Jump to content

1943_06_16 ОТВОРЕНАТА ВРАТА НА ЛЮБОВТА


GDD

Recommended Posts

Аудио - чете Цвета Коцева

От книгата Факти, закони, принципи“, т. II, Общ окултен клас - 22 година, (1942 г. - 1943 г.),

Първо издание. Издателство: "Бяло Братство", София, 2002 г.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание

ОТВОРЕНАТА ВРАТА НА ЛЮБОВТА

Добрата молитва

(Направихме упражнението с дишането и ръцете.)

Всички сте много сериозни, доста сериозни сте. Хубаво нещо е страхът, когато е отвън, лошо нещо е, когато е отвътре. Когато страхът е отвън, по-добър слуга от него няма, но когато е господар отвътре, по-лош господар от него няма. В света имате един страх от Бога, значи страх от Любовта. Значи страхът трябва да се тури за слуга на Бога. Ако хората имаха страх от Бога, всичко щеше да върви добре. Като дойде страхът, да кажеш: “Иди да служиш на света”. Единственото нещо, което може да пратиш в света за слуга, то е страхът. Вие вземате страха, приемате го, гледате го и казвате: “Какво ще кажеш?” Искате неговото мнение. Той казва: “Ще бягаш, ще повредиш краката си, ще ти настръхнат косите, ще те направим доволен от живота”. По някой път мислите, че сте много силни хора, от високо произхождение сте. На Земята не зная дали има по-слабо същество от човека. Комарът е по-силен. В какво седи силата на човека? Човек, който не може да влада своите мисли, своите чувства и своите постъпки, не е силен човек. В какво седи силата на човека? Един човек, който не може да завладее своя глас, да му заповядва, от този ларинкс да изважда най-добрите тонове, не е добър певец, не е силен певец. Трябва да приложите закона на Любовта. Човек не може да бъде добър, не може да бъде благоразумен, не може да бъде умен, не може да държи за живота си, ако той не е приел първоначалния потик. Всичко трябва да произтича от потика, защото светът е създаден от потика на Любовта. Ако вие този потик го нямате, всички неща вървят разбъркано. Сега ще кажете: “Защо Господ е създал света?” Защо ние създадохме нашия свят? Когато дойде някой човек във вашата къща, Господ не ги създаде вашите къщи – столовете, както са наредени, не ги е създал Господ – наша работа е това. Вие като седнете и както държите ръцете си и както сте седнали, от Господа ли е? Нито един от вас не е седнал, както Господ иска, на нито един от вас косата му не е вчесана, както Господ иска. На нито един от вас дрехите му не са както Господ иска. Не трябва да има под ноктите ви никаква кал. Знаеш колко трудно е да спазиш това. Таман направиш баня, почистил си се, почешеш се за главата и то влезе. Почешеш се, гледаш калта влязла под ноктите. Защо ще се чешеш? Един човек, който се чеши, той пред Бога не седи. Никакво чесане. Може да се възпитат хората от страх. Хората са бити и от бой много хора са осакатени. Гърбът му е изкривен, краката са изкривени, ръцете – от бой са изкривени. Тия ръце са деформирани от ритане. Докато се образуват тия лакти, колко пъти конят е ритал. Тази ръка е създадена по образец на задните крака на коня. Конят и другите животни са ритали и ритали. Всеки в вас има конски характер и постоянно рита, а мисли, че е човек. Нито ритане с лявата ръка, нито с дясната – туй не е Божествено движение. Един снаряд, който излиза от една човешка пушка, се пука. Казваш: “Какво е направил човешкият ум?” Направил е снаряди. Направил е бомби. Казваш: “Какво е човекът, какво е човешкият ум?” Една бомба, която пада от въздуха, ще падне на една къща, ще избие децата и всичките хора. Толкоз бомби падат сега и толкоз къщи разрушават. Сега чакаме, като падат бомбите, да се повдигнем и да дойде Царството Божие и да заживеем добре. Сега кои са новите хора в света?

