Jump to content

Етапъ 24. ПЪРВИЯТЪ ЧЕЛОВѢКЪ СМЪРТНИКЪ НА ЗЕМЯТА.


Recommended Posts

Етапъ 24.

ПЪРВИЯТЪ ЧЕЛОВѢКЪ СМЪРТНИКЪ

НА ЗЕМЯТА.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първич­ность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Крѫговръщение:
Съ възвръщане на силата полъ-жена и на жи­вотното человѣко-мѫжъ чрезъ тѣхната рожба, тѣ бидоха обхванати пакъ отъ бѣсъ на полъ и повта­ряха първия грѣхъ, отъ който почнаха да се раж­датъ второ, трето и повече малки създания отъ различенъ родъ. Това непрекѫснато грѣхопадение хвър­ли силата полъ-жена на легло, гдето тя една вечерь заобиколена отъ всичкитѣ си рожби и отъ человѣко-мѫжа, склопи за винаги очи, т. е. умрѣ.

Отъ тогава води началото си смъртьта за человѣка, която като неопределима сила и като сила на разрушението срещу творческитѣ земни и надземни сили остана вѣчность въ свѣта. Така човѣкътъ сти­гна до първата мрътва точка отъ преди всемира. Въ нея се прелива, както битието, така и небитието на человѣка, който макаръ смъртенъ, чрезъ вѣчно крѫговръщение е предопредѣленъ за все по-нови и по-нови раждания и прераждания.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...