Jump to content

1940_10_02 Божественитѣ врата / Божествените врата


valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Надка Иванова

БОЖЕСТВЕНИТЕ ВРАТА (Беседата за четене в нов правопис)

От книгата, "Всекий дѣнь по една добра мисъль". Общ окултен клас. Година XX (1940–1941). Том I.

Първо издание. София, Издателство „Урания“, 1997

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

Божественитѣ врата

Добрата молитва.

Вениръ-Бениръ.

На катедрата предъ Учителя – чиния съ бѣло, едро грозде.

Може да запита нѣкой: „Отъ кѫде е дошло това грозде?“ Това (е) една особена материя, отъ която е събрана. Нѣкой пѫть ядемъ гроздето безъ да мислимъ. Следъ като изядемъ гроздето, чувствуваме нѣкой пѫть само вкусътъ му, безъ да се ползуваме отъ неговитѣ сили. Има нѣща, на които трѣбва да се обръща внимание. Човѣкъ трѣбва да обръща внимание на тѣлото си, на сърдцето си и на ума си. Не въ обикновения смисъль да се обръща внимание. Знаете ли на какво прилича свободното разбиране на нѣщата? Представете си, че ви сложатъ на трапезата много хубаво ядене и турятъ трима души съ ножове да седятъ надъ главата ти отгоре. И следъ като се наядешъ, да си почука(тъ) съ ножоветѣ си. Какъ ще ядешъ? Това ядене, колкото и да бѫде красиво, какъ ще го ядешъ като гледашъ ножоветѣ? Най-хубавото ядене е като си самъ въ стаята да ядешъ такова грозде. Сега отъ това грозде ще вземете всѣки по едно зърно и ще запазите семенцата, които сѫ вѫтре. Сега искате да знаете защо. Нѣма какво да ви се обяснява. Когато слънцето изгрѣва, трѣбва ли да ни обяснятъ защо изгрѣва? Когато слънцето залѣзва, трѣбва ли да ни обяснятъ защо залѣзва? Много пѫти правимъ работи, които не трѣбва да ни се обясняватъ. Нѣкой пѫть вие си създавате такива мисли, които сѫ безпредметни. Напримѣръ: искате да знаете колко сте се повдигнали, колко сте станали добъръ, учени, възрастни. Най-първо, като дете на една година, ви интересуватъ едни нѣща. Други нѣща ви интересуватъ на две години, три години, четири години. На 45-тата година казватъ, че човѣкъ ставалъ по-уменъ. Човѣкъ продължава да промѣнява своя интересъ и на 65-тата година, 75-тата, 85-тата, 95-тата, 100-тната. За стогодишната възрасть турцитѣ казватъ: „Юзъ-дюзъ“ – значи: равна е тамъ земята. Питамъ: Като се движишъ по едно равно поле, какво ще се ползувашъ? Това поле нѣма никаква растителность. Отъ гдето минавашъ има прахъ.

Има нѣкои нѣща, отъ които човѣкъ трѣбва да се освободи. Вие казвате: „Господь да ни освободи“. Господь всѣка сутринь ви освобождава и всѣка сутринь, следъ като ни освободи, ние пакъ се заробваме. Ти имашъ едно зрънце грозде. Ще го вземешъ и ще го пазишъ за споменъ. Но то ще се развали. Кое е по-хубаво: да запазишъ или да го запазишъ вѫтре въ себе си? Най-запазеното мѣсто е вѫтре: изяшъ го, нищо повече. Може да попитате: „Кѫде ще отиде гроздето?“ Не питай кѫде ще отиде. Когато ви откѫснатъ, като гроздето отъ земята, кѫде ще отидете? Ще се качите на нѣкоя катедра за предметно учение. Сега искамъ да ви наведа на нѣкоя практическа мисъль. Много пѫти съмъ говорилъ, но нѣкои нѣща ни засѣгатъ. Нѣкои мисли засѣгатъ нашитѣ лични чувства. Човѣкъ, като влѣзе въ религиозния животъ, трѣбва да бѫде много внимателенъ. Както се събирате близо, не трѣбва да бѫдетѣ единъ до другъ. Хората обикновено трѣбва да бѫдатъ далечъ единъ отъ другъ. Когато седнатъ единъ до другъ, то има влияния, които се преплитатъ. Не можешъ да се избавишъ отъ това. И на улицата като си, тѣзи влияния проникватъ презъ дрехитѣ ти, презъ мозъка ти, навсѣкѫде. И се върнешъ въ кѫщи, и нѣкой пѫть не си разположенъ, а нѣкой пѫть – разположенъ. Сега не искамъ да говоря за отрицателнитѣ нѣща. Отрицателното е сѣнка на нѣщата. Хубавото, красивото въ свѣта, е господарь. И човѣкъ, по естество, е повече добъръ, отколкото лошъ. Но понеже не проявява своето добро, то злото, което има въ него, макаръ и да е малко, но понеже го проявява, то се вижда, като че е по-голѣмо.

Представете си, че на всѣкого едного отъ васъ бихъ далъ по 100 английски лири въ злато. Въобразете си сега това, което въ реалность не може да бѫде. Сто лири колко правятъ? Тѣ тежатъ да кажемъ по 5 грама. Колко струватъ? Сега до допуснемъ, че имате грозде, но да допуснемъ, че рѫката ви е толкова слаба, че не може да вземе нито единъ гроздъ. И после, като го вземете и го турите въ устата си, не можете да го сдъвчете и глътнете.

Че вие, ако не можете да разберете една основна мисъль, кѫде е напредъка? Толкова години се говори за вѣрата. Казва се: „Да имате вѣра“. Какво нѣщо е вѣра? Какво нѣщо е надеждата, милосърдието, любовьта къмъ Бога? Всички за любовьта говорите. Любовьта е нѣщо конкретно. Тя е степени на даване и степени на вземане. Могатъ да ви дадатъ отъ любовьта една стотинка, две стотинки, три стотинки. Можешъ да дадешъ една стотинка отъ любовьта, две стотинки, три стотинки, милиони. И нѣкой пѫть, ако дадешъ повече отъ любовьта си, има друга опасность. Майкитѣ често прехранватъ децата си отъ любовь. И тѣзи деца се разболяватъ. И въ духовния животъ има една опасность. Като говоримъ за любовь къмъ Бога, тя може да стане механична и си изгубва смисъла, и не се разбира любовьта.

Когато говоримъ за любовьта, тя винаги трѣбва да бѫде нова. И като слушашъ за любовьта, да казвашъ: „Никога не съмъ го слушалъ това“. Щомъ едно нѣщо се повтаря, то не е любовь. Щомъ се повтаря: „Азъ ви обичамъ, азъ ви обичамъ“ – това не е любовь. Любовь е това, за което не се говори така. „Азъ ви обичамъ, азъ ви обичамъ“ – това не е любовь. Ако азъ ви напиша най-хубавото писмо, де е любовьта? Зависи какви сѫ моитѣ подбуждения. Виждамъ, че въ васъ личнитѣ чувства сѫ развити. Обичате да говорятъ хората за васъ. Нѣкой намаже личнитѣ ви чувства, спомене нѣкои хубави нѣща, които има баща ви, майки ви, спомене какво сте направили вие, и на васъ ви стане приятно.

Казвамъ: Напиши нѣкому едно писмо такова, каквото би написалъ на себе си. Пожелай му едно добро, както би пожелалъ на себе си. Представете си, че сте внимателни повече къмъ единия си кракъ, отколкото къмъ другия. Какво би станало тогава? Напримѣръ: всѣка вечерь миете дѣсния кракъ повече, отколкото лѣвия. Какво ще стане? Направете единъ опитъ да миете само едната страна на лицето си, а пъкъ другата оставете немита. Какво ще стане? Това сѫ редъ разсѫждения.

