Jump to content

1935_06_28 Двата закона. Влюбване. Закон на смените


valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Петя Маринова

От книгата, "Права обхода и права постъпка". Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935).

Първо издание. София, ЕТ „Дали“, 2003.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

"Аурата кожата на духовното тяло", Младежки окултен клас Година 14 (1934 − 1935) Том 4,

Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2006

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

ДВАТА ЗАКОНА. ВЛЮБВАНЕ.

ЗАКОН НА СМЕНИТЕ

Отче наш

Каква беше основната мисъл на миналата лекция? ( - Противоречията са създадени, за да накарат човека да мисли.)

Какво се разбира под възможни неща и невъзможни неща? Да вземем едно просто сравнение. Ако стомахът е разстроен, яденето възможно ли е? – Невъзможно е. Ако ви е разстроен стомахът, ще вземете яденето и ще го изхвърлите навън. Какви ще бъдат последствията от неяденето? А от разстройството на стомаха? Как трябва да се поправи? Да допуснем, че във вас има желание да ядете, а не може да ядете. Какво ще се яви тогава? Представете си едно същество, в което желанието за ядене съществува, а стомах няма. Какво ще прави туй същество? Как бихте разрешили този въпрос с яденето? Запример един човек, който е умрял, заминал за другия свят, невъзможно е за него да яде. Каквато и храна да му дадеш, желанието съществува, но той не може да яде. Стомах няма. Умрелите хора по това се отличават, че живите имат стомах, а умрелите нямат стомах.

Сега вие казвате: положителни числа, положителни хора. Кои хора наричаме положителни? Нали често казвате: "Положителен човек, има положителен характер или той мисли положително." Но един човек на физическото поле, на когото стомахът е разстроен, може ли да мисли добре? MOK13-14-26-1.gifКакво представляват тия огънати линии 1 и 2? Направете един превод. Имате една изпъкнала повърхност 1 и една огъната повърхност 2. По какво се отличават изпъкналите повърхности и огънатите? На една изпъкнала повърхност можете ли да задържите вода или някаква течност? – Не може. На една огъната? – Може. При една изпъкнала повърхност може ли да се удавите? ( - Не.) В една огъната повърхност може да се удавите, защото в огъната повърхност има условия. Но в една изпъкнала повърхност има условия да паднете и да си счупите крака; в една огъната повърхност нямате тази възможност. Може да паднете, но да паднете и да си счупите крака не е възможно. Добре, казват, че при известни условия вие не може да се удавите. Питам: на каква повърхност се намирате? – На изпъкнала повърхност. Направете превода.

В природата има преводи, които са далечни. Сравнете първия закон – Любов към Бога с едно явление вътре в природата също и любов към ближния. Направете един превод на това. Щом не можете, аз ще ви направя превода, пък вие ще се научите. Първият велик закон – Любов към Бога може да го сравним с движение на Земята около Слънцето. Следователно, тя се намира в едно положение. Туй е Любовта към Бога, тя постоянно приема такова количество от енергията, с която може да се развива животът в нея. Този е великия закон. Вторият закон може да уподобим на движението на земята около своята ос. – Да любиш ближния си като себе си. Във втория закон какви различия произтичат от първия закон, в движението на Земята около Слънцето, какви различия произтичат? В умерените пояси имаме четири годишни времена. И когато Мойсей каза: "Да възлюбиш господа Бога твоего" с колко работи каза да възлюбиш? Пак с четири неща каза: със сърцето, с ума, с душата и със силата си. Сега направете един превод – да възлюбиш Господа с ума, със сърцето, с душата, със силата си. Уподобете ги на годишните времена! Вие говорите за Любовта, Любовта де ще я турите, в ума? Любовта на сърцето ще турите. Любовта на душата къде ще турите? И на силата къде ще я турите? В годишните времена любовта де ще я турите? Коя е любовта на пролетта, на лятото, на есента и на зимата? Питате: "Има ли пролет на любовта?" И лятна любов има, и есенна любов има, и зимна любов има. Но сега да вървим по закона на аналогиите, не какви са вашите схващания. Защото вашите схващания, които сега имате, те имат примери, които не са верни. Вашите схващания не са верни. Вие гледате един предмет и питате колко е разстоянието дотам. – 200-300 метра. То не е вярно. Това е едно лъжливо понятие на окото. Този предмет е далеч, а теб ти се вижда, че е много близо. Вижда ти се една звезда, която изгрява, че е много близо на хоризонта, но като се опиташ да приближиш ще видиш, че е толкова далече, колкото си я видял в началото.