Вие трябва да направите връзка с Бога по два начина. Засега още по Любов не може да направите връзка с Бога. Поне от страх направете връзка. Аз ще ви приведа този пример: веднъж съм тръгнал, много съм се замислил и не съм си завързал връзките на обущата. Развързали са се връзките на обущата ми. Умът ми е занят с философски работи, замислил съм се. Среща ме едно малко момиченце на 7-8 години и ми казва: “Господине, обущата са се развързали”. Казвам: “Тъй ли?” – “Чакай да ги завържа”. Спря се, седна на земята и внимателно ги завърза. След като ги свърза, погледна ме, усмихна се. Казва: “Така мислите на човека трябва да бъдат свързани, неговите чувства и неговите постъпки трябва да бъдат свързани”. Усмихна се и си отиде. Не питах името на това момиче. Аз считам, че то беше един ангел, от Небето дошъл. Ще внимаваш на обущата си, хубаво да са свързани. Обущата представят Доброто, основата на нашия живот. Ако ти нямаш едни обуща, една мисъл, едно чувство, една постъпка – това са обуща. Най-първо има известни мисли, които трябва да станат обуща, основа, върху която трябва да се съгради нашият живот. Вие казвате: “Доброто в света”. Но Доброто е основа на живота. Като се тури Доброто за основа, всички тия безпокойства, които имаме, ще изчезнат. Трябва да престанете да се безпокоите. Някои от вас се безпокоите, че ръстът ви е малък. Някои се безпокоите, че сте дебелички, друг не е доволен, че е много висок. Някой не е доволен, че бедрата му са по-широки, няма линия. И някой, като се гледа, не е доволен – вижда се, че е изкривен. Всеки може да поправи рамената си. Една-две години се изискват, за да поправиш рамената. Някой път по навик вървите. В Америка, в една епархия, владиката си носел рамото на ляво наведено и всичките свещеници от неговата епархия си носели едното рамо наведено, а другото издигнато нагоре. Защо си носят така рамената, и те не знаят. Някой път вие се учудвате и си вдигнете рамената. Има смисъл. Какво искате да кажете с това движение? Често правите туй движение. За какво го правите? Не е важно – ще кажете. Не е важно, а свободно го правите. Учудването в дадения случай показва, че тъй сте поставени, че не знаете как да постъпите – вляво ли, вдясно ли, назад ли, напред ли. Казвате сега и си дигнете раменете: “Какво трябва да се прави?” Като вдигнеш раменете, запиташ ума си: “Я ми кажи изходния път, загазих в тази работа. Какво трябва да се прави?” Когато някой тигър се намери пред някоя кобра, тя си дигнала главата, той започва да трепери и започва да се оттегля, да може да се оттегли, да може да избегне кобрата. Ако го клъвне, за една-две минути ще свърши. При треперенето едно подигане на гръбначния стълб става. Пак достойнство има, че не е страхлив – но трепери. Иска да се покаже, че и той има уста, че и той може да клъвне, пък го е страх. Толкоз силен не е, пак го е страх. Откога се е родил в тигъра този страх, че отстъпва назад.

Та казвам: и ние у нас имаме един естествен страх от много работи. Да го е страх човек от тигъра, от кобрата, разбирам. Имаше една госпожица Хранова, тя беше акушерка във Варна, наричаха я Варненската героиня Хранова, отличен плувец беше, до Евксиноград е плавала на 3-4 километра. Цялото и тяло почерняло. Тази Хранова имаше една слабост. Ако ў покажете едно шише с пиявици, от къщи хуква да бяга. “Не зная отде имам този страх, не може да издържам вида на пиявиците, като че подлудявам”. Питам: една пиявица може ли да ви погълне? Може да се залепи и малко кръв да вземе. Като се залепи тази пиявица, все ще изтегли малко кръвчица. Такива пиявици има доста. Майка, която не чисти детето си, като се навъдят въшки на главата на детето, то пожълтее. Въшките не само смучат кръв, но се образува една въша отрова и отравя децата. В човека като влязат тия въшки, човек усеща, че нещо го хапе тук-там и сериозно в живота го измъчва. Седиш и си недоволен от живота. Защо сме недоволни от живота? По-хубав свят за сегашното развитие за нас няма. Вие искате да идете в Небето, в Рая – Земята е Рай. Ти може да идеш на Земята в един град, който са бомбардирали и съсипали с бомби, този град беше хубав, хората го развалиха. Един инструмент някой път е хубав, а след няколко години може да се развали. Ние знаем да разваляме. По-хубаво устройство, по-красиво от човешкото тяло на Земята няма. Много красиво е било това тяло, но е загубило своята първоначална красота. Мъжът е загубил красотата си и жената е загубила красотата. Тия скули са издадени навън. Някой път горната челюст е издадена, някой път долната, вратът някой път е деформиран, челото деформирано, на страните трапчинки има. Ако челото е спитено, на границата дето се намира музиката, човек не е музикален, казва: “Аз не искам да пея. Не искам много да мисля”. Може да не мислиш, но ако не мислиш, челото ти няма да бъде високо. Долната част ще бъде развита. Задната част ще бъде издадена, а предната – снишена. Щом е снишена предната част, не е развито чувството на милосърдие. Един музикант, у когото милосърдието е слабо развито, няма мекота в тона. Ония музиканти, в които тази част на челото е развита, имат мекота на тона. Ония хора, в които мекотата е развита, имат мекота в гласа си. Та казвам: ние всички трябва да станем проводници на Божественото, Бог е едно съвършено Същество във всяко отношение. Всичко, което Той е създал, първоначално е красиво. Някой път пеете, пеете, пък умът ви е на друго място.