Нѣкой пѫть ние мислимъ за себе си повече, отколкото трѣбва. А пъкъ нѣкой пѫть ние не мислимъ за себе си и толкова, колкото трѣбва. Сега, ако нѣкой ви е повѣрилъ известна картина, напримѣръ нѣкой великъ художникъ ви е подарилъ една картина, и вие сте я оставили, и мухите сѫ кацнали отгоре ѝ, какво ще стане? Мухитѣ сѫ рисували по очитѣ, по рѫцетѣ, по носа, по челото на картината. И тѣ сѫ турили своето рисувание. И ако този художникъ дойде и погледне картината ти, какво ще каже? Той я е рисувалъ нѣколко години и ви я е далъ отъ любовь. Какво ще му стане като види, че мухитѣ сѫ рисували върху картината? Ще го бодне нѣщо на сърдцето. Представете си, че Богъ ви е далъ единъ отличенъ умъ, който никой не може да ви даде, далъ ви е едно отлично сърдце, което никой не може да ви даде и едно тѣло, което никой не може да ви даде. И ако вие сте оцапали тѣлото си, ума си и сърдцето си, то като мине Богъ – само ще погледне. Какво показва това? Че не цените вие онова, което Богъ ви е далъ. И питате: „Като умра азъ, кѫде ще отида?“ Щомъ не си държалъ тѣлото си чисто, ще отидешъ при нечиститѣ. Щомъ не си държалъ сърдцето и ума си чисти – ще отидешъ при нечиститѣ. Ако си държишъ ума, сърдцето си и тѣлото си чисти, ще отидешъ при чиститѣ. Ако не сте мислили за никого добре, кѫде ще отидете като умрете? Нѣкой пѫть мислите само за вашитѣ приятели, за вашитѣ роднини, за баща си, за майка си добре. Хубаво, вие ги обичате, а за другитѣ хора не сте мислили добре. Като умрете, кѫде ще отидете? Като умрете, вие ще се държите за майка си и баща си на земята. На онзи свѣтъ, горе, не можете да отидете. Нѣмате тамъ никакъвъ познатъ, който да ви привлече. Вратитѣ навсѣкѫде ви сѫ затворени.

Всѣки единъ човѣкъ, когото обичате, е една отворена Божествена врата за васъ, за възможноститѣ на вашето развитие. Защо трѣбва да обичате? Колкото повече хора обичашъ, толкова повече врати ще имашъ, толкозъ повече врати ще имашъ за Божието благословение. Практически така седи въпроса: ти казвашъ: „Този ме обича“. Като те обича, той много добре изпълнява своята длъжность. Ако той те обича, вие сте вече за него една отворена врата. А пъкъ ако той ви обича, той е една отворена врата за васъ. Ако обичате Бога, Той е една отворена врата за васъ. Ако обичате ангелитѣ, тѣ сѫ отворени врати за васъ. Азъ говоря за любовьта, а не (за) поклонението. Христосъ казва: „Азъ съмъ вратата“. Щомъ обичате Христа, Той е отворена врата за васъ. Щомъ обичате светиитѣ, тѣ сѫ отворена врата за васъ. Вие разсѫждавате така: „Обича ли ме той?“ Този въпросъ така, наполовина, се разрешава. Ако той ме обича, азъ съмъ отворена врата за него и той се ползува. Ако азъ го обичамъ, той е отворена врата за мене, азъ се ползувамъ. Ако и двамата се обичаме, тогава и двама сме отворени врати единъ за другъ, и двама се ползуваме. Ако ти обичашъ, ти се ползувашъ. Ако той обича, той се ползува. Вие може да разсѫждавате дали това е така. Опитътъ показва следното: като се завърти онзи ключъ на стената, веднага изгасватъ свѣщитѣ. Вие казвате: „Какъ ще позная, че азъ не обичамъ?“ Щомъ изгасватъ свѣщитѣ – не обичашъ. Щомъ свѣтятъ свѣщитѣ – обичашъ. Ако твоятъ умъ свѣтне – любовь има въ тебе. Ако твоето сърдце е топло – любовь има въ сърдцето ти. Ако тѣлото ти е здраво – любовь има въ тѣлото ти. Ако тѣлото ти не е здраво – малко любовь има въ тѣлото ти. Ако сърдцето ти не е топло – малко любовь има въ него. И ако умътъ ти не е свѣтълъ и не мислишъ – малко любовь има въ ума ти. Вие мислите, че безъ да мислите ще имате любовь въ ума си. Такъвъ законъ не сѫществува.

Всички приказватъ все за новото учение. Новото учение е следното: да обичашъ съ ума си, да обичашъ съ сърдцето си и да обичашъ съ тѣлото си. Какво значи да обичашъ съ тѣлото си? Дави се една мравка. Ти я хващашъ и я изваждашъ. Това е обичь съ тѣлото. Дойде нѣкой гладенъ човѣкъ въ кѫщи. Дойде една мравка. Ти ѝ дадешъ да се наяде. Това е обичь съ сърдцето ти. И изпраща(шъ) тази мравка, та каквото ѝ дадешъ – никой да не го знае. Това е обичь съ ума ти. Като приемемъ на гости една мравка въ кѫщи, като ѝ дадешъ да яде и я изпратишъ така, че никой да не може да ѝ вземе това, което си ѝ далъ, това значи да имашъ любовь съ тѣлото, сърдцето и ума си. Така разбирамъ конкретно любовьта. Падне на нѣкой човѣкъ кърпата и ти му я подадешъ. Това е любовь съ тѣлото. Дадешъ му да яде – това е любовь съ сърдцето. Дадешъ ме една книга – това е любовь съ ума. Тази любовь може да е микроскопическа, но тя е силна, мощна. Като посадишъ семената на това грозде, следъ 4–5 години ще има не едно зрънце, а съ цѣли паници за всѣки единъ отъ васъ, съ по хиляди зрънца. Най-първо трѣбва да се освободите от старитѣ възгледи. Ти казвашъ: „Хората разсѫждаватъ така: човѣкъ се ражда, остарява и умира“. Този възгледъ го оставете настрана. Ако си роденъ по човѣшки, ще остарѣешъ по човѣшки и ще умрешъ по човѣшки. Ако си роденъ по Бога, ще живѣешъ по Бога и ще отидешъ въ другия свѣтъ, при Бога, нѣма да умрешъ. Че сте родени по човѣшки, азъ тамъ не споря. Сега казвамъ: Както сте родени по човѣшки, трѣбва да се родите и по Бога. И както сте живѣли по човѣшки, така трѣбва да живѣете и по Божественому. И както сте умирали по човѣшки, така и трѣбва да отидете въ другия свѣтъ по Божественому. Кой отъ васъ би билъ радостенъ, че ще отиде въ другия свѣтъ. Ще му мръдне сърдцето, ще забие сърдцето му, понеже онзи свѣтъ не го знаете кѫде е. Вий казвате: „Кѫде е той?“ Той е тукъ и не е тукъ. Въ главата е и не е въ главата. Въ сърдцето е и не е въ сърдцето. Въ тѣлото е и не е въ тѣлото. При радостьта казватъ, че нѣкой е въ небето. Въ кое небе е? Небето е мѣсто на абсолютна свѣтлина, на абсолютна топлина, на абсолютна сила и на абсолютенъ животъ. За мене небето е следното: всички онѣзи Велики Божествени блага, които постоянно се изпращатъ на земята, идатъ отъ тамъ. Небето е никѫде и навсѣкѫде. Като казвамъ „никѫде“, разбирамъ, че не може да го локализирашъ на никое мѣсто. Навсѣкѫде е то. И нѣкой пѫть, като минавате презъ това мѣсто, става ви радостно. Да ви обясня какъ ставате радостни. Представете си, че вие сте осѫдени на обесване. Присѫдата ви ще влѣзе въ изпълнение. Искатъ да ви екзекутиратъ на вѫже. Вие сте обезсърдчени. И всички хора наоколо гледатъ какъ ще ви обесятъ, интересуватъ се. Вие вървите и погледнете, и виждате, че нѣма нито единъ любѣщъ наоколо. Всички казватъ: „Нека разбере“. Идва единъ човѣкъ и казва: „Този човѣкъ заслужава да живѣе.Той е чистъ и свѣтъ човѣкъ“. Лицата на хората се смѣятъ. Кое е по-хубаво: да отиваме на вѫжето съ присѫда или да се връщаме отъ вѫжето? Да отиваме въ смъртьта или да се връщаме отъ смъртьта? – Да се връщаме. Нѣма защо да умира човѣкъ постоянно, а само веднажъ. И отъ тамъ насетне да отиде при Бога и да живѣе. Има доста пророци. Казватъ: „Така му говорилъ Духътъ“. Ти казвашъ: „Азъ вѣрвамъ“. Колцина отъ васъ, които сте събрани тукъ, ако дойде нѣкой и каже: „Мене Духътъ ми каза това и това да направишъ“, колцина сте готови да го направите. Азъ не казвамъ, че нѣма да го направите. Ще го направите. Но все ще дойде нѣкакво колебание. Азъ ще го попитамъ: „Ти това нѣщо правилъ ли си го?“ Той ми носи грозде. Питамъ го: „Това грозде ти вкусилъ ли си го?“ Той казва: „Не съмъ го вкусилъ“. Казвам му: „Защо ми носишъ нѣщо, което не си вкусилъ?“ Казва ми нѣкой: „Отлично грозде е това“. Питамъ го: „Ялъ ли си го?“ Това, което продаваме на хората, трѣбва да сме го опитали. Всѣко нѣщо, което пожелаваме на другъ човѣкъ, трѣбва да съмъ го опиталъ.