Противоречието в тия закони е там, че земята, като се върти около своята ос, се образува ден и нощ. Следователно, половината от земята е осветена, а половината се намира в тъмнина, в сянка. Вие казвате, че в света съществува добро и зло. Ние правим следната аналогия: доброто – това е осветената страна на земята, злото – това е страната, която е в сянка. Природата иска да избави земята от едно зло, защото ако не се въртеше земята около своята ос, какво ще стане? Щяхме да се намираме в едно трудно положение. Но понеже земята се движи около своята ос, има едно постоянно състезание – светлината гони тъмнината. Но и досега тъмнината не знае кои са причините за това. Досега тъмнината не знае причината, защо светлината я побеждава. Че тя не седи на едно място. Защо я изгонват от едно място на друго? Като се върти земята постоянно, тъмнината бяга. И защо бяга? Ако попитам тъмнината и тя не знае. От какво произтича това? – Произтича от съзнанието, че земята се върти около своята ос. В науката има ли тела, които не се въртят? Вие ще кажете – Месечината. Уверени ли сте, че Месечината не се върти около своята ос? – Върти се . Че това трябва да се докаже. За колко време Месечината може да се завърти около земята? ( - 28 дена.) А за колко се завърта около Слънцето? Тя около Слънцето върти ли се? ( - Посредством Земята.)

Аз искам да ви наведа на друга една мисъл: без любов към ближния имате едно противоречие. Ти всякога не можеш да бъдеш на едно и също място. Следователно тогава, в движението на земята разумният закон е направил тъмнината безвредна. Ако не се въртеше земята, тъмнината щеше да направи големи пакости. А сега природата е направила тъмнината безвредна. И понеже тъмнината взема само 12 часа, то тя служи като една почивка. Всички същества, които са уморени от работа денем, почиват понеже светлината гони, обезсилва тъмнината. Без туй движение, като не седи на едно място, тъмнината не може да причини пакост.

Има две противоположности в първия закон: Да възлюбиш Бога от всичкото си сърце, да възлюбиш ближния си като себе си. Сега къде ще поставите земната любов? Ти, Олге, как ще преведеш - "кел файда"? Ако преведеш "кел" е краста. Каква полза? Е думите "каква полза" какво означават? Ясно ли е? Допуснете, че вие сте едно малко дете. В ранна възраст мислите едно, а като остареете, мислите друго. Кои възгледи са прави? Възгледите на вашето детинство или другите възгледи са прави? Апостол Павел казва: "Като бях дете, мъдрувах като дете, а като станах възрастен, напуснах детския живот." Представете си, че земята не се въртеше. Дойде нощно време, трябва да се спреш. Какво ще правиш. Седнеш на едно място, работите не са ясни. Обърне се земята около себе си. Тя ще даде възможност да станат нещата ясни – изгрее Слънцето. Е, добре, от това пък произтичат другите неща. Често вие употребявате думите: "Любов изгрява и залязва". Като изгрее любовта, като изгрее вашата любов, какво правите? Като изгрее любовта ви, вие снемате юргана от гърба си, а като залязва любовта, вие туряте юргана на гърба си. Защото с изгрева на любовта има едно малко повишение на температурата, а със залеза на любовта, има едно малко понижение. Сега ние обясняваме думите: Има изгрев на любовта и залез на любовта. Кой е изгрева на любовта? -Когато Слънцето грее, а залеза е, когато Слънцето не грее. При изгрева и залеза кой е виновен? Има ли някаква дисхармония от залеза? От какво произтичат изгревът и залезът? – От въртенето на Земята около своята ос имаме изгрева и залеза, а от въртенето на земята около Слънцето се образуват четирите годишни времена. Казвам, във вашия живот стават 4 промени, които не зависят от вашето въртене около своята ос.

