Jump to content

1943_04_30 Възходящ и низходящ порядък


GDD

Recommended Posts

Аудио - чете Николина Банева

От книгата,"Минало, настояще и бъдеще". Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943).

Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

ВЪЗХОДЯЩ И НИЗХОДЯЩ ПОРЯДЪК

"Отче наш"

"Мога да постигна що желая"

"Сила, здраве е богатство"

(Направихме упражненията с ръцете за дишането)

Пишете върху темата: "Отличителните черти на младия човек".

Да го не тълкувате както онзи, който тълкувал: "Лук свой, напрежит е готов". Това е на славянски език един стих от Стария завет. Един го превежда така: "Лука свой да го опържиш" и е готов, наготвил го да го изяде. А то значи: "Напрегнал лъка си и се приготвил". Коя е сега отличителната черта на младия човек? Аз виждам сега много стари хора, които не са стари. Всяко нещо има свое качество. Казвате "стар човек". Старият човек има отличителни черти и младият има отличителни черти. Има други черти, които не са свойствени на младия, притурени са. Много дрехи може да се турят на младия човек, които не съответстват. Например, ако турите една черна дреха на едно дете, няма да му подхожда. Често вие искате да бъдете радостни. Какви са отличителните черти на радостта или какви са отличителните черти на скръбта? Хората притурят черти на скръбта, които ги няма. Притурят черти и на радостта, които ги няма. Например всички искате да бъдете красиви. Кои са отличителните черти на красотата? Казвате "красив човек". Кои са отличителните черти? В красивия човек очите са другояче поставени, носът е другояче поставен. Всичко в него се отличава. Той не е като обикновен човек. Казвате – другояче са чертите, но как са поставени? Един човек, който е грозен, как са поставени чертите? Кои са отличителните черти на грозотата? Грозотата има черти. Грозотата и тя е красота. Вас ви е страх да ходите в гората. Там се крият мечки, крият се вълци. Вас ви е страх при хубавите условия. Казвате: Как ще бъде там, да ни изядат мечките? В града имате всичките удобства, всичките условия. Имате един контраст. Гората е страшна с мечките. Представете си, че туй общество, гдето сте, гонят ви като един нехранимайко; тогава гората ще ви стане прибежище като майка. Като се скриете, вас ще ви бъде приятно, че сте в гората. Кои са отличителните черти? Защо този човек са го накарали да бъде в гората? Защо не му е приятно в обществото? Туй е сравнение само.

Какъв беше въпросът? Отличителните черти на младия? Казвате: Да си поживея. Как да си поживееш? Нали всичките хора живеят? Казва: Да имам храна. Много хора имат храна. Казвате: Да си имам пари. Вярно е, че парите придават нещо, но парите не правят човека щастлив. Едно условие към щастието е храната. След като имаш храна, пари, много работи, пак си недоволен. След като имаш храната, след като имаш парите, кое е туй, от което си недоволен? – Има ученици, на които пишат тройка и те са доволни. Има някой, на който пишат четворка и той е доволен. Има някой, на който пишат петорка и той е доволен. Има някой, на който пишат шесторка и той е доволен. Някой и при шесторката е недоволен. Защо е недоволен? Понеже тройката е извадена от шесторката. Намалили шесторката два пъти, той е недоволен. Казва: Какво право имат да ми намаляват? Сега, какво ще стане с този, като му притурят трите? Ще се зарадва, но как ще се зарадва? (6+3) 3+3=6; 6–3=3. Този, на когото турят три, казва: Това е мое право, това е мое достойнство. Той казва, че знае. Този, на когото му турят 3, ще бъде радостен, не я заслужава, радва се, като че Провидението му е турило 6. Онзи, даровитият, съзнава, че му е заслужена шесторката. Другият, който не заслужава тройката, се радва два пъти повече. Онзи, който се радва, два пъти повече се радва от онзи, който изгубил щастието. Всякога, когато човек се радва за нещо, той губи. Усеща, че 6 са му турили. За да му турят 6, зависи, какъв е характерът на учителя. Не зависи толкова, някой път, от неговите способности, но зависи повече от учителя. Някой път между способността на ученика и на учителя има такава връзка, че учителят го поощрява. Хубави отношения имат двамата един към друг. Учителят му предава нещо. Този, на когото туря тройка, няма отношение. Ученикът се колебае и учителят се колебае. Ученикът, като погледне учителя, си казва: "Страх ме е". Като гледа учителя, си казва: "Той ще ми тури тройка". Той се скрива някъде под чина. Учителят го познава, и ученикът казва: "Благодаря, че не ми е турил две". Три и четири са възходяща степен. Тройката е най-ниската степен на щастието. От три започва щастието, при четири се усилва, при пет става повече, а при 6 е най-голямо. Един учител във Варненската гимназия на най-способните ученици туря 5; 6 само на себе си може да тури. Той казваше: 6 турям само на себе си. Някои учители са щедри. Те, като турят 6 на себе си, турят и на способните ученици.

