Jump to content

1935_09_13 Степени на числата


valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Петя Маринова

От книгата, "Права обхода и права постъпка". Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935).

Първо издание. София, ЕТ „Дали“, 2003.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

"Аурата кожата на духовното тяло", Младежки окултен клас Година 14 (1934 − 1935) Том 4,

Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2006

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

СТЕПЕНИ НА ЧИСЛАТА

Отче наш

Ще прочета втория стих от втората глава на Второто послание към Коринтяните: "Защото, ако оскърбявам аз вас, то мене кой ще развесели, ако не този, който е оскърбен от мене." Върху този стих ще мислите през цялата седмица. Да мисли човек, значи да разгледа и приложи.

Сега, кога туряте едно допълнение? На какво туряте допълнение? – На сказуемото, глагола? На този стих ще турим едно допълнение – Първото послание към Коринтяните, втората глава, втория стих. Вие ще съпоставите тези два стиха. Да ви прочета и допълнението. "Защото, решил бях да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и Него разпнат."

II. – Какво е това? – Римско второ. Направете го арабско – 2; по какво се различават 1 и 2? Има едно различие в писането, но вътрешното различие в какво седи? – 2 е два пъти по-голямо от единицата. Добре. 3 от 2 с колко е по-голямо? – С единица. 3-те от 2-те е с 1 по-голямо, а 3-те от 1-то е с 2 по-голямо. Имате сега 4. Аз наричам това – степени на числата. Следователно – 1 е първа степен, 2 е втора степен, 3 е трета степен. Преведете сега тия първостепенни, второстепенни, третостепенни числа. Къде ще приложите първостепенните числа, числата от първа степен? От втора степен и от трета степен – къде ще ги приложите? Ако едно число е във възходяща степен и в низходяща степен, тогава, каква ще бъде разликата? (– В знаковете.) Сега, направете един малък превод. Представете си, че единицата е обратното – най-голямото число. Сега увеличавате числата, процесът е обратен. Но, ако предположим, че всичките числа произлизат от единицата, тогава двойката два пъти ли е по-голямо от единицата? Дъщерята, която произлиза от майката,

два пъти ли е по-голяма от майката? Сега това е само едно отношение, а много отношения има. Какво отношение има между числата в сегашното разбиране? Когато кажем, че две е два пъти по-голямо от единицата, какво е отношението? – Количествено. Имате една крина, две крини, три кри-ни, четири крини, пет крини; всяка следваща крина е с единица по-голяма от предната. Това е количествено отношение. Цяла наука седи в тия числа.

Астрологически имате едно число, да кажем 1935. От какво е съставено то? От числа – първостепенни, второстепенни, третостепенни и петостепенни – по ред както са. Ако започнем обратно, 5 е първостепенно, три е второстепенно, девет е третостепенно и едно – четвърта степен. Туй число, само по себе си, е съставено от четири степени. Може да се степенува по два различни начина. Един човек е роден в 1935 година. Ще разгадаете какви са елементите, които влизат в устройството на човека. От какво е съставен човекът? - От числа първостепенни, деветостепенни, третостепенни и петостепенни. Тогава, още от какво е съставен? В кой месец е роден? – Осмият месец, 24-я ден. В кой час от 24-я ден? – В 23-тия час на нощта; в коя минута? – В 50-та минута. От коя секунда? – В първата секунда. Това са елементи, които вие трябва да разгадаете. Това са вече ред елементи, разгадайте ги! Имате един човек, който е създаден от първостепенни, деветостепенни, петостепенни, третостепенни елементи. Туй показва общите условия, при които е дошъл. Осмият месец на годината е осмата степен. Кой е осмият месец? – Август. Какво се прави през август? Нито се сее, нито се оре. В август прибират плодовете. Дошъл в една епоха, когато се прибира, ще жъне това, което дядо му и баща му са сяли. 24-ти ден, кой ден е от месеца? - Към последната част, когато месецът се разсипва. Това е вече низходяща степен. Всичко в него се разтопява, губи се светлината на месечината. Следователно, в нея нещо друго се събира вътре, става после сгъстяване. При намаляването на светлината, нещата се намаляват. Когато светлината се намалява, предметите се разширяват, в тъмнината всичките предмети се свиват. Или, при светлината, всичките премети, които са направени от каквато и да е светлина, се видоизменят в една малка, нищожна степен. Туй трябва да го вземете предвид. Да кажем, вие имате някакво неразположение. То е вложено там, във вашето раждане, в степените. Какъв ще бъде този човек, който е роден в петте степени на 35-та година – накрая? Какво ще му допринесе?

