Jump to content

Извадки от окултни лекции I и II година на общия окултен клас


Dela

Recommended Posts

Извадки от окултни лекции I и II година на общия окултен клас

357. Практическо приложение на музиката

Ще турите в ума си мисълта да се учите, а не само да прилагате. Светлината е резултат на известни елементи; като докараш в съчетание тия елементи, тя ще дойде. Първото нещо, основният принцип у нас, това е любовта, която е създала целия космос. Любовта, от която произтичат всички сили в природата, влезе ли тя в живота ни, всичко ще оправи.

I. Когато Любовта се прояви в сърцето, произвежда най-нежното чувство, което прониква във всички други чувства. Тогава, при туй чувство, ще се образува у вас ново сърце и умът ни ще се преобрази.

II. Любовта, като дойде в ума, произвежда най-мекия поглед, който има най-мека светлина, на която зреят най-добрите плодове.

III. Когато любовта се прояви в материалния живот, произвожда най-сладката дума. Щом туй нежно чувство се прояви в душата ви, тогава може да очаквате тази Божествена чистота във вас.

Когато се появи мекият поглед, ще дойде светлина в ума ви. И когато дойде сладката дума, непременно ще се прояви свобода в душата ви. Това са трите качества, които трябва да имате. Ще бъдете естествени, без никакви преструвки, откровени, чистосърдечни, като дете. Когато искате да се тонирате, пейте упражнението „Сила жива, изворна, течуща".

Ще минем към окултната музика, за да се пробудят някои висши чувства и да ни дадат нов импулс. Ако една благородна мисъл дойде, ако едно мероприятие се дава вътре в живота ви като условие да го приложите и не го използувате, ще дойде гонение, ще дойдат нещастия. В окултната наука човек трябва да бъде смел - решиш нещо, не мисли за последствията. Смел и решителен е човекът на Любовта. Любовта е основа на всяко нещо, тя е основа на абсолютната безгранична Любов, която движи света. Бог е Любов и Той не може да се раздвои. Ако ти си готов за любовта, тя ще дойде и ще се прояви. Ти трябва да съзнаеш, че животът ти е любовен дар. Движението показва, че има живот, животът показва, че има любов, а Любовта - че някой мисли заради нас. Хората измират, защото не се любят. Болен ли е някой, ти ако го любиш, като отидеш при него, тези силни вибрации на Любовта, които се отделят, ще му помогнат и той ще оздравее. Когато ти имаш Божествената Любов, няма да кажеш: „Аз съм, който отделям топлина", а ще кажеш: „Аз събрах тази Божествена Любов и я проявявам." Един ден, когато Бог дойде да се засели във вас, тогава вие вътре във вас ще бъдете едно слънце и чрез вас ще се прояви слънцето, Бог ще бъде във вас и Любовта ще се проявява. Без музика не можете да бъдете ученици. Искам да бъдете отлични певци, да не се стеснявате.

(Извадки на Елена Хаджи Григорова от 2 лекция на Общия окултен клас, 12.Х.1922 год., II година)

358. Влиянието на музиката, пението и движенията

Музиката трябва да остави радостно чувство във възходяща степен, чувство на творчество. Музиката не е нито в скръбта, нито в радостта, тя уравновесява силите, които създават тия състояния в човешката душа. Разгневиш ли се, изпей: „Сила жива, изворна, течуща" или „Fir-fur-fen". При пение, ако ви се появи кашлица, показва, че енергиите ви не вървят правилно; ако пееш постоянно, туй нещо трябва да изчезне. Когато излизате навънка, за да се оградите от простуда, ще съсредоточите вниманието си върху гърлото, ще мислите за ларинкса си и няма да се простудите. Понеже ние нагазваме в една област чрезмерно активна, там ще срещнем известни невидими същества, които се укротяват само с музика, затова тя ни е необходима. Когато си в едно възбудено състояние, пей, за сменяване на енергиите. Всякога ще минаваш от силните към тихите песни. Легнете си вечерно време - ще си кажете: „Искам да стана (музикален)З" и бъдете уверен, че щастието ви в света зависи само от музиката. Всяко едно четиво, ако имаш музикално настроение, ще го разбереш по-добре. Духът работи музикално. В Божествения език няма излишни думи. Свещеният език е неизменяем. Който е разбрал музиката, ще разбере Божествената поезия на нещата. Ще започнете от музиката и така ще се облагородите, ще създадете характер. Губене на паметта произтича от дразнене, тревоги, насилия, а музиката постепенно ще премахне тия тревоги и ще даде едно уравновесяване на душата; тогава умът се запазва по-спокоен и паметта ще бъде силна. Когато не туриш „аз", то не е материално. „Аз любя", значи ти имаш известен интерес. „Аз вярвам", то е слабо материално. Но „вярвам", то е силно. „Любя", то е силно. Вибрациите на „любя" са едни, а на „обичам" са други. Станеш сутрин - попей си, ако искаш да ти вървят работите добре. Ще употребим музиката за възпитанието на децата, за внасяне ред и порядък. В окултната музика се изисква голямо присъствие на ума, сърцето и волята; ти като си в хармония със себе си, цялата природа е с тебе.