Снощи два пъти тревога имаше. Сегашните християнски народи са просветени, културни, с висше образование, но с аероплани ходят из въздуха. В Божествения Свят са се качили, из етера ходят и носят подаръци за хората, да покажат колко са учени, колко са добросъвестни, колко са големи герои, как обичат своето отечество. Правил съм опити с хората и с паяците съм правил опити. Някой паяк хванал една муха и аз казвам: “Ще пуснеш тази муха”. Този паяк седи на краката си и казва: “Господине, как да я пусна. Знаеш ли колко съм чакал да хвана тази муха? Гладен съм. Как ще я пусна? Няколко седмици не съм ял”. Казвам му: “Ще пуснеш тази муха, защото ако не я пуснеш, с паяжината ще изчезнеш”. – “Кой си?” Казвам: “Ще ме послушаш. Ако ме послушаш, ще останеш на мястото си; ако не ме послушаш, ще вървиш – отгдето си дошъл”. Някой път ме послушват. Доста умни паяци има. Някой път съм правил опити с хората. Някой български свещеник хванал една кокошка. Аз му казвам: “Ще пуснеш тази кокошка”. Той се изправи и казва: “Ти знаеш ли аз кой съм?” Казвам му: “Ще пуснеш кокошката. Ако не я пуснеш, от тебе и от къщата ти пепелище ще остане”. Аз го гледам сериозно, нищо отвън не му казвам. Седя и мислено му говоря. Той се чуди откъде идат тия мисли. Казва: “Хайде този дявол!” – има нещо, което го плаши. Плаши го дяволът – да пусне кокошката. Гледам го, седи и мисли – да пусне ли кокошката, или не. Казвам му мислено: “Ако пуснеш кокошката, ще дойде Божието благословение върху тебе, ще те прослави Господ. Ти като отрежеш главата на кокошката” – ще отреже своята глава. Има същества, които не знаят как да те заколят, но ти като заколиш кокошката, ще ги научиш как да режат глави, и те утре ще отрежат твоята. Ние не трябва да даваме на нашите врагове оръжие, не трябва да въоръжаваме нашите врагове с ножове. Ние, съвременните хора, трябва да стопим всичките ножове, пушки и топове. Каква е целта на Божиите хора в света? Да стопят всичките оръжия в света.

