Jump to content

valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Надежда Ножарова

От книгата, "Права обхода и права постъпка". Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935).

Първо издание. София, ЕТ „Дали“, 2003.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

"Аурата кожата на духовното тяло", Младежки окултен клас Година 14 (1934 − 1935) Том 4,

Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2006

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

ФЕРМЕНТИ

Отче наш

Каква беше последната тема? (-Глаголите, всеки един да напише по девет глагола.) Главната мисъл от миналата лекция? (-Аурата представлява кожата на духовното тяло. Аурата е здравословното състояние на човека.) Кой човек е невежа? – Който не учи. (И още няколко главни мисли имаше: млад човек е този, в ума на когото няма раздвояване. Въздух трябва да има в дробовете, не в стомаха. Висши и нисши мисли. Нисшите мисли се отнасят до органическия свят, а висшите мисли до психическия, до по-висшите чувства. Прилагането на любовта зависи от съзнанието. Изисква се съзнание, изисква се послушание. Как трябва да слушаш? Има начин за правилно слушане. Човек в съзнанието си не трябва да има влияние от другите. Пътят на страданието е път, който води към освобождение.)

Представете си, че изпращате през поляните, дето има цигански тръни, две деца, едното е босо, другото е обуто. След като се върнат тия деца, какво ще ви разправят те за своята екскурзия? Как ще я опишат?

Босото дете трябва ли да ходи на екскурзия? Ако се оплаква от трънете, не трябва да ходи, ако не се оплаква – да ходи. На какво може да уподобите едното дете, което е босо и другото, което е обуто? Значи има известни външни условия. Тия външни условия как може да ги преодолее босото дете? Животните, които са по-нисши от човека са преодолели тия мъчнотии. Някои от тях, птиците са преодолели тия мъчнотии, а човекът не ги е преодолял. Нали той има по-висока култура, но в някои случаи не ги е преодолял.

Някой път казвате, че вашето щастие или вашето добруване е нещастие за другите хора, за други живи същества. Не изцяло, но отчасти. А пък вашето нещастие е щастие за някои, които са изостанали, които седят малко по-долу от вас. Запример ако една въшка се качи на вашата глава, то е едно щастие за нея, но ако вие стъпите върху въшката, тогава то е едно нещастие за нея. Ако вие турите въшката между двата си нокътя, то е нещастие за нея. А ако е на главата ви, то е щастие, че е намерила една умна глава. Някой път вие се почесвате. Защо въшката образува сърбеж върху човешката глава? Моите изследвания показват, че въшката колкото и да е глупава, като се качи на умната глава, пуска малко киселина, образува въшлива киселина. Тази киселина създава сърбеж, да омекоти кожата, да изважда по-лесно кръв. Там дето има въшлива киселина човек усеща известен сърбеж.

Сега законът е същия. Всяко едно висше или нисше желание имат това свойство – да произвеждат известна киселина.

Вие сте неразположени. Има желания от рода на паразитите, които живеят у вас и произвеждат сумати неприятности. Питам сега: има ли право човек да убие една въшка? Има право да ги извади с гребен, да ги туря някъде да измрат. Те нямат никаква еволюция. Тогава се задава другия въпрос. Имате едно желание в себе си или една мисъл, която е непотребна. Трябва ли да я държите в себе си? Имате едно желание да станете богат. Мислите ли, че туй желание е благородно? Вие започвате едно предприятие, имате няколко души работници и всеки ден тези работници ги подяждате с един лев. От хиляда работници си вземате една заплата от хиляда лева. От хиляда работници за 365 дена колко ще спестите за една година? Вие ще бъдете много добре облечен, ще имате хубави обуща, ще имате ръкавици, златен пръстен, всичко това е външната страна. Работници те, от които вземате тези пари, какво ще усетят? – Всеки ще усети в дадения случай, че този господар е паразит, който живее върху гърба на своите работници. Те усещат един малък сърбеж. По един лев трябва да оставят уж за някакъв пенсионен фонд, за благотворителни цели и други, все благовидни претексти. Едновременно в работниците се заражда недоволство, че господарят е несправедлив. А господарят, като си прави сметките, вижда, че неговите работи се поправят, за една година – 365 хиляди лева, за две години – 730 хиляди, за три години това са милион и сто хиляди, след десет години три милиона и половина. За какво са на човека да има три милиона? Нали понякой път вие казвате, че човек трябва да бъде морален?

