Jump to content

22. ЗА ЧЕЛОВЪЧЕСТВОТО ВЪНЪ ОТЪ ОБЩИАРИЯТА


Dela
 Share

Recommended Posts

22. ЗА ЧЕЛОВЪЧЕСТВОТО ВЪНЪ ОТЪ ОБЩИАРИЯТА.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първич­ность бѣха само

силата на сътворението и
силата на разрушението

Учение:

 

Като творческа сила за человѣкя, силата на сътворението се проявява въ человѣческото обще­житие въ равенство, въ общиарията, а силата на разрушението подбужда всечеловѣческото разедине­ние, чрезъ разновѣрия и разноцарствия и като раздѣля человѣцитѣ на господари и роби.

 

Следъ създаването обаче на една, две или по­вече племенни или народни общиарии, вънъ отъ тѣхъ все пакт, могатъ да останатъ още много други противообщиарски человѣчески поселения на земята въ видъ на племена или на народи. Естествено е, че за всеземната человѣческа общиария тѣ не могатъ да бѫдатъ друго, освенъ врагове, предъ които тя не може да стои равнодушна. Ето защо нейнитѣ све­щенослужители, въ видъ на проповѣдници, навлизатъ въ тия противообщиарски поселения за да вдигнатъ на бунтъ робитѣ, и всѣки общиарски свещенослужитель, който падне жертва за общиа­рията въ такива походи, се счита за сьздатель на етапъ къмъ всечеловѣческата общиария, която го провъзгласява за апостолъ.

 

Ако въ такива человѣчески противообщиарии робитѣ възстанатъ и поведатъ борба за общиария, и ако въ тая борба поискатъ помощь отъ общиариитѣ, тя трѣбва да имъ се даде.

 

Тази помощь може да отиде даже до война съ человѣческата противообщиария, и заради това всѣ­ка новооснована общиария трѣбва да се подготви всестранно за война, за да може да победи всѣка человѣческа противообщиария и да я превърне въ общиария, въ името на всеземната человѣческа об­щиария.

 

Въ подобенъ случай на война срещу известна человеческа противобщиария, общиарцитѣ трѣбва да предпочетатъ да измратъ до единъ, но да не оставятъ общиарията въ ново робство на господарската или царска противообщиария.

 

Когато въ такава война противообщиарията бѫ­де победена, господаритѣ въ нея не се преследватъ, а само биватъ заставяни да се подчинатъ на устано­вения общиарски редъ. Въ случай на съпротивление или на неподчинение отъ тѣхна страна, тѣ биватъ наказвани съгласно провиненията имъ споредъ съответнитѣ точки на общиарското учение.

Така ще се постѫпва отъ всѣка общиария сре­щу всѣка противообщиария, до като се стигне до всеземната человѣческа общиария.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...