Jump to content

1943_04_02 Най-малкото и най-голямото добро


GDD

Recommended Posts

Аудио - чете Надя Денева

От книгата,"Минало, настояще и бъдеще". Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943).

Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

НАЙ-МАЛКОТО И НАЙ-ГОЛЯМОТО ДОБРО

"Отче наш"

"Мога да кажа"

Прочете се темата: Най-голямото добро и най-малкото добро.

По какво се отличава? Кои са отличителните черти на най-голямото добро и на най-малкото добро? Коя черта е чертата на най-малкото добро? Толкова лесна работа. Най-лесната работа. По-лесна работа няма. Най-малкото добро е, което най-лесно може да се направи. Толкоз лесно, че и мухите го правят. Най-голямото добро е, което най-мъчно става, няма по-мъчно от него. Това е разрешението, че после ще определяме. Голямото добро мъчно става; малкото добро и мухите го правят, и комарите, и всички. Всички мислим, че е лесна работа и можем да го направим. Ако вземеш като поп, да наръсиш и хората, то е най-малкото добро. Да ги поръсиш с китка босилек или да изпеете една песен, туй най-лесно става. На най-малкото добро някой път резултатите са добри. Ако драснете една кибритена клечка на някои, които зъзнат, треперят, всички ще ви благодарят за това. Вода ще имат, топло ще им стане. Най-малкото добро е, което лесно става, най-голямото добро мъчно става. Да направиш някой човек щастлив, то е мъчна работа, да подмладиш някой човек, мъчна работа е. Да възкресиш някой човек, мъчна работа е. Този предмет е богат, може да го разглеждаш от много страни. Вие го разглеждате в сенките, а аз го разглеждам от отличителните черти. Отличителните черти на голямото добро и отличителните черти на малкото добро, кои са? Няма по-голямо добро от живота? – Има. Земният живот не е най-голямото добро. Умира човек. При най-голямото добро не трябва да умира. А малкото добро кое е? Една росна капка, която падне сутрин, е най-малкото добро, което, като изгрее слънцето, изпарява се. Един океан, колкото и да се изпарява, остава, не може да се изпари. Най-голямото добро е непонятно за хората. Защото никой земен човек не може да го направи. То е непонятно.

MOK-22-24-1.gif

Какво представя това? Къде е дефекта? На всички хора им липсва долу. Недовършена работа, която хората имат. Ами туй какво представя? Старомодни прозорци с железа. Сега бихте (ли) наместили този прозорец на една къща? Знаеш, колко мъчно е да турите една идея в мозъка. За пример, вие искате да развивате вярата. Къде ще я турите? На кое място е вярата, не знаете. Досега сте мислили за вярата, но не сте намерили къде е. Тя има свое място. Ако съсредоточите ума си, има място специфично в мозъка, където се турят всички образи на вярата, като в една библиотека. И надеждата си има място, философията и тя си има място. Някои мислят, че човек мисли с целия си ум. Не мисли човек с целия си ум за философия или за музика. Музиката си има свое специфично място, от двете страни на челото. На музикалния човек долната част на челото е станала широка, изпъква челото отстрани, а на някои е спитено*. Това показва, че не са работили, или малко са работили. Ако човек стане милосърден, главата му се подига нагоре. Този човек, у когото милосърдието е развито, предал се е на милосърдие. Ако дълго време вие мислите върху милосърдието, ще започне една топлина да се образува в този център. Ако дълго време философствате, искате да намерите причините, ще излязат роговете на челото ви горе, от двете страни. На всяко нещо вие ще искате да му намерите корена. Онези хора, у които философското чувство е развито, ровят причините какви са. Казва: Коя е причината, че обрали богатия човек? Коя е причината? Този човек го обрали, понеже той философства. Този човек се мъчи с богатството, не може да спи спокойно. Дойдат, вземат му товара, да се освободи. Това са философски съображения. Да му дадат спокойствие, за да може да помисли малко за Бога. Понеже, никога не е мислил за един разбойник да го обича, иска да се научи, кой го е обрал, интересува се с любовно чувство кой е този, който е успял да му снеме товара от гърба; философията е друго нещо, не е обикновено. Вие казвате: Обрали го. Философски няма обиране. Снели товара от гърба на човека. "Обран" не е философско. "Обран" – това е адвокатска работа. За пример, вие изядете една кокошка; философски значи, че тая кокошка сте внесли в себе си, турили сте я в училище, пратили сте я на най-хубавото място. Какво е изгубила кокошката? Тя е една душа, която се радва и разхожда във вашата градина. Вместо да рови отвън, влязла вътре и учи се да чете книги. Клюн няма, доста красиво дете е станала. Един ден погледнеш, тази кокошка станала малко, възлюблено дете, което вие го гледате. Това е философско. Всяка кокошка ще бъде едно хубаво дете. Това е, когато философски разсъждаваме. Когато казвате: Изядох една кокошка, то е по-правото. Ако лисицата изяде кокошката, е друг въпрос. Някои от вас сте яли кокошка опечена, яли сте копанчета, воденичката. Някои работи лесно можете да ги изтриете. (Учителят изтрива чертежа на дъската.) Да останат хубавите работи. Хубавите работи ги запечатвайте, във вас да останат. За пример, видите много хубаво цвете, което ви се харесва, остава спомен. Отпечатва се в мозъка. И в другия свят като идете, туй цвете го носите в себе си. Някой ви се скарал, казал: Говедо сте. В оня свят говедо не отива. Някой ви казал: Много добър човек сте. То отива в другия свят. Вие, тук на земята, казвате: Говедо ми каза. Като идеш в другия свят, преставаш да бъдеш говедо, там говедо не отива. Там си много добър. Казвате: Каза ми говедо. На земята ти е казал "говедо", в оня свят той не може да произнесе думата "говедо" по никой начин. И да иска, милиони да му дават, не може да каже. А тук и за 5 пари ще каже. Толкоз щедри сте, че и без пет пари казвате. В оня свят, съвършен е езикът. В тоя свят и без пари го казвате, колко лесно става.