3, 4, 5, 6

2, 1, 0

Имате други три степени, те са в низходяща степен. Какво иска да каже учителят, като тури две на ученика? Какво иска да каже с единицата и какво иска да каже, като му тури нула? Като му тури единица, за бой заслужава; а като му тури нула, и за бой не заслужава. Какво иска да каже учителят, като тури тройка на ученика? Този, на когото тури 3, този ученик е Юпитерианец, в него личните чувства са много развити. Ако турят 6 на ученика, той ще заболее. 3-ри е най-голямото число на личните чувства. Какво означава, като му турят повече от 3? Какво означава този с тройката?

MOK-22-26-1.gif

Този човек няма да те излъже, ще свърши работата хубаво, почтено. Този, на когото турят 6, наполовина е такъв: колкото е възможно да бъде честен, толкова е възможно да бъде и безчестен. Шестицата е Венерино число. Онзи, който е от породата на Венера, трябва да му турите 6, той заслужава. Онзи, Юпитеровски тип, три заслужава. Този, който има 4, той е на Земята, на Месечината. 5 е Меркуриево число. Този, на когото турят 5, добър търговец става. Туй е временно съдържание. Има ученици, на които, някой път турят 3 и им е приятно. Има някои, на които турят 3 и се безпокоят. Казва: Поне 4 да бяха ми турили. Не казва 5, но 4. Той е от Земята. Защо някой път вие сте недоволни от тройката? Ако живееш в един квадрат, във военно положение е хубаво, безопасно е. Но в мирно време квадратът е едно ограничение. Навсякъде пазят 4 души войници. Погледни, 4 прозорци има – на всеки прозорец по един войник. Ти седиш в квадрата вътре. Четирима има затворени. Да допуснем, че имаш трима души да те пазят. Ако ти турят 6, шест души ще те пазят. Кое е най-безопасното число? Имате 6, шест души те пазят като приятел. Или 6 души те пазят като неприятел. В даден случай някои числа не са щастливи, те са минус. Дисхармонични числа са. Има положителни числа, които са хармонични. Има хора, които са в противовес, има хора, които не си хармонират, каквото кажеш, те го оспорват. Каквото им направиш, те ще намерят погрешка. Ако такъв човек ти е учител, който не те обича, все ще намери нещо неправо. Казва: Този глагол не е на място, съществителното не е на място. После ще намери, че някъде не си турил точка или запетая. Някъде ще намери, че не си турил запетайка. Защото този, който не те обича, търси твоите малки слабости. Онзи учител, който обича ученика си, ученикът, ако е турил запетайка, той ще тури отгоре точка. Ако не го обича, не туря точката. Малки работи са това, но в малките работи известни психологически сили играят, не са произволни. Някой път, ти с една запетая, може да развалиш цяла една работа. Някой път, ако не туриш две точки, точка и запетая, може да развалиш някоя работа, а някой път може да я оправиш. Може да скъсат някой ученик, че не знае, как да пише въпросителната. Как я пишете вие, я един да я напише? Удивителната как я пишете? Защо не пишат удивителната с точката отгоре, а точката е отдолу? Когато някой учен човек се удивлява, когато направи погрешка, се удивлява. Считали, че това са гениални хора и се чудели на ума им как тези работи да направят. Съвсем друга е причината. Еволюционният начин показва, че едно посято семе израства нагоре. Този човек, на когото ти се удивляваш, той е израснал. Някое дете гледаш и изведнъж се удивляваш от способностите му.