С тази астрология вие съвсем ще я загазите; не мяза на другите. Това са ред научни разсъждения. Аз разсъждавам, не ви казвам, че онова, което вие знаете, не е вярно. Вярно е чрез степента. Казвате, че две е два пъти по-голямо от едно. Три колко пъти е по-голямо от две? – Не е два пъти по-голямо, но е с едно по-голямо от две. Сега, да оставим тия работи. Представям една права линия: ''' чертеж''' – от коя степен е тя? – От втора степен. Но линията не е от степен, степенувани са точките. Колко точки има в една права линия? (– Безброй много.) Не е вярно. Правата линия има две точки. Следователно правата линия е от втора степен. Имате две. Това е плоскостта, но степенувана плоскост. Колко линии влизат в една плоскост? – В една плоскост влизат две линии, а четири точки. Значи, "второстепенна" какво показва? - Първа степен – това са точките; втора степен – това е посоката на точките, движението на точките. Точката може да се движи само по права линия. Първа степен – това са точките, втора степен показва, че се движат. Но тия точки, във втора степен, се движат в две посоки. Втората степен показва разширението на линията. В първа степен се разширява точката; във втора степен се разширява линията; в трета степен се разширява плоскостта. Точката, сама по себе си, нали не заема никакво пространство? Тогава, как туй, което не заема никакво пространство, като се движи, образува права линия, която може да се измерва? Линията, сама по себе си, като се движи, тя няма дебелина, има само дължина. Туй, което няма дебелина, туй, което няма никакъв обем, като натрупаш тия плоскости, образува се третото измерение. Как става тази работа? Как туй, което няма дебелина, прави дебелина? – Туй, което няма никакво пространство, определя пространството?

Такъв вид разсъждения се наричат метафизически. По-видимому, те нямат никакво практическо приложение. Но те имат голямо практическо приложение. Кои неща ние наричаме "безпространствени"? Кажете ми, кое нещо е безпространствено? Аз разбирам друго нещо във философията. Безпространствени неща няма. Безпространствено е това, което не може да го намериш никъде. То е в пространството, но така бързо се движи, че не може да го намериш никъде. Безпространствени неща са тия, които не седят на едно място. Значи, една жена, която не седи вкъщи, е безпространствена, не заема пространство. Една мисъл, която не седи в главата ти, не може да я намериш, тя ходи навсякъде. Това е движение. Сега: наричам безпространствени неща онези, които не можеш да намериш на едно място. Пространствено наричам едно тяло, което заема определено пространство. Слънцето заема едно пространство. Но, ако се движи така, че не може да го видиш, как ще определиш пространството. Туй, което виждаш, ще определиш. Не мислете, че отричам, че има тела. Има неща, които са в пространството. То е права идея. Трябва да разберем какво нещо е пространството и какво нещо е безпространсвото – не заема пространство. В даден случай, една точка е безпространствена. Точката на физическото поле не заема никакво пространство, а образува правата линия, която е пространствена. Нали има едно малко противоречие? Тя е пространствена – като се движи, образува пространство. Като не се движи, не е пространствена. Като се движи, образува правата линия, по която ние се ориентираме. Числата, в туй отношение, играят важна роля.

Кога изгрява сега Слънцето? – В 6 часа и 6 минути. Не е в 6 часа и 6 минути точно; в един часа изгрява. Това е по-друго определение. Да кажем, в 12 часа е ден, но в 1 часа Слънцето не е изгряло. Ние считаме, че в един часа е изгряло. Преди един часа имаме 24 часа, предидущия ден. Казваме: В 12 часа е ден, в следния час Слънцето изгрява. Посред нощ Слънцето къде се намира? Значи, Слънцето постоянно изгрява. Слънцето изгрява и изгрява във втория час. Кога изгрява Слънцето? - Постоянно изгрява по отношение на нас.

