Jump to content

1943_01_29 Причина, проява и резултат


GDD

Recommended Posts

Аудио - чете Надя Денева

От книгата,"Минало, настояще и бъдеще". Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943).

Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

ПРИЧИНА, ПРОЯВА И РЕЗУЛТАТ

Отче наш. Духай, ветре

Имате ли зададена тема? – Имаме да начертаем профила на разумния, добрия и справедливия човек.

Сега, кои са чертите на умния човек? Вие как определяте умния човек? Като кажете "умен човек", каква е идеята в ума ви? Като кажете "умен човек", много умен, интелигентен, имате ли някакво определение?

MOK-22-15-1.gif

Може ли този да бъде умен? Колкото челото е по-полегато, интелигентността се намалява. Интелигентен е този, на когото перпендикулярът, издигнат от долната част на носа, да опира до челото. Човек с изпъкнало чело не показва, че е интелигентен. Показва човек със своите хипотези и теории в живота и иска да намери причините. Умният човек се занимава с природата, туй, което е създадено. Умният човек има за цел да учи природата. Този /Учителят показва чертежа/ няма за цел да учи природата, той учи човешкия свят, литературата, учи този философ какво е казал, онзи философ какво е казал, природата много малко го интересува. Под "умен човек" разбираме човек, който се занимава с природата, конкретно с онова, което природата е създала. Що е "добър"? Овцата показва доброта, трева пасе. Тъй щото за добро, избирайте овцата. Всеки човек, който мяза на овцата, е добър; който не мяза на овцата, не е добър. Сега как ще определите справедливия човек? Справедливият е петел. Ако искате справедлив, петелът е справедлив. Като намери едно зрънце, вика всичките кокошки, казва "Да мине от мен". Щом намери много зрънца, пак ги вика. Щом намери едно зрънце, никога няма да го глътне изведнъж, ще повика другите, ще каже "елате" и като го изядат, приятно му е. Справедливостта в петела е естествена. Той е справедлив, без да мисли за това. За пример, кой от вас, като намери ябълка, ще я сподели? – Той ще я изяде. Намерите един лев, ще го турите в джоба. В малките работи човек се познава. Справедливият човек каквото и да намери, не го туря в джоба. Кой от тия е справедлив? – /Учителят показва чертежите, които са на дъската – на дъската има три чертежа/. Този мяза на един учител, който търси някой виноват ученик, който направил някоя погрешка, да го бие. То е за ред и порядък. Като влезе някой учител в класа, търси има ли някаква погрешка. Има справедливост, но е свикнал да търси виновния. Има учители, на които е приятно да плашат учениците. Вие наблюдавайте някой човек, който е справедлив, какви черти има на челото, на устата, каква е долната част на неговата брада. Справедливият има по-строги черти. По-опънати черти, мустаците на справедливия са прави. Тия хора със закръглените лица не са справедливи, те прощават лесно, понеже сами правят погрешки. На справедливия лицето е продълговато, мустаците са опънати. Прави линии има, веждите са малко свити, устата прибрани. Има една естествена справедливост, за която аз говоря. Справедливият човек е, който иска да сподели благата, които има, с окръжаващите. Сега вземете справедливостта на един съдия. Ако искате законна справедливост, търсете съдии, които дълго време са съдили, около 30 години, и вече имат една очертана съдийска справедливост, те гледат на законите. Не е лесна работа. И по себе си може да наблюдавате. Когато някой път се харесвате, че сте умен, наблюдавайте се в огледалото. Някой път се чувствувате добър, пак се огледайте в огледалото. Някой път се чувствувате строг, справедлив, пак се наблюдавайте. Ако искате себе си да наблюдавате, може да изучавате себе