Казвам: ние трябва да желаем страхът Божий да влезе в сърцата на хората, страх да имат, не да се избиват. Всеки един човек си има едно свещено чувство. Бог не благоволява с убийствата в света. В сърдцето ви сега трябва да влезе Любовта. Вие се занимавате с дребнави работи. Казвате: “Да дойде Христос да оправи света”. Преди 2000 години Христос дойде, хванаха Го, разпънаха Го. Ако Христос беше употребил човешките методи, светът друг характер щеше да има. Той употреби Божествени методи. Мислите ли, че сега, ако дойде Христос, може да го разпънат? Няма дърво в света, на което Христос може да се разпъне. Христос е толкоз голям, че не може да Го разпънат сега. Мислите ли, че всичките комари, като се съберат, може мене да ме разпънат? Ако ние не може да направим нещо в света, да оставим Бог в нас да направи това нещо. Оставете Духа Божий да извърши всичко. Ние трябва да се дигнем над тия човешки дребнавости. Някои от вас мислят, че 20 години са били в училище. Какво са научили в тия 20 години? Що са 20 години? Какво са 20 години. Знаете ли какво трябва да се научи? Сега страхливите ученици, като дойде учителят, забъркват задачата – не трябва да се забърква задачата. Аз искам да имате доверие в Бога за онова, което е вложил във вас. Той е вложил Духа Си във вас, да живее. Аз искам да вложите доверие в Бога за душата си, която Бог ви е дал. Аз искам да вложите доверието си в Бога за ума ви, който Бог ви е дал. И най-после да имате доверие в Бога за сърдцето си, което Бог ви е дал и за тялото, което Бог ви е дал. Да имате доверие в Бога. Каквото хората казват, слушате, а каквото Бог е направил, не Го слушате. Какъв пример може да се приведе? Вие казвате: “За мен ли се отнася?” Аз съм решил в себе си да изправя и най-малките погрешки, които комарите правят, и най-малките погрешки, които въшките правят, и най-малките погрешки, които бълхите правят. Най-малките погрешки, които чумените бацили правят. Те обичат да се размножават и като влязат бацилите във вас, образуват любовни работи. В 24 часа се наплодят милиарди, оставят своите нечистотии и ти казват: “Ти си умен човек, очисти се. Ние ядем и пием, любовни работи вършим”. Любов вършат и уморят човека. За да развалим тази любов, като дойдат холерните бацили, дайте им най-хубавата гореща вода – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чаши изпий, за да се разреди серумът, с който се размножават и да спреш тяхното размножаване. Ще кажеш: “Никакво веселие не позволявам. Бацилите, като дойдат в мен, да слушат”. Двама да се оженят разбирам, но милиони да [се] оженят, не може. Един бацил може да се ожени, но двама никога. Не позволявам двама бацили да правят угощение. Един бацил може да угостиш, но да оставиш цяла една тайфа и да кажеш – те ми са господари – не може. Господ не е казал да бъдем роби на бацилите, Господ не е казал да бъдем роби на нашите изопачени мисли. Не е казал да бъдем роби на нашите изопачени чувства. Сега не че ще оправим света, светът няма какво да се оправя. Всеки един от вас като изправи себе си, е достатъчно. Всеки един от вас е колективитет и те – 100 хиляди, 200, 300, 400 хиляди души, които са слезли едновременно на Земята. Вие като изправите живота си, ще подействувате може би на всички тия същества, с които сте свързани, и те да изменят своя. Вие ставате лоши и тях туряте всички в този лошия живот. Христос имаше 12 души ученици и Той един – 13. 13 души. 500 милиона хора Го приемат днес. В целия физически живот имаше противодействие. Колко от тях станаха жертва. Но днес 500 милиона християни имаме на Земята, които са отражение. Те ще дойдат за новите времена въоръжени със светлина, със светли пушки. Като дойде един лош човек, като насочат пушките си отгоре, ще те хашладисат. Като те ударят – един куршум, ще станеш добър човек. Като те прониже със светлината в сърдцето, светлина ще дойде в сърдцето. Като пронижат ума, в ума светлина ще дойде. Като пронижат душата, душата ще стане светла, силна. Като прониже духа, духът ти ще стане силен, както Господ е силен. Туй е основното оръжие. Казвате: “Ти служиш ли на Бога?” Казвам: когото срещна, ще му тегля един куршум, или отзад или отпред, откъдето и да е, по Любов ще ви тегля куршум. Като ви тегля един такъв куршум непременно от слънчевите лъчи, всичките бацили, всичките въшки, които имате, ще изскочат навън. Всичките бацили ще изскочат, всичката нечиста кръв ще изскочи, всичкото кръвно налягане, мозъчно налягане, сърдечно налягане ще изскочи навън. Сега има налягане от безпокойство. Всеки човек иска да съгради цял свят. Не му трябва. Много малко трябва на човека. Сега мислиш да заграбиш. Колко ти трябва – един декар. От един декар може да си изкараш прехраната за цяла година. От един декар може да си изкараш, ако работиш по новия начин – 20 кила[пъти] по 8 крини, всичко 160 крини. 160 крини на годината може ли да ги изядеш? От един декар може да си изкараш прехраната за една година. Ако вложите закона на Любовта, навсякъде ще ви тръгне напред. Този закон го опитваме. Аз съм опитал този закон, работи. Аз изучавам червеите, изучавам мравите, растенията, има други едни начини, по които ги изучавам. Вие, ако някой път искате да имате отличен характер, ще намерите някоя череша, която ражда много хубави череши. Не някоя сбутана, но която ражда много хубави череши. Като погледнете, много хубаво са облечени черешите, няма никакъв недъг. Някой път идете си турете гърба на тази череша, вие ще почувствате какво благородство има в туй растение. Аз по някой път ида при някоя череша, турям си гърба на стеблото и гледам нагоре. Казвам: “Колко важна работа вършиш, как хубаво си изработила листата и плодовете”. Като че листата се усмихват, плодовете се усмихват. Всеки плод се усмихва. Виждам Божията Мъдрост, която се отразила, виждам събраната Божия енергия. Като изям 10, 20, 30 череши, веднага чувствувам в себе си един подем. Всичките тия растения са потик за нашия живот.