Представете си, че всички сте станали пророци и започвате да се изреждате. Всѣки день идватъ и ти казватъ: „Господь каза така да направишъ“. Имате ли време вие да изпълните заповѣдьта 100 заповѣди? Мислите ли тогава, че тия сто пророци сѫ прави? Тѣ не сѫ разбрали Божията воля. Тѣзи сто пророци сѫ за сто дена, а пъкъ тѣ сѫ дошли всички при васъ, искатъ да направите всичко, което тѣ казватъ? Тѣ сѫ тщеславни, тѣ не сѫ избрали своето време. И когато се намиратъ много мисли въ човѣшкия умъ, много пророци, ще имъ кажешъ: „По единъ пророкъ на день“. Азъ ето какъ бихъ постѫпилъ съ тѣзи пророци. Като дойде, най-първо ще го нахраня, ще го оставя да постои единъ день въ кѫщи и тогава ще говори за мисията, съ която Господь го пратилъ. Ако единъ пророкъ дойде и яде отъ моето ядене – не го слушай. Най-първо той ще яде отъ хлѣба, отъ гроздето и ще пие отъ виното. И ако е добъръ пророкъ, виното ми ще бѫде сладко за него. А ако не е добъръ пророкъ, виното ми за него ще бѫде опивателно. Щомъ каже, че виното ми не е хубаво, азъ зная какъвъ пророкъ е той. Ако каже, че е много хубаво виното, пакъ зная какъвъ пророкъ е.

При мене често сѫ идвали да ми разправятъ за онзи свѣтъ. Азъ се чудя на ума имъ. Казва ми нѣкой: „Снощи сънувахъ онзи свѣтъ“. Казвамъ му: „Ти си го сънувалъ, а пъкъ азъ живѣя тамъ и зная законитѣ много по-добре. Ти виждашъ само голѣмитѣ грѣхове на хората, а пъкъ азъ виждамъ и най-малкитѣ нарушения, които ти следъ 1000 години ще видишъ. И най-малкитѣ им добродетели, които ти следъ 1000 години ще видишъ, азъ ги виждамъ сега“. Той ми казва: „Ти трѣбва да се разкаешъ“. Казвамъ му: „Азъ разкаянието си направихъ преди хиляда години. Ти си закъснѣлъ. Кѫде беше досега? Много назадъ си останалъ“. Казано е: „Изпитвайте духоветѣ отъ Бога ли сѫ?“ Ако тѣ идатъ презъ вратата на любовьта, мѫдростьта и истината – слушайте ги. А онзи, който не е миналъ презъ вратата на любовьта, мѫдростьта и истината, вие го нагостете и вие му станете пророкъ. Тогава ще кажете на пророка: „Азъ имамъ заповѣдь отъ Господа да ти кажа това и това“. Знаете ли колко работи ще му кажете? Ще му кажете: „Ти жененъ ли си?“ Той ще каже: „Жененъ съмъ“. „Деца имашъ ли?“ – „Имамъ“. „Жена имашъ ли?“ – „Имамъ“. „Ти съ жена си не живѣешъ добре. Ти си я билъ досега сто пѫти. Богъ не одобрява това. Тя е негова дъщеря. Ти пръвъ пѫть я би, защото не ти сготви добре яденето. Втори пѫть я би, защото не очистила добре обущата ти. Трети пѫть я би, защото ризата ти не била опрана. Ти си пророкъ, който идешъ сега и който си билъ жена си за ядене, за обуща и за риза“.

Сега на въпроса. Нека да бѫдемъ конкретни. Не отлагайте нѣщата. Вие отлагате. За въ бѫдеще, за утре, за другъ день. Никога те отлагай нито за минута, нито за секунда. Въ момента решавайте въпроса. Щомъ дойде една мисъль въ тебе въ момента – приеми я или я отхвърли. Ти казвашъ: „Ще помисля“. Ти като мислишъ, мислишъ, че ще разберешъ. Въ момента ти можешъ да знаешъ дали тази мисъль е правилна или не. Ти предполагашъ, че като мислишъ дълго време, ще разберешъ дали е хубава или не.

Това грозде хубаво ли е или не? Азъ чувствувамъ, че вие си казвате така: „Много е хубаво. Да го вкусимъ“. И на всинца ви се харесва. Азъ не виждамъ нито единъ, на когото да не се харесва. Всѣки гледа само да му се падне нѣкое по-голѣмо зърно. Отлична идея е тая. Ще вземете най-хубавото зрънце, отъ жълтитѣ. На всинца ще ви дадемъ отъ жълтото. Нѣма да лишимъ никого.

Има старчески мисли. Човѣкъ мисли, че е остарѣлъ и не знае въ какво седи остарѣването. Остарѣлиятъ човѣкъ почва да го мързи. Той казва: „Остарѣхъ малко“. И ходи кекаво. Единъ човѣкъ на новото учение трѣбва да бѫде свежъ, бодъръ. Като дойде Господь, ще станешъ като малко дете и нѣма да му кажешъ: „Господи, иди вземи това, че ме болятъ краката и рѫцетѣ“. Краката ти и рѫцетѣ ти ще бѫдатъ пъргави като на единъ подмладенъ, като на малко дете.

