Jump to content

Етапъ 16. СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ПОЛЪ НА ЗЕМЯТА ЖЕНАТА


Recommended Posts

Етапъ 16.

СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ПОЛЪ НА ЗЕМЯТА ЖЕНАТА

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Сътворение:
Въ замисъла си да създаде най-съвършенното земно творение, което да може да укротява бѣса на животнитѣ, създадани до тогава отъ нея, силата на сътворението отиде до една котловина, въ която течеше кристално бистра вода, и като взе отъ котловината най-бѣла пръсть, пръстѫпи къмъ изпъл­нението на своя замисълъ. Размѣси пръстьта съ во­дата, т. е. съ своитѣ сълзи, отъ което се получи животрептящата смѣсь на която почна чрезъ ваяне да придава прекрасна форма, различна отъ формитѣ на всички други животни.
Така биде създаденъ първиятъ полъ на земята, жената.
По-нататъкъ силата на сътворението, събирай­ки най хубавото отъ хубоститѣ на всички свои съз­дания, украси съ него новото си творение, което стана най-съвършеното отъ всички земни творения: съ очи свѣтли и бистри, като сълзитѣ на силата на сътворението и сини като синкавинитѣ на надземнитѣ висини, съ нѣжни, овални форми, чиито трептения излѫчваха само наслада и опоение, съ коси злати­сти, игриви и буйни, като планинскитѣ ручеи. После силата на сътворението потопи това прекрасно тѣло въ рѣката, за да го кѫпе, презъ което време надъ него слънцето грѣеше, за да му придаде както то­плина, така и своя блѣсъкъ. По този начинъ въ очитѣ на това творение сякашъ се отразиха: и земнитѣ зеленини, и всички земни и небесни красоти. Възхи­тена отъ своето прекрасно творение, силата на съ­творението се обърна къмь него и рече:
О, мое върховно дѣло на съвършенство и на последнитѣ ми дихания, които влагамъ въ тебе, макаръ следъ това да изчезна, щастлива, че ще на правя самата тебе вѣчна и че посрѣдствомъ тебе ще обезпеча всички мои творения въ движение на земя­та. които ти ще можешъ да укротявашъ, да ги изцѣрявашъ отъ бѣсове и да ги пресъздавашъ, ако нѣкога силата на разрушението, следъ моето заги­ване поиска да ги погуби! О, мое дѣло на последно вдъхновение, което си надарено като менъ съ милостьта и любовьта къмъ всѣко мое създание, нека отъ твоя погледъ на милосърдие и на любовь се изпарява всѣки бѣсъ, който се е вмѫкналъ чрезъ силата на разрушението въ душитѣ на моитѣ творе­ния, нека чрезъ тебъ бѫде нанесена решителната победа надъ силата на разрушението. О, мое най - съвършенно творение, което азъ кѫпя въ моитѣ сълзи, за да бѫде чисто и невинно като тѣхъ, и така навѣки да носи най-великото добро, което азъ влагамъ сега въ тебе заедно съ моето последно диха­ние! О, мое последно творение на любовь и на кра­сота, въ което влагамъ всичкитѣ мои творчески си­ли, бѫди последната и вѣковѣчна сила за творения и за пресътворения на животъ въ движение на зе­мята, бѫди полъ-жена!
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...