Jump to content

3_3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ


Recommended Posts

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ

Човек остарява, понеже в организма му не става вливане на енергия. В организма на младия става постоянно втичане на енергия от Природата. Който може да хармонира, да съгласува в себе си енергиите на втичането и изтичането, той може да се подмлади, да придобие Вечния живот. При това положение колкото се влива в него, толкова и ще изтича.

 

„Посока на растене“2, „Облагородяване на сърцето“, стр. 20.

 

Много начини има за подмладяване. Стани рано сутрин, хвани долната, месеста част на ухото си. После разтрий костта зад ухото си. Прави всяка сутрин това. – „Искам да стана жизнерадостен.“ Тури двете си ръце в средата на горната част на челото и тегли пръстите в противоположна посока. Някои моми правят това упражнение, за да бъдат весели. Горната част на челото е Божественият свят; оттам иде веселието. Ако слезеш под веждите, веднага ще те хванат стражари; ти минаваш границата без позволение. Веждите са граница между два свята. Когато си неразположен, прекарвай пръстите си по горната част на челото, и неразположението ще изчезне. Правете упражнението насаме, никой да не ви вижда. Някога неразположението се дължи на дефект в ушите или на трудно дишане. Какво ще правите тогава? Извади памука от ушите си и от носа си, и ще бъдеш разположен. Докато си спал, някое същество се е пошегувало с тебе: турило е памук в ушите и носа ти, и ти се чудиш защо не чуваш, или защо дишаш тежко. Има същества, които се шегуват както с физиката, така и с психиката на човека. Има желания, които произвеждат психическо натрупване в човека. Ето защо щом станете от сън, прегледайте състоянието на двигателната, стомашната и нервната система и тогава започвайте работа.

 

„Съразмерност в Природата“, „Трима господари“, стр. 154-155.

 

Има убеждения, има добродетели в света, които са също така на израждане. Светът се нуждае от нещо ново, което, като влезе в хората – и коренно да ги измени. В това отношение алхимиците отдавна са разбрали тази истина и на времето си още са търсили нещо ново, което да подмлади хората. Ако вложи в себе си една Божествена идея, човек моментално ще се подмлади и ще намери начин за разрешаване на противоречията и мъчнотиите в живота. Евангелието например съдържа много такива идеи, които и до днес остават неразкрити. Не е позволено още да се разкриват на хората тези истини. Мнозина искат да им се каже нещо от тези истини, но за да им се каже нещо, те трябва да разбират Божественото начало в себе си, да вярват в Първата причина и да са свързани с нея.

 

„Мнозина казваха“2, „Посред тях“, стр. 184.

 

Много начини има за подмладяване, но всеки трябва да си избере такъв, който му подхожда. За пример, ако можете да прочетете Стария и Новия Завет 99 пъти и да го приложите, вие ще се подмладите. И 90-годишните баба и дядо ще станат млади, весели, жизнерадостни.

 

„Ценната дума“2, „Два метода“, стр. 133.

 

Задача: нека трима от учениците да напишат нещо върху физическия, астралния и менталния свят. Всеки ще си избере една от трите теми, която му харесва, и ще напише нещо кратко, но изчерпателно. Като прочетете темите, да имате ясна представа за тези светове. Може да четете някои автори – да видите какво са писали те по дадените въпроси. Като учите и пишете върху научни теми, вие се подмладявате.

 

„Трите живота“2, „Основни закони“, стр. 238.

 

Ако вие обичате Бога, ще цените вашето тяло. Свещени ще бъдат за вас. Колко хиляди ваши приятели, които не знаете, са работили за създаването на вашето тяло! Един ден тия приятели ще ви дадат начин да се подмладите. Те знаят начин как да се обновите. Чрез една нова мисъл, която внасят във вашия ум, чрез едно ново желание, което внасят във вашето сърце, и чрез една нова постъпка, която внасят във вашето тяло, те ще ви дадат един подтик за подмладяване. Подмладяването е хигиена на живота. Човек може да се подмлади само тогава, когато признава, че Бог е единствен, в Когото той живее. Трябва да обичаме себе си по причина на това, което Бог е създал. Трябва да обичаме себе си, понеже от Бога сме излезли.