Сега вие седите и казвате: “Остаряхме”. Вие седите вкъщи и чакате, както някоя млада мома чака да дойде нейният възлюблен да я изведе из къщи, да я вземе от нейния баща и да я заведе при друг баща. Тя мисли, като иде при своя възлюблен, всичко ще тръгне наред. Някой път не тръгва. Гледам една сестра с първия мъж се развела, с втория се развела и с третия се развела. Някоя има и с четвъртия се развела. Срещнах една българка, която ми казва: “Трима съм водила, този е четвърти”. Казва: “Трима изпратих в оня свят. Сега водя четвърти”. Рекох ў: “Този ще те изпрати в оня свят”. И тъй стана. Една жена, която трима мъже изпрати в оня свят, четвъртият ще я изпрати. Един мъж, който изпрати 3 жени, 4-тата ще го изпрати него. Семейството е Божествено учреждение, то е важна и здрава основа в Доброто, в Любовта, то са души, които са дошли на Земята да слугуват на Бога. Божествената Любов е облечена в човешки дрехи. Забравили са Божествения план и са турили свой план. Казват: “По какво се познава мъжът? – Мустаци има. По какво се познава жената? – Без мустаци е”. Туй, което е без мустаци, не е жена. Туй, което е с мустаци, не е мъж. Всичките животни имат мустаци. Лъвът има грива. Лъвицата и тя е с козина, но грива няма. Кои са причините, че мъжкият има грива? То е навик у мъжките. Мъжкият да се покаже, че е повече от женската, той си направил тази грива. Направил си тази грива, съображения има. Като го давят някой път други животни, гривата е, да му помогне, да не могат да си забият зъбите. Сега някои мъже имат по-силна грива, космите им са по-груби. Ония същества, в които чувствата са много развити, сърдцето е много благородно – косата е изобилна, гладки са космите, имат черен цвят и е лъскава. Ако е кафява, пак е хубава. Та казвам: косите са проводници на Божествената енергия, много добри проводници. Най-умният от всички е езикът. Той е без косми. Събуждането на човешката интелигентност зависи от езика. Човек не беше с изопачен език. Когато жената яде от забраненото дърво, тогава си изопачи езика. В него има едно огъване, което не предава ония трептения на Божествения свят и тогава се изопачи езикът. Като си неразположен, започва езикът да се върти нагоре-надолу, наляво-надясно. Като че те мушка нещо. И ти започнеш с едната си ръка, с другата, с единия крак напред, с другия назад. Някой път, като ходя в калта, току ми иде да ритна, да се освободя от калта. Казвам: “Чакай, не бързай”. На мен си казвам, нещо ми казва, че то е практично: “Ритни”. Казвам: “Полека изуй обущата си и очисти калта”. Аз по някой път поправям някоя погрешка, като изчиствам калта на обущата, като измервам колко е дебела калта, колко кал се е полепила по мене. Сега тия работи за вас може да са смешни, но аз научно измервам колко е дебела калта. Аз бих могъл да употребя тази кал. От тази кал може да направя най-хубавите гърнета. Ако бях грънчар, от тази кал щях да направя най-хубавите гърнета, понеже най-хубавата кал се залепя. Магнетичната сила, която излиза от мен, привлича най-хубавата кал, лошата кал не се задържа, хубавата кал се задържа. И съм правил опити, че като очистя обущата си и я туря на някое място за тор, много хубави цветя цъфтят, много хубаво жито може да расте. Някой път съм турил тази кал на дините и отлични дини стават. Дето не съм турял тази кал от обущата си, червеите ядат тия плодове. Като туря тази кал, не ги ядат. Вие не мислете, че в едно училище всичко може да се предаде. Всичко не може да се предаде. Има неща, които не може да се предадат. Не може да се предаде сладчината на една череша. Може да ви се покаже как се ядат черешите, но вие трябва да ядете. Най-първо ще погледнете, ще обикнете, да ви се харесат нейният изглед – да е гладка, да няма дефект. Ако някоя череша е ударена, не я яжте. Ако от градушка е ударена черешата и я наранила, не я яжте. Ако ядете плодове, яжте ги без недъг. Опитайте го хубаво. Във вас има едно Божествено Същество. Вие искате да направите угощение на Господа, поне в седмицата веднъж да дадем угощение. Вземи тия череши и да ти е приятно, като ги ядеш. Веднъж да ядеш череши и да ти е приятно за цяла година. Веднъж да ядеш ябълки, но да помниш за цяла година. Или сливи може да ядеш, или какъвто да е плод. Не само вие, но ако сте пчелар, и дойде един ваш приятел, извадете от белия мед. Някои пчели са много умни. Ако сте един добър пчелар и обичате Бога, те образуват малки пити, бели, и турят най-хубавия нектар в тия пити. Тази пита ще отрежеш и като дойде някой приятел, от този мед ще му дадеш за закуска. Ще каже: “Много е хубав вашият мед”.

