Jump to content

20. ЗА ПЪРВОСТАРЕЙШИНИТѢ HА ПЛЕМЕННИТѢ ИЛИ НАРОДНИ ОБЩИАРИИ


Dela
 Share

Recommended Posts

20. ЗА ПЪРВОСТАРЕЙШИНИТѢ HА ПЛЕМЕННИТѢ

ИЛИ НАРОДНИ ОБЩИАРИИ.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първич­ность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Учение:
Първозамисълътъ на силата на сътворението е съвършенство, вѣчность въ всемира, рай на земята и вѣчно творение и пресътворение, чрезъ което да се осѫществи началния замисълъ за съвършенство въ вѣчность на всѣки животъ на земята.
Това съвършенство въ вѣчность на всѣки жи­вотъ на земята не се пoстигна за человѣка, защото бѣсътъ на силата на разрушението неостана само звѣроветѣ, но проникна и въ человѣка и го све­де до равнището на обикновенитѣ животни.
Така силата на разрушението не позволи да се създаде съвършения творчески человѣкъ, чистъ отъ бѣсове, както бѣше замисълътъ на силата на сътворението.
Като пръвъ въ племенната или народна общиа­рия, който да се доближава до идеала за този съвършенъ человѣкъ и който да насърдчава и да под­помага всички въ стремежа имъ къмъ този идеалъ, е първостарейшинътъ.
И понеже измежду първостарейшинитѣ на племеннитѣ или народни общиирии се избира първоста­рейшинътъ за всечеловѣческата общиария, тѣ трѣбва да бѫдатъ най-ученитѣ и най съвършени въ творче­ство отъ всички първостарейшини на селскитѣ и градски общиарии.
Всѣки първостарейшина на племеннитѣ или наро­дни общиарии, за отличие отъ другитѣ членове на общиарията, носи червена лента презъ рамо.
Въ помощь на племенния или народенъ първостарейшинъ сѫщо се придаватъ отъ племето или отъ народа известно число мѫдри и учени лица, мѫ­же или жени безразлично, за образуването на пле­менния или народенъ творчески съветъ, отъ който пъкъ се преизбиратъ най-съвършенитѣ и най-ученитѣ за творческия съветъ при първостарейшинството на всеземночеловѣческата общиария.
За първосвещеникъ при първостарейшинството на племеннитѣ или народни общиарии се счита све­щенослужительтъ или свещенослужителката при централния храмъ въ главното селище (столицата). Той е постояненъ, и за такъвъ се избира най-способниятъ проповѣдникъ измежду свещенослужителитѣ въ селищнитѣ и градски общиарии.
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...