Да кажем, някои от вас имате едно скъсано палто. Друг някой ходи в гората, разхожда се и си забравил горното палто. Ден минава, два, той разбира, че си е оставил някъде палтото, но не знае къде. Вие минавате, намирате палтото, зарадвате се и казвате: "Господ промислил!" Вие вземате палтото, обличате се, на другия, който изгубил палтото, му е неприятно. А вие с вашето скъсано палто, като обличате новото, на вас ви е приятно. Когато Господ промислил за единия, какво прави за другите? Според туй, което сега вие мислите, почти вашият морал е същия. Вашите схващания са все такива. Та и вие събличате една овца, остригвате я. Казвате: "Слава Богу, че са създадени овците! Когато и да е тази овца все ще си хвърли вълната." И действително, като ходиш ти, пада вълната й. Човек остригва вълната на овците и от нея цяло едно производство прави. Грехът не е много голям. Това е малка погрешка.

Да оставим сега малките погрешки. Допуснете, че човек развъжда два вида овци, две хиляди овци. От тях се раждат хиляда мъжки и хиляда женски. Той взема от овцете хиляда женски и ги задържа, не ги коли. Петстотин продава, петстотин оставя. Тук имате един закон в природата, имате две женски и едно мъжко. 500 мъжки се изяждат, заколват се. Господарят има ли право да продава петстотинте? Той прави възражение. Казва: "Ако не се ядат ще се разплодят." Той ги разплодява, оставя хиляда женски и на тях оставя мъжки. Те пак ще се размножават. Но се размножават, за да може мъжките да се продават. В природата не страда женския принцип, страда мъжкият принцип. Жените се оплакват, че страдат. Жените само тук-там страдат. Мъжете опитват на гърба си страданието. Мъжкият принцип страда. Когато дойде страданието във вас до гушата, искате да се самоубиете. Това е мъжкия принцип, който страда. Мъжът е, който страда. Една жена никога не се самоубива. Мъжът дошъл до крайния предел, иска да се самоубие. Историята не помни жена, да се е самоубила. Женският принцип не може да се самоубие, но мъжкият може. Вие не разбирате причината защо страдате. Казвате: "В лишение съм, обуща нямам, хляб нямам да ям!" Допуснете че вие страдате, гладен сте, седите под една круша. Посели сте нива, поникнало житото, дошла градушка, убила всичко, вие гладувате. Обяснете ми защо природата уби вашето посято жито? Когато в известно място вече мъжкият принцип взема надмощие, град може да се образува навсякъде в природата. В природата тия противоречия се дължат на преобладаващото влияние на мъжкия принцип. Вие считате, че мъжкият принцип има ред и порядък.

Давате на едно дете кутия с кибрит. То отива в една гора, носи кибритената кутия. В гората три-четири месеца не е паднало дъжд, местността е суха. Туй дете извади клечката, драсне. Казва: "Да видя как ще горят сухите листа." Най-първо то се радва, едно листо, две, три, четири, сто, двеста се запалят, но когато цялата гора пламне, детето хуква да бяга, пък и животните бягат, всички бягат. Де е причината? Вие казвате: "Нали имаме чисто природно явление? Нали горението е процес на природата?" Но къде е причината? – В туй неразумно дете, което запали цялата гора. Умните хора дават тревога, секат дърветата, може да секат пет-шест дена, може да изгорят 20-30 хиляди декара от гората. Коя е причината? Едно малко дете, което носело кибритена кутия, искало да опита как горят сухите листа. Друг пример. Някой български посланик си позволи да каже някоя дипломатическа обида и засегнатата държава вече се обидила. Иска извинение, но другата държава не иска да даде извинение. Веднага за една дума се отваря война. Идват чуждите параходи, започват да бомбардират и най-после те искат извинение. Коя е причината? Друго обяснение. Има ученички изключени заради писмата писани от мъжкия принцип. Много ученички са изключени, не могат да завършат гимназия, защото мъжкият принцип им пише. За да се освободят учителите от мъжкия принцип, който разстройва женските гимназии, разстройва умовете на момите, тази мома, която е заразена с тия писма на мъжкия принцип, се изключва от училището, не може да следва. Когато аз ви говоря, вие разглеждате нещата много частично. Аз не се интересувам, не разглеждам писмата, но казвам: някой път една малка причина може да даде много големи последствия. Хората отдават всичко това на природата. Ако не може да се намери детето, ще кажат, че гората се запалила от самосебе си. Това е причината, но сухите листа имат свойството да горят. Туй е явление на природата, но причината къде се крие? Причината се крие в малкото дете, но се крие и на друго място. Причината се крие в онзи бакалин, който продаде кибритената кутия на това дете. Причината не е у бакалина. Бакалинът иска да спечели. Причината е в онзи фабрикант на кибрита, но причината не е и там, причината е в държавата, която иска да спечели. Причината е в онзи изобретател, който иска да помогне, този гений, който е измислил кибрита да направи едно добро, да покаже как се пали огъня.