Ами, какво ние подразбираме, че в 6 часа изгрява Слънцето? Лятно време изгрява в 4 часа и половина, а зимно време изгрява в 7 часа. В колко часа изгрява Слънцето зиме? (– В 7 часа и 52-53 минути.) Слънцето изгрява лятно време в 4 часа, а зимно време в 8 – да допуснем една малка погрешка. Коя е причината, че лятно време изгрява в четири часа, а зимно време изгрява в 8? Кой е виновен? – Земята. Тогава, какво е отношението на земята към Слънцето при четири и осем часа? Четиристепенни и осемстепенни числа имаме. Какво е положението на Слънцето, когато изгрява при четвърта степен и какво е, когато изгрява при осма степен? Земята се поразсърдила на Слънцето, че гледа надолу малко – разположение няма към Слънцето – зима е, не е както лятно време. Лятно време има добро разположение, зимно време няма добро разположение към Слънцето. Някакъв конфликт произлязъл между Земята и Слънцето, някаква малка сръдня има. Тогава, като има сръдня, като се разсърди Земята на Слънцето, то изпраща по-малко светлина и по-малко топлина – за наказание. Като се разкае Земята, като се сърди, сърди – после вземе, че се примири, погледне го. Като се примири, Слънцето изпраща повече светлина и повече топлина. Кой опъва каиша, като се сърди Земята на Слънцето? - Ние. Ние, живите същества, изпитваме това. Станало зима. Защо? Разсърдила се Земята на Слънцето. Станало лято. Защо? – Защото Слънцето и Земята са се сдобрили. Като се сдобрят, приятно ни е. Сега алегорично ви говоря. Настъпва една вътрешна промяна.

Този закон се обяснява малко по-другояче. Сложно отношение е това в природата. Понеже, всички вие сте свикнали да мислите много обикновено, много обикновени мисли имате. Казвате: "Дайте ми да ям!" Ти искаш да се наядеш. Идеш в гостилницата, не обръщаш голямо внимание – как е сготвено яденето. Казваш на гостилничаря: "Хубаво ли е сготвено яденето?" Гостилничарят казва: "Много хубаво." Ти ядеш, действително е много хубаво сготвено, приятно ти е, но след един-два часа усещаш, че в туй, хубаво сготвено ядене има нещо, което не му достига. Ти усещаш неразположение на стомаха, на чувствата си. Мислите се изменят, после и постъпките. Идеш в гостилницата весел, връщаш се след един час, не си разположен духом. Казваш: "Не съм разположен." Защо, защото не си ял добре.

Да определя. Когато се качвате на високите планини, какво става? Като слизахме горе от Мусала, върви с мене един приятел. Обръщам му вниманието да ми обясни, защо снегът не е навсякъде еднакво навалял. Снегът навалял някъде по пътеката така, че тя побеляла. Вървим около половин километър, пътеката е покрита със сняг. Като вървим, на едно пространство от сто метра, снегът е стопен. Минаваме сто метра, снегът пак покрил пътя. Питам: "Как ще обясниш? Защо на туй място е стопен снегът, а защо на сто метра не е стопен?" Казва: "Защото е по-топло." Пък оттам снегът пак започва.

Колкото се качваме нагоре към планината, толкова се намалява. Колкото височината става по-голяма, топлината се намалява; колкото височината става по-малка, топлината се увеличава. Значи, в долината има повече топлина, а в планината по-малко.

Сега ние искаме да знаем нещо от метеорология. За да определим времето, трябват три степени. Трябва да знаете свойствата на въздуха, какво е налягането на въздуха в даден момент в природата. Налягането е винаги надолу. Туй показва сгъстяване на материята. След това трябва да знаете – в туй налягане – има ли разширение. Ако има разширение, това показва количеството на влагата, която е вътре в атмосферата. Три елемента трябва да знаете: какво е налягането, каква е влагата и каква е температурата. Следователно, трябва да знаете, какво е външното налягане на етера, външното разширение на етера и вътрешното разширение на етера – топлината. Количеството на топлината, която влиза отвътре-навън, прави разширение.