(Извадки на Елена Хаджи Григорова от З лекцияна Общия окултен клас, 15.Х.1922год., II година)

359. Окултна музика

В окултната музика никога не се допущат думи или тонове с две значения, там всяка една дума трябва да има едно значение. Окултната музика е един начин да се освободим от нашите лоши навици. При изпълнението на тази музика вий трябва да имате онова детинско разположение и да пеете с чувство. За мен природата е проявление на Бога в живота. Като казвам, че този свят е един от най-добрите, разбирам, че в него съществуват всички възможности и условия, при които ний можем правилно да се развиваме. Няма сила, която може да ни извади из релсите навън. Няма никой, който може да ни накара да сгрешим. Ние грешим по собствена воля, по собствено желание. Да пеете е един начин на подмладяване. Музиката е една дълбока сфера на Битието. Окултната музика има за цел облагородяване и възпитание на човека, Упр.: си-му-ту-си = dо, si, ге, sol. Музиката се изразява със същите органи, с каквито говорим, т. е. същата оная ципица на гърлото, която служи за говора, служи и за пение.

Първото нещо, с което започва черната ложа, като попаднеш в нея, е огрубяване на гласа ти. Щом почне да загрубява гласът, изменя се ципата, изменя се и характерът, понеже тия вибрации са много чувствителни. Кажи: „Аз съм мобилизиран в Божествената музика и не мога да пея другояче, освен по всичките правила на Божествената музика." Ти няма да позволиш никому да те хваща за гърлото, гърлото ти трябва да бъде свободно. Кажи на душата си: „Качи се в гърлото ми, да ми изпееш една хубава песен, каквато ти знаеш."

Не спъвайте разумната душа в нейните проявления, всяко едно желание или стремеж трябва да бъдат свещени, както са свещени мислите и желанията на Бога. Всички пориви на душата са: благородни, свещени, чисти и святи. Ще спазвате Божествените закони!

Истинският плач е първото музикално упражнение. Съвременните хора страдат от натрупване на енергия. Често болестите произтичат от натрупване на енергия. Ще кажеш на болестта: „Слушай, приятелю, аз съм мобилизиран. Аз живея в Божествения свят, дето всички същества живеят в хармония, какво търсиш в мен? Ще излезеш навънка. Слушай, приятелю, ти тука не може да градиш! Взе ли позволение? Ти мобилизиран ли си? Ще спреш този градеж! В името на онзи велик Божествен закон, който управлява света, ти си дошел като гостенин и ще излезеш навън! Не излезеш ли, другояче ще постъпя с тебе, по всички правила, които зная." Ако пожълтеят очите, показва, че черният дроб има разстройство. Пулсът нередовен - значи в сърцето има нещо. Кажи на сърцето: „Приятелю, закон е сърцето да бие 72 пъти в минутата, туй е правило и ти ще се подчиняваш!" Ще стегнеш там спирачката и нагоре няма да я пущаш, защото за условията, при които живеем, достатъчни са 72 удара. Сърцето показва биенето и на целия космос.

(Извадки на Елена Хаджи Григорова от 4 лекция на Общия окултен клас, 22.Х. 1922 год.)

