Jump to content

1943_06_18 ЧЕТИРИ ВИДА ОСВОБОЖДЕНИЕ


GDD

Recommended Posts

Аудио - чете Николина Банева

От книгата,"Минало, настояще и бъдеще". Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943).

Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

ЧЕТИРИ ВИДА ОСВОБОЖДЕНИЕ

"Отче наш"

Основните положения на миналата лекция какви бяха?

Когато рушим камъни, потребни са ни силни чукове. Когато рисуваме, чук не ни е потребен. С чук какво може да се извърши на едно платно? Всичкото знание, което хората имат, е разхвърляно и разпокъсано. Имате идеята за Любовта, но какво е приложението на думата "любов"? Щом започнеш да говориш на един човек за Любовта, той иска да бяга. Ти го връзваш. Щом говориш за Любовта, той усеща, че ти искаш да му туриш някой юлар, да го вържеш. Вие не разбирате основната идея на Любовта. Под думата "любов", в прекия смисъл, се разбира нещо, което тече постоянно, което излиза без никакъв оглед на връщане. В Любовта има само едно действие – напред, изтичане. Първоначалната идея е тази. Сега под думата "любов" какво разбирате? В Любовта после се явява процесът. Най-първо вие посаждате едно дърво, то е Любов. Най-първо го туряте в земята ^ после имате друг процес |. Тези две линии са успоредни. Имате слизане и качване. Кое идва по-напред, качването или слизането долу? Любовта е процес на слизане. Обичта е процес на качване. Онези, в аероплана или в балона, когато искат да се качат нагоре, хвърлят от своята тежест. Нещата като олекват, се качват нагоре. Хората на любовта са много тежки, слизат надолу. Хората на обичта са леки, затова освобождават.

Какво значи думата "свобода"? – Първично трябва да разбирате думата "свобода", в първичния й смисъл. "Свобода" първично значи: на всяко едно чувство, което имаш, да му дадеш свобода, да се прояви в най-малкия размер. Свобода трябва да дадеш на очите, да се отворят и да възприемат светлината. Та казвам: Свободата започва от 4 процеса, без които тя не може да се добие. Най-първо, трябва да освободиш стомаха, освобождение на стомашната система. Вие претоварите стомаха, не му давате свобода, не го оставяте на свобода да почине. Трябва да освободите стомаха, да му дадете толкоз работа, колкото му е приятна. Тия клетки, които съставят стомаха, са цял един народ като българския. Да им дадете свободата да извършат работата. Работата, която извършват, да им бъде приятна, да не ги направят роби на себе си. Щом клетките на стомаха станат роби, вие не сте свободен човек. След туй, трябва да освободите дробовете си. Тях някой път правите много лениви. Давате на стомаха повече работа, отколкото трябва, а на дробовете не давате работа, колкото трябва. Тях правите лениви. От леността на дробовете се раждат разни състояния. Човек, щом стане ленив, става много взискателен, той иска някой мек стол, хубаво да си полегне, иска кревата да бъде мек, обущата да бъдат удобни, всичката къща да му е много изискана, нищо да не го препятства, всичките хора да му услужват наоколо. Той трябва да се повърти малко. Да погледне нещо, мисълта му да е съвършена. Да се поклони и пак да седне на стола.

Следователно, с дишането, природата иска да освободи човека. Дихателната система е свързана с човешката мисъл. Човек, на когото дробовете са лениви и мисълта е ленива. След туй, трябва да освободите мозъка си от ненужни натрупвания и безпокойства, които се раждат в него. Цяло динамо имате в главата. Представете си, че във вашия ум ви идат гости, които говорят само за права, за лотария говорят, за дрехи говорят. Дойде някоя твоя съседка, казва: Новата мода била червена рокля или синя рокля. Веднага купиш една, втора, трета, четвърта, пета, шеста, 13 рокли ги наредиш. За всеки сезон. Питам, като имаш 13 рокли, какво ще придобиеш? Ако една сестра има само 2 рокли, а другата има 12, каква ще бъде разликата между тях? 12 рокли може да ви създадат неприятности. Ако сте невнимателни, молците може да изядат някоя рокля, ако е вълнена, и – веднага тревога. Двете рокли, понеже ще ги обличате, няма да ги изядат молците. Понеже 10-те рокли ще почиват през лятото, ще видите, че някой молец е проял роклята. Вие се смущавате, как тъй да влезе молец? Много работи в света смущават хората. Всяко нещо, което имате, трябва да ви върши работа.