си, понеже различавате тези състояния. Чувствуваш, че си умен, казваш: Не съм толкоз глупав, него ден погледни се в огледалото. Някой път казваш: Много съм глупав. Наблюдавай се и ще видиш, че има голяма разлика между едното и другото състояние. На добрия човек устата са винаги отпуснати. Онези, които не са добри, устата са прибрани, има нещо деформирано в устата. Сега много нещо, много общо е казано. Деформиране на устата. MOK-22-15-2.gifЕдната страна на устата може да е по-малка, не е правилно разпределена. Природата изобщо геометрически е проектирала, с прави линии. Разумността проекция има, проекция има и на доброто, и на справедливостта. Върху всички качества, които човек има в себе си, природата е наложила известни черти. Някъде са малко тия черти. За пример вземете страхливия човек – има известни черти, които показват на неговото лице, че е страхлив. Ще забележите една неустойчивост на мускулите. У страхливия има едно движение на мускулите, неустойчиво движение на лицето. Колкото човек става по-безстрашен, мускулите стават по-устойчиви, под контрола са на човешката воля. Колкото повече е страхлив, мускулите не са под контрола на неговата воля. В себе си може да различавате три състояния. Когато човек е интелигентен, живее в светлина. Като мисли, винаги излиза светлина – той е интелигентен. Присъствието на интелигентност се отличава в съзнанието, че има повече светлина. Щом имаш повече светлина, ти си интелигентен. В добротата чувстваш, че има светлина, но чувстваш че имаш и повече топлина. Имаш една естествена топлина, една вътрешна топлина в организма, която дава широчина на разположението. Добри чувства имаш. То е доброта. В справедливостта винаги има присъствие на известна сила, искаш всичко да бъде в ред и порядък, в разумен порядък.

MOK-22-15-3.gif

Имате такова ухо. Този човек, на когото ухото в средата е вдлъбнато, не е активен. В средата на ухото е волята. На някои хора тази част е изпъкнала. Такъв човек е активен. У животните ушите са заострени. Имате едно котешко ухо. На туй ухо ти не може да разчиташ. Кой от тревопасните има такива заострени уши?

Тази черта на човешкото ухо показва, че този човек е добър, справедлив и умен. Когато долната част на ухото е развита, месеста, това показва дълъг живот. Някой път месестата част е малка, туй показва, че животът е по-къс. Ред поколения животът е бил къс. В ред поколения, които са живели дълъг живот, меката част е по-дълга. Хора, в които меката част е по-дълга, произтичат от дълговековен живот. Меката част показва качеството на живота. Горната част на ухото показва чувствата. Някой път горната част показва чувственост, но то е вече по-висши морални чувства. Изобщо тази линия, ако е добре развита на един човек, той е добър, справедлив, умен и честен. Природата винаги туря геометрически бележки. Ако изучаваме черепите, които имат завършен характер, много добре е поставен черепът. Контрасти трябва да имаме, за да може да правим сравнения. Трябва да ви покажа един човек, който е безсъвестен, да ви покажа каква форма има черепът и друг, в който съвестта е много силно развита, и тогава може да забележите различието. В контраста трябва да вземете един със силно развит и друг със слабо развит център, и тогава ще видите разликата. Оттам може да правите разликата за посредствените типове. Защото в природата има едно усилие, човек трябва да има една съвършена форма. Някои хора имат унаследени много хубави форми и вследствие на това са по-добри. Той е като войник с много добро оръжие, много добре бие. Въоръженият с по-слабо оръжие бие по-слабо, и разумните хора са въоръжени. Разумният човек е добре въоръжен. Добрият човек е добре въоръжен. Справедливият човек е добре въоръжен.