Всички трябва да се научите да имате един правилен начин на разсъждение. Дойде една скръб, намери й произхода. Неприятно ти е нещо, намери защо ти е неприятно. Ако се научите така да разсъждавате, ще видите, че туй, което в природата става, е разумно. Ние не разбираме порядъка в природата, който става и вследствие на това постоянно сме в стълкновение. Ние искаме неща, които не ни са позволени. Вземете един човек, който взел голямо богатство и иска голяма торба, да я напълни със злато. Хубаво, дадат му едно кило, дадат му 2, 10 кила, 20 кила, 30, 40, 50 кила злато. Ако 50 кила злато му дадат да го пренесе, какво ще стане? Докато иде на 50 км, ще се откаже. Затуй малкото желание е за предпочитане от големите неща. Желайте малките работи. Големите работи, които желаете, са впрегнати с големи изживявания.

Да допуснем, че вие обичате да изучавате история. Кои са подбудителните причини? Значи обичате човешкия живот, затуй изучавате история. Някой път обичате да имате градини и ниви посадени. Някой път обичате търговията. Много учители има, които спекулират, в училището са търговци. Как? Учениците дават и те, от този ученик отделят по една стотинка за себе си, от онзи ученик. 10, 20, 30 ученика донесли по една малка кошница с ябълки и круши; той взема една круша от друга кошница, взема друга кошница за себе си и другите ги даде. Търговия е това. Той мисли, че това е право. Не, това е прегрешение. Този е в числото 5. По какво се отличават учениците с 6? Какви са отличителните черти? Тези ученици, които имат 6, по някой път са способни. Като излезе учителят, заобикалят го, разправят за някоя задача. Щедри са, дават от себе си. Любовно чувство е това. Ще попитате, защо са се събрали около него другарите му. Задачата е трудна и той изяснява, и те го слушат повече. От учителя ги е страх. А този е като асистент. Сега всеки един от вас иска бележка. Коя бележка ще изберете? Почти всички ще изберете 6. Може да направим опит. 6 кила пясък и 3 кила брашно имате, кое ще изберете от тях? Някой направи някоя погрешка, 6 пъти ли да го ударите или 3 пъти да го плеснете, кое ще изберете? Това е в низходяща степен. 6 пъти може да го помилвате. Ако е за милувка, 6 пъти е по-добре, отколкото 3 пъти. В умовете ни влизат разни порядъци. Това са все порядъци на природата. Някои от тези порядъци са във възходяща степен, а някой път са в низходяща степен, преплетени са двата порядъка. Две е порядък, едно е порядък и 0 е порядък в природата. Този ученик, на когото турят нула, той е още в първобитно състояние, в едно хаотично състояние, когато светът се е създавал. Ако искате, от него може да изучавате, какво е било първоначалното състояние на Битието. Като намерите такъв ученик, за научни изследвания трябва да го пазите. Не че той е неспособен, но той е в особено състояние. Ще кажете, че той е идиот. Идиотите в училището не ги приемат. Щом е приет в училището, той не е идиот. Идиотите се отличават с крайно малки глави и челото е много полегато. Той е станал идиот, понеже, като се е създавала неговата глава, нямало глави и от каквото е останало, е направена главата. Недоразвита е главата. На един идиот липсват много основни черти. Следователно, такива хора много мъчно се поправят.

В тия двата триъгълника, които начертахме, имаме един порядък на движение. Допуснете, че един седи в морето и този А, в този триъгълник, за да хване някоя риба, трябва да се обърне надолу с главата, да слезе на дъното. Навежда се, за да намери някоя риба под някой камък, бръкне и я изважда. Този А никога не може да извади риба, а този, който е обърнат с върха надолу, той може с пръчката да ги хване. Този е способен човек. От водата може да ги извади. В този триъгълник, с върха нагоре, е духовния, а този, с върха надолу, е материалния живот. Ако преплетете двата триъгълника, всичките тия линии са в движение, те са свързани. Това са далечни пространства. Този триъгълник е толкоз голям, но той е далече. Ако го донесете наблизо, ще бъде отворен. Понеже е надалече, виждат се краищата съединени. А те почти не са съединени. Те се пресичат, пресичане има. Повидимому се вижда, че има хармония. Ако тази линия А е разумно същество, В също е разумно същество. Тогава В се движи по ВС, пътят на движение на В е към С; А се движи по АС, следователно, тези страни са пътища, по които две разумни същества се движат. Този триъгълник, с върха нагоре, е възходящ. А този, с върха надолу, е низходящ.

Вие имате числото 3, но ако това число е едно живо число – представете си, че тия ученици са от тия типове – този, който има три, е Юпитеров тип. Този с 4 е Земен, този с 5 е Меркуриев, а този с 6 е Венерин. В дадения случай 3-ката е семе, което се дава на ученика, 4-ката е семе. Да допуснем сега, че дам на едного 1 кило, на друг дам 10 кила. Ако дам 10 кила жито или едно кило просо, с кое колко земя ще насееш? С едно кило просо колко земя може да насеете? С едно кило просо ще засеете повече пространство, отколкото с 10 кила жито. Казвам: В дадения случай (са) тези, дребните работи – просото е производително.