Четвъртото освобождение е вашата моторна система – движението. Да знаете как да си движите ръцете, краката, очите, главата си. Малко хора има, които ходят красиво. Ходът зависи от мисълта на човека. Вземете един търговец, който отива на работа, да печели. Ако иска да печели, като излиза из къщи, изведнъж взема големи крачки. Онзи, който е страхлив, отива на бойното поле, излиза внимателно. Като излизате някой път, нямате никаква идея защо излизате. Отивате на пазар и не знаете защо. Вървите, клатушкате се, не сте сигурни, нямате никаква цел. Първото нещо е, сутрин, като станете, да имате една определена мисъл. Ако нямате определена мисъл, тогава във вашия ум нахлуват мисли, които не ви ползват. Вие започвате да приемате, както по радиото. Постоянно възприемате чужди мисли от една станция, после от втора, трета, четвърта. Затворите радиото, чули сте нещо. Сега какво приложение има?

Пяхте тази сутрин по радиото песента "Махар Бену". Половината от песента не беше изпята, както трябва. Малко дробовете ви са неразположени. Всякога стомахът ви има повече любов, но дробовете ви имат по-малко любов. Трябва да знаете, има правила, по които да хармонизирате дробовете. Казвате: Да се диша. Навсякъде има дишане. Знаете ли, колко са неправилни дишанията на хората? Някои хора дишат, но левият им дроб, лявата страна на дроба не е активна. У други хора лявата е активна, дясната не е активна. Затуй дишането е свързано с чистата мисъл. Не може да дишате добре, ако мисълта не е активна, ако мисълта не е чиста. Чистата мисъл привлича чистия въздух. Между чистата мисъл и чистия въздух има съотношение. Не може да дишате добре, ако мисълта ви не е чиста. Безпокоите се, не сте благодарни, че се намирате в един свят, гдето най-възвишените същества като ангелите надникват, искат да слязат; не може да слязат, не им е позволено. Това не е ограничение, но, за да слезе един ангел, трябва да има любов. Понеже ангелите нямат тази любов, като слязат на земята, може да нарушат някои закони. При хората като отивате, ако се запознавате без любов, дисхармония се ражда. Срещнеш един човек, когото не обичаш, веднага се роди в тебе един дисонанс. Или, срещате една змия; тя ще създаде в тебе един дисонанс, понеже не я обичате, имате отвращение. При сегашното възпитание всичко е безразборно. Някой път вървите и движите дясната ръка. Някой път вървите и туряте ту лявата ръка в джоба, ту дясната, само едната ръка махате. Мислите, че е произволно. Но вие направете опит, цяла седмица да движите вашата ръка, да видите, какво ще бъде вашето състояние. Движете само дясната ръка и ще видите, какво състояние ще имате. Направете научни наблюдения. Разделете се на две. Половината от вас да си движат само лявата ръка и половината – само дясната ръка, и наблюдавайте какво ще бъде вашето състояние. Това правете за половин час само. Не че ще имате някакво голямо постижение, ще имате известни възприятия, чувствания, които ще бъдат специални.

При възпитанието си, не претоварвайте вашия стомах никога с излишна храна; не оставяйте дробовете си лениви, създайте им работа. Поне, като станете сутрин, кажете: Искам да дишам чистия въздух. Пожелайте да дишате чистия въздух, тогава ще помогнете на дробовете си. Вие станете и мислите за големи постижения. Всичките ония големи дървета, които са израстнали, все от тънки са станали. Една борова семка да се посее, след 10-12 години ще стане голямо дърво. Една велика ваша идея като семка се изисква да се посее. Време е нужно, за да се развие. Вие мислите една идея изведнъж да израстне като диня. Великите мисли изискват време, изискват почва за посаждане. После, вие имате стари навици. Знаете ли какво е старият навик? – Старият навик е, да вървите по права линия. Баща ви обича само да заповядва и вие като баща си обичате само да заповядвате. Баща ви е учен човек, знае как да заповядва или най-малкото, знае как да заповядва на музиката. Вие искате да заповядвате, но не знаете как да заповядвате. Да кажем, вървите по линията на майка си. Не знаеш как да се обхождаш, нямате ума на майка си. Взели сте чертите на баща си и искате политика да въртите и съвсем сте объркали работата. Слабият никога не трябва да се опитва да заповядва. Какво разбирате под думата, че не трябва да заповядва? Ти искаш да заповядваш някому да не яде много, а ти сам ядеш повече, отколкото той яде. Никога не заповядвай на един човек това, което сам ти не правиш. Как ще научиш някой човек на любов, когато ти сам не разбираш. Или, как ще го научиш на честност, когато ти сам не разбираш, какво нещо е честността. Най-първо човек трябва да се научи да има обхода, да се обхожда. Възпитанието на човека зависи от това, какви са неговите отношения към краката, към ръцете, към дробовете, към стомаха, към ушите, към устата му, към космите му. Ако вие не знаете как да се обхождате с вашите ръце, които показват активността – един разумен процес, ако нямате добри отношения към ръцете си, вие не можете да възприемате от висшите светове. Много пъти енергиите излизат от едната ръка в другата. Като махаш ръката си при ходенето, ти възприемаш. С тия клетки ти възприемаш и трябва да знаеш добре да възприемаш. Вървиш някъде, веднага се изменя твоето състояние; ти не знаеш, че туй състояние зависи от движенията на твоите ръце. Някой върви, движи бавно ръцете, възприятията са слаби.