Какво ще правите сега? Какво може да се направи да не горят горите? Какви предпазни мерки трябва да вземете? Правя превод: И у вас често стават такива пожари. Човек се разгневи, горение е това. Някое дете запалило гората и тича. Най-после утихне. Казват: "Едно дете запалило гората!" Ти хукнеш, разгневиш се и докато се гневиш не можеш да си дадеш отчет как си се разгневил за нищо и никакво. Една кибритена клечка паднала някъде. Ти си стъпил върху нея, тя се запали. Мисли той, завърта крака, запали се кибритената клечка. Без да знае човек, запалва се. Те са неволните прегрешения. Някой казва: "Направил си едно неволно прегрешение. Искал си някак да си позавъртиш крака." Сега да дойдем до малкото дете, което запалило гората. Туй явление природно ли е? Туй явление е на глупавата природа. В умната природа такива пожари не стават, но в глупавата природа – стават. Има една глупава природа в света.

Как се е образувало пиянството? Знаете ли природата му? Коя е причината за пиянството? Вие ще кажете: "Виното." Но, за да стане виното, коя е причината? – Ферментирало виното. Ами причината на ферментирането? Как започва ферментирането? Коя е причината? – Микробите. Един нисш живот влиза и този сладкия живот, сладките плодове се превръщат в упоителни. Човек, като пие, казва: "На здраве!" От тази наздравица започва да се върти главата му. Виждал съм хора, имат наследствен навик. Формени пияници са. Коя е причината? – Малките микроби. Какво трябва да се прави? Не е виновен човек за пиянството. Микробите са виновни. Защото ако ги нямаше, сладкото вино нямаше да се превърне в упоително питие. Де е погрешката на човека, защо го съдят? Съвременните хора, когато говорят за социални злини, именно те са от този род. Де трябва да се търси причината за прегрешенията на хората? Това не е нещо, което вие можете да го изправите.

Понякой път се занимавате с окултната наука, искате да прогресирате. Докато не изучавате живота на тия ферменти и ако не може да се справите с тях, много пъти ще ви горят горите, много пъти ще ви се замайва главата. Докато вие вярвате в едно любовно писмо, хора не може да станете. Докато вие вярвате в човешките теории, които създават учените хора, никакъв окултизъм не е това. Окултизмът не трябва да почива на теории. Всяка теория е заблуждение. Това за предположения. Казвате: "Две по две е четири." Какво означава? Два дни работа по два лева се плаща, колко е тогава? – Четири, дай парите! Казвате: "Аз имам един съвременен факт. Два дни съм работил по два лева – четири лева. И казвам на господаря: Два дни съм работил по два лева, четири лева имаш да ми даваш. Ако съм работил пет дена по десет лева, правят петдесет лева. Плати ми ги." Господарят вдига рамене, казва: "Нямам."

Какво трябва да правите с господаря, който не иска да плати? Казвате, че сте работили. Де е погрешката? Има една погрешка или е в работника или е в господаря. В дадения случай, когато казвам на господаря: две по две е четири, пог-решката е в мене.

