Jump to content

Етапъ 33. ПЪРВИЯТЪ ЧЕЛОВѢКОВДЪХНОВИТЕЛЬ НА ЖИВОТНОЧЕЛОВѢЦИТЪ НА ЗЕМЯТА


Recommended Posts

Етапъ 33.

ПЪРВИЯТЪ ЧЕЛОВѢКОВДЪХНОВИТЕЛЬ НА

ЖИВОТНОЧЕЛОВѢЦИТЪ НА ЗЕМЯТА.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Человѣчество:
Дълго време животнитѣ человѣко-мѫже и человѣко-жени живѣха така въ пълно незнание за себе си и въ непознаване историята на своето произхож­дение. Тя се знаеше само отъ силата на разруше­нието, която на никого нищо не съобщаваше, за да не бѫде победена за сетенъ пъть.
После единъ отъ человѣко-мѫжетѣ, кръстенъ въ вода (ЙЕ-ШО), като человѣко-вдъхновенъ и человѣко-вдъхновитель, поиска да узнае тази истина за мировото и человѣческо произхождение и да я пре­даде на человѣцитѣ, но тогава хаосътъ отъ вѣри, невѣрия и разноезичия, дето владѣеше силата на разрушенията, толкова се разяри, щото всички пле­мена близки на ЙЕ-ШО се нахвърлиха върху самия него съ хули и съ камъни до като най-после го убиха.
По-кѫсно нѣкои последователи на человѣко-вдъхновителя съчиниха за него разни лъжеистини, които проникнаха между человѣцитѣ и така се уве­личи още повече хаосътъ отъ понятието за мировото и человѣческо сътворение, за да победи и този пѫть силата на разрушението, държейки человѣчеството още въ бѣсове.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...