Jump to content

3_2_1. Движения


Recommended Posts

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА, ПОГЛЕДА, ЯДЕНЕТО, СЪНЯ

 

Движения

За да тренирате тялото си, добре е да носите вода с две стомни, като започнете от един килограм и свършите с десет – постепенно да увеличавате големината на стомните. Добре е мястото, отдето ще носите вода, да е наклонно, да има качване и слизане. Направете следното упражнение за десет дена: първия ден ще донесете един път вода, втория ден – два пъти, третия – три пъти, и т.н. Като минете десетия ден, ще си починете. През десетте дни стомните ще бъдат едни и същи, няма да увеличавате големината им. Искате ли да увеличавате големината им, ще правите други упражнения. Като носите вода, вие развивате дихателната система и подобрявате кръвообращението си. Изобщо тялото на човека е израз на неговата интелигентност. Ние казваме, че човек е здрав, когато тялото му се подчинява на неговата разумна воля. Това не значи, че човек трябва да мисли изключително за тялото си, да го направи по-силно. Тялото трябва да бъде орган на ума, на сърцето и на волята в човека. Като работите върху тренирането си, трябва да бъдете внимателни, да не влезете в области, които водят към лоши последствия. За тази цел от вас се иска умерена, системна работа – никакво пресилване на мускулите, никакво пресилване на сърцето и на мозъка.

 

„Светото място“, „Трениране“, стр. 190-191.

 

Ще направим едно упражнение – движение с двете ръце във вид на трептения. Аз трябва да ви обясня това упражнение, защото невежеството е майка на много злини. Двете ръце представляват два проводника на енергия, които се развиват в човешкото тяло. Значи в тялото на човека има едно общо течение, което се образува от съединението на отрицателното течение в дясната половина на тялото и положителното течение в лявата половина на тялото. Понякога хората събират двете си ръце, за да стане обмяна между тях и енергиите, които идват от Слънцето и от Земята. Често с тия движения, с тия трептения на ръцете, ние уравновесяваме тия две течения. Както и да поставяте ръцете си, всякога става изтичане, но като ги съедините – енергиите на Природата се използват по-разумно. Ако човек държи дълго време ръцете си затворени, в него става подпушване. Най-добре е да става допиране на ръцете само с върховете на пръстите. Когато човека заключва, т.е. затваря ръцете си, това показва, че той е подпушен, има някакво смущение в душата си. Когато двама души се хващат на кръст, с двете си ръце, образуват се един вид кръстосани течения, с които нищо не се разрешава. Това е губене на време. Някои хора пък хващат с дясната си ръка лявата на някого или обратно. Не, най-естествено ръкуване е лекото допиране на дясна ръка с дясна. Тогава теченията стават правилно. Когато спи човек, той знае къде да тури ръцете си. Тия части от организма, в които теченията не са правилни, заболяват. Всичките болести в известни удове се дължат на това, че в тях няма достатъчно жизнена енергия. Хората турят ръката си върху болния орган, за да се обнови. Той може да се обнови не само с ръката, но и чрез мисълта, която минава през нервите на този орган. Мисълта е енергия, която се изпраща до него. Човек трябва да разбира всички тия неща разумно, за да се ползва от тях. Някои казват: „Аз няма да правя такива движения.“ Природата заставя всеки човек да се движи. Всеки ден човек трябва да направи известно число движения. Ако не ги направи доброволно, той може да се подпуши. Ако не ги направи доброволно, ще дойде някоя болест. Като дойде болестта, той ще направи толкова движения, колкото са били необходими: ще рита, ще ляга, ще става, ще се върти на гръб, на корем, ще се навежда и т.н. Ще извърши толкова движения, колкото Природата е определила. Природата обича само разумните движения. Тя не търпи излишни движения. В нея умора няма, и пресилване няма. Всяко движение е на място. То се явява като преходен пункт на тия енергии, които идат от Слънцето. Ако вие разбирате тия движения, щяхте да знаете да движите главата, ръцете, краката и цялото си тяло хармонично. Движенията трябва да бъдат ритмични, защото са свързани с нашата мисъл и с нашите чувства. Когато правите тия движения, трябва да имате разположението на детето, при това трябва да знаете, защо ги правите.

 

„Абсолютна справедливост“, „Земята се върти – стремеж на душата“, стр. 108-111.

 

Както сте седнали на стол, поставете си ръката на дясното коляно с дланта нагоре и постепенно свивайте пръстите навътре. Бройте така медленно (бавно) от едно до три. Бройте пак до три и през това време я отворете.

 

„Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия“, „Закони на Любовта“, стр. 5.

