Jump to content

XI. ЖЕНИХЪТ И ОРИГИНАЛНОТО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ


Dela

Recommended Posts

XI. ЖЕНИХЪТ И ОРИГИНАЛНОТО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

1.Павлина Даскалова имаше един младеж, който бе въвела в Учението и го смяташе за свой духовен син. Като чух това, аз само се усмихвах доброжелателно. Аз не вярвах в духовни синове. И сега не вярвам, защото ги няма. Има хора, родени от Духът, за да свършат една работа. Как се раждат ли? Не по плът, а по Дух. А как ли става? Идва Духът, вселява се, влиза в теб и ти започваш да работиш по Програмата, която този Дух ти дава. Ето така аз съм работил по Програмата за издаване на „Изгревът" и по Програмата за издаването на оригиналното, неотпечатано досега Слово на Учителя Дънов. Така става. Идва, влиза в теб и заедно работите чрез Сила и чрез Дух! Друг начин няма! И друг път няма!

2. Павлина го препоръча, той дойде, направихме протокол и му връчих оригинала на Общия окултен клас година 1938-1939, за да го подготви за печат. А какво трябваше да върши - всичко бе описано в протокола по точки, който ще публикуваме и ще се запознаете с него. Протоколът бе с дата 23 ноември 1996 г. (Виж Приложение първо).

3. На 17 май 1997 г. в гр. Пловдив се организира съвещание и събрание за разрешаване на въпроса как трябва да се отпечатва Словото на Учителя. Мен ме няма на това съвещание, не са ме поканили. Поканили са други. Аз съм никой за тях. А аз досега съм организирал и отпечатал до този момент шест томчета по оригинално Слово на Учителя. Но аз, но не и те. Аз съм никой за тях, и те за мен са врагове на Словото на Учителя. Искат да го променят. Това е проблемът. По това време там участвува и Ясен, комуто съм предал чрез протокол оригинал на Словото на Учителя, за да набира. Отива там и слуша другите. Слуша, слуша и онези духове влизат в него и започват вече да го управляват. Той ми изпраща писмо на 30.V.1997 г. и ми съобщава, че застава зад оригиналното Слово. (Виж Приложение второ).

4. Аз вече съм получил писмо от Павлина Даскалова, която ми описва каква битка е станала там. Всички са били против оригиналното Слово, което тя е отпечатала вече в две томчета.

Ето защо след получаването на писмото на Ясен на 30.V.1997 г. веднага му изпратих писмо с дата 6.V.1997 г. (Виж приложение трето).

5. Аз следях отблизо с писма и по телефона как се развиват нещата, защото усещах, че е закачен за друга верига, която ще промени оригинала. Очаквах, че тези от съвещанието от Пловдив да го променят на 17 май 1997 г. Това очаквах. Но се оказа нещо друго, съвсем неочаквано, както за мен, така и за останалите. Но това научих по-късно. А с писмо от 11.11.1998 г. ми съобщава, че материалите ги е предал на сестри Шкодреви така както бяхме се разбрали и така както аз одобрих. (Виж приложение четвърто).

6. Сестри Шкодреви получават набрания материал и започват да го проверяват. И се виждат в чудо. Целият материал е редактиран и променен. Съобщава ми се по телефона. Аз беснея и питам защо е станало това. Обясняват ми, че той се оженил за една литераторка по български език, която се намесва в работата му и започва под нейно въздействие да променя оригиналния текст на литературен език. Значи Духът на Заблуждението вкарва жена в леглото му и врагът в леглото му и чрез нея променят оригинала. Така той не спазва точка 4 от протокола да се набира по оригинала.

7. Сестри Шкодреви работят месеци с набрания текст и все едно че отново го набират. Възстановяват оригинала. Но Духът на Заблуждението се прехвърли върху тях. А си имаше и причина затова. И затова се прави втори пробив. Те пишат, че са редактори на подготвения за печат текст по оригинала т. е., че са го редактирали, което значи, че е променен. След това се прави трети пробив. Някой от тях и чрез техните ръце, та някой слага погрешна дата на годишнината. Изписват и така се отпечатва, че годината е 1939 - 1940. А това е внушение на Духът на Заблуждението. А истинската година е 1938 - 1939. Четвърти пробивтези две томчета не ми се предават така, както става винаги. Някой ме прескача и ме елиминира, иска да ме отстрани като ръководител на Програмата. Обикновено аз преглеждах първата страница, заглавието и последната страница, одобрявах ги, целувах ги и ги предавах да се печатат в печатницата. А сега ме отстраниха не случайно. А защо бе това, аз съм го описал в „Изгревът" том XV, стр. 943 - 944, в точка XVII.