Следователно, като знаем налягането, като знаем разширението, количеството на влагата и като знаем количеството на топлината в дадения случай, можете да намерите, да определите – ще стане ли промяна. Правили ли сте барометрически измерения и наблюдения? Занимавали ли сте се някой път с хигрометъра? Той е разделен на сто деления. Имате 100, 90 ... 50, 40, 30, 20, 10. Когато показва 10, малко е количеството на влагата. Но да кажем: имате 50, 60, 70; когато имате 70 градуса в хигрометъра, непременно ще вали дъжд. Имате барометрическо налягане. "Баро", понеже произлиза от гръцкия език, не трябва да се казва "баро", но "варо".

В София ние имаме налягане над 700 мм. Да вземем и налягане 720, термометърът показва 21-23 градуса или 35 – лятно време, имате 70 – количество на влагата, ще настане промяна. Налягането за София е така. Ако се качим на по-високите места, налягането става по-малко. Ако сте на Мусала, ще имате 500 налягане. Щом налягането е по-малко, имате по-голяма височина. Щом налягането се увеличи, по-близо е до морското равнище. Колкото налягането е по-голямо, мястото е по-ниско; колкото налягането е по-малко, мястото е по-високо. В ниските места имаме голямо налягане, във високите места – по-малко налягане.

Представете си, че в света, един човек заеме високо положение. Къде ще го турите? Заема мястото на министър-председател. В долина ли, или на висок връх? На високо място е. Казват: "Високо място заема, висок връх заема." Ще намерите какво му е налягането, какво му е разширението, каква му е топлината. Ако е на Мусала, този министър-председател не може да бъде с тънки дрехи, с копринени чорапи. Нали ще се облече спретнато, като за министър-председател, с дебели дрехи, шапката ще бъде самурена. Това е сега още външната страна.

Един предмет, за да стане ясен, трябва да имате образи. Детето не може да мисли отвлечено. Вие сега не може да знаете, какво означава девета степен. При девет градуса означава едно число от девета степен. От едно до десет колко степени има? - Девет степени, повече не може да има. Защо не може да има повече? Ако на едно турите една нула, колко пъти сте го увеличили? (– Десет пъти.) Значи, десет степени. Ако на две пак турите нула, колко пъти ще го увеличите? (– Пак десет.) Колко степени числа правят? Ако на три турите нула? Сега вече, това е раздробление на числата. Тия частици са по-големи, другите по-малки. Раздробление става в природата. Това също е само за обяснение. Какво означава "степен на едно число"? (– Умножено само на себе си.) Количествено е така, но органически? Вземете да повдигнете един организъм. В сегашното количествено понятие, какво се подразбира под "степен"? Сто лева се степенуват. Имате сто лева, турени в банката, степенувате ги във втора степен, стават десет хиляди. Значи, трябва да се степенува. Едно число, като го преведете във втора степен, се увеличава. Тогава, тази степен много сте я степенували. Две във втора степен какво прави? – Четири. Десет във втора степен – 10 000. Имате две системи. Числото е степенувано във втора система. Като степенувате числото от 1 до 10, имате един резултат; щом го степенувате от 10 до 100, имате втори резултат. В количествено отношение, като умножите 10 във втора степен, имате 10 000. Две, като умножите на себе си, имате 4. Значи, станало е два пъти по-голямо.