360. Музика и пение

При светия човек ти ще идеш, а светлият - той ще дойде при тебе. Бог е свят и светъл. Бог, като светлина, идва при нас, а като свят, ний отиваме при Него. Ще служите на Бога с ума, сърцето, с волята и с всичкото си тяло. Чрез пението ние ще почнем да привличаме ония сили, които са хармонични с нас. Първото нещо: ще пеете от сърце. Здравият човек всякога е весел. Следователно и в скръб, и в страдания, и в мъчнотии, всякога трябва да се радваме. За човек, който разбира законите, земята е място на радост и веселие. Чрез яденето ще дойдем в общение със себе си, с Бога. Закон: Голямата радост носи със себе си голяма скръб. Любовта ще бъде основа, един верен принцип, и тогава няма да скърбим.

(Извадки на Елена Хаджи Григорова от 7 лекция на Общия окултен клас, 13.XI.1922 год., IIгодина)

361. Музика и пение - средство за тониране

Окултната музика е на образи и картини. Скръбта всякога се ражда от нямане на светлина; дойде ли светлината, скръбта изчезва. Ако искате да се лекувате, не отивай при приятеля си вечерно време да си казвате тягите. Изберете един светъл, ясен, слънчев ден, идете в гората с вашия приятел, разкажи му своята скръб и ще се излекуваш. Ако имате голяма скръб, идете в един ясен, слънчев ден на полето и изпейте песента: „Скръбта си ти кажи", и ще ти олекне.

Трябва да създадете нещо духовно, та като пеете, небето трябва да се отвори. Да имате правилна оценка за нещата. Черните очи са израз на дълбочина в чувствата. Черни вежди - изблик на сили и енергии. Тънки вежди - мекота на чувствата, нежност. Сините очи означават нещо идейно, възвишено, каквото го има горе на небето.

Аз желая на първо място да обикнете музиката, защото за благородството ви трябва музика и поезия заедно. Духът се труди и работи, започва с труд, свършва с работа. Работата става по свободен избор. Музика, поезия, пение, учение, те са работа, а не труд. Сутрин, като станете, пейте: „Сила жива, изворна,..". Музиката е ангелски език. Музиката е изкуство във възходяща степен, а поезията - в низходяща степен. „Мама" значи същество, което може да се качва горе и да слиза, само тя може да се жертвува. За да бъдеш радостен, мъчнотията ще я туриш от пред очите си - тогава е безопасно. Гневът е изгубване на своето минало равновесие. Бог е Любов и тази Любов е всепрониквающа. Тя е вътре в нас и прониква вътре в нашето съзнание, в нашата душа. В най-голямата скръб, вярвайте в Любовта, не избухвайте, дръжте си ума.

(Извадки на Елена Хаджи Григорова от 8 лекция на Общия окултен клас, 19.Х1.1922 год., II година)

362. Практическо приложение на окултната музика

Музиката е съединително звено между ангелския и човешкия свят. Тя е език на духовете. Красивият живот е разумният живот. Музиката е един начин да оживее природата за вас. При концентриране ще си отпуснеш ръцете, ще бъдеш съвсем свободен. И като пеете, гърлото ви трябва да бъде свободно. Притъпяването на гласа се дължи на това, че не сте се научили да контролирате волята си. Ще я пренесете в гъртана си, ще правите упражнения да владеете вашия ларинкс. Гневът, съмненията, ядът, безверието рушат гърлото. Нам ни трябва нежност, мекота-музика. Музиката е средство за лекуване. Всяко приятно настроение се дължи на музиката. Ангелите са същества абсолютно чисти, те са образец на чистота и любов, те са същества на огъня. Окултната музика освежава ума. Закон е: ако мислите добро или зло за другите хора, то е все едно да мислите същото и за вас. Ако искате да се облагородите, непременно трябва да мислите много добро за другите хора.

(Извадки на Елена Хаджи Григорова от 9 лекция на общия окул тен клас, 26.Х1.1922 год., II година)

363. Окултна музика

Аз считам най-важни работи в този свят: ядене, пиене, спане, мислене, чувствуване и действуване.

Гласът и умът ви ще присъствуват вътре в гърлото и никога няма да се простудите.