На земята най-малкото добро е злото, а най-голямото добро е доброто. Най-малкото добро е злото. Когато те хванат разбойници, след като те оберат, ще те подкарат като слуга. Един от разбойниците ще те прати със стомната да идеш на извора, да донесеш вода. Веднага те назначават на служба. Но и един те придружава, конвой има, да не би да ти се случи някое зло. Ти ще вземеш стомната и ще донесеш вода, хем без пари. Сега вие всички на земята искате нещо. Някой иска да бъде много учен, някой иска да бъде много красив, някой иска да бъде силен. Да си силен, ще биеш този, онзи. Като си силен, ще помагаш на този, на онзи. Силните хора много пакости правят. Ако си богат, разполагаш с пари, ще дадеш пари някому и той може да набие друг. Ако си адвокат много умен, този изиграеш, онзи изиграеш. За пример, кое в света желаете? – Малкото добро. Голямото добро и голямото зло са равни. Малкото добро и малкото зло и те са равни. От големия въглен голям диамант става; от малкия въглен малък диамант става. Въгленът е злото. Туй зло може да се превърне, да кристализира. За пример, някой път казвате: Студено ми е. Какво нещо е студът? Според сегашните научни теории, студът е едно молекулярно движение. Като се намали движението на молекулата, явява се студът, когато се усили движението на молекулите, имаме топлина. Според сегашните теории абсолютният студ е, когато спрат молекулите да се движат. Атомите няма да спрат, те са в движение. Молекулите, ако може да се спрат, ще имаме 273 градуса покой. Пък то е невъзможно. Почти са дошли до една мярка, но в природата няма покой. Не може да се спрат.

Та казвам: Когато вие усетите студ, то значи молекулярното движение е намаляло; ще повишите движението. Хората могат лесно да си помагат. За пример, страхливи сте. Всичките хора не са еднакво страхливи. Заекът минава за страхлив, но той не е най-страхлив. Заекът, като се е отчаял от живота, тръгнал да се дави, казва: Не ми се живее вече. При такива условия не се живее. Като наближил към водата да се дави, всичките жаби се изпоплашили и се хвърлили във водата. Той казва: Има и от мене по-страхливи. И благодарение на жабите се е спасил живота на заека. Страхът трябва да го продавате. Страхът се продава и безстрашието, и то се продава. Вярата се продава, надеждата, милосърдието, всичко се продава. Стига да знаете как да го купите, бакалници има. Само че, вие вярвате в купуването на захар, ориз – не вярвате, че може да се купува вярата. С кило не може да се купува вярата. И действително има случаи, може да ви приведа: хората, в които е развито милосърдието, като влязат при някой бакалин, който е скържав, който гледа първо да вземе парите, в присъствието на щедрия човек и той става щедър. Преди години кореспондирах в Англия за книги. И понеже знаех характера на англичаните, ако не пратиш (пари), не пращат книги. И винаги трябва да изпратиш един шилинг повече от сумата, да остане нещо в него. Но те са много точни, нито един ден не закъсняват да изпълнят поръчката. Ако не изпратиш парите, без пари няма да пратят. Като ми пращаха книгите, беше останал един шилинг и пет-шест години наред ми пише: Господине, имате един шилинг на ваше разположение, какво да ви отслужа? Всяка година, като си прави баланса, ми пише. Като се отвори войната, престана да пише. Само в един случай имам изключение с англичаните. Пише ми: На вас ще направя едно изключение. И праща книгите, без да съм пратил парите. – Изпратете парите, когато обичате. Аз му повлиях. Аз съм забелязал, ако влезе в бакалницата един човек, който е милосърден, щедър, в негово присъствие бакалинът възприема разположението му и казва: Няма нищо да платите после. А като влезе друг, не иска да даде без пари. Като влезе щедрият, който е разположен, веднага предава своето разположение на бакалина. Онези ученици, които знаят много добре предмета си, учителите, които са чувствителни, като погледнат учениците, познават ги и не искат да ги изкарат. И като видят някой, който се крие, казва учителят: Я, ти, излез там. Туй, от което те е страх, предаваш на учителя. И като не знае ученика, учителят му туря единица. Ако учителят не иска да тури на някой шест, не го вдига.

