Jump to content

GDD

Recommended Posts

Аудио - чете Нели Недялкова

От книгата,"Разумният живот", Младежки окултен клас - година трета, (1923-24),

Издателство: Бяло Братство, София, 2009 г. ISBN-978-954-744-102-6,

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

От книгата "Разумният живот". Лекции на младежкия окултен клас от Учителя. Година III (1923–1924).

Издание на Просветния комитет, София, 1925-1926 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

От книгата "Разумният живот". Лекции на младежкия окултен клас от Учителя. Година III (1923–1924).

Второ издание - Издателство "Бяло Братство", 1995 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

Живите точки в природата

– Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

– Тя постоянно ни весели.

Размишление.

Прочетоха се темите върху „Произхода на яйцето“.

1923-10-28-19_fig1.png

Ще ви говоря върху „Живите точки в природата.“ Да допуснем, че имате живата точка A, която трябва да се прояви. Можете ли да определите в дадения случай в каква посока ще се подвижи тази точка? Ще кажете: тази точка може да се подвижи например от центъра към периферията. Към коя посока ще бъде това движение, наляво или надясно? – Наляво. Значи центърът, от който излиза точката A, ще бъде точка B, отдето точка A ще се движи наляво и ще стигне на мястото, означено с A. Да допуснем, че тук живата точка е достигнала крайния предел на своето движение и се спира. Как мислите сега, тази жива точка тук ли ще остане, ще се върне ли назад в точка B или ще вземе друго някакво направление? Представете си при това, че и центърът B, който също е жив, се движи в друга някоя посока и то по-бързо, отколкото точката A. Значи точката A не може да се върне по същата посока в точка B, но ще направи едно отклонение, ще върви перпендикулярно надолу, по посока AC. Това отклонение се нарича вече падение. Тъй че, когато някоя жива сила в природата достигне крайния предел на своето движение и не може да се върне в точката, отдето е излязла, тя всякога прави едно отклонение от правия път, пада малко надолу, като образува една малка линия AC. Тази линия всякога означава един определен резултат. AC определя извършената работа, тя определя и изразходваната сила. За да може живата точка A да навакса изразходваната сила, какво трябва да направи? – Да се върне пак в центъра B, като образува движението CB. Тия два пътя, BA и CB, които изминава точка A, са почти равни. Питам сега: еднакви качества ли ще има точка A и в двата случая, т. е. в момента когато е излязла от центъра B и в момента, когато се връща в точка B? – Ще има известно, изменение. Как бихте определили математически туй изменение?

Сега ще пристъпя към някои психологически процеси, които стават във вас, за да може да си ги обяснявате правилно. Например, у вас има един подтик, едно желание A, което иска да се прояви, да излезе вън от центъра B на вашето съзнание. Туй желание A – азът във вас – излиза от B и достига крайния предел на възможността си да се реализира, след което пак се връща във B, но с някаква придобита опитност. Можете ли да определите каква ще бъде придобитата опитност? Щом A излиза от B, центъра на вашето съзнание, все трябва да има някакъв подтик, което показва, че всяко ваше желание е съзнателно. Вие например, мислите ли, че откак влязохте сега в клас и до този момент сте останали същите? – Не, в този един час време вие се изменихте, извървели сте вече пътя BA. И сега във вас ще се започне един процес на връщане. Този процес на връщане някой път може да трае една, две или повече секунди; някой път може да трае една, две, или повече минути; някой път може да трае един, два или повече часа; някой път – един, два или повече дни; някой път – една, две или повече седмици; някой път – един. два или повече месеци, а някога – една, две или повече години и т. н. – все същият закон е. По този начин може да се определи математически след колко време една ваша мисъл или едно ваше желание може да се върне назад, отдето е излязло. Запример, заражда се у вас силен подтик, силно желание да учите музика, но някои външни обстоятелства спират реализирането на това ви желание и вие забавяте изучаването на музиката. Желанието ви да учите музика като че ли замира у вас. Но след един, два, три или повече месеци случва се да слушате някъде един хубав концерт, връщате се у дома си и това желание към музиката отново се възпламенява. Питам: как е станало това нещо, да отидете на концерт, дето вашето желание да се възпламени отново? – Причина за това е вашето подсъзнание. Понеже вашето желание спада към Божествения свят, вашето подсъзнание е разбрало много скоро, че вие имате нужда от музика и затова започва да приготовлява условия, за да се прояви това желание. То ви подтиква към музика, завежда ви на концерт, без да подозирате вие как става всичко това. След това вашето съзнание започва да действа, докато най-после вие се намерите в благоприятни условия за реализиране на вашето желание. При реализирането на всяко желание действат, според мене, едновременно четири процеса. Единият процес върви от подсъзнанието към съзнанието; другият процес върви от самосъзнанието към свърхсъзнанието, а другите два процеса са промеждуточни – от съзнанието към самосъзнанието и от свръхсъзнанието към подсъзнанието.