Този, както е нарисуван /Учителят показва тема 1/ е много активен. Има едно несъответствие между горната част на главата, която е много добре развита, и горната част на ухото, която е много добре развита. Както е горната част на главата, той е имал добри условия, но не е слушал, оставил работите да преминат. Имал добри условия, баща му бил добър, но той нашироко се държал. Туй показва горната устна както е турена, искал да си поживее. Той не е лош, благороден е. Но помнете, той иска да се покаже пред хората, че е добър, че не е грубиян. Иска само да си поживее. Носът му както е турен, показва, че мисли, но не иска да разрешава никакви философски въпроси, да си върви всичко тъй, кой ще оправи света, не го интересува. Той не е тщестлавен. Тази линия на долната устна, разстоянието от чупката на брадата до устната е малко, не е дебела тази част. Ако е дебела, показва тщестлавие. Когато се говори за родовите работи, разбираме, че ред поколения – 100, 200, 300, 500, 700 – поколения как са живели, за постъпките на които не сте отговорни, но носите техните черти. Един негър носи черен цвят на племето. Ще кажете, защо е попаднал там – не че е виновен, но наследство е. Защото ако един бял има сношение с една черна жена, може в първото поколение да излезе бяло; първото дете може да бъде бяло, но ако не излезе първото дете бяло, в четвъртото поколение ще излезе майката. Бащата заминал, няма го и в четвъртото поколение погледнеш между черните – едно бяло. Черните показват откъде излиза туй бяло. Ако една бяла жена има черен мъж, в четвъртото поколение ще излезе черното – или в първото, или в четвъртото черното излиза. Няма в природата нещо скрито - покрито, което да не се разкрие. Черният цвят има една по-гъста материя, която поглъща светлината. Чувствителността е погълнала светлината и вследствие на това се образува черният цвят. Образува се повече пигмент, който поглъща светлината, и дава повече удобства на сърцето, отколкото на ума. Черната раса е хроника за падението на хората. Когато човек е съгрешил, е влязъл в черния цвят. Отклонил се от правия път на своето умствено развитие.

Тази черта на брадата /Учителят показва тема 1/, както е издадена брадата, показва, че се поддава на възпитание. Може да му се въздействува. Кривата линия на горната бърна показва готовност да възприема. Ако другарите му го извикат да отиде да бере ябълки, готов е да иде с тях, за хатър иска да услужи. Иска да има доброто мнение на своите приятели. На всички иска да угоди. И той сам страда с тях заедно някой път, това показва горната бърна.

Често съм привеждал примери из американския живот. Американците са доста находчиви. Мисля, че е било в един от университетите в Америка. Председателят на щата имал син в университета и той идва с едно малко файтонче, карано от едно конче, и отива при ректора на университета и иска да поговори с него. Като излиза, вижда, че неговото файтонче заедно с кончето е горе на покрива на университета. Студентите го качили горе на покрива. Той не може да го снеме и трябвало да плаща на други хора, за да го снемат. Не може да хване тия студенти, не може нищо да им каже. Един ден тия студенти изнесли една крава на третия етаж, която била на директора на университета, и директорът трябвало да хваща хора, за да снемат кравата отгоре. Директорът бил доста умен и решил да им даде един урок. Студентите измислили да крадат дини от един близък бостан и решили да занесат там файтона на директора и да го оставят, та да кажат, че той ходил да краде дини. Отишли веднъж, разглобили файтончето на части, занесли го в бостана, сглобили го и го оставили там. Директорът се престорил на студен и им казал: Момчета (.......), никога оттам насетне те не направили подобна шега. Всички подигравки престанали, нито крава се качила на третия етаж, нито файтон отишъл на покрива на университета. Един път учениците на варненската гимназия не си знаели урока по геометрия, учителят им бил чех, доста дребнав човек. Него ден те не били готови – за да се освободят, знаели че учителят го е страх от жаби, турили 5-6 жаби в катедрата на учителя дето стои каталогът. Влиза учителят, бръква да вземе каталога и като отваря чекмеджето, жабите изскачат. Веднага той напуска класа и отива в дирекцията. Иде директорът, разправят се и целият час минава. Кой турил жабите, не се знае. Сами влезли жабите.