 

„Божественият център“, „Двата закона“, стр. 99.

 

Стремете се да изявявате Божественото в себе си, да бъдете добри, разумни. Дойдете ли до изпълнението на волята Божия – не отлагайте. Каквото ви се каже да направите – направете го. Само така ще бъдете здрави, ще се ползвате от Божието благословение. Като живеете по този начин, вие всеки ден ще се подмладявате. В Бога всичко се подмладява. Подмладяването, обновяването е отличително качество на Божествения живот. Когато повярва в Бога, човек започва да се подмладява. Казано е в Писанието: „Които очакват Господа, силата им ще се увеличи.“ Христос казва: „Ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие“… След дълги обяснения от страна на Христа, Никодим най-после разбра, че наистина и старият човек може да се подмлади, т.е. да се новороди. Да се подмлади и обнови човек – това е било задачата на старите алхимици, това е задача и на съвременните учени.

 

„Да ви даде“2, „Аз съм“, стр. 171-172.

 

Това е законът на подмладяването – тъй го наричам аз, – когато човек изхвърли от ума, сърцето и душата си всички отрицателни мисли, желания, които разрушават – той се подмладява.

 

„Разумният живот“2, „Психически наслоявания“, стр. 178.

 

Какво по-хубаво от една светла мисъл, какво по-хубаво от една светла постъпка. Именно в Божествения свят трябва да сме поставени по образ и подобие и да знаем, че това, което носим, е израз на Божественото. Като вършиш, да знаеш, че си израз на Божествената светлина, израз на Божествената топлина и на Божествената сила. Казвам: за една седмица мислете, че сте израз. Да се подмладите най-малко с 10 години. Всички млади да станете. Че сега сте стари, то е маска. Че ви побеляла главата, то е маска. Че се набръчкало лицето, то е маска. Кажи си: „Отвън е така, но отвътре не е така.“ Като умираш, казваш: “Поне не съм стар.“

 

„Факти, закони, принципи“, „Положителен живот“, стр. 37-38.

 

„Стара съм вече“ – от тебе зависи да се подмладиш. Ако не допускаш нито една отрицателна мисъл в ума си, в три месеца можеш да се подмладиш. Когато се влива в организма нова енергия, той се обновява. Тялото постепенно се изправя, засилва и човек се чувства млад. Обновяването на организма не е механичен процес. То има отношение към духовното естество на човека.

 

„Събуждане“2, „Истинско познаване“, стр. 225.

 

Работете върху истинското самовъзпитание с методи, каквито Разумната природа дава. Един от нейните методи е обновяването. Човек се обновява, когато всеки ден внася в ума си по една нова мисъл и в сърцето си по едно ново чувство, които го повдигат. Нека всеки се запита какво ново може да внесе днес в ума и сърцето си.

 

„Събуждане“2, „Проводници на Любовта“, стр. 37.

 

Казвам: задачата на ученика седи в това – да подмладява всички клетки на организма си, а не само частично. За тази цел той трябва да се научи да говори на своите клетки. Всеки ден, преди да започне своята дневна работа, ученикът трябва да поздрави клетките на тялото си, като започне от клетките на мозъка, на очите, на носа, на ушите и постепенно слиза надолу. След това ще поздрави клетките на дробовете, на сърцето, на стомаха, на червата и най-после ще поздрави себе си и ще започне работата си. Под думата себе си разбирам своя вътрешен ръководител. Само при това положение може да се очаква единство и задружна работа между всички клетки на човешкия организъм. Като не познава това отношение, тази обхода към клетките на своето тяло, човек цял ден се лута нагоре-надолу и работата му не върви добре. Той казва: „Не зная какво да правя, не ми се живее!“ Не му се живее, защото той не е изпълнил едно важно задължение към своя организъм. Вследствие на това той ходи сред благата на живота,но не ги вижда, не може да ги използва.

 

„Мнозина казваха“2, „По-долен от ангелите“, стр. 164.