Накрая небето се намесва и външен човек поставя истинската година на корицата и спасява окончателния провал. Този случай е описан в „Изгревът" том IX, стр. 845 - „Женихът".

8. След като става провала, получавам писмо от Ясен, от 21.04.1998 п, с което си признава вината. (Виж приложение пето).

И оттам - 17 май 1997 г. започна провала на тази верига, като се почне от Павлина, че се мине през Ясен и се завърши със сестри Шкодреви. (Виж „Изгревът" том XV, стр. 931 - 933, 937 - 938 в т. 5, стр. 939 - 940 в т. 6, 7, 8, 9, стр, 943 в т. 6, 7, 8, 9.)

9. Ето така някои се подвизаваха с Духът на Заблуждението, а други се бореха и отстояваха оригинала. И после се запитваха „А бе, кой е Вергилий?". „А бе, остави го, той е никой". Да, това го разнасяше по въздуха Духът на Заблуждението. Мнозина го чуха и застанаха зад това внушение, та чак и до днес. Но аз създадох тази програма за „Изгревът" и „Програмата за издаването на оригиналното Слово". До този момент издадох от „Изгревът" 16 тома, а от оригиналното Слово - 59 тома. Съдете според делата на човека. Това е.

ПРИЛОЖЕНИЕ I.

ПРОТОКОЛ

Днес, 23 ноември 1996 г. в дома на Марийка Марашлмева на ул. „Люлякова градина" № 6, „Б", ап. 34 явяваща се като свидетел и едновременно записващ на машинописен текст настоящия протокол, от една страна Вергилий Кръстев, а от друга Ясен Неделчев Даскалов във връзка със следното:

1. Във връзка с предложение за отпечатването на непечатаните беседи на Учителя Дънов, направено от Вергилий Кръстев в том IV, на стр. 644 ^ 645 се яви Ясен Неделчев Даскалов, който пожела да се включи в предпечатната подготовка на една годишнина от Словото на Учителя.

2. Предават се оригинални непечатани беседи от Общия Окултен клас, год XVIII - 1938-1939 г., започващи от 29.IX.1938 г. До 20.IX.1939 г, включващи 42 лекции.

3. Тази годишнина, която се предоставя, има направени коректури, поправки и задрасквания и включване на други думи от Палка Кръстева, която е смятала, че така трябва да се редактира Словото на Учителя. Този въпрос е разгледан в том III на „Изгревът", стр. 199, 202 ^ 203.

4. XVIII годишнина се предава с едно единствено условие да бъде набран текстът по оригинал. Там, където при някои изречения смисълът не е ясен, може да се включи някоя дума, като се загради в скоба и по този начин ще се види, че това е допълнение за улеснение на читателя, но не се прави за промяна на Словото на Учителя.

5. На 2 стр. трябва да бъдат отбелязани имената на трите стенографки и че стенограмите са дешифрирани от Елена Андреева, Ще бъдат включени и имената на онези, които са направили компютърния набор, името на коректорите, и на онзи, който странира и оформя предпечатната подготовка, както и името на художника.

6. Корицата на Общия окултен клас се определя съгласно окултните закони дадени в „Завета на цветните лъчи на светлината". Корицата трябва да бъде в жълт цвят.

7. Ясен Неделчев сам ще организира и ще подбере онези лица, с които ще работи. Той не отговаря пред никакви други лица и пред никакви Братски съвети, а се подчинява единствено на условията на този протокол. По този начин ще бъде свободен и независим и ще бъдат отрязани домогванията на отделни лица за вмешателство.

8. Уместно е да се подготви във формат 16/60/84, като се избере подходящ шрифт.