Как ще определите тази тема? Има ли разлика между умен, справедлив и добър? Има една естествена доброта /тема 2/ – тъй, както са подрязали косите, е модно, това мъж ли е или е жена? Този като дойде /показва справедливият/, ще ти даде един морал. Преди това ще ти разкаже цялата своя история. Казва: Научете се от моята опитност. Много съм страдал, много ми е патила главата. Ако не искате и вие да патите, вземете пример от мене. Този, който е начертан за добър, показва, че рокля няма, недоволна е, как е станало, че шивачката да не ушие роклята. Може ли такова нещо? Аз съм виждал жени, когато роклите не са хубаво ушити, казват: Може ли такова нещо, да не ти ушие роклята, както трябва? Едно недоволство има в нея. Какъв свят е днешният? Недоволна е как тъй шивачката да не разбира, че тя иска хубава дреха. Веждите както са направени, са повече на сърцето, както са дигнати нагоре, показва, че повече са ангажирани чувствата. Добринка е тази /Учителят показва, която е представена за справедлива на тема 2./ Като влезе няма да те обере. Кой от тия трите е добър, кой е справедлив, кой е умен? /Учителят показва, тема 3/ – тя е по-художествено нарисувана./ Какъв характер има първият, вие как го схващате? Като го гледате, какво впечатление добивате? /Учителят показва тема 4 / Този, първият, показва, че пет пари не дава. Третият показва, като отиваш на пазар, да се пазариш, че може да те изиграят. Както е представен първият показва, че не се тревожи. Този е доста спокойна натура /третият/. Тази брада е голямо отклонение /третият/ от хора на природата, от естествения ред на нещата – има нещо изкуствено, вметнато в брадата. /Учителят показва първият/ Този е най-добрият, този е най-справедлив /третият/. В справедливостта брадата играе важна роля. Няма какво да съжалявате, че не сте представени добре, защото големи художници има, които рисуват, без да знаят къде се намира добротата, не знаят къде се намира доброто. Не знаят как да го поставят. Едва в последните времена започват да различават. Художниците са много наблюдателни. И вие наблюдавайте себе си, наблюдавайте вътрешните състояния, наблюдавайте и светлината, която е във вашия ум, топлината, която е в слънчевия възел, и силата, която се проявява във вашето тяло. Те са важни неща, които всеки може да ги наблюдава. Светлината е свързана повече с мозъка, топлината е свързана с кръвообращението, силата на човека е свързана с всички функции на тялото. Тия неща може да ги наблюдавате по-лесно, правете ваши наблюдения.

Изпяхме песента "Аз мога да любя". Пишете върху темата "Разлика между материален, идеален и реален живот". По какво се отличава материалният, реалният и идеалният живот? Ако не може да пишете, поне мислете върху него. Това е една тема да мислите. Учителките, като дойдат на великден, да донесат темите си. Имайте предвид, че в материалния живот имаме неподвижност, в реалния имаме подвижност, а в идеалния живот имаме красота. В материалния живот преобладава материята. В реалния преобладава силата, в идеалния преобладава разумността. Точно определено е. В материалния човек материята преобладава. Реален човек е човекът на движението – малко материя, много сила. Материалист е онзи, който има много материя, малко сила. Реален човек е, който има малко материя, много сила. Идеален е, който има малко материя, малко сила, а голяма разумност. Силата в сравнение с разумността е по-малка в идеалния човек. В тия двата свята ако искате да образувате сила, ако се превърне повече материя, може да образувате сила. Вземете в един облак колко материя има, а каква грамадна сила се развива. В гръмотевицата милиони волтове има. Човек в малко материален живот може да развие голяма сила. Когато човек иска да си почине от активността, да стане материалист, тогава ще намали деятелността. Когато искаш да си починеш умствено, тогава ще станеш реалист, ще увеличиш движението. Човек трябва да свърже материалния живот с реалния и идеалния, тогава започва да мисли. Който не може да прави връзка между материалния и реалния свят, мисълта му е слаба. Или може да се постави другояче: причина, проява, резултат. Причината е мисълта, проявата е реалността, материята е резултат. Винаги слизаме в материята до материалния живот. Лоша причина, лоша проява, лош резултат. Добра причина, добра проява, добър резултат.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.

15. Лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 29.1.1943 г. Петък – 5 ч. с. София – Изгрев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...