Всички хора иматъ добри желания. Да имъ дамъ единъ начинъ за дишане. При вдишване, като поемашъ въздуха, мислено ще кажешъ: „Животъ, сила, здраве“. Следъ това ще задържишъ дишането и мислено пакъ ще кажешъ сѫщитѣ думи. И при издишване – сѫщо. При вдишване тѣзи три думи ще ги повторишъ три пѫти, при задържане – три пѫти и при издишване – три пѫти. Умътъ трѣбва да е концентриранъ въ време на дишане конкретно върху нѣкои думи. Думитѣ сѫ предметно учение. Ако ти мислишъ, безъ да имашъ нѣкой образъ, мисъльта ти не е силна. Азъ бихъ ви далъ и други нѣкои начини. Тѣзи сѫ най-елементарни. Има и други начини за дишане. На всинца, ако ви дамъ труднитѣ, вие ще се обленѣвате. Сутринь, като станешъ, ще почнешъ и ще кажешъ: „Отъ де се намѣри този начинъ“. Азъ ви давамъ най-елементарния: животъ, сила, здраве. Всичко – 6 слога. Човѣкъ е създаденъ въ 6 дена. Та казвамъ: По този начинъ ще се освежи мисъльта ми. По законътъ на вѣрата вие не сте мислили. По законътъ на вѣрата разбирамъ, ако не туримъ никакво съмнение въ себе си. Като дойде единъ човѣкъ – ще му вѣрвате 101%. Менъ никой не може да ме излъже по единствената причина, че предъ мене има едно сито, Божественото сито. И когато той ми каже нѣщо, всички негови заблуждения, като дойдатъ до ситото, не могатъ да минатъ презъ него. Презъ ситото ще минатъ само Божественитѣ нѣща, а за ситото ще остане само това, което не е Божествено. Вие се боите да не ви излъже нѣкой. Никой не може да ви излъже. Какво ще ме излъже нѣкой въ любовьта? Като му премѣря любовьта – тя остава за ситото. Той има 37 градуса температура. Че при 37 градуса сърдцето гори ли? Дървата не горятъ при 37 градуса, а пъкъ сърдцето ли ще гори? Сърдцето се измѣрва не по вашитѣ градуси, а има топлина на живота, която образува нѣколко милиона градуса. Даже не на нѣколко милиона, а 250 000 000 градуса. Тя е духовна топлина. Тая топлина не гори. Да ви обясня това, то е проста работа. При 2000 волта електричество, човѣкъ умира. А пъкъ при 50000 волта, човѣкъ не умира. Ученитѣ го обясняватъ така: при 2000 волта частицитѣ на електричеството сѫ толкова едри, че като минаватъ презъ поритѣ, раздиратъ организма и човѣкъ умира. А пъкъ при 50000 волта частицитѣ сѫ толкова ситни, че като минаватъ презъ поритѣ, не разкѫсватъ тѣлото, но го пречистватъ. 250 000 000 градуса – това е нѣщо неразбрано. Тѣзи трептения сѫ толкова бързи, че образуватъ тази голѣма топлина. Като казвамъ, че се повишава топлината, подразбирамъ онѣзи, най-хубавитѣ трептения, които духовния свѣтъ съдържа въ себе си. А пъкъ тѣзи 37 градуса, тѣ сѫ обикновена работа. При тѣхъ могатъ да дойдатъ обикновенитѣ страдания. И ако тѣзи 37 градуса се покачатъ на 41 – човѣкъ умира. Не че умира, но се задушава. Тогава се прекѫсва онзи Божественъ токъ, ритъма на сърдцето и дишането. Всички сѫщества дишатъ по единъ Божественъ начинъ. Ако ти не престѫпвашъ Божия законъ, то дишането ще става естествено. Но щомъ ти престѫпвашъ Божия законъ, ти излизашъ от общото течение и тогава дишането ти не е правилно. Онзи, който диша бързо, ще се престуди. Като дишате бързо, ще приемете студения въздухъ изведнажъ и ще изстудишъ дробоветѣ си. Като приемешъ въздуха, ще седишъ така дълго време и ще правишъ на 20 вдишки, по 5 вдишки въ една минута. Ако дойдешъ до 2 вдишки въ минута, ще се затоплятъ гърдитѣ ти. И тѣзи, които умиратъ отъ туберкулоза, умиратъ отъ изстудяване на гърдитѣ. Хората отъ студъ умиратъ. Като приемешъ въздуха, ще го държишъ дълго време. Ти ще кажешъ: „Ще се пукна“. Нѣма да се пукне нищо. И когато се разгнѣвишъ, не бързай да кажешъ нѣщо, но поеми въздухъ и задръжъ този въздухъ. Вижъ колко време ще го задържишъ. Кой отъ васъ, който е казалъ отрицателни нѣща, е успѣлъ? Нѣкой влѣзълъ нѣкѫде да си бере круши. Той има право да си откѫсне 2–3 круши и да ги тури въ стомаха си. Но щомъ си напълни джобоветѣ, тамъ е престѫплението, тамъ нѣма никой право. Отивамъ при него и му казвамъ: „Да ви дамъ отъ моитѣ, тѣ сѫ още по-хубави“. Азъ му кажа: „Кой ти е далъ това право?“ Този човѣкъ вижда, знае го какво ще му го кажа. Даже нѣкой отива съ кошница. Ако кошницата е отъ половинъ килограмъ, то разбирамъ. Но, ако е отъ 10 кила? Ако отидатъ десеть сестри съ кошници отъ по 10 кила, какво ще стане?

Като отида при дървото, ще се помоля и ще откѫсна отъ дървото плодъ. Ако отидешъ така при дървото, давамъ ти право. Всички имате право да отидете при дървото, но ще се помолите, ще прочетете „Отче нашъ“ три пѫти и тогава ще си откѫснете плодъ. А пъкъ вие отивате и кѫсате плодъ, безъ да четете „Отче нашъ“. Погрѣшката е тамъ. Прочети три пѫти „Отче нашъ“ и тогава откѫсни. И тогава ще се благослови плода. Ако берете както си знаете, плодътъ се огрѣшава, огрѣшава се дървото и идущата година това дърво не ражда, защото сте взели безъ позволение. А пъкъ като отидете и прочетете „Отче нашъ“ – всички имате право. Това е братско. И цѣлата земя е братска, но ако четете „Отче нашъ“. Ядемъ ли – всичко да става съ „Отче нашъ“. И азъ, като отида, и азъ чета „Отче нашъ“ три пѫти. Казвамъ на Господа: „Това дърво Ти го благослови, Ти му даде този животъ, благодаря за този плодъ“.

Сега искамъ да ви коригирамъ: Никой нѣма да ви сѫди. Три пѫти ще прочетешъ „Отче нашъ“ и ще откѫснешъ плодъ. Тази молитва я знаете. Ако ви кажа три пѫти „Добрата молитва“, много е дълга. Трѣбва да избѣгнемъ отъ единъ (такъвъ) престоренъ животъ. Престорениятъ животъ не носи здраве, не носи (нито) една здрава мисъль, не носи здрави чувства. Нѣкой пѫть те е страхъ. Въ едно тъмно мѣсто никой не вижда погрѣшкитѣ си. Но при една свѣтлина – погрѣшкитѣ се виждатъ. Погрѣшкитѣ на мнозина трѣбва да се изправятъ.

У всинца трѣбва да се зароди чувство на щедрость. Нѣкои отъ васъ не сте много щедри, правите го по законъ. Щедростьта е едно Божествено чувство. /Учительтъ посочи този центъръ на главата на единъ братъ/. На мнозина отъ васъ центърътъ на вѣрата е силенъ, а на нѣкои е слабъ. Има свѣтъ на духове, които се занимаватъ само съ вѣрата, развиватъ тази енергия и я изпращатъ на земята. А други развиватъ енергията на надеждата. Надеждата е особена енергия. Тя е само за днесъ – от изгрѣва на слънцето до залѣза, а пъкъ вѣрата е за вѣрни (вѣчни) времена. За много години, за вѣкове. А пъкъ когато говоримъ за любовьта, подразбирамъ едно чувство, което обхваща цѣла вѣчность.

Вие питате нѣкой пѫть, дали нѣкой ви обича или не? Този човѣкъ, който ви обича, само като помисли за васъ, (на) васъ ви става приятно и въ кожата си не можете да се съберете отъ радость. Той и на онзи край на свѣта да е, като изпрати своята любовь, тя навсѣкѫде прониква. Стига само единъ да ви обича на свѣта, то вие бихте станали гении. Но съвременнитѣ хора не се обичатъ. Нѣкой казватъ: „Азъ го обичахъ едно време, но сега вече не“. Има нѣщо въ свѣта много опърничаво. Никога не правете разлика. Гледайте на себе си така, както Богъ ви е създалъ, не се сравнявайте. Напримѣръ: нѣкой човѣкъ се е оцапалъ. Ако видите единъ човѣкъ оцапанъ, вие още нѣмате истинско понятие за неговата постѫпка. Това ни най-малко не показва, че въ него нѣма нѣщо ценно. Той, като си хвърли тази дреха и облѣче нѣщо друго, той пакъ е чистъ. Нѣкой пѫть човѣшкиятъ умъ, сърдце и тѣло могатъ да се оцапатъ. Но не се самозаблуждавайте отъ привидностьта. А пъкъ нѣкой може да се намаже външно чисто, но не е чистъ. Азъ съмъ за косметиката, но хубавата миризма да иде отъ сърдцето, отъ ума, отъ тѣлото. А пъкъ и външно да е – не е лошо. Да се поръсишъ съ розова вода или съ помада – що не. Нѣкой казва: „Не обичамъ да се мажа“. Ако тази помада запушва поритѣ на лицето – не е хубава. Нѣкой пѫть препорѫчвамъ да намажешъ лицето си съ зехтинъ и ще стане по-свежо. Съ хубавъ зехтинъ си намазвай челото, устата, лицето – и мѫже, и жени. Външниятъ въздухъ отнема онѣзи мазнини, които имаме и ние страдаме отъ една сухота. Нѣкой пѫть пипашъ рѫцетѣ си и виждашъ, че тѣ сѫ сухи. Нѣкой пѫть сѫ много влажни. Влажни(тѣ) рѫце не сѫ много хубави. И сухитѣ не сѫ хубави. Като почнатъ да ти ставатъ рѫцетѣ сухи – то е вече старъ, нѣма никаква влага въ твоитѣ чувства, мисли и тѣло. Значи сърдцето ти е пресъхнало и ходишъ да се мѣсишъ въ работитѣ на хората, че този обичалъ, че онзи обичалъ. Че хубаво е да се обичатъ. Азъ бихъ желалъ да се поучите отъ любовьта на хората. Идете и се учете. Азъ съмъ толкова внимателенъ. Когато нѣкой обича нѣкого, азъ наблюдавамъ следното: ще дойде и ще му остави ядене. Трепери. Ще му донесе отнѣкѫде нѣкоя ябълка, нѣкое цвѣте, нѣкои хубави круши. Внимателенъ е. И така го прави, че ти е приятно. А пъкъ нѣкой, който не ви обича, не прави така. Отъ всинца ви бихъ желалъ да правите така. Нѣкои хора много отблъскватъ. Тѣ образуватъ едно състояние, че не искамъ да го видя. А пъкъ зная, че той не е виновенъ. Вие всички страдате отъ това. Азъ съмъ забелѣзалъ нѣкои отъ старитѣ сестри, че сърдцето имъ е сухо и тѣ казватъ: „Закѫсахме. Какво трѣбва да се прави?“ – Дълго време трѣбва да го мажешъ съ масло. Нѣкоя отъ старитѣ сестри, хване ме за рѫка, държи я и казва: „Остарѣхъ“. Тя си казва: „Ако бѣхъ млада, щѣше да обърнешъ внимание“. Казвамъ ѝ: „Ти си млада, както едно време. Хвърли тѣзи стари чувства и се облѣчи съ новитѣ дрехи на Божията любовь. Всѣка сутринь да мислишъ, че си на 33 години. Нито една година да не отивашъ по-нагоре. Като те питатъ, кажи, че си на 33 години. А пъкъ 33-тата година е дълга. Тя е хиляди години. Когато те питатъ, кажи, че си на 33 години“.