 

Ако ти си неразположен, ти не мислиш. Тогава ще вземеш да стъпиш на пръстите, после на тази, издутата част на краката след пръстите, като една възглавничка дето е. С краката свързваме Божествения свят. Ще стъпиш на пръстите си, ще накараш себе си да мислиш. Правилното ходене трябва да започне от първия пръст. Трябва да се научите да ходите. После на ходенето ще предадете благородство, справедливост. Много малко да харчите. След туй ще туриш форма, красота на движението. И после малкият пръст да е резултат в туй ходене. Трябва да туриш мисълта си в краката и веднага тази идея трябва да мине. Стъпиш, отиваш в училище, значи впрягаш ума си на работа. Първо палеца, после впрягаш своето сърце. Денят трябва да прекараш добре. Този ден да бъде красив, да не допущаш никакво неразположение. Каквото и да се случи, да не допущаш неразположение.

 

„Смяна на състоянията“, „Разумни отношения“, стр. 100-101.

 

Направете опит за една седмица, да тръгвате първо с десния си крак. Втората седмица тръгвайте с левия крак напред. В това време следете кога ще имате по-добро разположение на духа – когато тръгвате с десния или с левия крак напред. Следете какво ще ви се случи първата и втората седмица. Така ще видите, че не е безразлично с кой крак тръгва човек – с десния или с левия.

 

„Път към Живота“, „Правилни отношения“, стр. 117-118.

 

Когато сте затруднени и не можете да разрешите известен въпрос, изнесете десния крак и дясната си ръка напред. Пръстите на ръката да бъдат свити, само показалецът да бъде изправен нагоре и постепенно да го свивате. Ще кажете, че това е детинска работа. Не е детинска. Който може правилно да свива и изправя показалеца си, всичко може да постигне. Ще свивате и изправяте пръста си 10-30 пъти и в това време ще забравите всичко около себе си. Ще се стремите да проникнете в смисъла на свиването и изправянето на показалеца. Няма движение в Природата, което да е лишено от смисъл. Когато иска да хване една от овцете си, овчарят си служи с кука. Тя крие някакъв смисъл в себе си. На същото основание, когато се намерите пред изкушение, извадете показалеца си навън и започнете да го свивате и изправяте. Така вие хващате изкушението и го обезсилвате. Устойчивостта на човека зависи от правилното свиване и изправяне на показалеца. Като правите това упражнение, ще разберете неговото голямо значение. Дайте перо в ръката на онзи, който няма показалец, и вижте как ще се подпише той. Като знаете значението на този пръст, научете се да го свивате и изправяте при всяка лоша мисъл, която дойде в ума ви, или при всяко изкушение. Като правите упражнението, изучавайте лошата мисъл, наблюдавайте я и ще видите, че тя прилича на животно, което има желание да ви напакости. Обаче ако съзнанието ви е будно, тя ще мине и замине край вас, без да ви причини някаква пакост.

 

„Отворени форми“, „Азбуката на Природата“, стр. 27-28.

 

Следователно, когато иска да се предаде на размишления, човек трябва да застане прав, със спуснати ръце отстрани на тялото, десният крак малко напред. Това положение показва, че той е във връзка с възвишения свят, отдето слизат разумни същества да му помагат.

 

„Просветено съзнание“, „Новата епоха“, стр.170.

 

Самото вдигане на ръце има отношение към крайния предел на Вселената. Затова вдигни ръцете си нагоре и кажи: „Господи, творец на Вселената, искам да ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила.“ Това значи да бъдеш син Божи и да говориш, както Бог ти е заповядал.

 

„Събуждане“, „Граници в живота“, стр. 302.

 

Сутрин щом стане от леглото си, човек трябва да се изпита здрав ли е, или не. Щом се наведе към земята, ще я поздрави; после ще се изправи нагоре към небето, ще благодари и ще започне работата си.

 

„Влияние на светлината и на тъмнината“,

 

Форми на съзнанието“, стр. 188.

 

Ще ви дам едно упражнение за седем дена, от днес до следната лекция. Това упражнение ще ви отнеме само един ден, но сами ще си изберете деня. Всеки от вас по желание ще си избере един ден от седмицата, през който ще направи упражнението. Още със ставането си от сън, вие ще се стремите да запазите будно съзнание в движенията си. Ще се наблюдавате как сте станали, с кой крак първо сте слезли от леглото си, в какво положение са били ръцете и краката ви през целия ден, какви движения сте правили с тялото си и какъв е резултатът на тия движения. Съзнанието ви трябва да бъде будно, а движенията ви – естествени. Всичко особено, което забелязвате, ще записвате. Ако е нужно, можете да чертаете движенията си с линии. Не се смущавайте, ако този ден мине така обикновено, както и останалите дни през седмицата. Каквито и да бъдат резултатите, важно е да имате будно съзнание, да се самонаблюдавате.

 

„Служене, почит и обич“, „Пътища на Природата“, стр. 282.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...