Коя е оста, около която човек се движи? – Неговата личност. Когато човек каже в съзнанието си "аз", то е неговата ос, около която той постоянно се движи, обикаля. Вие постоянно ден и и нощ мислите за себе си. Туй движение е, каквото е на земята, която се движи около своята ос. Тя има съзнанието постоянно да мисли за себе си. А пък отношението на Земята около Слънцето има 4 състояния. Ние ги вземаме със състоянието на зима, пролет, лято, есен. С какво се отличават състоянията на пролетта? Нещата покълват и изникват, в лятото зреят, в есента ги берем, а в зимата ги ядем. Сега често вие се намирате в едно противоречие. Туй, което зиме става, през лятото не може да стане, но има подобие. Лятото е подобно със зимата, а пролетта с есента. Имате тогава: лятото се отнася към зимата, тъй както пролетта към есента. Л:3 както П:Е.

Но туй не е положителен закон. Ако вие слезете на екватора, какви времена имате там? Колко времена ще имате? ( - Само едно.) В екватора лято и зима има ли? Ако идете на северния полюс, колко времена ще имате? ( - Там е сухота.) На какво се дължи сухотата? (-Липса на влага.) На какво се дължи, когато хората са сухи, а някой път са влажни? Някой човек го пипнеш за ръката и чувствуваш, че ръката му е суха. А някой път го пипнеш и виждаш, че ръката му е влажна. Влажният човек де живее? Сега ние ще вземем умерения пояс. Той е най-продуктивен, дава условия, има едно разнообразие в умерения пояс. Екваторът с полюсите съставят две крайности. Други са там възможностите. Ти, ако искаш чистота, може да я намериш на полюсите. Ако искаш нечистота, може да я намериш на екватора. Най-нечистите места са на екватора. И най-лошите животни са пак на екватора. На полюсите има ли отровни змии? Кои са там най-вредните животни? ( - Мечките, белите мечки.)

Де е сега най-удобното място за вегетарианството? Ако се пренесете на полюсите, какви ще бъдат условията за вегетарианството? Можете ли там да бъдете вегетарианци? ( - По никой начин.) Значи вегетарианството е възможно само в умерените пояси, на полюса съвсем не е.

Ако искате да се справите, а не можете с доброто и злото, причината е в движението на вашата ос. Има клатушкане в движението на вашата ос, затова вие не можете да се справите. И ако не може с първия закон да се справите, има нещо в движението ви. Тогава нямате един център, даже има такива планети, които се движат от една система в друга система из пространството, нямат един център, около който да се движат. Съществуват такива скитащи тела, на гости ходят те. Те са вагабонтите на природата. Какво значи "вагабонт"? – Скитник.

Сега аз ще ви наведа към един въпрос. Някой път вие питате: "Може ли един човек да обича двама души?" Аз ще ви запитам с друг въпрос, философски е той, много пъти запитвате възможно ли е Земята да има два центъра около които да се движи? Възможно ли е това? Не, един център има! Земята може да обича само Слънцето. И понеже обича Слънцето, движи се около него, обикаля около него.