Понякой път, вие се учудвате, как тъй, някой човек е по-щастлив. Вие сте по-щастливи, как сте намерили щастието? Защото туй, което не виждате, не завзема никакво пространство, казвате: "Този човек е по-щастлив." Че вие виждали ли сте щастието? Казвате: "Този човек е по-щастлив, онзи по-нещастен." С колко единици е по-щастлив? Той вложил сто лева в банката, степенувал ги във втора степен, станали 10 000 лева. Ти си вложил два лева в банката, степенувал си ги, станали четири лева. Онзи, който има четири лева и онзи, който има 10 000 лева, нямат никакви възможности да работят. Казвате някому, че му върви на пари. Парите са степенувани. Той казва: "Парите са щастие." Едно дърво расте. Казвате: "Щастливо е дървото." Тогава, между дървото и мене трябва да има отношение. За да бъде един човек щастлив, между щастието и него трябва да има отношение. Тогава във вашия ум как си представяте щастието? Определете ми – какво нещо е щастие – и аз искам да се науча. Вие искате да бъдете щастливи, но не сте го опитали. Имате ли ясна представа за щастието? Казвате: "Искам да бъда щастлив

човек, дотегна ми да страдам вече." В обикновения смисъл, хората разбират под думата "щастие": да нямат никакви спънки в ума, да нямат никакви спънки в сърцето, да нямат никакви спънки в постъпките. Ти, като тръгнеш, нищо да не те спъва. Като обуеш обувките, да не те спъват, да ти прилягат, да са меки; пътят, по който вървиш, да е гладък, да нямаш никакви препятствия никъде, навсякъде да се въртиш. Това наричат щастие. Щом се спънеш някъде, щом се образува някой мазол, ти си вече нещастен. Щастие значи – без спънки, нещастие – със спънки.

Аз превеждам щастието на научен език. Значи, щастлив човек е човек с най-малките спънки. Нещастен човек е, който има степенуване на страданията, който има много спънки. Всяка една мисъл произвежда една спънка в ума. Ти не можеш да мислиш. Спреш някъде, направиш една погрешка. Една погрешка в смятането какво ли не прави! Не си разположен духом, трепери ти ръката, чувствата не са установени в тебе. Може да замахнеш с нож някъде, възбуден си, гневен си. Ако си хирург, каква отговорност, какво внимание се изисква, за да направиш операция, която да е сполучлива. Или, най-после, може да направиш една погрешка в своите постъпки. Казваш една дума не на място, която за цял живот може да ти развали живота. Че каква дума може да кажеш? Кажеш някому: "Царя ще го убия като куче!" Сложат те в затвора за една дума. Ти не си го убил, но те хванат, турят те в затвора. Съдят те, осъдят те на 20-30 години. Отиде всичката ти младост. За какво? – Че си казал една дума.

Питам сега, знаете ли защо страдате? – Колко пъти вие казвате такива празни думи: "Аз ще го убия, аз ще му смажа главата." Вие сте казвали някому, че ще смажете главата му като на змия. Говорите и против царя. Нямате право да казвате, че ще убиете някого, защото Духът на Бога живее в този човек. Когато кажете, че ще убиете, вие сте произнесъл нещо, което не трябва, за да не намерите затвора за 10-15 години. За всяка дума, която казват хората, ще отговарят. Вие нямате представа, какъв резултат произвежда всяка една дума. "Ще го убия, ще му смажа главата" и т.н. Вие не знаете, какво говорите. Утре някой ще говори за вас: "Аз не мога да търпя еди-кого си." Не сте се научили още на търпение. Какво значи търпение? Да имате търпение, значи, да имате барометрическо налягане. Само ако имате търпение, може да знаете, какво ще бъде времето. Защото, ако вашият барометър не е чувствителен да определи, какво е налягането, тогава не може да определите, дали слизате или се качвате. Ако вашето барометрическо налягане се увеличава, какво става? Слизате надолу. Ето какво означава туй слизане. Слизате, но вече имате условия. В долините растат много хубави плодове. По високите върхове растат ли ябълки, круши? По Мусала може ли да растат ябълки?