Та казвам: по стария начин чакате да умрете, да идете в оня свят да ви учат. Ангелите нямат моето търпение, те не биха ви учили. Те няма да се занимават да ви учат. Аз на Земята уча търпението, може да ви проповядвам. Тъй като ви гледам, казвам: “Един ден ще бъдат ангели, ще служат на света, ще бъдат облечени със светлина, отдето минат, ще сеят светлина и всичките хора ще се радват, ще кажат: Да видим този ангел”. Сега не сте още, но ще станете един ден такива, ако вярвате. Не ако вярвате, но Любовта трябва да бъде побудителна причина. Микроскопически, много малко да действува. На най-малкото побуждение на Любовта давайте ход. На най-малките свои изявления давайте ход. Няма по-мощна сила в света от нея. Така веднага ще се измени животът ви. Носовете ви ще се изменят, веждите ви ще се изменят, космите ви ще се изменят. Трябва да стане една коренна промяна. Един светия след като е бил на Земята, живял между хората, хората не са го зачитали. Като умре, погледне, хората ходят на гроба му. Сега ходят на гроба на Иван Рилски. Една дупка има там, се провират. Аз искам всички да минете през дупката на Любовта, там дето Иван Рилски е ходил, по пътищата на Любовта да минете. Дето Иван Рилски не е ходил, нито един не искам да мине. Всеки българин, който е минал по пътя на Любовта – искам всички да минете. Ония българи, които са минали по пътя на Любовта – искам вие да не отлагате, всички да минете по този път. Пътят, по който всички добри българи, всички любящи българи са минали, по този път на Любовта да минете. Всички народи трябва да минат по този път. Мойсей е казал: “Онзи народ, който не слуша пророка на Любовта, той няма да има никакво благо на Земята.” Сега се отваря една нова епоха, бъдещето на народите, на личността, на дома се определя от това. Ние сме в една епоха, когато се определят съдбините на цял свят. Един нов свят иде. Туй дето Христос е казал: “Всеки на сватбата да дойде със сватбарска дреха”. Сватбарската дреха е дрехата на Любовта. Сега в този живот, който се проявява, всички трябва да бъдем облечени с Любовта, нашият ум трябва да бъде любовен, нашето сърце трябва да бъде любовно, нашата душа трябва да бъде любовна и нашият дух трябва да бъде любовен, за да разберем Новото, което Бог ще създаде. Той казва: “Ще обърша всяка сълза тук на Земята”. Казва още: “Ще се вселя между тях и всички ще Ме познаят – от малък до голям”. Казвам: Този Господ, Който ще дойде да се всели, във всинца ви да живее, искам като дойде, да Му слугувате по Любов. Вие очаквате сега да дойде, да ви помогне. Целият свят е направен за вас, помогнал ви е. Оставете, наш ред е, ние да благодарим и да учим. Има какво да се учи. Един баща има какво да работи. Една майка работи върху дъщеря си. Един ученик има какво да работи. Един съдия има какво да работи. Съдия съм аз. Има спор между една моя мисъл и мое чувство. Съдия съм. Веднага според закона казвам на моята мисъл: “Ще пристанеш на сърдцето си и на чувствата си”. Казвам: ще постъпиш по Любов, по Любов ще се примириш. Няма да осъдя, да я туря в тюрмата за 5-10 години и да туря стражари да я пазят. По Любов ще започнете сега. Като излезете сега, ще кажете: “Какво иска да каже Учителя?” Ако не направите друго, поне се поздравявайте така – като хванеш някого за ръката, кажи си мислено: “Всичко онова, хубавото, което се съдържа в моя дух, в моята душа, в моя ум, в моето сърце, да се предаде на този брат. Бог да го благослови”. И той да каже: “Всичко онова, хубавото в мен, то да се предаде”. На всички да се предаде. Хубавото от плода на черешата да влезе в нас, да станем добри като черешата. Туй може да го направите за една седмица. Не да го говорите това, но мислено да го казвате. Като хванеш ръката, да не кажеш колко е суха, колко е груба ръката. Как ще дойде онази хубост? Тя трябва да излезе и да дойде в нас. Кой ще предаде хубостта на Божественото? Онзи живот, който е вложен във водата, щом дойде, да имаме същите трептения като водата. Тази вода е приятна. Като я приемете, ще утоли жаждата. Целия ден мислиш все за водата. И онзи хляб, който е влязъл в мене, ако аз съм нагласил трептенията си с хляба, хлябът ще влезе и ще премахне глада.