Сега ще минете покрай мене да си вземете по едно зрънце. Ще си вземете най-хубавото зрънце, което си харесате. Единъ по единъ ще минавате и ако не стигне, ще дамъ още. Понеже времето е напреднало – ще бѫда кратъкъ и следующия пѫть ще продължимъ. Искамъ вече опитвания на нѣщата. Азъ съмъ решилъ да ви подмладя малко. А пъкъ онзи, който не иска да се подмлади, ще го намажемъ съ масло. Нѣма да остане нито единъ, когото да не намажемъ. И като вървите – да се отличавате съ младостьта на ума, сърдцето и тѣлото, та да кажатъ: „Ето хората на новото учение – безсмъртни“. А не да ходите така: /Учительтъ ходи криво, наведенъ неправилно/.

Сега нека направимъ едно упражнение. /Всички станаха прави и повториха съ Учителя следното упражнение/: Дветѣ рѫце предъ гърдитѣ, на известно разстояние предъ гърдитѣ. Дѣсната рѫка предъ лѣвата съ длани хоризонтално. Дѣсната рѫка върху лѣвата. Пръститѣ успоредно на гърдитѣ. Това е изходното положение. Следъ това дѣсната рѫка се движи надѣсно, като се влачи върху лѣвата, додето пръститѣ на дветѣ рѫце останатъ допрѣни съ върховетѣ си. Презъ това време се изговаря думата „животъ“. Следъ това лѣвата рѫка се движи надѣсно, като се влачи върху дѣсната и си остава върху нея. Презъ това време се изговаря думата „сила“. Следъ това лѣвата рѫка се движи влѣво, като се влачи върху дѣсната, додето пръститѣ на дветѣ рѫце оставатъ допрѣни съ върховетѣ си. Презъ това време се изговаря думата „здраве“. Следъ това пакъ дѣсната се влачи върху лѣвата и застава надъ нея. Презъ това време се изговаря думата „животъ“ и т.н. Това продължава нѣколко пѫти.

Винаги при изговаряне на думата „животъ“ има вдишване. При изговаряне на думата „сила“ има задържане на въздуха. А при изговаряне на думата „здраве“ има издишване. Тъй че това упражнение съ рѫцетѣ се придружава съ изговаряне на тѣзи три думи и съ вдишки.

/Всѣки мина покрай катедрата, за да си вземе по едно зрънце/.

Отче нашъ.

ХХ година

2. Лекция на Общия Окултенъ класъ

2 октомврий 1940 год., Срѣда, 5ч.с.–6.15 ч.с.

Небето прошарено. Времето тихо и топло.

Изгрѣвъ.

Link to comment
Share on other sites

От книгата, "Всеки ден по една добра мисъл". Общ окултен клас. Година XX (1940–1941). Том I.

Първо издание. София, Издателство „Урания“, 1997

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

БОЖЕСТВЕНИТЕ ВРАТА

Добрата молитва. Венир-Бенир.

 

На катедрата пред Учителя – чиния с бяло, едро грозде.

Може да запита някой: откъде е дошло това грозде? Това (е) една особена материя, от която е събрана. Някой път ядем гроздето без да мислим. След като изядем гроздето, чувстваме някой път само вкусът му, без да се ползваме от неговите сили. Има неща, на които трябва да се обръща внимание. Човек трябва да обръща внимание на тялото си, на сърцето си и на ума си. Не в обикновения смисъл да се обръща внимание. Знаете ли на какво прилича свободното разбиране на нещата? Представете си, че ви сложат на трапезата много хубаво ядене и турят трима души с ножове да седят над главата ти отгоре. И след като се наядеш, да си почука(т) с ножовете си. Как ще ядеш? Това ядене, колкото и да бъде красиво, как ще го ядеш като гледаш ножовете? Най-хубавото ядене е като си сам в стаята да ядеш такова грозде. Сега от това грозде ще вземете всеки по едно зърно и ще запазите семенцата, които са вътре. Сега искате да знаете защо. Няма какво да ви се обяснява. Когато слънцето изгрява, трябва ли да ни обяснят защо изгрява? Когато слънцето залязва, трябва ли да ни обяснят защо залязва? Много пъти правим работи, които не трябва да ни се обясняват. Някой път вие си създавате такива мисли, които са безпредметни. Например: искате да знаете колко сте се повдигнали, колко сте станали добри, учени, възрастни. Най-първо, като дете на една година, ви интересуват едни неща. Други неща ви интересуват на две години, три години, четири години. На 45-ата година казват, че човек ставал по-умен. Човек продължава да промишлява своя интерес и на 65-ата година, 75-ата, 85-ата, 95-ата, 100-тната. За стогодишната възраст турците казват юз-дюз – значи: равна е там земята. Питам: като се движиш по едно равно поле какво ще се ползваш? Това поле няма никаква растителност. От гдето минаваш има прах.

Има някои неща, от които човек трябва да се освободи. Вие казвате: Господ да ни освободи. Господ всяка сутрин ви освобождава и всяка сутрин, след като ни освободи, ние пак се заробваме. Ти имаш едно зрънце грозде. Ще го вземеш и ще го пазиш за спомен. Но то ще се развали. Кое е по-хубаво: да запазиш или да го запазиш вътре в себе си? Най-запазеното място е вътре: изяж го, нищо повече. Може да попитате: къде ще отиде гроздето? Не питай къде ще отиде. Когато ви откъснат като гроздето от земята къде ще отидете? Ще се качите на някоя катедра за предметно учение. Сега искам да ви наведа на някоя практическа мисъл. Много пъти съм говорил, но някои неща ни засягат. Някои мисли засягат нашите лични чувства. Човек, като влезе в религиозния живот, трябва да бъде много внимателен. Както се събирате близо, не трябва да бъдете един до друг. Хората обикновено трябва да бъдат далеч един от друг. Когато седнат един до друг то има влияния, които се преплитат. Не можеш да се избавиш от това. И на улицата като си, тези влияния проникват през дрехите ти, през мозъка ти, навсякъде. И се върнеш вкъщи, и някой път не си разположен, а някой път – разположен. Сега не искам да говоря за отрицателните неща. Отрицателното е сянка на нещата. Хубавото, красивото в света, е господар. И човек по естество е повече добър, отколкото лош. Но понеже не проявява своето добро то злото, което има в него, макар и да е малко, но понеже го проявява, то се вижда, като че е по-голямо.

Представете си, че на всеки един от вас бих дал по 100 английски лири в злато. Въобразете си сега това, което в реалност не може да бъде. Сто лири колко правят? Те тежат да кажем по 5 грама. Колко струват? Сега да допуснем, че имате грозде, но да допуснем, че ръката ви е толкова слаба, че не може да вземе нито един грозд. И после, като го вземете и го турите в устата си, не можете да го сдъвчете и глътнете.