При сегашните условия, жизнената енергия – праната, която е необходима, може да се обясни, но аз няма да обяснявам – праната минава в по-нисшите пластове. В по-високите пластове праната не действа органически. Затуй растения не могат да растат. Предназначението на планините не е за произвеждане на растения. Планините представляват складове на енергия. Долините са места, дето тия енергии се употребяват. Долините са житници, разплодници на земята. Планините, горе, това са складове, там са хамбарите, семето. Планините не са направени, там да растат растения. Те са хранилища. А долините са места, дето могат да се снемат от планините семената и да се сеят. Затуй в главата нищо не расте. Вие искате във вашата глава да израстнат много работи. Главата е хранилище, стомахът е консуматор. Научно, стомахът е раят, дето се проявяват всичките Божи блага. Стомахът е раят, в който ние живеем. Стомахът е раят, най-красивата долина. Който не живее в този рай, той е нещастен. Било е време, когато човекът е живял в тази долина. После, като съгрешил, изпъдили го. И тази долина се качила на високо. Нали хората, като се разболеят, се качват на високо, да дишат по-чист въздух. Дишат чист въздух, но не живеят в рая. Сега мисълта е тъмна по единствената причина, че вие не можете да видите връзката, която съществува в природата между долината и планината. Запример: ако идете в едно планинско място и забележите, че всичките камъни са разхвърляни, но между тия камъни съществува връзка. Тази връзка е от друг порядък. Когато нашата мисъл е празна, нещата са разхвърляни, ние не може да намерим опорна точка. Не може да намерим на нещата – дали налягането се увеличава, дали нещата се разширяват, дали се е увеличила топлината. Като се качваме по високите места, налягането се намалява, влагата може да расте от нула до сто, топлината се намалява. Значи, имате две намалявания, едно увеличаване.

Та казвам, вие в живота, нали се развивате в умствено отношение. Кой е изводът? Щом един човек става по-учен, аз ще му предскажа, че този учен човек ще страда повече. Защо за мене е ясно, но за простия човек не е ясно? Той си мисли, че като стане учен, ще стане щастлив. Аз казвам: като станеш умен, ще станеш нещастен. – "Невежият, простият ще страдат." Аз считам, че като си прост, няма да страдаш. Много неща няма да знаеш, няма да страдаш. Ученият човек се качва нагоре, по високите места, там има по-малко топлина. Щом има по-малко топлина, условията са по-неблагоприятни.

Онзи ден се качихме на Мусала. Водата там, в бурето, замръзнала, имаше два пръста дебел лед. Замръзването не беше гладко. Повърхността бе вълнообразна, някъде издигната, някъде снишена. Аз не измервах дебелината на леда, но предполагам – да имаше два пръста дебелина. Хората, които там работеха, градят нещо, трябваше да разбиват с чукове този лед.

Та казвам, в умствено отношение, вие трябва да разбирате законите на мисълта. Щом влезете в умствения свят, разширява се вашият кръг на знание. Щом се увеличава вашият кръг на знание, непременно ще се увеличат и вашите страдания. Представете си, че имате един телефон, който ви съобщава, какво става в света. На еди каква си широчина, на 45 градуса, еди-кой параход се намира в ужасно положение, да му се даде помощ. Чувате, че в Ню Йорк еди-коя си къща гори, 10-20-100 души изгорели. Чувате друго на телефона, че на бойното поле стават сражения, толкова хора убити. Всичко това слушате. При това положение, може ли да бъдете щастливи? Там къщата изгоряла, там параход потъва, там хора избити и т.н. После чуете, че от градината си, земеделец в Америка, набрал хиляди крини ябълки. Като чуете за ябълките, стане ви малко по-приятно, започвате да смятате, кога може да дойдат при вас. Тия разсъждения всеки ден ги имате. Вие мислите, през коя година ще бъдете щастливи. Казват ви, че към 33-та година ще ви тръгне. Сега вие сте едва на 20 години. След 13 години вашата градина ще ви роди хиляда килограма ябълки, ще ви тръгне. Казваш: "13 години има да се опъва." Едно пространство от 13 години, докато дойде щастието – може да пресмятате, колко път има да извървите. 13 години това е движение. Ако вървите по 20 километра на ден, за 13 години – колко път ще изминете? Ако се върви с биволска кола – сметнете. 30 години по 20 километра на ден, колко път има да извървите до щастието? Значи, след като извървите един път от 94 хиляди километра, вие ще дойдете до вашия рай. Ще дойдете до обетованата земя. Някой път хората вървят по-малко. Мойсей, като изведе израилския народ от Египет, колко години обикаляха? – 40 години се лутаха, въртяха се на едно място, което може да се измине за три месеца.