9. Заглавието на всяко едно томче се определя по следните правила:

а) обикновено се слага заглавието на първата беседа;

б) при положение, че същото заглавие го има вече в някои издадени томчета, тогава се слага заглавието на втората беседа. Ако и второто заглавие се повтаря, то се слага заглавието на третата беседа и т. н.

10. Не се поставят никакви уводи и послесловия от различни автори. На последната страница се поставя съдържание, като се номерират беседите и се напишат датите на изнасянето. Тези дати ги има отбелязани в самото съдържание.

11. Датата, когато е дадено Словото от Учителя, е отбелязана в оригинала отначало, а при набора ще се даде в края на всяка беседа. При положение, че има каталога на всички издадени лекции от Общия Окултен клас до 1951 г, то могат да бъдат последователно отбелязани на един лист.

12. При затруднения при набора във връзка с разчитането, то предварително задрасканите пасажи трябва да се разчетат внимателно. При невъзможност да се разчетат, трябва да се търси онзи текст, който е най-близо до смисъла. Ако онзи, който набира текста, откаже да набира такъв нечист текст и не желае да набира машинописния текст, то материалът да бъде върнат обратно. При положение, че се съберат такива пасажи, които не се разчитат, може да се остави празно пространство и чак след набиране на окончателния текст, тогава Ясен Неделчев ще пристигне в София и с Вергилий Кръстев на място ще уточни въпросните пасажи. Същото се отнася и за някои изречения и пасажи, които ще затруднят при набора и при корекцията поради неправилното им вписване.

13. Поради обемистият обем от 42 лекции материалът да бъде подготвен за две томчета. След приключване целият материал ще бъде записан на дискета и ще ми се даде една дискета за съхранение, като в Ясен също остава друга дискета със запис.

14. След като се подготви материалът за печат, тогава ще се умува кому да се даде за печат. Ясен има право да предложи някои лица, но решението кому ще се даде за печат става след обсъждане с Вергилий Кръстев.

15. При положение, че се предаде за печат на чужда фирма, то тя ще си заплати за предпечатната подготовка, по цени, установени в страната, като парите се вземат от Ясен и ще послужат за нова работа. Ако трябва да се заплати за предпечатната подготовка, тази сума отива за заплащането на компютърния набор. Ако същите, които набират текста не желаят възнаграждение, то сумата отива за консумативи за следващото томче: компютърна хартия, тонер, паус. Парите преминават от фирмата, която издава, до Ясен Неделчев без да се явяват други посредници.

16. Емблемата с котвата ще бъде поставена отначало, но в своя оригинал. Отгоре ще бъде написано: Учителят Петър Дънов. В средата - заглавието на томчето, а отдолу - Лекции на Общия Окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство, 18 год. 1938 - 1939 г., том I или том II.

17. Настоящият протокол бе съставен със съгласието на двете страни.

Подписали протокола:

Вергилий Кръстев: Ясен Неделчев Даскалов: Свидетел: Марийка Марашлиева

София, 23.XI.1906 г.

П.П.

18. точка. При положение, че се явят затруднения и наборът не може да се осъществи поради различни причини или при отказ да се набира този текст така увреден и зачеркнат, то материалите да бъдат върнати на Вергилий Кръстев. Тогава ще се търси друга възможност за разчитане.

Точка 19. Предварително Ясен Неделчев трябва да се запознае с историята на непечатаните беседи и всички проблеми, свързани с тях. Ето защо първом ще се запознае, като прочете следните страници:

том II на „Изгревът", стр. 178 - 181, 197 - 202, 203 - 205, 206 - 207;

том III, стр. 194 - 196, 196 - 200, 202 - 203, 203 - 205, 205 - 206;

том IV, стр. 546 642. Подзаглавие „Духът на Истината и Духът на Заблуждението, като накрая обърне внимание на стр. 642 за предложението за

включване на желаещи за печат.