Вторият закон е произвел любов към ближния. Различава се любовта към ближния. Земята има едно движение. Но, за да има прогрес в самата нея, трябва да се движи около своята ос. Ти трябва да обичаш себе си, ближния, това е твоята обективна страна. Това е ближния. Това са полюсите на една реалност. И човек трябва да обича ближния си като себе си, то е противоположното. Кой е ближният? Ближният за тебе е онзи, който е в тъмнота, в твоя живот не го е огряло Слънцето. Ти трябва да го огрееш. Ще се завъртиш около себе си. Като се завъртиш, това е любов към ближния. Огряната страна, това е твоето пробудено съзнание. Ближният е нагрятата страна. Как ще го обичаш? – Ще се завъртиш около своята ос, за да дадеш на ближния си обич, като на себе си. Какво е любовта към себе си? Нали Слънцето може да освети само половината от Земята. Ако Земята не се движеше, ако не се въртеше около своята ос, щеше ли да бъде осветена от Слънцето и другата половина? Другата половина ще остане без осветление. Добре! Какви ще бъдат резултатите, ако едната страна на земята бъде всякога осветлена, а другата не? Голямо противоречие щеше да има. И какъв е животът на ближния? Аз сега искам да ви обясня, като минавам от ония явления, които съществуват в природата, които са както движението на земята около Слънцето – произтичат от някакво съзнание. Онези, които създадоха слънчевата система и нагласиха земята, какви бяха техните побуждения, като построиха слънчевата система? Тези архитекти, които я създадоха, какви бяха техните побуждения, като накараха Земята да се върти около Слънцето? Разбира се, тези техници имаха ясна представа за законите и те накараха земята не само да се движи около Слънцето, но накараха я да се движи и около своята ос.

Сега за движението на Земята около Слънцето в нас. Живите същества произвеждат онези явления в живота, които ние не можем да обясним, но приблизително може. Като видим в туй движение на Земята около Слънцето и около своята ос някои противоречия, ще можем да ги обясним защо стават така, а не другояче? Запример осветената страна на Земята каква е? – Положителна е. А неосветената каква е? – Отрицателна. Природата, в дадения случай, е използувала тези състояния. В една осветена страна ти само ще събираш енергия, но когато е светло, ти не можеш да работиш. Ти можеш да работиш, но работата седи само в събиране на енергия. Ти мязаш на един търговец, който купува стока, а като дойде до страданията на живота, това е тъмната страна на живота, тогава мислиш. А то произлиза от факта, че ти се движиш около своята ос. Вие, когато страдате, мислите. И понеже са ви заставили да мислите, вие се бунтувате от страданията. Е, защо страдаме? Например аз не съм ви дал да ядете. Вие страдате. Мислите защо аз не съм ви дал да ядете. Колко начина има за мислене? Представете си, че сте слуга при един господар, който не ви дава да ядете, какво ще мислите? Колко дни бихте седели при един господар, който не ви дава да ядете? Сега това е един много посторонен въпрос. Колко дни имате право да седите, щом не ви дава да ядете? Той иска от вас, а не ви дава да ядете.

Има ли такива господари? Въобще, те дават всякога. Но сега го казвам за едно противоречие. Щом не ви дава да ядете, ще си вземете дрехата и ще си вървите, нищо повече!

Когато някой не ви обича, защо тичате подир него? Аз питам вас, младите, ако един момък не обича една мома, а момата тича подире му, защо тича тя? Господарят не ти дава да ядеш, а ти вървиш подире му и се молиш. Ти гладен ще умреш, остави господаря, а си вземи дрехата и си върви по пътя. Не те обичат. Не намираш ядене в една гостилница, иди в друга гостилница. - "Но тази гостилница е много добра." Та всичките гостилници, които готвят, са все добри. Няма гостилничар, който да не е добър. Всички са лоши, когато нямат какво да ти предложат да ядеш. Ние определяме тъй: всеки гостилничар, който има за ядене, е добър, а който няма за ядене, е лош. Тогава защо ще ходиш подир тези? Правете сравнение. Някои идват и плачат, че не ги обичали. Имате ли право в един град, дето има 300 гостилници, да се оплаквате, че никой не ви обича? Че ще умрете ли гладни? Имате ли право да се оплаквате? Сега във вас се заражда въпросът: някъде яденето е по-скъпо, че всичките гостилничари не готвят еднакво. Аз искам да разрешите един въпрос. Има въпроси, които са детински, трябва да се справите – не ви обичат един, втори, трети – триста гостилници, обиколете ги! И последната като намерите, влезте и се наяжте! Ама каква ще бъде неговата любов? Любовта в каквато и да гостилница е една и съща. От който извор да пиеш вода, водата е една и съща. Вие сте чудни, като казвате: "Любовта на еди кого си се различава." Това са микроскопически работи. Водата на всички извори е една и съща. Само фалиралите готвачи са друго, а онези готвачи, които не са фалирали, в тях любовта не се различава. И на фалиралите чешми водата се различава. Фалирали са тия чешми, на които канализацията е развалена, размътена е водата. Всички чешми, които са канализирани добре, водата е една и съща.