И тъй, когато едно ваше желание не се реализира поради това, че не сте били достатъчно умни, то минава в свръхсъзнанието. След време висшите, разумните същества, които се занимават с живота ви, разглеждат кои са били причините да се спре този подтик у вас, какви препятствия сте имали, за да се реализира това желание и като ги намерят, връщат желанието ви отново в подсъзнанието, в Божествения свят и от там в съзнанието, за да се пристъпи към реализиране. Този процес на връщане може да се продължи една секунда, една минута, един час или повече. Подсъзнанието вече доброволно ще ви създаде условия да посетите някой хубав концерт, за да събуди отново това желание във вас и да се заемете да го реализирате. Ако и този път не го реализирате, то пак ще отиде в свръхсъзнанието, ще обиколи същия кръг, докато един ден го реализирате. С това аз искам да ви наведа на мисълта, че ако известна идея не може да се постигне днес, след време все ще се създадат благоприятни условия за нейното реализиране.

1923-10-28-19_fig2.png

Сега, ще ви запитам: кое е най-любимото изкуство според вас? (– Музиката.) Всички съгласни ли сте с това? (– И поезията.) Добре, да вземем тогава музиката (М) и поезията (П) като символи, само да обясним закона. Допуснете, че вие сте живата съзнателна точка (Ж.С.), която има определена форма и определено направление. Тази жива съзнателна точка се движи по направление на стрелката 1 и дохожда в материалния свят в точка A. Обаче поради някои неблагоприятни стечения на обстоятелствата тази точка Ж.С. не може да върви нагоре към своята цел, към своето местоназначение, но прави едно отклонение, пада надолу в точка C, по движението на стрелката 2, вследствие на което закъснява в пътя си. При това падане тя изгубва условията да стане музикант, не може да реализира това си желание, намира се в пътя AC – път на страдания и казва: аз изгубих всичко, не искам да се занимавам с живота. Каже ли така, желанието се отправя към свръхсъзнанието, към Божествения център Б по направлението на стрелката 3 и всякакъв подтик към музиката видимо спира. Но изпратена веднъж една твоя мисъл, едно твое желание към Божественото съзнание. Бог не е от тези същества, което да не ви чува. Висшето Божествено съзнание Б почва да работи, разглежда причините за твоите несполуки, за нереализирането на твоето желание и ги отстранява. След като твоята мисъл или твоето желание е направило един кръг, минало по пътя на стрелките 1, 2 и З, движението минава от Божествения център към подсъзнанието, т. е. по направлението на стрелката 4 в точка П и тогава подсъзнанието започва да работи, създава благоприятни условия за реализиране на твоето желание, което върви по стелката 5 и отново дохожда в точка Ж.С. Цялото това движение може да се извърши много пъти – 1, 2, 10, 100, 1000 пъти, докато най-после се реализира от самите вас и вие го виждате реализирано вече по направление на стрелката 6 и в точка Р.

Тъй че никое желание в света не остава в своите крайни предели. Там то се спира временно, но в края на краищата ще се реализира. Тъй щото, трябва да знаете, че всички добри желания, които имате, ще се реализират. Има друг един закон обаче, с който може да си напакостите. Да кажем, че вие искате да станете музикант, изпращате вашето желание горе в Божествения свят, но изгубвате всички благоприятни условия за реализирането му, докато най-после го забравяте съвсем и казвате веднъж завинаги, че вашето желание е непостижимо. Разумните същества в Божествения свят работят за реализирането на вашето желание, отправят го в подсъзнанието ви и то отново буди у вас това желание, кара ви да търсите начин да го постигнете, обаче вие сте започнали вече да се съмнявате в живота и не се спирате върху това си желание. Колкото повече се съмнявате, толкова по-късно вашата мисъл или вашето желание ще се яви в подсъзнанието. Със съмнението си вие сами ставате спирачка да се реализира вашето желание да станете музикант. Може да направите опит, за да се убедите в истинността на този закон. Имате, например, една мъчна задача и вие казвате: не мога да реша тази задача. Като кажете веднъж така, не мислете повече върху нея, напуснете тази мисъл, не я повтаряйте и потретвайте. Легнете си да спите спокойно и не се съмнявайте. Не се ли усъмните, може още сред нощ да станете и да си решите задачата. Следователно всякога трябва да изхвърляте от ума си мисълта, която ви измъчва. Оставете тази мисъл за известно време настрана. Кажете ли си веднъж: музикант няма да стана, свърши се с мене – спрете се там и започнете да се занимавате с друго. Не се отчайвайте, не казвайте, че няма да станете музикант, че ще се самоубиете и т. н. Друг път ще ви обясня какво значи да кажеш, че ще се самоубиеш и какво може да ви постигне от изговарянето на тези думи. В другия свят се нуждаят от такива работници. Като се самоубие някой, в другия свят го хващат, турят го на работа, като му дават още по-трудна задача от тази, която е имал на земята, и той трябва да я реши.