(Подписи:)

Вергилий Кръстев Ясен Неделчев

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Здравей, брат Вергилий,

Отдавна беше време да ти се обадя и информирам докъде сме стигнали с работата, която сме започнали. Половината от лекциите (21 бр.) предадох през месец април на с. Павлина, която ги предаде на Теодора от Габрово. С Теодора се видяхме този месец в Пловдив и тя ми каза, че са набрали 3 броя и продължават да работят. При нас има набрани около 12 броя - остават още 9 (общо са също 21 бр.) Понеже някои се разчитат по-трудно, преписваме ги първо на ръка, за да бъде по-лесно за този, който ги набира. Засега няма някакъв по-сериозен проблем с разчитането. За всяка лекция си отбелязваме страницата и реда, ако има нещо, което трябва да се оправи. По принцип се придържаме към протокола и гледаме всичко да бъде като в оригинала! Има някои места, които съм ги отбелязал, но това ще стане по-нататък, като идвам в София. Тези лекции, които са набрани на компютъра, ги сверявам с една сестра, аз чета оригинала, а тя сверява набраното по компютъра. На събранието в Пловдив, сигурно са ти казали, стана дума за Словото, имаше приятели, някои от които желаят да се редактират беседите, а други - не! Незнам защо става така, но важно е да излязат в оригинал. Струва ми се, дали не се срамуват от стила на Учителя?

Някои се аргументират с това, че младите не го приемали. А в братството има много млади хора, които приемат Словото в оригинал и така го изискват. Дори съм говорил с млади приятели, които са завършили българска филология и на тях им допада стила на Учителя! Значи не опира до стила, а по-скоро до Словото на Истината! Защото, най-малката корекция може да измести Словото от Истината, а измени ли се, измести ли се от Истината, то вече не е Слово, а красиви думи, без живот, съдържание и смисъл!

Брат Вергилий, засега толкова, ако има нещо ще ти се обадя. Поздрави и на сестра Марийка!

Желая ти Живот, Светлина и Свобода!

С бр, поздрав: Ясен

30.V.1997 г.

Разград

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

София 6.VI. 1997 г.

Здравей, Ясене,

Получих писмото ти от 30.V.1997 г. Благодаря ти, че се обади, защото много се безспокоях след съвещанието в Пловдив да не би някои да ти окажат натиск и да те разколебаят. Както по времето на Учителя, така и сега при така нареченият Изгрев има представители на Бялата и Черната Ложа. Едните са за оригинала, а другите искат да го променят. Тази борба е от времето на Христа и дори апостол Йоан се обявява срещу тези, които са срещу Словото на Христа и ги назовава, че се движат от Духът на Заблуждението, който е Духът на Антихриста. Това е същият Дух, който сега иска да промени Словото. И зависи кой закъде е закачен, натам върви, защото е закачен и свързан във верига. Ти. видя Павлина през какви етапи мина, но издаде една годишнина, която е по оригинала. Аз прегледах нейната работа и нямам никакви забележки към нея, защотото са работили по оригинал. Онези, които я критикуват, те търсят дребни поводи, защото те искат да се промени оригинала, защотото са закачени за веригата, който се движи от Духа на Заблуждението. Словото на Учителя е Слово на Истината и се движи от Духът на Истината. Там е цялата работа, с кои ще бъдеш. Или си с едните или си с другите. Трето положение няма. Надявам се, че разбра всичко.

Радвам се, че вие, без да знаете, сте се добрали до един метод на Учителя. В първите години, когато е нямало пишещи машини, след като се напише една беседа на Учителя, та се записва в една специална тетрадка и тя се препраща от град на град, като всяко Братство в провинцията записва на коя дата я е получило и къде е препраща. Така всички са си преписвали беседите на ръка. Следващият етап Учителят им е дал на някои хора задача собственоръчно да препишат на ръка някоя беседа, независимо, че е издадена и отпечатана, а самият факт, че вие преписвате беседата при разчитането, показва, че това е метод на Учителя и онзи, който я преписва, има възможност директно да направи връзка с Духът на Словото. Аз съм забелязал, че онези, които се докоснат до оригинала, на някои им се отварят очите и те виждат каква сила има оригиналът. И те вече не искат да четат редактирани беседи. Но за останалите, които имат капаци на очите и които ги ръководи Духът на Заблуждението, нека да си четат старите издания с редактираното Слово. Нека да си вървят по своя път.

След като приключите работа и подготвите всичко за печат, ще дойдете в София, ще ми връчите материала и ще го предадем на онези, които ще го отпечатат и с които аз в момента работя. А това е Любомир Гълъбов и Жана Иванова от книжарница „Изгрев", Няма да се издава от Братското издателство, понеже аз съм им дал работа от три години и не са издали нищо.