Питам, когато Господ ви прати на земята, затова ли ви прати, да се влюбите? За какво ви прати Господ? Влюбването е ваша работа. То е безделие. Когато човек няма какво да работи, той отива да се влюби. Според мене, модата е безделие. Като нямаш какво да правиш, туриш някое бомбе, ще туриш нещо отвън. Когато имаш работа, без бомбе ходиш. Ако влезеш в някой рудник, бомбе можеш ли да носиш? Такива входове има там. Ти ако правиш своите изследвания, с бомбе можеш ли да бъдеш? Правиш научни изследвания, пълзиш в дупките, какво ще стане с твоето бомбе? С бомбе научни изследвания не се правят. Ще туриш шапка, която се огъва навсякъде. Защото бомбето е аристократ. По какво се отличава бомбето? То е своенравно.

( - Светът не може без влюбване.) Ако се влюбиш в себе си, все ще се гледаш. Какво ще спечелиш, ако се влюбиш в себе си? Да се влюбиш, то е най-голямото заблуждение. - "Кажи ми, поговори ми малко, прегърни ме!" Че може ли този, който е влюбен, да те прегърне? По никой начин, невъзможно е? Момата иска да прегърне момъка, той бяга, той не иска да се приближи до онази мома, да го оцапа. Ако тебе те прегърне твоят образ в огледалото, той ще те опетни. Ти искаш да прегръщаш. Всякога може да прегръщаш. Потупай ръцете си, помилвай лицето си, гледайте небето обективно. Тия условия са ограничени. Аз ви навеждам на закона. Известни противоречия, които имате във вашия живот, как ще ги разрешите? Онази мома иска да се самоубие, че не я обича момъкът, нейният възлюбен. Че много момци има. Тя си създала идеал за един момък, насочила се към този момък, който мяза на нейния идеал. Той е в нея. Този човек се чуди и казва: "Не съм аз този, когото ти мислиш." Тя казва: "Не, ти си." Идеалът й е вътре.

Не вземайте буквално нещата. Аз искам да ви кажа, че всеки човек има установени идеи. Тия идеи ги проектира навън и иска тези идеи да съвпадат с тези, които са навън в света. Невъзможно е да има такива точни съвпадения. Чудиш се, този човек, който не те обича, как можеш да го обичаш? Той казва: "Аз съм чиновник, ще ме уволнят." Момата иска всеки ден да се среща с него и да си поприказват 10 минути. Таман тя си отиде, срещне го друга и тя иска 10 минути. Ако го срещнат 10 моми по 5 минути, те правят 50 минути. Той ще закъснее за работа. Ако закъснее ще го уволнят. Защо искате да го спрете за пет минути да говорите?

Каква е сега идеята във вас? Вие по някой път искате неща, които не са в реда на нещата. Аз наричам влюбен човек, когато ние искаме някои неща да станат така, както ние искаме, аз това наричам влюбване. То е вметнато приложение. "Искам нещата да станат както аз мисля." Възможно ли е ? – Невъзможно е. Влизам в един град, искам да ме посрещнат, да ми турят арка, да излязат със знамена. Но не излизат хората. Как тъй, аз влизам в един град и не ме посрещат? Някой идва преди мене, посрещат го, аз влизам, никой не ме посреща, никой не ми обръща внимание. Кои са причините? Ами че и мене можеха да посрещнат. С този, когото посрещат, аз ще тръгна подире му. Той, като мине под арката, и аз ще мина след него, като свирят нему и на мене ще свирят. Каква разлика има? В този закон на посрещане има две противоположности. Аз изнасям известни неща за подобие. На угоеното агне, хубаво, мазничко, турят му гердан децата, посрещат го всички. Какво е туй посрещане? Децата посрещат, бащата ще му отреже главата, одере го, съберат се, жената, децата, всички ядат. Някое мършаво агне никой не го поглежда, но то има условия да живее. Следователно онзи, когото посрещат под арка, може да му отрежат главата. Тебе, когото не посрещат, може да считаш, че ти си унижен, но ще живееш. Отлагат, казват: "Мършаво е." Няма какво да те посрещат тогава. Казват: "Пуснете го да си върви туй мършаво агне!" Кое положение е по-добро? В света тържествува един закон. Невидимият свят, когато иска да избави една душа или един човек от противоположност, туря го в лоши условия. В тия условия невъзможно е да изгуби живота.