Махар - значи великият.

Бену - онзи, който благославя.

Аба - баща на всичко.

Всеки, който се смее „ха-ха-ха", е добър човек. Всяко движение на очите, на ръцете, на всички наши пози, да бъде съвършено естествено. Може ли да постигнем тия естествени движения, гласът ни ще бъде естествен и от невидимия свят ще почнат да ни преподават. Нашият говор и движенията ни трябва да бъдат музикални. Само музикалният човек може да изрази истината. Любовта е най-висшата музика, най-висшата поезия, най-висшата молитва, тя е единение с Бога. Хора, които са живели редовен живот, не могат да говорят красноречиво. Туй, което посадиш и му опиташ плода, туй е истина. Щом пръстите ви са студени, това показва -волята е слабо развита. Най-голямата сила на волята е в краищата на пръстите.

(Извадки на Ел ена Хаджи Григорова от 10 . лекция на общия окултен клас, 3.XII.1922 год., IIгодина)

364. Музика - средство за концентриране

Писането, пението са средства за развиване на човешката душа, също и размишлението. Най-потребно е концентриране на ума. Чрез пението ще развиете чувствителността си. Религията е постоянен стремеж към Божествената Любов. Бог е Бог на смирените, а на горделивите се противи. Докато сте на земята, ще се концентрирате и ще изучавате езика на ангелите. Трябва ни светлина в ума и топлина в сърцето, за да работим. Всяко безпокойствие спъва душата. Ако човек знае във всеки момент да бъде търпелив и да знае да се концентрира, той е придобил едно отлично изкуство. Душата ви трябва един ден да дойде да живее в гърлото ви и тогава отлични певци ще бъдете. Главно е, че ние чрез музиката можем да привлечем ангелите. Всякога, каквото говорим, каквото вършим, трябва да се съвпада с ритъма, със силите на нашето сърце. Всички болести идват от понижението на темпа. Когато двама души се скарат, идва простуда, или някаква рана, или инфекция. Накарайте болния да пее и той ще се излекува.

(Извадки на Елена Хаджи Григорова от 12 лекция на Общия окултен клас, 17.XII.1922 год., IIгодина)

365. Окултна музика в живота

Всички неща в природата имат тясна връзка помежду си и докато не познаете тази връзка, живата природа няма да разкрие своите тайни и няма да бъде мека с вас. Природата има едно безпристрастно мнение за нас. Няма престъпление, което всеки от вас да не го е направил. И няма добро, което всеки от вас да не го е направил. За вас трябва разнообразие, еднообразието е убийствено. В езика си, в мисълта си трябва да бъдете въздържани, ако искате да успявате. Пението, което сега употребяваме, е език на много напреднали същества. Ниските тонове са миналото, от което се отдалечаваме, а високите тонове са бъдащето, към което се приближаваме. Тихото пение облагородява, силното пение е повечето волево. Няма да се критикувате!

366. Школата и развитието на ученика

Разгневиш ли се, ще пееш: „Мир", „dо-mi-sol". Истина е само това, което ти знаеш и видиш. При пението всякога пулсът спада у ония хора, които не вървят по правия път. Всяко нещо в природата трябва разумно да се използува. Този момент, който имаш сега, използувай го. Всяко благо, което днес ви се дава, не го отлагайте! Знанието и мъдростта не търпят никаква лъжа, никакъв фалш. Когато човек наблюдава, трябва да бъде правдив спрямо себе си и спрямо другите. В развитието си човек трябва да придобие едно основно качество. Никога да не се гневиш без обект; трябва да извлечеш полза от гнева. Ученикът да проявява своята доброта. Да станеш ученик, то е благодат, да бъдеш учител, и то е благодат. Добрият учител е бил добър ученик. Ученици и учители, това са положения, които само определят ония велики отношения, които Бог е вложил в човешката душа. В даден момент да бъдеш добър! В даден момент ще бъда богат. Ще живеете във време и пространство, а възвишените решения ще правите извън времето и пространството.

367. Правилен ход на живота

„До" - червеният цвят - тон на живота. После има „ми-бемол" и „фа-диез". Цялото е една миньорна гама. Спиране на естествения ход на човешкото развитие, „фа" е зеленият цвят -физическото поле. „Ре" е оранжевият цвят, изявление на индивидуалността. „Сол" е ясносиният цвят и означава духовния стремеж.