Да ви обясня защо е в мене. Представете си, че някой иска от мене нещо и ми казва: "Не може ли ти да ми направиш едни гащи?" Той да ми даде материала. Имам работник, който знае да шие гащи. Или зидар майстор, който знае да гради къща. Казвам: "Нямам материал, не мога да изградя къща." Но ако аз съм един предприемач, господарят ми казва: "Ти вземи, направи тази къща. Материалът вземи, всичко ще ти бъде доставено, ще направим сметка, аз ще ти платя." Нали има такива предприемачи. Някой път, той е недоволен, някой даде пей /от англ.-предплата/ и богатите фирми строят къщата. Има ли тук погрешка? Да направиш една дреха, ти си се ангажирал. Две по две е четири. Изхарчиш парите, но не ти плащат. Тогава ти трябваше да вземеш материала от тях, а труда от тебе. Ако и материалът е от тебе, а той не ти плаща, ти си изгубил и труда и материала. Тогава защо ще вярвате на едно любовно писмо? Сега вие имате една полица, то е едно любовно писмо. По-голямо любовно писмо от полицата няма. Те са най-глупавите работи, които хората са създали в света. Защото след време господарят ще те принуди, като му работиш, да си изплатиш.

С полица ще те принуди да си продаваш времето, което не съществува. Ти вземаш пари на заем, ще ги изплатиш след десет години, даваш една полица. Полиците благо ли са? Не, нещастие са те. Та всички вие питате: "Какво нещо е кармата?" Научно ще обясня какво е кармата. Кармата е полици, с които се продава бъдещето време. Ти си ял и пил, правил си някакви сделки в миналото, сега в този живот си дошъл, онези носят полиците, ще платиш. Без полици, без карма! Освободете се от кармата! Кармата е полица, с която се продава вашето време за бъдеще. Питате: "Как ще преживея в този живот?" В този живот ще вземаш пари на заем, а в останалото време ще опъваш каиша да изплащаш изядените пари. Тогава какво придобиваш? Вие питате как ще се оправи света? – Да се изхвърлят полиците. Да се изхвърлят кибритите, да се изхвърлят пушкалата, ножовете, да се изхвърлят теориите! Да се изхвърлят лъжливите веруюта! Всичко туй, което не е вярно, да се изхвърли. Без вяра. Някои казват: "На вяра." Днес с пари, утре на вяра. Трябва да се пише: "Днес с пари, утре на вяра." Утре, като дойдеш, пак казва: "Утре на вяра, днес с пари." Може ли да кажеш: "Днес на вяра, утре с пари?" Аз турям: "Днес с пари, утре на вяра." Какъв процес е това? Икономическо правило е това. По този начин човек по никой начин няма да фалира. Другият процес: Днес на вяра, утре с пари, какъв процес е той? – Ще фалира. Щом днес даваш на вяра, утре ще фалираш. Някой път за това и вие сте виновни. Вие казвате, че някое дете запалило гората. Вие не сте виновни за последствията. Не сте виновни, но носите последствията на природата. Вие гладувате. Тази гора е изгоряла, материал за градеж няма. Някой път се случва цели ниви да горят, градини изгарят и хората гладуват. Следователно започва моралът в света.

Някои питат: "Какво нещо е самоотричането, от какво да се самоотречем? Ще се самоотречеш да носиш кибритената кутия в джоба. Когато ходиш в гората, дето има сухи листа, няма защо да носиш кибрит да палиш гората. Ще се отречеш да носиш бутилка вино, с което хората се опиват. Като носиш едно шише вино, ще се напиеш. Тогава в пиянството с този нетрезвен ум ще кажеш обидна дума, ще ти пукнат главата. Казваш: "Биха ме някъде". Защо те биха? Щом те биха, ти си пил от онова вино, което образува от тия ферменти, от тия живи същества. Ти минаваш за герой, лъжеш се. Ще кажеш: "Аз дадох някаква идея за човечеството, те не разбират истината, пукнаха ми главата." Ти си казал една дума не на място, запалила се гората. Питаш: "Защо се запалила гората?" Детето може да се изправи и да каже: "Аз запалих гората, за да се стоплят животните." Представете си, че е зимно време и затова то казва, че запалило гората, толкова животни има, които треперят. "Аз им накладох огън." Вие ще възразите, че това не е естествено логическо заключение. Зимно време трева и листа няма, не може да се запали гората. Прави сте, че аз не мисля право. Но онзи, който създаде кибритената кутия, мислеше ли право? Създаде ли кибритените клечки за благото на човечеството или за себе си?