Казвам: Трябва едно ново възпитание. Вие като станете, се безпокоите за нищо и никакво. Някои от вас искате да бъдете красиви. Най-първо вземете една красива картина, започнете да я рисувате. Ако не знаеш да рисуваш един красив нос, ако не знаеш да нарисуваш едно красиво око, каква картина ще нарисуваш? Ти искаш да бъдеш красив, но тази красота ще я турите като маска.

MOK-22-33-1.gif

Това красиво око ли е? Това красива уста ли е? Какво рисуване е туй? В този профил тази пречупка на брадата показва неестествено положение. Това е един човек, който е недоволен от живота. Възприема повече, прилага по-малко. Какво показва вторият профил? В органическия свят големината на една линия какво означава? Навсякъде, където има удължение, има отражение към окръжаващата среда. Ако носът е широк, показва, че дишането е добро, чувствата са добре развити. Ако носът е спитен, показва, че чувствата не са развити, дихателната система е слаба. Първото нещо, (което) трябва да имате предвид е, че вие сте създадени по един план, не сте създадени безразборно. Има един външен план, който трябва постоянно да го реализирате. Има много отношения, какво трябва да подобрите. В рисуването има опасни работи.

Какво представя последният чертеж? – Това е един хомот. От човешките уста е създаден човешкият хомот. Ако не знаеш как да говориш, ти ще създадеш един хомот на човешкия живот. Ако не знаеш как да говориш, ако туриш думите, дето не трябва, ти ще бъдеш впрегатно животно. Ако подпишеш някоя полица, ти ще бъдеш един впрегнат вол и веднага законът те хваща. Казва: Този подпис твой ли е? И за да се освободиш от хомота, от закона, какво трябва да направиш? Що е закон? Най-първо законът е бил едно превозно средство, законът е играл ролята на една количка, в която детето турили да го возят. Този човек след време, като не знае как да използва закона, като са го возели, са го впрегнали, той да кара количката. Наместо законът да му помага, законът е станал бреме заради него. Неразбиране на нещата. Аз гледам много бащи – турил сина или дъщеря си в количка и той отподире кара колата. Той го прави туй от немай и къде. Птиченцата имат ли количка за децата си, те аеропланчета имат. Не е лошо, че имате колички, не съм против количките и против аеропланчетата не съм. Но ако не знаем как да използваме нещата, падаме в противоречие. Най-първо ще прегледаш живота на майка си, на баща си и всичките техни добри отношения, които са имали, ще възприемеш хубавото в баща си и майка си и онова, хубавото, ще го туриш и по този път ще вървиш. Онези неща, които не са били хубави, ще ги отхвърлиш. В природата всичко хубаво трябва да се възприеме и да се прилага. Щом не се прилага, тогава се явяват тия дисонанси, изопачаване на човешкото лице, атрофиране на човешките ръце. От лошите мисли, от лошите желания и постъпки имаме изопачаване на хората. Ред поколения, които не са живели добър живот – атрофира се долната челюст. Ред поколения, които не са мислили хубаво – носът се изопачава. Ред поколения, които не са обичали истината – очите изгубват своята красота. Хората, които не са били разумни – челата се изопачават.