Че вие ако не можете да разберете една основна мисъл къде е напредъкът? Толкова години се говори за вярата. Казва се: „Да имате вяра“. Какво нещо е вяра? Какво нещо е надеждата, милосърдието, любовта към Бога? Всички за любовта говорите. Любовта е нещо конкретно. Тя е степени на даване и степени на вземане. Могат да ви дадат от любовта една стотинка, две стотинки, три стотинки. Можеш да дадеш една стотинка от любовта, две стотинки, три стотинки, милиони. И някой път, ако дадеш повече от любовта си, има друга опасност. Майките често прехранват децата си от любов. И тези деца се разболяват. И в духовния живот има една опасност. Като говорим за любов към Бога тя може да стане механична и си изгубва смисъла, и не се разбира любовта.

Когато говорим за любовта, тя винаги трябва да бъде нова. И като слушаш за любовта, да казваш: никога не съм го слушал това. Щом едно нещо се повтаря, то не е любов. Щом се повтаря: аз ви обичам, аз ви обичам – това не е любов. Любов е това, за което не се говори така. „Аз ви обичам, аз ви обичам“ – това не е любов. Ако аз ви напиша най-хубавото писмо, де е любовта? Зависи какви са моите подбуждения. Виждам, че във вас личните чувства са развити. Обичате да говорят хората за вас. Някой намаже личните ви чувства, спомене някой хубави неща, които има баща ви, майка ви, спомене какво сте направили вие, и на вас ви стане приятно.

Казвам: напиши някому едно писмо такова, каквото би написал на себе си. Пожелай му едно добро, както би пожелал на себе си. Представете си, че сте внимателни повече към единия си крак, отколкото към другия. Какво би станало тогава? Например: всяка вечер миете десния крак повече, отколкото левия. Какво ще стане? Направете един опит да миете само едната страна на лицето си, а пък другата оставете немита. Какво ще стане? Това са ред разсъждения.

Някой път ние мислим за себе си повече, отколкото трябва. А пък някой път ние не мислим за себе си и толкова, колкото трябва. Сега, ако някой ви е поверил известна картина, например някой велик художник ви е подарил една картина и вие сте я оставили, и мухите са кацнали отгоре й, какво ще стане? Мухите са рисували по очите, по ръцете, по носа, по челото на картината. И те са турили своето рисуване. И ако този художник дойде и погледне картината ти, какво ще каже? Той я е рисувал няколко години и ви я е дал от любов. Какво ще му стане като види, че мухите са рисували върху картината? Ще го бодне нещо на сърцето. Представете си, че Бог ви е дал един отличен ум, който никой не може да ви даде, дал ви е едно отлично сърце, което никой не може да ви даде и едно тяло, което никой не може да ви даде. И ако вие сте оцапали тялото си, ума си и сърцето си, то като мине Бог – само ще погледне. Какво показва това? Че не цените вие онова, което Бог ви е дал. И питате: като умра аз, къде ще отида? Щом не си държал тялото си чисто, ще отидеш при нечистите. Щом не си държал сърцето и ума си чисти – ще отидеш при нечистите. Ако си държиш ума, сърцето си и тялото си чисти, ще отидеш при чистите. Ако не сте мислили за никого добре, къде ще отидете като умрете? Някой път мислите само за вашите приятели, за вашите роднини, за баща си, за майка си добре. Хубаво, вие ги обичате, а за другите хора не сте мислили добре. Като умрете къде ще отидете? Като умрете вие ще се държите за майка си и баща си на земята. На онзи свят, горе, не можете да отидете. Нямате там никакъв познат, който да ви привлече. Вратите навсякъде ви са затворени. Всеки един човек, когото обичате, е една отворена Божествена врата за вас, за възможностите на вашето развитие. Защо трябва да обичате? Колкото повече хора обичаш, толкова повече врати ще имаш, толкоз повече врати ще имаш за Божието благословение. Практически така седи въпросът – ти казваш: този ме обича. Като те обича, той много добре изпълнява своята длъжност. Ако той те обича, вие сте вече за него една отворена врата. А пък ако той ви обича, той е една отворена врата за вас. Ако обичате Бога, Той е една отворена врата за вас. Ако обичате ангелите, те са отворени врати за вас. Аз говоря за любовта, а не (за) поклонението. Христос казва: „Аз съм вратата“. Щом обичате Христа, Той е отворена врата за вас. Щом обичате светиите, те са отворена врата за вас. Вие разсъждавате така: „Обича ли ме той?“ Този въпрос така наполовина се разрешава. Ако той ме обича, аз съм отворена врата за него и той се ползва. Ако аз го обичам, той е отворена врата за мене, аз се ползвам. Ако и двамата се обичаме, тогава и двама сме отворени врати един за друг, и двама се ползваме. Ако ти обичаш, ти се ползуваш. Ако той обича, той се ползва. Вие може да разсъждавате дали това е така. Опитът показва следното: като се завърти онзи ключ на стената, веднага изгасват свещите. Вие казвате: как ще позная, че аз не обичам? Щом изгасват свещите – не обичаш. Щом светят свещите – обичаш. Ако твоят ум светне – любов има в тебе. Ако твоето сърце е топло – любов има в сърцето ти. Ако тялото ти е здраво – любов има в тялото ти. Ако тялото ти не е здраво – малко любов има в тялото ти. Ако сърцето ти не е топло – малко любов има в него. И ако умът ти не е светъл и не мислиш – малко любов има в ума ти. Вие мислите, че без да мислите ще имате любов в ума си. Такъв закон не съществува.

Всички приказват все за новото учение. Новото учение е следното: да обичаш с ума си, да обичаш със сърцето си и да обичаш с тялото си. Какво значи да обичаш с тялото си? Дави се една мравка. Ти я хващаш и я изваждаш. Това е обич с тялото. Дойде някой гладен човек вкъщи. Дойде една мравка. Ти й дадеш да се наяде. Това е обич със сърцето ти. И изпраща(ш) тази мравка, та каквото й дадеш – никой да не го знае. Това е обич с ума ти. Като приемем на гости една мравка вкъщи, като й дадеш да яде и я изпратиш така, че никой да не може да й вземе това, което си й дал, това значи да имаш любов с тялото, сърцето и ума си. Така разбирам конкретно любовта. Падне на някой човек кърпата и ти му я подадеш. Това е любов с тялото. Дадеш му да яде – това е любов със сърцето. Дадеш му една книга – това е любов с ума. Тази любов може да е микроскопическа, но тя е силна, мощна. Като посадиш семената на това грозде, след 4-5 години ще има не едно зрънце, а с цели паници за всеки един от вас, с по хиляди зрънца. Най-първо трябва да се освободите от старите възгледи. Ти казваш: „Хората разсъждават така: човек се ражда, остарява и умира.“ Този възглед го оставете настрана. Ако си роден по човешки, ще остарееш по човешки и ще умреш по човешки. Ако си роден по Бога, ще живееш по Бога и ще отидеш в другия свят, при Бога, няма да умреш. Че сте родени по човешки аз там не споря. Сега казвам: както сте родени по човешки, трябва да се родите и по Бога. И както сте живели по човешки, така трябва да живеете и по Божественому. И както сте умирали по човешки, така и трябва да отидете в другия свят по Божественому. Кой от вас би бил радостен, че ще отиде в другия свят. Ще му мръдне сърцето, ще забие сърцето му, понеже онзи свят не го знаете къде е. Вие казвате: къде е той? Той е тук и не е тук. В главата е и не е в главата. В сърцето е и не е в сърцето. В тялото е и не е в тялото. При радостта казват, че някой е в небето. В кое небе е? Небето е място на абсолютна светлина, на абсолютна топлина, на абсолютна сила и на абсолютен живот. За мене небето е следното: всички онези велики Божествени блага, които постоянно се изпращат на земята, идат от там. Небето е никъде и навсякъде. Като казвам „никъде“ разбирам, че не може да го локализирате на никое място. Навсякъде е то. И някой път, като минавате през това място, става ви радостно. Да ви обясня как ставате радостни. Представете си, че вие сте осъдени на обесване. Присъдата ви ще влезе в изпълнение. Искат да ви екзекутират на въже. Вие сте обезсърчени. И всички хора наоколо гледат как ще ви обесят, интересуват се. Вие вървите и погледнете и виждате, че няма нито един любящ наоколо. Всички казват: „Нека разбере.“ Идва един човек и казва: „Този човек заслужава да живее. Той е чист и свят човек.“ Лицата на хората се сменят. Кое е по-хубаво: да отиваме на въжето с присъда или да се връщаме от въжето? Да отиваме в смъртта или да се връщаме от смъртта? – Да се връщаме. Няма защо да умира човек постоянно а само веднъж. И оттам насетне да отиде при Бога и да живее. Има доста пророци. Казват: така му говорил Духът. Ти казваш: „Аз вярвам.“ Колцина от вас, които сте събрани тук, ако дойде някой и каже: „Мене Духът ми каза това и това да направиш“, колцина сте готови да го направите. Аз не казвам, че няма да го направите. Ще го направите. Но все ще дойде някакво колебание. Аз ще го попитам: „Ти това нещо правил ли си го?“ Той ми носи грозде. Питам го: „Това грозде ти вкусил ли си го?“ Той казва: „Не съм го вкусил.“ Казвам му: „3ащо ми носиш нещо, което не си вкусил?“ Казва ми някой: „Отлично грозде е това.“. Питам го: „Ял ли си го?“ Това, което продаваме на хората, трябва да сме го опитали. Всяко нещо, което пожелаваме на друг човек, трябва да съм го опитал. Представете си, че всички сте станали пророци и започвате да се изреждате. Всеки ден идват и ти казват: „Господ каза така да направиш.“ Имате ли време вие да изпълните 100 заповеди? Мислите ли тогава, че тия сто пророци са прави? Те не са разбрали Божията воля. Тези сто пророци са за сто дни, а пък те са дошли всички при вас, искат да направите всичко, което те казват. Те са тщеславни, те не са избрали своето време. И когато се намират много мисли в човешкия ум, много пророци, ще им кажеш: „По един пророк на ден.“ Аз ето как бих постъпил с тези пророци. Като дойде, най-първо ще го нахраня, ще го оставя да постои един ден вкъщи и тогава ще говори за мисията, с която Господ го пратил. Ако един пророк дойде и яде от моето ядене – не го слушай. Най-първо той ще яде от хляба, от гроздето и ще пие от виното. И ако е добър пророк, виното ми ще бъде сладко за него. А ако не е добър пророк, виното ми за него ще бъде опивателно. Щом каже, че виното ми не е хубаво, аз зная какъв пророк е той. Ако каже, че е много хубаво виното, пак зная какъв пророк е.