Защо във вас има идея, вие искате да благувате, вие искате да уредите живота си. На място ли е тази идея? Вие искате всичко да ви е уредено. Вие искате да имате първокачествени обуща, искате да сте с най-хубави дрехи. Но да оставим това сега, тия обуща, които са направени от най-хубавата кожа, какво говорят? Вие носите страданията на тия животни, които са заклани, в кожата има туй страдание и затова усещате в себе си една тъга. Казвате: "Откак взех тия обуща съм малко неразположен. Обущата хубави, а вие сте скърбен. Мислите ли, че не си влияят и хората един на друг? Мислите ли, че ако един човек, който страда от проказа, ви ушие най-хубавата дреха и като носите тази дреха, ще благувате? Щом ушие дрехата и я обличате, проказата ще дойде веднага у вас. Ако прокаженият ви шие новите дрехи, те благи ли са за вас? Нещастие са те? Известни социални добрини носят цяла проказа, от която са заразени умовете и душите на хората.

Как ще се оправи светът? Вие казвате: "Ти не мислиш право!" Кажете ми сега, кой от вас мисли право? Вие мислите криво, понеже хиляди поколения преди вас са мислили криво. Де е причината? – Причината е в първата жена, която драсна една кибритена клечка в райската градина. Запали цялата гора и побегна от рая. Сега гората гори, още не е изгасена. Осем хиляди години вече гората гори и престъпленията продължават. Хората се раждат и умират със същите склонности. Ако погледнете цялото човечество, ако изучавате съвременната медицина, ще видите какви страшни болести има вътре! Ако влезнете в разните домове, ако идете на война, разпокъсани хора или ако идете в мините, вътре – също. Всички тия нещастия се дължат все на първоначалната причина. Целият свят, най-ученият свят мисли как да поправят света. Турят една теория, не върви; турят един закон, не върви. Правила, правила и най-после казват: "Да го оправи Господ!"

Сега представете си, че ви дам една премия, малка, не голяма, от десет хиляди лева, да дадете една теория за изправлението на един човек. Как да се изправи един човек? Десет хиляди лева ще получите, ако дадете една теория как да изправи човек живота си? Ако дойдат астролозите, какво ще дадат? Те веднага ще турят Марс, Венера, Сатурн. Те са големи грешници. Венера развращава, Юпитер ги прави горделиви, да ходят да се бият за своята чест, Сатурн подозира всички хора, Меркурий те използува, лъже като търговец, Марс ги кара да се бият, земята да те залюби, ще те научи на удоволствието на нисшия живот. Месечината те изпраща за зелен хайвер. Само за Слънцето няма да кажа нищо. Всички бих ги нарязал, но за Слънцето ще мълча. Аз не искам да осъждам, но в астрологията има известни истини, които хората не са ги намерили и като не знаят истината, говорят лъжи. Аз ги наричам астрологически лъжи. Има френологически, физиогномически, химически, физически лъжи. Навсякъде има неразбрани работи. Аз не съм за това да се изнасят, но има известни неща неизяснени.

Това е едната страна. Така може да говорят зайците. Зайците се оплакват, то е специфично за тях, те са доста поумнели. Зайците в наше време са еволюирали много повече отколкото хората. В турско време някога, като подгониш някой заек, той се върне пак там, където е бил. А сега ловците по цял ден го гонят и не могат да го ударят. Съвсем опаки станаха зайците. Едно време се връщаха на мястото си след половина час и ловецът знае, че ще удари заека след половин час. Сега целия ден варди, но заекът не се връща на същото място. Бам-башка са тия зайци! Защо зайците не се връщат на същото място? Научете се и вие като зайците да не се връщате на същото място, откъдето сте влезли. Зайците разрешиха въпроса. Те разбраха, че който се върне на същото място, откъдето са го вдигнали, ще го убият. Казват зайците: "Баба ми и дядо ми все бяха убити като се връщаха". Кой откъдето е станал, като го гонят, да се не връща. Върне ли се ще го убият.