Откъсите с номера 365 и 366 са извадки на Елена Хаджи Григорова от лекции на Учителя Петър Дънов, а с номера 367 - 375 - извадки на Пеню Ганев. (Бел. на съставителя Вергилий Кръстев.)

ob_okulten_klas.jpg

Горната песен е много тъжна. Музиката е външната страна на живота, за да се тонира човек. То е наука и изкуство, да можеш да повлияеш на себе си, когато градиш своя характер. Онова, което се преживява, онова, което се мисли, онова, което се постъпва - това са материали, с които се гради човешкият характер, човешката душа и човешкото тяло.

(Из лекция на Учителя пред Общия окул тен клас от 9. III. 1932 год.)

368. Създавай музикална мисъл и мисли музикално

(Прочете се 10. глава от Притчите)

Па во га ди ке 30 ни па

до ре ми фа СОЛ ла си до

Музиката, това е един резултат на живота. Ти не можеш да бъдеш музикален, ако дълго време не си мислил.

Каквито са мислите и желанията, такава е и съответната храна отвън. Следователно, ако човек има обширна, разнообразна мисъл, той ще предизвика в себе си стремеж да приема най-хубавата храна. Според мисълта му - и храната, а според храната ще бъде неговият мозък, неговото тяло. Следователно бъдащата хигиена, или бъдащата диета, която човек трябва да има, трябва да започне с мислите, защото от това ще зависи храната.

(Песен: „Право мисли, право постъпвай")

(Младежки окултен клас, 11.III.1932 год.)

369.

Щом ти се раждаш в живота, това е една задача, която ти трябва да разрешиш. Срещнеш една мъчнотия, втора, трета - туй ни най-малко не трябва да те обезсърчава.

Дръжте се за реалното, другите неща сами по себе си ще дойдат.

Животът е, който създава всичките работи. Щом вие имате живота, щом вие живеете, щом можете да пеете, всичко е постижимо. Щом не можеш да пееш, нищо не е постижимо. Тогава, щом ти можеш да живееш и щом можеш да говориш, всичко е постижимо! Щом можеш да мислиш, всичко е постижимо; щом можеш да почувствуваш, всичко е постижимо. Щом можеш да страдаш, да се радваш, всичко е постижимо! Тъй е.

Страданието показва пътя на постижението.

Мъчнотиите са път на постижението. Само че в мъчението постижението е по-далеч от клона на дървото, а при страданието - това е близкият път. По този път трябва да вървиш. Като страдаш, постижението е близко, а когато се радваш, ти си в постижението си.

(16.XII.1932 год., петък)

370. Българските народни песни

Източното пеене има пластика. Българските песни са много резки, В българската ръченица има пречупени движения. (...)

Учителите трябва да бъдат музиканти. (...)

Трябва да се държи една беседа за музиката - каква е била едно време, каква е сега, каква трябва да бъде.

Който пее, трябва да излиза сутрин преди да е изгряло слънцето, да пее, докато се покаже първият лъч. В първия лъч се крие най-голямата сила.

(9.XII.1942 год., сряда)

371. Нови времена

Нови времена са, мамо, настали,

Нови сърдца, мамо, са в младите момци създадени.

И нов огън се е, мамо, запалил,

който вече не гасне.

Нас ни небесната светлина озарила,

Ний не можем вече по старому да живеем.

(9.XII.1942 год., сряда)

Искате някога някоя песен от Бетовен да ви изпеят. Някой глас на песни не отговаря на думите, а някога думите не отговарят. Има една област, където и гласът, и поезията се схождат.

(...)

Учителят пее:

„Настанаха нови времена,

Да живеят хората добре, да носят светлината."

(18.XII.1942 год., петък)

372.

Има музикални парчета, които като изсвирите или излеете, ако е облачно, ще се изясни.

Имате [болезнено] състояние - пейте, защо охкате? Изгревчани се готвят за Небето. Пейте!

Парчетата, които [знаете], трябва добре да ги свирите. Един човек, който иска да си даде мнението [за нечие пеене], трябва да знае да пее сам.