При мене често са идвали да ми разправят за онзи свят.. Аз се чудя на ума им. Казва ми някой: „Снощи сънувах онзи свят.“ Казвам му: „Ти си го сънувал, а пък аз живея там и зная законите много по-добре. Ти виждаш само големите грехове на хората, а пък аз виждам и най-малките нарушения, които ти след 1000 години ще видиш. И най-малките им добродетели, които ти след 1000 години ще видиш, аз ги виждам сега.“ Той ми казва: „Ти трябва да се разкаеш.“ Казвам му: „Аз разкаянието си направих преди хиляда години. Ти си закъснял. Къде беше досега? Много назад си останал.“ Казано е: „Изпитвайте духовете от Бога ли са.“ Ако те идат през вратата на любовта, мъдростта и истината – слушайте ги. А онзи, който не е минал през вратата на любовта, мъдростта и истината, вие го нагостете и вие му станете пророк. Тогава ще кажете на пророка: „Аз имам заповед от Господа да ти кажа това и това.“ Знаете ли колко работи ще му кажете? Ще му кажете: „Ти женен ли си?“ Той ще каже: „Женен съм.“ „Деца имаш ли?“ – „Имам.“ „Жена имаш ли?" – „Имам.“ „Ти с жена си не живееш добре. Ти си я бил досега сто пъти. Бог не одобрява това. Тя е негова дъщеря. Ти пръв път я би, защото не ти сготви добре яденето. Втори път я би, защото не очистила добре обущата ти. Трети път я би, защото ризата ти не била опрана. Ти си пророк, който идеш сега и който си бил жена си за ядене, за обуща и за риза.“ Сега на въпроса. Нека да бъдем конкретни. Не отлагайте нещата. Вие отлагате. За в бъдеще, за утре, за друг ден. Никога не отлагай нито за минута, нито за секунда. В момента решавайте въпроса. Щом дойде една мисъл в тебе в момента – приеми я или я отхвърли. Ти казваш: „Ще помисля.“ Ти като мислиш, мислиш, че ще разбереш. В момента ти можеш да знаеш дали тази мисъл е правилна или не. Ти предполагаш, че като мислиш дълго време, ще разбереш дали е хубава или не.

Това грозде хубаво ли е или не? Аз чувствам, че вие си казвате така: „Много е хубаво. Да го вкусим.“ И на всинца ви се харесва. Аз не виждам нито един, на когото да не се харесва. Всеки гледа само да му се падне някое по-голямо зърно. Отлична идея е тая. Ще вземете най-хубавото зрънце, от жълтите. На всинца ще ви дадем от жълтото. Няма да лишим никого.

Има старчески мисли. Човек мисли, че е остарял и не знае в какво седи остаряването. Остарелият човек почва да го мързи. Той казва: „Остарях малко.“ И ходи кекаво*. Един човек на новото учение трябва да бъде свеж, бодър. Като дойде Господ ще станеш като малко дете и няма да му кажеш: Господи, иди вземи това, че ме болят краката и ръцете. Краката ти и ръцете ти ще бъдат пъргави като на един подмладен, като на малко дете.

Всички хора имат добри желания. Да им дам един начин за дишане. При вдишване, като поемаш въздуха, мислено ще кажеш: живот, сила, здраве.. След това ще задържиш дишането и мислено пак ще кажеш същите думи. И при издишване – също. При вдишване тези три думи ще ги повториш три пъти, при задържане – три пъти и при издишване – три пъти. Умът трябва да е концентриран във време на дишане конкретно върху някои думи. Думите са предметно учение. Ако ти мислиш, без да имаш някой образ, мисълта ти не е силна. Аз бих ви дал и други някои начини. Тези са най-елементарни. Има и други начини за дишане. На всинца ако ви дам трудните вие ще се обленявате. Сутрин като станеш, ще почнеш и ще кажеш: отде се намери този начин. Аз ви давам най-елементарния: живот, сила, здраве. Всичко – в слога*. Човек е създаден в 6 дни. Та казвам: по този начин ще се освежи мисълта ми. По закона на вярата вие не сте мислили. По закона на вярата разбирам, ако не турим никакво съмнение в себе си. Като дойде един човек – ще му вярвате 101 %. Мен никой не може да ме излъже по единствената причина, че пред мене има едно сито, Божественото сито. И когато той ми каже нещо, всички негови заблуждения като дойдат до ситото, не могат да минат през него. През ситото ще минат само Божествените неща, а за ситото ще остане само това, което не е Божествено. Вие се боите да не ви излъже някой. Никой не може да ви излъже. Какво ще ме излъже някой в любовта? Като му премеря любовта – тя остава за ситото. Той има 37 градуса температура. Че при 37 градуса сърцето гори ли? Дървата не горят при 37 градуса, а пък сърцето ли ще гори? Сърцето се измерва не по вашите градуси, а има топлина на живота, която образува няколко милиона градуса. Даже не на няколко милиона, а 250 000 000 градуса. Тя е духовна топлина. Тая топлина не гори. Да ви обясня това, то е проста работа. При 2000 волта електричество човек умира. А пък при 50000 волта човек не умира. Учените го обясняват така: при 2000 волта частиците на електричеството са толкова едри, че като минават през порите, раздират организма и човек умира. А пък при 50000 волта частиците са толкова ситни, че като минават през порите, не разкъсват тялото, но го пречистват. 250 000 000 градуса – това е нещо неразбрано. Тези трептения са толкова бързи, че образуват тази голяма топлина. Като казвам, че се повишава топлината, подразбирам онези, най-хубавите трептения, които духовният свят съдържа в себе си. А пък тези 37 градуса, те са обикновена работа. При тях могат да дойдат обикновените страдания. И ако тези 37 градуса се покачат на 41 – човек умира. Не че умира, но се задушава. Тогава се прекъсва онзи Божествен ток, ритъмът на сърцето и дишането. Всички същества дишат по един Божествен начин. Ако ти не пристъпваш Божия закон, то дишането ще става естествено. Но щом ти пристъпваш Божия закон, ти излизаш от общото течение и тогава дишането ти не е правилно. Онзи, който диша бързо, ще се простуди. Като дишате бързо, ще приемете студения въздух изведнъж и ще изстудите дробовете си. Като приемеш въздуха, ще седиш така дълго време и ще правиш не 20 вдишки, а 5 вдишки в една минута. Ако дойдеш до 2 вдишки в минута, ще се затоплят гърдите ти. И тези, които умират от туберкулоза, умират от изстудяване на гърдите. Хората от студ умират. Като приемеш въздуха, ще го държиш дълго време. Ти ще кажеш: ще се пукна. Няма да се пукне нищо. И когато се разгневиш, не бързай да кажеш нещо, но поеми въздух и задръж този въздух. Виж колко време ще го задържиш. Кой от вас, който е казал отрицателни неща, е успял? Някой влязъл някъде да си бере круши. Той има право да си откъсне 2-3 круши и да ги тури в стомаха си. Но щом си пълни джобовете, там е престъплението, там няма никой право. Отивам при него и му казвам: „Да ви дам от моите – те са още по-хубави.“ Ако му кажа: „Кой ти е дал това право?“ Този човек вижда, знае го какво ще му го кажа. Даже някой отива с кошница. Ако кошницата е от половин килограм, то разбирам. Но ако е от 10 кила? Ако отидат десет сестри с кошници от по 10 кила какво ще стане?