 

Докато живеят в старото, хората се движат в една и съща мисъл. Те казват: „Човек се ражда, остарява и умира. После пак се ражда, остарява и умира.“ В последно време учените заговориха за подмладяване на човека – без да умира, отново да се ражда. Това подмладяване става чрез присаждане на някакви животински жлези. Учените не подозират даже, че има духовен начин за подмладяване на човек. Всъщност подмладяването е вътрешен, психически процес. В мозъка, в симпатичната нервна система, има особени жлези, с които човек не знае да манипулира. Съвременните учени не знаят още ролята на тези жлези. Един ден, когато научат ролята им, те ще могат да ги използват съзнателно, като средство за подмладяване.

 

„Царският път на душата“2, „С человечески езици“, стр. 165.

 

Като станете сутрин, първо ще помислете за Бога, ще се вслушате да чуете една нова мисъл. Туй е за подмладяване. Това е Новият живот! Аз го наричам живот на възкресение. Аз ви гледам – всички сте отпаднали, дряхли. На какво се дължи това? То е защото, като станете сутрин, мислите първо как ще прекарате деня. Питам: ангелите как прекарват своя живот?

 

„Две свещени положения“, „Дето и да идеш“, стр. 241.

 

Казвам: носете вода, ако искате да се подмладите! Като срещнете някой да носи вода, потупайте го по гърба и му кажете: „Ще се подмладиш!“ Привилегия е за човека да се подмлади. Ще кажете, че и чрез прераждане може да се подмлади човек. И това е възможно, но трябва да прекараш 45 години в Невидимия свят, докато намериш баща, чрез когото да се родиш. Докато си още в тялото,можеш да се подмладиш по Божествен начин. Така ще се избегне прераждането, няма да търсиш баща и майка. Сам ще си станеш баща и майка, и ще се подмладиш.

Вложете надеждата си в Любовта, за да се подмладите. Като ставате от сън, кажете си: „Ще се подмладя!“ Казвате: да мислиш, че ще се подмладиш, значи сам да се заблуждаваш. Всяко разумно движение е свързано с Природата. В него се крие метод за подмладяване. Светлината носи младост; движението на въздуха носи младост; растенето носи младост; скъпоценният камък носи младост. Всичко в Природата говори за младостта. Малко неща в Природата говорят за старостта. Използвайте всичко онова, което носи младостта! Необходимо е да се подмладите!

 

„Вечно подмладяване“2, „Вечно подмладяване“, стр. 18.

 

Старостта е изгубване на материалните сили в човека. Ако в този процес може да се внесе едно освежаване, едно обновяване на силите – и човек веднага ще се подмлади, ще се освежи. Лесна работа е това подмладяване! Достатъчно е да вземеш подбел и ти ще се подмладиш. Но кога човек трябва да вземе подбел? Вие трябва да знаете през кой ден на годината трябва да го вземете: дали когато цъфти, или – през кое време изобщо? Вие трябва да го вземете, когато в него се балансират положителните сили в живота му. Човек трябва да попадне в този момент, когато подбелът е в състояние на самоудоволствие и е готов да дава, да помага. Това е и с всички останали растения. Тогава човек трябва да излезе рано, или при изгрева на Слънцето, когато на небето няма нито един облак. Има ли най-малък облак, лекарството се разваля. Ако съвпаднат тези състояния, тези моменти, тогава ти ще откъснеш един цвят и ще го затвориш в едно шишенце. Ако знаете това изкуство – кога да откъснете този цвят, вие ще изпитате един голям трепет, когато се приближавате към подбела, защото той ще ви подмлади. Знаете ли каква радост ще изпитате тогава, когато се приближавате към цвета на подбела? Вие ще станете рано сутрин, ще излезете вън и тъкмо когато Слънцето предстои да изгрее, ще откъснете цвят и ще го сложите в шишенцето си… Много мъчно е човек да попадне на това съчетание, на такъв ден. Денят не трябва да е мъглив като днешния. Все ще дойде ден, когато ще се достигне до това знание. Обаче това знание се постига само по пътя на Любовта. