Jump to content

5. ЗА СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИТѢ И ЗА СВЕЩЕНОСЛУЖЕНИЕТО ВЪ ХРАМОВЕТѢ


Recommended Posts

5. ЗА СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИТѢ И ЗА СВЕЩЕНО-

СЛУЖЕНИЕТО ВЪ ХРАМОВЕТѢ.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичост бѣха само

силата на сътворението и
силата на разрушението

Учение:

Свещенослужителитѣ сѫ монаси, които не сѫ били женени и които нѣматъ право да се женятъ презъ цѣлия си животъ.Тѣ посвещаватъ живота си на силата на сътворението и на учението за нейното ново творчество чрезъ създаването на всеземната человѣческа т.е. единна творческа сила, като общиария (всеземночеловѣческо общежитие при ра­венство и братство).

Допускатъ се за свещенослужители и жени, но само девици, каквито сѫ задължени да останатъ презъ цѣлия си животъ.

Освенъ това, свещенослужителитѣ трѣбва да бѫдатъ учени, добри познавачи на учението за общиариитѣ, и съ даръ слово.

Облѣкло имъ, както при служба въ храмоветѣ, така и презъ другото време вънъ отъ службата, се състой само отъ червено расо, безъ никаква покри­вка на главата и безъ никакви други украшения.

На свещенослужителитѣ е забранено да се стрижатъ и да се бръснатъ.

Проповѣдитѣ за възвеличението на силата на сътворението се държатъ само въ храмоветѣ и само до обѣдъ презъ шестдесеттѣ празднични дни и презъ петтѣ мрътви дни въ годината.

Тѣ се състоятъ въ четене, тълкуване и разяс­нение на 36-тѣ етапи за сътворението на свѣта и на учението, което го обхваща, именно: по три етапа и по три учения въ всѣки праздникъ, начиная отъ първия годишенъ праздникъ, 6-тия день на месеца (ЯРЪ). Така презъ годината се извършватъ петь повторения по редъ на проповѣдитѣ за сътворението на свѣта и на тълкуванията на ученията за общиа­рията, а презъ петтѣ мрътви дни се четатъ и се проповѣдватъ само ученията за человѣческото обще­житие и се отдаватъ възхваления чрезъ молитви на най-важнитѣ творчески сили за человѣка, които сѫ:

1) Зачатието. То е самата сѫщность на силата на сътворението, основа на всѣки земенъ животъ и подтикъ за появата и за растежа на всѣко новосъз­дадено земно творение заедно съ человѣка.

2) Слънчевиятъ лѫчъ, покровитель на всѣки земенъ животъ

3) Работната земя, за която человѣкътъ е създаденъ да я обработва и да я посѣва за създаване и пресъздаване растителния животъ на земята.

Свещенослужительтъ извършва проповѣдитѣ правостоящъ предъ олтарнитѣ двери, а посетителитѣ сѫ насѣдали.

Всѣкакви възражения отъ страна на посетитетелитѣ срещу проповѣдитѣ сѫ забранени. Всѣки който си позволи да възрази или да прекѫсне проповѣдьта на свещенослужителя, се счита носитель на силата на разрушението и се откарва вънъ отъ селището, за да се върже за нѣкое дърво, като се държи така, докато се изпари отъ него силата на разрушението.

Че действително силата на разрушението се е изпарила отъ провинения, това се счита за доказано, ако той, следъ като е стоялъ вързанъ 24 часа, при­знае, че е прегрѣшилъ спрямо силата на сътворе­нието. Въ случай че и следъ три дни той не признае грѣха си, оставатъ го вързанъ още седемь дни, за да бѫде за десеть дни разрушенъ отъ силата на разрушението, чрезъ гладна смърть. Тогава тѣлото му се заравя на сѫщото мѣсто, безъ да се поставя какъвто и да било знакъ, отъ който да личи, че тамъ е погребанъ човѣкь.. Преживѣе ли пъкъ грѣшникътъ тѣзи десеть денонощия безъ храна и безъ вода, той бива отвързанъ и бива отпустнатъ на свобода, но безъ право да се върне въ своята общиария. Него го осѫждатъ на скитничество или му позволяватъ да се пресели въ друга общиария, дето може да бѫде приетъ.

Свещенослужителитѣ и свещенослужителкитѣ, ако прояватъ полъ, се наказватъ сѫщо така съ уни­щожението имъ чрезъ гладна смърть; но тѣхъ връзватъ голи за нѣкое дърво, далечъ нѣгде изъ планинитѣ, между звѣроветѣ, безъ пазитель и безъ да се интересува нѣкой, какво е станало по-нататъ съ тѣхъ.

При наказанитѣ вързани несвещенослужители обикновено се поставя пазачъ.

Наказанията се налагатъ съ издаване нареждане отъ първостарейшината на общиарията, а се привеждатъ въ изпълнение въ присѫтствието на единъ отъ старейшннитѣ.

Свещенослужителитѣ живѣятъ въ постройки при храмоветѣ, но тамъ кѫдето свещенослужители­тѣ сѫ жени, постѫпването на ученици свещенослу­жители мѫже е забранено, както е забранено по­стѫпването на ученички въ храмове, въ които све­щенослужители сѫ мѫже.

Влизането въ двора на храмоветѣ нощемъ е забранено.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...