Всички трябва да работим с Любов. Тази задача не е лесна, доста трудна работа е. Старият навик и новият навик влизат в борба. Поставете нещата да се борят с Любов и урежда се работата. Нека има борба. Вие не искайте да се махне борбата. Сега в света е без Любов, затова е лошо. Ако борбата е с Любов, ще има друг израз. За бъдеще цигуларите ще свирят от Любов. Които идват да свирят, няма да чакат за пари, но ще свирят от Любов и онези, които ще дойдат да ги слушат, да ги слушат от Любов. Като дойдат, пет пари няма да дадат, но тия пари ще дойдат. Те ще му платят – онази енергия, която излиза из техния дух, онази енергия, която излиза от тяхната душа, онази енергия, която излиза от техните умове и сърца. Този цигулар ще бъде доволен, че е дал концерт. И слушателите ще бъдат доволни, и цигуларят е доволен.

Вие искате да знаете аз какво ще направя от вас. Аз не трябваше да ви казвам какво искам да направя от вас, но ви казвам какво трябва да направите сега. Вие казвате: “Всичко е направено”. Трябва да учите. То е тъй, всичко може да направите, но вие не всичко може да направите. Не както Господ е направил, но всичко в границите на вашите възможности може да направите. Всички да работим едно с Бога, да не усещате, че аз ще направя нещо в дадения случай, а ти ще направиш друго. Но всичките разумни хора, съсредоточили своето внимание върху теб, ако ти си свирец, като съсредоточите своята мисъл, ще свириш, както никога не си свирил. Ще имаш вдъхновение. Казваш: “Достатъчно е да има 10-20 души музикално да те насърчават в душата”. Казвам: да чувате всеки ден насърчението на онези, възвишените братя отгоре. Да приемете благословенията на Бога, гдето казва Христос: “Да потекат от нашите духове, от нашите души, от нашите умове, от нашите сърца” – едничката възможност в света. Единствената възможност, по която светът може да прогресира, то е Любовта, единственият път, по който може да минете, то е Любовта. Една врата има отворена, която Бог оставил за хората, то е вратата на Любовта. Ако тя е затворена, какво ще бъде? Онези, които проповядват за отиването в ада, няма по-ужасно нещо, като се затвори вратата на Любовта, тогава всички ще бъдете в ада, няма надежда. Любовта е, която носи възкресението, тя е единствената врата, през която идат Божиите блага в света. Казвам: сега внимавайте да се не затвори тази врата във вас. Тази врата е отворена, да влизате и да излизате през нея. Да кажете: “Благословен е Господ, Който е отворил пътя на Любовта, ще Му служим всички с Любов и в този свят, и в оня свят”. Долу оръжията на безлюбието. Горе оръжието на Любовта. Всички ще се въоръжите във вашия дух, във вашата душа, във вашия ум и във вашето сърце с Любовта на Бога. Ще постъпвате както Той иска, и ще имате Неговото благословение.

В този път ще имате най-добрите приятели, най-добрите слуги, всичко ще се уреди тъй, че ще благославяте. Защо не сте дошли по-рано да тръгнете в този път.

Отче наш

38-ма лекция от Учителя, държана на 16.VI.1943 г. сряда 5 ч. с., Изгрев

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...