Като отида при дървото, ще се помоля и ще откъсна от дървото плод. Ако отидеш така при дървото, давам ти право. Всички имате право да отидете при дървото, но ще се помолите, ще прочетете „Отче наш“ три пъти и тогава ще си откъснете плод. А пък вие отивате и късате плод без да четете „Отче наш“. Погрешката е там. Прочети три пъти „Отче наш“ и тогава откъсни. И тогава ще се благослови плодът. Ако берете както си знаете, плодът се огрешава, огрешава се дървото и идущата година това дърво не ражда, защото сте взели без позволение. А пък като отидете и прочетете „Отче наш“ – всички имате право. Това е братско. И цялата земя е братска, но ако четете „Отче наш“. Ядем ли – всичко да става с „Отче наш“. И аз като отида, и аз чета „Отче наш“ три пъти. Казвам на Господа: „Това дърво Ти го благослови, Ти му даде този живот, благодаря за този плод.“

Сега искам да ви коригирам: никой няма да ви язди. Три пъти ще прочетеш „Отче наш“ и ще откъснеш плод. Тази молитва я знаете. Ако ви кажа три пъти „Добрата молитва“ – много е дълга. Трябва да избегнем от един (такъв) престорен живот. Престореният живот не носи здраве, не носи (нито) една здрава мисъл, не носи здрави чувства. Някой път те е страх. В едно тъмно място никой не вижда погрешките си. Но при една светлина – погрешките се виждат. Погрешките на мнозина трябва да се изправят.

У всинца трябва да се зароди чувство на щедрост. Някои от вас не сте много щедри, правите го по закон. Щедростта е едно Божествено чувство. (Учителя посочи този центьр на главата на един брат.) На мнозина от вас центърът на вярата е силен, а на някои е слаб. Има свят на духове, които се занимават само с вярата, развиват тази енергия и я изпращат на земята. А други развиват енергията на надеждата. Надеждата е особена енергия. Тя е само за днес – от изгрева на слънцето до залеза, а пък вярата е за верни (вечни) времена. За много години, за векове. А пък когато говорим за любовта, подразбирам едно чувство, което обхваща цяла вечност.

Вие питате някой път дали някой ви обича или не? Този човек, който ви обича, само като помисли за вас, (на) вас ви става приятно и в кожата си не можете да се съберете от радост. Той и на онзи край на света да е, като изпрати своята любов, тя навсякъде прониква. Стига само един да ви обича на света, то вие бихте станали гении. Но съвременните хора не се обичат. Някои казват: аз го обичах едно време, но сега вече не. Има нещо в света много опърничаво. Никога не правете разлика. Гледайте на себе си така, както Бог ви е създал, не се сравнявайте. Например: някой човек се е оцапал. Ако видите един човек оцапан, вие още нямате истинско понятие за неговата постъпка. Това ни най-малко не показва, че в него него няма ценно. Той, като си хвърли тази дреха и облече нещо друго, той пак е чист. Някой път човешкият ум, сърце и тяло могат да се оцапат. Но не се самозаблуждавайте от привидността. А пък някой може да се намаже външно чисто, но не е чист. Аз съм за козметиката, но хубавата миризма да иде от сърцето, от ума, от тялото. А пък и външно да е – не е лошо. Да се поръсиш с розова вода или с помада* – що не. Някой казва: не обичам да се мажа. Ако тази помада запушва порите на лицето – не е хубава. Някой път препоръчвам да намажеш лицето си със зехтин и ще стане по-свежо. С хубав зехтин си намазвайте челото, устата, лицето – и мъже, и жени. Външният въздух отнема онези мазнини, които имаме, и ние страдаме от една сухота. Някой път пипаш ръцете си и виждаш, че те са сухи. Някой път са много влажни. Влажни(те) ръце не са много хубави. И сухите не са хубави. Като почнат да ти стават ръцете сухи – ти вече си стар, няма никаква влага в твоите чувства, мисли и тяло. Значи сърцето ти е пресъхнало и ходиш да се месиш в работите на хората, че този обичал, че онзи обичал. Че хубаво е да се обичат. Аз бих желал да се поучите от любовта на хората. Идете и се учете. Аз съм толкова внимателен. Когато някой обича някого, аз наблюдавам следното: ще дойде и ще му остави ядене. Трепери. Ще му донесе отнякъде някоя ябълка, някое цвете, някои хубави круши. Внимателен е. И така го прави, че ти е приятно. А пък някой, който не ви обича, не прави така. От всинца ви бих желал да правите така. Някои хора много отблъскват. Те образуват едно състояние, че не искам да го видя. А пък зная, че той не е виновен. Вие всички страдате от това. Аз съм забелязал някои от старите сестри, че сърцето им е сухо и те казват: „Закъсахме. Какво трябва да се прави?“ – Дълго време трябва да го мажеш с масло. Някоя от старите сестри хване ме за ръка, държи я и казва: остарях. Тя си казва: ако бях млада, щеше да ми обърнеш внимание. Казвам й: „Ти си млада, както едно време. Хвърли тези стари чувства и се облечи с новите дрехи на Божията любов. Всяка сутрин да мислиш, че си на 33 години. Нито една година да не отиваш по-нагоре. Като те питат, кажи че си на 33 години. А пък 33-ата година е дълга. Тя е хиляди години. Когато те питат, кажи че си на 33 години.“

Сега ще минете покрай мене да си вземете по едно зрънце. Ще си вземете най-хубавото зрънце, което си харесате. Един по един ще минавате и ако не стигне, ще дам още. Понеже времето е напреднало – ще бъда кратък и следващия път ще продължим. Искам вече опитвания на нещата. Аз съм решил да ви подмладя малко. А пък онзи, който не иска да се подмлади, ще го намажем с масло. Няма да остане нито един, когото да не намажем. И като вървите – да се отличавате с младостта на ума, сърцето и тялото, та да кажат: ето хората на новото учение – безсмъртни. А не да ходите така ( Учителя ходи криво, наведен неправилно.)

Сега нека направим едно упражнение. (Всички станаха прави и повториха с Учителя следното упражнение): двете ръце пред гърдите на известно разстояние пред гърдите. Дясната ръка пред лявата с длани хоризонтално. Дясната ръка върху лявата. Пръстите успоредно на гърдите. Това е изходното положение. След това дясната ръка се движи надясно като се влачи върху лявата, додето пръстите на двете ръце останат допрени с върховете си. През това време се изговаря думата „живот“. След това лявата ръка се движи надясно, като се влачи върху дясната и си остава върху нея. През това време се изговаря думата „сила“. След това лявата ръка се движи вляво, като се влачи върху дясната, додето пръстите на двете ръце остават допрени с върховете си. През това време се изговаря думата „здраве“. След това пак дясната се влачи върху лявата и застава над нея. През това време се изговаря думата „живот“ и т.н. Това продължава няколко пъти.

Винаги при изговаряне на думата „живот“ има вдишване. При изговаряне на думата „сила“ има задържане на въздуха. А при изговаряне на думата „здраве“ има издишване. Тъй че това упражнение с ръцете се придружава с изговаряне на тези три думи и с вдишки.

(Всеки мина покрай катедрата за да си вземе по едно зрънце.)

 

Отче наш.

2 лекция на Общия Окултен клас.

 

2 октомври 1940 г., сряда, 5.00 – 6.15 ч. сутринта.

 

Небето прошарено. Времето тихо и топло.

 

Изгрев.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...