Та казвам: Зависи, стомашната система оказва известно влияние върху долната част на лицето. Чувствата оказват влияние върху лицето в скулите. Мисълта оказва влияние върху горната част на челото. Мислите оказват влияние в краката, в мускулите, в кръста, навсякъде всичко се моделира. Един народ, едно общество, едно семейство, които живеят добре, веднага ще моделират добре телата. Най-първо трябва да имате отлични тела. Засега хората използват това, което майката и бащата им са предали на тях. Вие, които сте дошли на земята да живеете, какво трябва да приложите? Едно учение, което не може да направи едно микроскопическо подобрение на лицето, едно учение, което не може да направи едно микроскопическо подобрение на главата, едно учение, което не може да направи едно микроскопическо подобрение на краката, това учение е безполезно. Всичките занаяти в света, които съществуват, те упражняват известно въздействие върху тялото на човека. Занятието с философия упражнява влияние върху тялото. Вземете индустриалните занятия, индустрията разширява главата на човека. Германците, търговците развиват долната част на челото. Всичките религиозни хора са чрезмерно честолюбиви. Честолюбието не е религия. Той мисли, че е от високо произхождение, че е излязъл от Бога. Бог помага на всички. Той (честолюбивият) на никого не помага, пък минава за божество. Сега светът е пълен все с такива божества. Милиони божества има в света. Вие казвате: Какво можем ние да направим? За себе си можете да направите много. Вие всички питате: Като дойде Христос, какъв ще бъде светът? Преди 2000 години като дойде Христос, какво направи? Казвате: Като дойде Христос, какво ще бъде? Като дойде Христос, имаше пророци. Като дойде, как Го приеха? Казваме: Да дойде пролетта. Как приемаме пролетта? Ако сме готови да работим, ако посеем – добре, но ако не работим, няма да имаме после нищо. Ако в мозъка не можете да посеете десетина, двадесет хубави мисли, да израстнат, десетина хубави чувства и те да израстнат, ако не можете да посеете 10 хубави постъпки да израстнат, какво ще ви ползва пролетта? Пролетта зависи от произвеждането на сладките плодове. Без хубавата вода, без чистия въздух, без хубавите плодове, каква пролет е, кажете ми? Казвате: Идеен живот. Какъв е идейният живот? Ако живееш между хората, които са идейни, ще се чувстваш радостен и весел, ако с идейните хора се чувстваш като впрегнато животно, това не е никакъв идеен живот.

Ако вие сами не можете да направите нещо, оставете други да го направят. Какво разбирате под думите "другите да го направят"? Как мислите тази картина? (Учителят показва картината, в която са представени няколко цигулари, които свирят с цигулките си). Как държат цигулките си тези цигулари, правилно ли е поставено? Не е. Някой път дрехи носите набръчкани, не са виновати майсторите, широчината е направена, но 2-3 години се изисква хубавата кройка да ти допада. Говориш, но не носиш дрехата хубаво. Аз наблюдавам, някой път вие седите, млади хора сте и за центъра на Земята мислите. Не мислете какво има в центъра на Земята, мислете горе за Слънцето. Що е Слънцето? Слънцето да ви бъде идеалът. За всички най-хубави постижения Слънцето може да ви бъде идеал. Най-хубавите работи излизат от Слънцето, условията са там. Ако нямате слънчева енергия, нещата не могат да се постигнат. Без слънчева енергия работите не се постигат. Вие държите идеята, че Бог направил Слънцето и Месечината. Направил ги и ги турил. Всичките постижения, които трябва да възприемете от Слънцето, може да ги възприемете и от Месечината. Може да имате постижения. От земята може да имате други постижения. Казва: "Направил Бог Земята и Небето, и Земята беше неустроена". Като устроил Бог Земята, турил Слънцето, Месечината за идеал, който хората, които живеят на Земята, да има какво да постигат. Светлината, която иде от Слънцето, ще внесе в човешкия ум възможността за постижения на някои идеали. Всяка сутрин като станете, най-първо благодарете, че има Слънце, което изгрява. Като изгрява Слънцето, има възможност за тебе за постижения. Казваш: Какво ще ми даде слънцето? Бог е вложил известни блага в Слънцето и трябва да бъде будно съзнанието, да ги възприемете. Не трябва да бъдете в спящо състояние. Като възприемете благата, във вас се заражда желание и ще чакате, може би, цяла година.

Най-първо ще освободите стомаха си само, всеки от вас трябва да освободи стомаха си, както той разбира, да освободи дробовете си да не бъдат лениви, мозъка си да освободи и да освободи ръцете и краката си от ненужната работа. Да дадеш свобода на тялото. Той като се движи, трябва да усеща, че е радостен и весел и да бъде господар. Да бъдеш господар, значи да бъдеш свободен човек. Да бъдеш слуга, пак значи да бъдеш свободен човек. Човек, който не е свободен при слугуването, не разбира свободата. Свободата се разбира, когато човек е господар, да отдава правото и после като слуга, свободата се познава, без да се пресиля. Господарят е външната страна. Слугата е много по-тясно свързан със свободата, отколкото господарят. Господарят е свързан теоретически със свободата, а слугата е свързан реално със свободата. По два начина: теоретически и реално.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.

33. Лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 18.VI.1943г., Петък – 5 ч. с., София – Изгрев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...