При сегашните условия, на вас ви трябва една философия. Знанието, което сега имате, е разхвърляно. Вие изучавате химия, физика; много явления между физика, зоология, ботаника, антропология, биология, не ги свързвате. Важното във всички тия науки вие го знаете, но всичко онова, което знаете, няма връзка, от която може да се ползвате.

Психологически вие казвате, че сте изучавали темпераментите: сангвиничен темперамент, холеричен темперамент, нервен темперамент, но в ума пак нямате тази връзка. Какви са хубавите страни на един нервен темперамент? – Този човек мисли; той е нервен, но мисли. Какъв е сангвиничният темперамент? – Той е въздухообразен; в него има повече налягане. Какъв е флегматичният? – Разширение има в него. Ами холерическият? – Показва огъня, който е във вас. Сангвиническият показва барометрическото налягане.

То какво показва? Нервният темперамент какво показва? – След като имате разширение, след като имате топлина, след като имате налягане, ще дойде дъждът. Колко дъжд е изваляло – това показва. Нали имате наука за измерване на дъжда; как се нарича тази наука, която измерва падащия дъжд? Казвате, че на квадратен метър паднало 10, 20, 30, 40 литра вода. Колко паднало от разширението, от налягането, от топлината? Ще преведете какви промени стават. По този начин като разсъждавате, всяка лоша промяна във вас не е лоша, ни най-малко. Вие криво тълкувате. Най-лошата промяна, която става във вас, това са най-добрите неща, които стават във вас.

Ще ви приведа един пример. Веднъж правех френологически изследвания. Имаше един знаменит българин, който се наричаше Шангов. След като му направих измерванията, говорехме си за някои научни работи и той каза: "В нашия род има наследствена черта – на всеки две години трябва да си пущаме кръв, иначе ни хваща лудория. Непременно, за да не направя лудория, трябва да си пусна кръв. Една година бях забравил да си правя тази операция, да си пусна кръв. Написах една статия във вестника, та като ме срещнаха, с бастуни ме налагаха здравата тия хора, за които писах; пуснаха толкова кръв, колкото аз сам си пущах. Идват телеграми, писма от провинцията, изказват своите съжаления, а аз се радвам, че ми направиха операцията, моята лудория изчезна. Като ме биха, пуснаха ми толкова кръв, колкото сам си пущах. В света има закон, провидение. Аз, който забравих да си пусна кръв, провидението намери тези хора, да ми пуснат кръв в едно нормално състояние."

И вие, по някой път като Шангов, случи ви се някое нещастие, пуснат ви малко кръв, какво лошо има? Ако не дойдат да ви пуснат кръв, някоя лудория ще направите. Следователно нещастията в света са предпазителна мярка. Те са предвестници на голямо щастие, което провидението ви е приготвило. Искам да ви наведа на една тема да мислите. Една тема, която има практическо приложение на числата. Ако имате условия, може да ви покажа начин, по който може да се ползвате от тях при неблагоприятни условия, за да се смени едно ваше състояние и да използвате, каквото провидението ви носи.

Ако не разбирате степените на числата във всевъзможни комбинации, вие не може да имате знание. Имате два крака. Може ли да имате и да не бъдете щастливи? С тия крака може да идете на Мусала. Вие няма да ги пресилвате, ще ги пазите. Двата крака са слуги, вие ще бъдете отлични господари на краката си.

Божият Дух носи всичките блага на живота.

38-ма лекция на МОК, 14 година, държана от Учителя на 13 септември 1935 г., София, Изгрев

Книги:

* Степени на числата

Права обхода и права постъпка (Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935). София, 2003)

24 беседи от 24 август 1934 г. до 13 септември 1935 г.

Начало: 05:00

# Пасаж: 2 Коринтяни 2:2

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...