Jump to content

Етапъ 18. СЪТВОРЕНИЕТО НА МѪЖА НА ЗЕМЯТА


Dela
 Share

Recommended Posts

Етапъ 18.

СЪТВОРЕНИЕТО НА МѪЖА НА ЗЕМЯТА

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първич­ность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Сътворение:
Плачътъ на силата полъ-жена биде чутъ отъ силата на разрушението, която до тогава се криеше нѣкъде изъ пуститѣ мѣста. И тя си каза, че й се предоставя последния случай да победи силата на сътворението въ нейния последенъ видъ, като твор­ческа сила на земята.
Силата на разрушението разбра мъката на си­лата полъ-жена и замисли да й създаде противо­полъ, съ форми като нейнитѣ, но надаренъ съ сила, каквото тя можеше да вземе отъ най-свирепитѣ и страшни животни на земята. Така силата на разру­шението възнамѣряваше да победи окончателно си­лата на сътворението.
Съ тия намѣрения силата на разрушението оти­ди между животнитѣ въ бѣсъ, останали още изъ недостѫпнитѣ гори, и като ги изварди презъ нощьта, когато тѣ спѣха, отъ едно отъ тѣхъ взе главата му, обраснала цѣла въ косми, отъ друго — бѣса, който дрѣме въ него, отъ трето — най силнитѣ му ча­сти и т. н., събра всичко това, нареди го и му при­даде сѫщата форма, каквато имаше силата полъ-жена.
Така сглобено новото животинско тѣло и оста­вено между другитѣ спящи животни, при изгрѣвъ слънце, когато всички тѣ се събудиха и го видѣха, отидоха до него и, обзети отъ любопитство, почнаха да го душатъ. Отъ тѣхнитѣ дихания трупътъ се съ­живи, стана и отъ звѣрския му погледъ другитѣ животни бидоха така изплашени, щото всички уда­риха на бѣгъ, кое на кѫдето види.
Ето какъ отъ това ново животно на земята, съ­четание отъ бѣсъ и отъ дихания на несъвършенни животни, дѣло на силата на разрушението, се съз­даде противосилата на силата полъ-жена или, както после биде наречена, мѫжътъ или человѣкомѫжътъ.
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...