Тук, на Изгрева, трябва да пеете. Коя песен трябва да имате, която всички да обичате? Например песента: „Аз обичам сладко да ям."

(13.II.1943 год.)

373. „Божието слънце грее днес" - „Духай, ветре!"

[Тема:] „Пътят на най-лесната работа". Да се покаже пътят на най-лесната работа. Божието слънце грее.

(Учителят свири и пее: „Божието слънце грее днес".)

Понякога имате музикална засечка. Неразположен е и не му се работи. Намира се в един свят разхвърлян, в безпорядък. Някой път тръгвате някъде, но ви бутват, срещат ви някои и ви мушнали няколко души и вие се връщате. Срещнат ви някои невидими удари, които ви мушват в сърцето, друг - в ума и ти, ако не знаеш как да се справите, изгубвате разположението. Щом видите, че някой иска да ви обиди, качете се горе. Нека хвърля камъните си долу, а ти да си горе.

Когато Божието слънце грее, не може да ви обиди.

Духай, ветре,

тихо духай!

Тихо духай,

мило гледай!

Носи радост

за листата,

за душата!

Духай, ветре,

тихо духай,

листенцата развивай!

Мило гледай,

листата развивай

листе развий.

Духай, ветре,

тихо духай!

Тихо духай,

мило гледай!

Нежно милвай,

листе развий!

Тихо духай,

листе развий!

Духай, ветре,

тихо духай!

Тихо духай,

мило гледай!

Тихо духай,

листе развий!

Лист развивай,

цвят разтваряй,

цвят разтваряй,

плод раздавай!

Духай, ветре,

мощно духай,

мъглите раздухай!

373.jpg

(25.XII.1942 год., петък)

(Песните:)

„Изгрей, ти мое слънце!"

„Божието слънце грее днес"

„Духай, ветре!"

Вие мислите, че трябва да ви кредитират. Използувайте вашите дарби, които имате.

Божието слънце грее днес на планината, а вятърът да духа долу, в долината.

Има миньорна възходяща песен. [Не] „от мен нищо няма да стане", а „от мен ще стане нещо". От посятата семка ще излезе нещо. (...)

Добрият цигулар ходи отдалеч да чуе как свири по-добрият майстор. Сега образци трябват.

(...)

„Божието слънце грее днес" мога да я облека в много дрехи. Източните народи обичат кривите линии. Българинът не обича много да криви.

С музикалния свят ангели ще станете. Вие сте кандидати за ангели. В бъдеще ще питат: „Откъде са тия ангели?"

Хай-ди-ди-ди-ди, да си иди, хай-ди-ди-ди-ди, добро да види! Хай-ди-ди-ди-ди, да се учи! Хай-ди-ди-ди-ди, да се учи, да сполучи.

Хай-ди-ди-ди-ди, да си иди! Хай-ди-ди-ди-ди, да се учи! Хай-ди-ди-ди-ди, да се учи, хай-ди-ди-ди-ди...

Хай-ди-ди-ди-ди, да си иде, хай-ди-ди-ди-ди, да се учи, да се учи, да получи, да получи, да се учи! Хай-ди-ди-ди-ди, да си иди,

да си иди, добро да види!

(30.XII.1942 год., сряда)

374. Пеенето

Пеенето е най-хубавата храна. С пеенето се подхранва вашето гърло. То е като дете, на което трябва да изпращате най-хубави мисли, чувства и постъпки, бъдете от най-добрите певци в света.

Всякога, когато човек изпълнява Волята Божия, ще знае да пее добре. Мисли, чувствува и постъпва ли добре, той ще знае да пее добре.

Ангелите, от вашата вода, с която се миете, я анализират и виждат колко сте поумнели. По три пъти на ден да се мият.

Пейте: „Аз ще се мия добре." „Добре ще се мия" - това всеки трябва да знае. Вие ще се миете добре, тогаз ще бъдете здрави, сега.

Учете се от тия, които пеят, мислят, чувствуват добре. Трябва да се ползуваме от Божиите блага.

(16.XII.1942 год., сряда)

375.

За да станем проводници на Божията Любов, трябва да станем музикални.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...