1923-10-28-19_fig3.png

И тъй, всички желания са постижими. Това е първият закон в съзнателния живот на точка A. При всяка своя несполука точка А добива едно ново качество, една малка опитност. Ще ви изразя картинно тази своя мисъл. Живата точка A излиза от центъра B и се движи по направление на стрелката 1, докато стигне своя краен предел в точка AТ, при което придобива един полюс. Буквата Т горе на A-то означава търпението. Търпението е едно отмерено движение на съзнанието, което означава: аз ще постигна на дело това, което желая. Точка A, като не може да постигне своето желание, от точка AТ пада надолу, прави едно отклонение до точка C, като върви по направление на стрелката 2. От C точка A върви по направление на стрелката 3 и се връща в центъра B, отдето е излязла първоначално. Каква става сега тази точка? – Тя става разумна AР, понеже имала търпение. И така, имаме трите положения на A: A – AТ – AР. Не може да се яви Р-то преди Т-то. Тия букви означават качества. Най-първо трябва да придобиеш търпение, а после разумност. Ако точката A се подвижи втори път навън, какво ще придобие? – Своята поезия. Тогава ще имате AТПР. Значи, за да придобиеш поезията, трябва първо да придобиеш търпение и разумност. Търпеливият и разумният човек е всякога поет. Нетърпеливият, неразумният човек е всякога глупец. За да постигнеш едно свое желание, за да реализираш едно свое чувство или една своя мисъл, изискват се две излизания от Божествения център и едно влизане. Това е закон! Вие казвате някога: ние не можахме да реализираме някои наши желания. Питам ви: вие излязохте ли два пъти от Божествения център и влязохте ли един път? Може да излеете цяла каца сълзи, но без две излизания от Божествения център и едно влизане в Него не можете да постигнете вашите желания. Само по този закон може да успявате. Това значи, че вие се намирате в центъра А на един кръг, по окръжността на който се намират следните центрове: С.С. – свръхсъзнанието; П.С. – подсъзнанието; С. съзнанието; С11. – самосъзнанието.

1923-10-28-19_fig4.png

Значи всяка една мисъл, за да се реализира, най-напред трябва да се качи в свръхсъзнанието, от там да слезе в подсъзнанието, после да се върне към съзнанието и най-после да дойде в самосъзнанието. Този процес представлява цяла една обиколка. Вашата мисъл като направи едно пълно обръщане, ще се реализира, Туй се нарича движение на Божественото живо колело за реализиране на всички човешки мисли, желания и идеи. Аз ви давам тази съществена мисъл, понеже в живота ви ще проникнат хиляди съмнения, обезсърчения, та да знаете, че всеки, който е в това Божествено колело ще може да реализира всичките си мисли и желания. Вашата мисъл ще движи това колело, ще го кара да върви напред, ще влиза и Ще излиза от него. Туй колело се движи с различна бързина: някой път се движи много бързо, някой път много медлено, много бавно. Помнете съществената мисъл: всяка ваша нереализирана мисъл отива най-напред в Божественото свръхсъзнание, от там слиза в подсъзнанието, после в съзнанието. От тук минава през животинския свят, влиза след това в самосъзнанието, докато най-после се реализира във вашия живот.

Сега, онези от вас, които изучават живата природа, които се занимават с растенията, какво правят, когато забележат, че някои дървета са безплодни или раждат хилави плодове? – Наторяват почвата с тор. Следователно, когато почвата е бедна, тя трябва да се натори, за да се реализират някои ваши желания, мисли, идеи. За да стане това наторяване, непременно трябва да имате една несполука. Тогава вашата мисъл ще се качи в свръхсъзнанието, от там ще слезе в подсъзнанието да почерпи необходимата за целта сила, после в самосъзнанието, дето ще се реализира и ще донесе радостта, която чакате. Това е един закон, в който няма изключение. И всеки, който има търпение, разумност и поезия може да стане музикант. Търпението не е неволя, то е качество на разумния човек. Само разумният човек търпи. Той трябва да е свободен, да не е ограничен. Само Бог е дълготърпелив и Него никой не ограничава. Той сам си налага известни ограничения. Когато добием туй качество, което Бог има – дълготърпението, тогава ще дойде разумността, поезията и музиката.

И тъй, Божественото колело трябва да се завърти, за да се хармонизирате.

Аз бих желал някой от вас да разработи това колело, да го тури в движение. Когато една мисъл е била в Божественото свръхсъзнание и слезе в подсъзнанието, ще стане едно движение на съзнанието и самосъзнанието, при което тия две точки – С и С1С1, ще се съберат в точка A и поезията ще дойде. Но трябва да има едно качване в Божествения свят, защото всяка мисъл се реализира в Божествения свят. Тя се изпитва на земята, а се реализира в Божествения свят. Поезията не е земно нещо. И музиката не е земно нещо. Следователно от двете страни на този кръг, от съзнанието и самосъзнанието трябва да има едно движение към живата точка А, за да може едно желание или една мисъл да се реализира веднага.

Тема за следния път: „Произход на колелото“.

Упражнение: През тази седмица, всяка вечер преди лягане, кой когато си ляга, ще размишлявате по 5 минути върху „живото колело“, чрез което се реализират човешките мисли и желания.

Тайна молитва.

– Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

– Тя постоянно ни весели.

2 лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 28. Х. 1923 г. в гр. София.

1923_10_28 Живите точки в природата.pdf

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...