С едно кило просо може да насееш голямо пространство. В природата дребните неща са мощни. В светлината, за пример, колко трептения има в червените лъчи? Те са милиони трептения. Всички трептения сами по себе си, събрани в едно, дават един малък резултат на червения цвят, на портокаловия цвят. Колкото отиваме нагоре, броят на трептенията се увеличава. Сега вие кое число бихте избрали? То ще бъде пак статическо положение. Тези ученици са на разни категории. Някой път 6 трябва при 3-ката да иде, да се учи. Някой път 3-ката, ако иска да добие качества на 6-цата, трябва да иде да се учи. Едно от друго може да се учат. 3-ката трябва да иде при 4-ката, 3 и 6 са в хармония. 3 и 6 са в хармония с един порядък. Два пъти по 3 е 6; 3 пъти по 3 е 9. Ако умножиш само на себе си, ще даде съвсем друго число. Ще вземеш числото 2 от нисшия порядък, 2x3=6. 2+4 също прави 6. Към 5 ще прибавите единицата, и тя е от нисшия свят. Ще вземете едно число от нисшия порядък и ще уравновесите горния порядък. Тези числа 2 и 1, помагат. Трябва да вземете числата от нисшия порядък. Тези числа са потенциал. Числата 3, 4, 5, 6 – те са кинетични числа; 2, 1 – трябва обработка на тия числа, за да станат активни. Онзи, който не разбира порядъка, казва: 2 му турили. Потенциал е то. На туй число му трябва помощ. Две по три прави 6; 2 плюс 4 прави 6; 1 плюс 5 прави 6. С едно число в низходяща степен може да си послужите. Умният човек си служи с всичко. Служете си с всичко, което имате. И с двойката, и с единицата, и с 0, и с 3, и с 4, и с 5, и с 6. В цигулката имате 4 струни, земно число е. После имате два отдушника – закон на месечината е. Струните са земни. Отдушниците са на месечината. Цигулката върви по женска линия, не върви по мъжка линия. Цигулката не е момък, но е мома, млада мома е. Много хубава, красива мома е. Когато цигулката дава хубав тон, цигулката е хубава, красива. Като пипне цигуларят и не дава хубав тон, тя е грозничка. Хубавите цигулки имат много хубави премени, лък, хубава форма имат. Сега, кое прави цигулката от женски род? Устройството. Мекият елемент е производителен елемент. Мекото е производително, а силното само подтик дава. Силното не произвежда. Мекото е, което произвежда. Под думата "мекота" разбираме туй, което е производително. Силно е туй, което дава подтик. Силното във вас трябва да даде подтик, стремеж. Когато искате да направите нещо, непременно трябва да имате мекота. Мекотата е подбудителна причина, а силата подтик дава. Затуй сърцето произвежда, а умът подтиква. Сега мнозина мислят, че умът произвежда. Вие виждате нещо и със сърцето схващате. За туй, което обичаш, можеш да направиш, а туй, което не обичаш, оставяш настрана. Туй, което обичаш, може да постигнеш, а туй, което не обичаш, не може да постигнеш. Само неща, които се обичат, са постижими, които не се обичат, остават непостижими. Затуй едновременно нямаме обич към всичко, понеже всичко не може да се постигне. Природата има една разумност, обичаш нещо и тогава към него по-силно се стремиш. Ако всичко обичаш, не е в реда на нещата, защото всичко на земята не може да се постигне. Няма време за всичко да постигнеш. Не се стремете, не се безпокойте, че не може да постигнете всичко. Защото не е порядъкът в природата такъв. Природата не обича всичко да постигнем. Щастието на човека не зависи от постижението на всичко. Щастието зависи от постигането на нещо в един момент. В следующия момент друго ще постигнеш. Във всеки момент да има нещо малко, което да постигнеш, това е животът.

Малките постижения като се събират, образуват големите постижения. Малките радости образуват големите радости. Радвайте се на малките постижения, които може да добиете всеки ден. Те са важни.

Този въпрос е много сух, костелив орех е.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.

26. Лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 30.IV.1943г., Петък – 5 ч. с., София – Изгрев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...