Справете се със закона на вашето влюбване! Не се влюбвайте! Любете, без да се влюбвате! Влюбването, казват, е една възможност. То е подхлъзване. Като се влюбиш, ще паднеш на гърба си, ще слезеш долу. Много мъчно се качва. Влюбването е подхлъзване, няма къде да се задържиш, ще се влюбиш. Понякой път има къде да се хванеш, има къде да работиш, но отгоре слизаш долу. Колко пъти човек може да се влюби в света? Вие сега сте влюбен. Аз съм провеждал тази идея с един анекдот, за какво става прераждането на хората? За душите, които живели в един свят, имало изложение на дрехи. Имало големи складове на дрехи, костюми най-различни. Някоя душа, която е щастлива, като види някоя витрина, види костюма, хареса го. - "Колко струва костюма?" – "Лесна работа, казва, само вижте, дали ще ви стане." Тогава взема тази душа костюма и ако е мъж, туря панталони. По човешки говоря. Този костюм може да го съблечеш [облечеш] и след като го съблечеш [облечеш], виждаш, че не прилича. Но не можеш да го съблечеш. Душата, като започне да бута тия дрехи, ще се намери тук на земята, родила се е вече. Тя тук на земята си има костюма, който си е избрала. Някой път избрала костюма на някое животно, на някоя риба, в костюм на охлюв, намира се в костюма на някоя птица. Избере костюма, премени се – без пари го дават. Тогава дойдат всичките страдания на земята. Онзи, който продал костюма, той така казва: "Постоянно трябва да изплащаш костюма." Това са вашите страдания. Трябва да се изплаща костюма. Колкото и да струва, няма значение. Всеки ден ти ще плащаш, ще плащаш, докато изплатиш костюма и ти заминеш за другия свят. Докато не си изплатил костюма нямаш право да живееш. Сега понеже живеете още на земята, вие не сте си изплатили още костюма. Някои има да плащате още за 10, за 15 години, някои за 50 години, някои за 60 години, някои за 70 години. Всички има да плащате за костюмите.

Сега да минем към друг въпрос. Трябва да имате една установена идея към любовта на Бога. Той е централното ваше движение. Вашето развитие зависи от онзи център, около който се движите. Той обуславя Великия Закон. Вашият прогрес зависи от онова движение, което правите около себе си. То е втория закон. Има главно две движения – едно около Слънцето и едно около своята ос. Те са диаметрално противоположни движения. Тогава имате пролетна любов, лятна любов, есенна любов и зимна любов. От движението на земята около своята ос имате ден и нощ. Един човек е осветен повече, друг по-малко. Това произтича от факта, че някой път вашето съзнание има повече светлина. От какво зависи това? – То зависи от движението ви. Вие, като се движите около вашата ос, някой път съзнанието ви е ясно, повече светлина имате. Туй произтича от движението на вашето съзнание. Когато нещата са ясни, те са поставени на Слънцето, то ги осветлява и виждате нещата ясни. Когато съзнанието потъмнее, вие се намирате в противоположна посока – лицето не ви е осветено, ще чакате известно време, като че вашето съзнание е потъмняло. Не трябва да се отчайвате!

