте. Упражнявайте се. Пейте. Когато ти си нещастен, има милиони хора, които са щастливи и тука, и горе, и като попееш, всички ще пуснат в паничката по нещо.

(23.II.1938 год., сряда)

345.

Да разберете, то е едно възвишено състояние. Музиката е нещо разумно, тя може да засегне човешките чувства и човешките мисли. Тя иде от най-възвишения свят.

Ако стомахът, дробовете не са в нормално състояние, не можеш да пееш. Пеенето не е само един звук. Стомахът е най-нисшето състояние. И в музиката има вкус, той принася нещо.

(25.II.1938 год., петък)

346. Песента „Мога да кажа"

Тази песен („Мога да кажа" *) е тоническа, тонира. Тя те изважда из едно състояние, което те е обградило. Обезсърчен си - „Мога аз да кажа"; тоновете да се приспособят на нашия говор.

В музикалния свят всеки един тон е един ангел.

Лошите условия показват, че музика ви трябва.

(25.II.1938 год., петък)

*Песента „Мога да кажа" е нотирана в тетрадка на Пеню Ганев (на стр, 728 тук даваме препис на песента от тази тетрадка). Дадена е на 18.11.1938 год., в лекцията ^.Програмата в живота". За същата песен Учителет дава обяснения и в лекцията от 25.11.1938 г, „Обич и Любов". Лекциите са публикувана в томчето „Възможности в живота", ИК „Жануа'98", С, 1998 г, стр. 318 - 358. (Бел. на съставителя Вергилий Кръстев)

347. Музикално ядене и храносмилане

Имате желание да ядете. Е, как? Тогава почвате с 32-струнната арфа (32 зъба), почва, дава акорди, а езикът е капелмайстор. Има една публика от милиони души, която ви слуша. И тя иска да слуша нещо хубаво. Стомашната система трябва да изучавате, да не ви препятствува. Трябва да пееш песен, която да помага на храносмилането. Храната от стомаха отива в духовния свят, в духовното тяло - гърдите, и после отива в мозъка - това е в Божественото тяло. Та, трябва да пеете за стомаха си, за дробовете и за мозъка. „Аз мога да кажа, че днес хубаво ще ям." При яденето не мислете за друго. Яденето е един свещен процес. При яденето ще ти дойдат гости - възвишени същества. Ами една ябълка иде от много възвишени светове, също и едно зърно жито. Чрез храната ние сме в съприкосновение с целокупния живот. Когато се храним, да се концентрираме. Ако сме радостни при яденето, ние сме музикални.

(25.II.1938 год., петък)

348.

Ако кажеш: „Аз не мога да пея", ти си един невежа.

Пеенето е присъствие на Божествената душа. Можеш да пееш само на Онзи, Който ти е дал сърцето, дробовете, устата, пък като пеем на Него, могат да ни слушат и други същества. Музиката е говорене.

Moga_da_kaja.jpg

Плачът е чистене. Окалял си се. Ангелът, ако гледа как падат сълзите, ще създаде цяла музика.

(25.II.1938 год., петък)

349.

Като пея, целият музикален свят е около мене и в мен - вземат участие. И ако пеем, те ще направят нещо за нас. Всеки ще пусне в паничката по нещо. Та, като станеш сутрин, като едно малко разумно дете, представи се пред Господа и Го питай: „Днес какво мога да направя?" Всяка работа има еднаква цена за Господа, разбира се, че е на степени. Вярвайте на Господа, Който ви е дал всичко и всичко може да направи за вас, и Му се помолете. Всеки един певец, който може да пробуди желание да пееш, той е гениален певец.

(25.II.1938 год., петък)

350.

Желанието на хиляди хора да пеят се проявява чрез някого. Да се радвате на постиженията на другите, за да дойде и вашето време по-скоро.

Да научиш хората да живеят добре, ти си музикантин. В този живот ако се научиш да вземаш чисти тонове, в бъдеще ще дойдеш като голям музикант и голяма оперна певица. Вие сте даровити, но сега личните ви чувства ви спъват.

(25.II.1938 год., петък)

351.

Етерното, жизненото тяло е, което свири.

Всякой ден казвай: „Аз мога да пея по-добре." В музиката не е ангажиран само един човек. Щом пееш хубаво, не си сам. Много с тебе пеят.

Има музикални часове. Не всякога може да се свири и пее. Като дойде до 12 часа вечер, трябва тихо да се свири, със сурдинка.

Ако не зная да пея, аз ще си представя, че съм голям певец и почвам да мисля за този, за онзи гениален певец. Отивам и обикалям всички певци. И аз пея като тях. След 2 ^ 3 години ще видите какъв преврат ще стане у вас.

(25.II.1938 год., петък)

352. Науката и музиката

Науката е съществувала преди човека. Тя е съществувала и преди ангелите, херувимите и серафимите. Божествената наука, поезия, музика, художество са съществували преди всякаква наука, поезия, музика, изкуство, за които днес се говори.

Това, което хората наричат музика, поезия и наука, представят вълни, отражения на Божествената наука, музика и поезия, които долитат до човешкия ум и сърце и се изнасят навън. Съзнателно или несъзнателно, човек се стреми именно към тази първична енергия, която единствена е в състояние да определи посоката на неговото движение. Само при това положение човек може правилно да се проявява.

(26.IX.1928 год., сряда)

353.Хармония и мелодия

Хармонията създава широта на съзнанието, а мелодията - дълбочина.

354

Щом ти пееш и другите започнат да пеят с тебе, това е добро пеене, а ако само ти пееш, а другите слушат, това не е добро пеене.

(16.III.1938 год., сряда)

„Е"-то разширява. Искаш да свършиш една работа - вземи тона „О". Дарбите са достояние за всички.

Като видите един добър човек на сцената, невидимият свят ти казва: „Такъв трябва да станеш."

Цигуларят на сцената не е сам. Те са цяло общество. Упражнявайте се тука, че като влезете между ангелите, да бъдете готови.

(16.III.1938 год., сряда)

355. Отличният певец

За да бъдеш един отличен певец, не трябва да имаш никакво разочарование, изкушение, смущение и болест.

Човек трябва да знае да бута кордите на душата си, да мисли.

(2.111.1938 год., сряда)

356.

Всички болести идат за концентрация. Като те заболи глава или коляното, застани и се концентрирай 1 ^ 2 часа. Не мислете, че като ви боли главата, коремът, че то е главата. Не. Като те заболят, концентрирай се и почни да му пееш: „Боли ме коремът." (Учителят пее.) Ще видите как ще изчезне болестта. Каквото ви заболи, пейте. Като ви заболи глава, пей: „Аз вече ще почна да мисля и да чувствувам добре и да постъпвам добре, ще бъда справедлив и няма да правя погрешки."

Музиката е един начин за подмладяване. Аз ви гледам, че сте остарели. Музиката е изкуство и сила. Музиката не е от земен характер, тя е нещо вътрешно. Който не е вътрешно музикален, и външно не е. Трябва да мислите за духовното. Който не е вътрешно духовен, не може да бъде музикален. При музиката трябва да вземат участие сърцето, умът и волята.

Всяка болест с песен се лекува. (Изпяхме „ Тъги, скърби".)

(2.III.1938 год., сряда)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...