Вие сега казвате: "Да се върнем към старите навици, към старите привички. Към старото да се върнем". Едно време хората живееха добре. Съгласни ли сте с това твърдение? Де е прогресът тогава? Ако има еволюция не е по-лошо, отколкото едно време. Казвате: "Днес е по-лошо от едно време." Едно време хората бяха яйца, много добри бяха в кошницата. Сега хората се излюпиха и се показа какво е естеството им. Сегашният свят опитва във всяко яйце какво е заложено. Външните условия винаги изпитват човека, какво е заложено в него. Природата няма никаква теория. Тя пет пари не дава за теориите. Тя казва: "Да се излюпи яйцето, това яйце не е лошо." После няма факт, че има престъпление. Никога едно яйце, докато не се излюпи, не го знаеш какво е. Винаги вярвайте в онова, което става, а не вярвайте в онова, което ще стане. В дадения случай вие вярвате в онова, което имате. Вярвайте в щастието, което сега имате. Сега в дадения случай, ти се помоли да имаш едно верую. Болен си и ако ти помогне това верую, този Господ, вярно е, ако не ти помогне, не е вярно. Причината или е вътре в тебе или е в Господа. Или че Той не те разбира или ти не знаеш как да се молиш. Ако Господ не те разбира, не е много учен, ако ти не знаеш как да се молиш, ти си един простак. Простак разбирам, който не разбира. Учен вземам, който всичко знае. Щом му се молиш и ако Господ те излекува, поумнял си. Ако не оздравяваш ще знаеш, че не си говорил на Господа както трябва.

Питам тогава: колко причини има за доброто? Човек трябва да бъде носител на доброто. Доброто трябва да има само една причина. Щом в доброто има две причини, ще се роди злото. Две причини за доброто няма. Какво разбираме под причина в дадения случай? Господ е добър, че работи много добре. Той е добър за тебе. Доброто създава ли се в дадения случай? Това не е още добро. Под "добър човек" в природата се разбира онзи, който не разваля добрите условия, които са създадени за кое да е същество, та туй същество да може да се развива. Това е добър човек. Всяко едно същество, което разваля дадените условия за себе си и за другите, то е едно лошо същество, неразумно същество. Всяко същество, което спазва добрите условия, то е добро същество. Значи доброто съществува като условие, не като причина. Доброто не е причина. Доброто е условие. Следователно доброто в себе си вие го схващате като условие, което трябва да използувате.

Представете си сега, че сте осъдени, дадено ви е едно наказание да носите сто килограма злато на гърба си и да го пренесете на един километър с условие, че никому няма да давате от тия пари, които носите на гърба си. Принудени сте да носите тия сто килограма на един километър разстояние. Какво ще правите? Нямате право да давате парите никому. Какво трябва да правите, за да се спасите? Представете си, че вие сте един човек, който може да носи 20-30 килограма. Ако пренесете сто килограма, добре е. Ако не го пренесете, ще умрете от златото. Ще ви оставят да помислите малко. Времето не ми позволява да говоря повече, защото ще запалим гората.

Въпросът остава неразрешен. Туй, което съм ви говорил, тия неща ги давам за размишление. Нека ви бъдат тема за следващия път. Всеки един от вас да извади не каквото аз съм казал, но общото заключение, което аз само засегнах. Може да образувате цяла една теория, но казвам – без теории. Факта, детето, което запали гората, факта за въшката, факта за ферментите, от които са произлезли всички противоречия, които съществуват и после факта за този осъден, който носи товара и ако го пренесе ще спаси живота си, ако не, той ще умре. Как трябва да се разбира? Това ще бъде темата за следващия път. Извадете вашите конкретни заключения без теории.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит Животът.

31-та лекция на МОК, 14 година, държана на 21 юни 1935 г., петък, 5 ч.с., София, Изгрев

Книги:

* Ферменти

Права обхода и права постъпка (Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935). София, 2003)

24 беседи от 24 август 1934 г. до 13 септември 1935 г.

Начало: 05:00

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...