А степента на вашата любов от какво зависи тогава? Някой човек иска да има пролетна любов. Той трябва да познава правилно законите. Той трябва да разбира правилно движенията, като се движи около своя център, всякога трябва да знае как да се движи. Като срещне един човек, трябва да знае как да се движи около своя център: кога ще бъде пролет, кога ще бъде лято, кога ще бъде есен, кога ще бъде зима. Следователно съобразно с неговите движения, вие ще направите и съответни постъпки. Туй значи да се разучава човешкия характер. Ще различавате човешкия характер, ще изучавате движенията на човека около центъра, около който се движи. Има четири състояния, те са разделени. Мъжът има положителни и отрицателни страни. По какво се отличава положителната страна на мъжа? Има едно различие - положителната страна на сърцето се отличава от положителната страна на ума. Положителната страна на душата се отличава от положителната страна на човешката сила. И силата има положителна и отрицателна страна. Който не разбира туй различие, мисли че е все едно и също нещо. Казва: "Положително нещо." Голямо различие има в положителните неща. В положителните неща има известни възможности, но има и големи противоречия. От положителните неща произлизат най-големите противоречия. В отрицателните неща има възможности, но има големи противоречия. И там има противоречия. Например едно отрицателно състояние е, че си беден. Какво е туй състояние? Или богат си. Богатият е изпъкнат, бедният е вдлъбнат. Бедният човек е изпразнена паница, богатият човек е една пълна гарафа или стомна, напълнена с вода. Празната стомна е бедния човек. Тогава на бедният човек какво му трябва? – Да иде да работи, да иде да напълни стомната. Богатият, след като е напълнил стомната, трябва му постоянно тази стомна да пие. А след като я изпие, какво ще стане с богатия. Той ще стане сиромах.

Забележете един закон има: Никога не мислете, че едно състояние, което имате, то няма да се промени. Вие сте забелязали резките промени, които стават. В дадения случай, когато имате едно приятно чувство, ще се промени. Вие трябва да изучавате закона на смените. Аз говоря за естествените смени. Някой път се бунтувате. Смяна ще стане, един ден няма да виждаш светлината, ще се бунтуваш. Настане тъмнина, няма да виждаш нито една педя, там дето си ще седиш, ще мислиш, докато дойде светлината. Като дойде, като се завърти светлината, ще започнеш оттам, дето си престанал. И после тази идея, служенето на Бога и служенето на ближния, другояче трябва да се обясни. Хората имат представа, какво нещо е служенето на Бога. Може да си обясните добре нещата, да ви станат ясни, но и да имат приложение. Първият закон трябва да се обясни. Вторият закон да се обясни, той има практическо приложение.

Земята в окултната наука е място, дето може да имате резултати, ако знаете законите и ако знаете как да ги употребите, тогава може да имате резултати. Първо, вие искате да бъдете здрави. Здравето на човека зависи от неговата мисъл. На второ място зависи от неговите чувства. Два факта има: трезвата мисъл и здравите желания. Всяка болест, щом дойде, човек знае, че има нещо нетрезво в мисълта, което той не знае, има нещо нетрезво в желанията, може той да не го е забелязал, но има го някъде. Трезво желание, това значи да се движите правилно около вашия пръв център. Движете се правилно около вашия втори център! Годишните времена да стават правилно. Ден и нощ да се редуват правилно.

Трябва да изучавате закона на движението. Трябва да се движите правилно. Да се движите правилно около своята ос. Оста ви трябва да бъде изправена. Оста ви трябва да бъде хоризонтална. Ако е наклонена и ако е изправена, ще имате различни резултати. Ако се движите около Слънцето по-бързо или по-полека, пак ще имате различни резултати. Трябва да имате едно нормално движение около онзи Велик Център, около Който се движите! При сегашните условия Земята е най-естественото положение за човечеството. Трябва да имаме онова движение около Великия център на живота, както Земята се движи около Слънцето! То приблизително е една мярка.

Движението на земята около Слънцето е мярка за Любовта ни към Бога. Движението на земята около своята ос, е мярка за Любовта ни към ближния.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината! В Истината е скрит животът!

32-та беседа МОК, 14 година, държана от Учителя на 28 юни 1935 г. петък 5 ч.с., София, Изгрев

*Забележка: Скицата от стр. 228 на "pdf" документа е за въвеждане.

Книги:

* Двата закона

Права обхода и права постъпка (Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935). София, 2003)

24 беседи от 24 август 1934 г. до 13 септември 1935 г.

Начало: 05:00

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...