Поздрави от Вергилий.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV.

Здравей, брат Вергилий,

Обажда се Ясен. Първо, искам извинение за това, че дълго време не съм ти се обаждал. Мисля, че ще ме извиниш!

Материалите съм ги изпратил на Теодора от Габрово. Те съдържат: последната разпечатка на лекциите и 3 бр, дискети с набрания материал. Оригиналите също й ги изпратих. Говорих с нея. Получила ги е и сега започват работа, за да могат да я странират. Като свършат работата по странирането и я извадят на паус, ще ми се обадят. Теодора спомена, че след като я извадят на паус, иска още веднъж да се изчете материалът. С втория том на тази годишнина, те били готови. Не знам дали са го вадили на паус, С материала, който ние набирахме (първия том) малко се позабавихме. Но се уверих, че не е лесна работа. Изискват се знания, вътрешна нагласа и време. Не става бързо. Понякога за едно изречение може да се обмисля с часове. Не исках да бързам, защото това ме смущава и притеснява. С това не желая да се оправдавам и извинявам, но наистина трябва време, нагласа и постоянство.

Така че материалите (всички оригинали на цялата годишнина, разпечатката и дискетите) са у Теодора. Като са готови, ще ми се обадят. Обади ми се, да знам нататък как да се придвижват нещата. След като се странира материалът, дискетите със странирания материал и оригиналите трябва да ти ги донеса. Теодора има опит в това отношение, във връзка с печатането, аз нямам и много не ми е ясно оттук нататък какво следва. Тя ми обясни някои неща, но по-добре с печатането да се заеме човек, който е компетентен и разбира, а сега за нас по-важното е да ти дадем материала готов за печат. След като ми се обади Теодора, че е готова, ще ти се обадя, за да донеса материалите!

Ако имаш някакви препоръки към работата, пиши ми!

Ако с нещо съм те разтревожил и обезпокоил, заради това, че не ти се обаждам толкова време, прости ми!

Желая ти мир в душата, светлина в ума и радост в сърцето!

Ясен

11.11.1998 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ V.

Зравей, брат Вергилий,

Чувствувам се много виновен за това, което стана и искам да ти пиша. Отговорността, която поех, е голяма и всяко непослушание всяка грешка води до неща, които са страшни. Човек трябва да познава добре и себе си и околните, с които работи. Защотото в тази работа няма майка, баща, брат, сестра, а има борба. Борба за всяко изречение. А разликата е много тънка, дори незабележима за тези, които не знаят. Има нещо много важно, истинно, заради което Словото трябва да излезе в оригинал - аз държа на това. И това е Духът на Истината, който събужда в нас Божествените семена, а другото, макар и красиво, хубаво, няма тази сила, защотото е лишено от живота на Духа, а с това, което стана, аз огорчих Духа. Това, което стана, не е съзнателно, но след като проверих нещата с преписа от оригинала, се оказа, че е голямо престъпление. После говорих с Теодора, тя каза, че нещата са оправени и почти готови за страниране. Говорих с нея да ги оправят по оригинала! Отклонението стана, защото прекалихме с редакторската намеса. Наистина, някои неща трябва да се оправят, но те са незначителни и много малко в беседа, а Учителя Петър Дънов е оставил много неща, които са по оригинала и трябва да си останат така, както са по оригинала, без да се конкретизира. И добре, че Теодора ги провери, иначе не знам, какво щеше да стане! Тъжно ми е за това, което стана. Въпреки, че Теодора ми каза, че са ги оправили. Тъжно ми е, защото не оправдах доверието, което Небето ми гласува! А има неща, които за мене са жизнено необходими, чрез тях дишам и живея. Не искам да затварям пътя си, а да работя за Учителя Дънов, Но не искам и да преча и да правя беля!

Ако прецениш, че мога да направя нещо и да продължим работата със Словото, ще се радвам, ако не, ще знам, че това не е работа за мен! Отговорът ти за мен ще бъде волята на Небето!

Хубаво е, когато се наберат лекциите, да се изчетат и от други, които също набират Словото, за да се контролират нещата!

Ясен

21.IV.1998 г.

гр. Разград

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...