Та казвам: Не можете никога да предадете едно чувство на човек, ако го няма във вас. Аз съм забелязал следното: всякога, когато ще дойде някой виден музикант, като излизам по улиците, наблюдавам, че на много места се свири. В друго време много по-рядко се свири, но щом ще дойде някой музикант, увеличава се 5-10-15-30 % свиренето. Колкото повече процентът се увеличава, значи, че музикантът е по-голям. Щом 50-60-на сто се увеличи свиренето, навсякъде, където минеш, свирят пиана, цигулки свирят, тогава разбирам, че идва някой голям музикант. Когато само с 5% се е увеличило свиренето, не е такъв велик музикант. Хората имат музикално съзнание, оценяват докъде е дошъл и всички свирят, пеят. Щом 50 – 60% пеят повече, казвам: Трябва да отида да го слушам. Щом 70% пеят, казвам: Струва си човек да иде. Трябва да бъдете чувствителни, да възприемате. Във въздуха, в етерното пространство се носят трептенията на всички добродетели. Трептенията на вярата се носят в етера, трептенията на надеждата се носят в етера, трептенията на любовта се носят в етера. Трептенията на всички добродетели се носят, човек само да е способен да възприеме тия трептения и да се ползва. Трептенията на музиката също се носят. Понеже не сме повдигнати в това положение, не може да се ползваме от благата. В света има вяра. Само трябва да я приемете. Светът е пълен с вяра. Светът е пълен с надежда. Светът е пълен с любов. Щом сами не можете да идете и да си напълните стомните, вие не може да се ползвате. Вие искате някой слуга да дойде и да ви донесе. Рахатлък е това. Някой чака слугата да иде, да му донесе вода от извора. Щом дойде до вярата, ще идеш сам да си напълниш, не хващай другите хора да ти напълнят стомните. Дойде ли до Божествените работи, сами ще станете да идете. Ако не станеш слуга, не може да приемеш Божественото. И в музиката е същото. Докато искаш да ти слугуват в музиката, нищо няма да научиш. Ти ще станеш слуга на музиката.

Да видим какви трептения се носят из въздуха. (Учителят взема цигулката.) Има ли някой музикант да е дошъл? (Учителят изсвири "Тъги, скърби", после изсвири друго.) Какво мислих, пък какво излезе. Всеки един от вас зависи как е засегнат и всеки ще си състави една идея. Каква идея изпъква във вас от свиренето? Основната идея каква е? Основната черта е, че вие се концентрирахте. Престанахте да бъдете разсеяни и започнахте да мислите какво е туй, къде ще излезе края и какъв край ще вземе. Може дъжд да вали. Може хората да се радват. Благодарение, че от невидимият свят свирят и пеят, ако там не свиреха и не пееха! Хубавите цветя, които се боядисват, се дължи на слънчевите музиканти. Като изсвирят едно парче – бял цвят; като изсвирят друго – червен цвят. Като изсвирят, плодовете се раждат. В туй свирене повдигаме температурата. Молекулярните трептения се повдигат. По някой път трябва да направите опит. Когато си неразположен, свири 10-15 минути и да стане една промяна. Пет минути – то е Меркурий; 10 минути е Слънцето; 12 минути ако се свири, е Юпитер. Често пъти вие говорите, но говорите много повече. За пример, ако говорите на слънчев език, 15 минути е достатъчно. Ако говорите 5 минути Меркуриански език, е достатъчно, разбира се работата. Ако говорите на Венерин език, 6 минути е достатъчно. В любов да се обясниш, 4 минути е достатъчно, не ти трябва повече. А гледам, някои пишат големи фермани повече от 6 минути, то е от лукаваго. Сатурн взема 7 минути. Числата може да се разглеждат от Божествено гледище. Едно е на Слънцето, две е на Месечината, три е Юпитер, четири е Земя, пет е Меркурий, шест е Венера, седем е Сатурн, осем е на друг, девет е на Марс. Това е едно отношение. После идват сложните числа 15-16, защото 16 съществува в света. Щом се разклаща основата на злото – 15, тогава всичко рухва – това е числото 16. Има числа, които рушат всичките лоши последствия.

Трябва да впрегнете ума си. Ако човек не впрегне ума си на вярата, вярата е продукт. Във вярата ние имаме възможност за постижения. Ще намерите възможностите на вярата и постиженията на вярата. Те са две неща различни. Сега в песента "Тъги, скърби, дигай, слагай!" това са възможностите. А във втората част "Върви, право върви" то е важното, то е постижението. Ти носиш и придобиваш много, придобиваш някакво богатство. То е постижението, втората част. Мнозина, като пеете, мислите, че първата част е за възможностите, каквото е скрито в него, да го придобиеш. Като дойдеш до втората част, е постижението на песента. Тъй като изучавате, ще се ползвате от песните. Всичките песни имат възможности и постижения.

"Добрата молитва".

24. Лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 2.IV.1943г., Петък – 5 ч. с., София – Изгрев

----

* спитено - смачкано, изравнено, сплескано (диал.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...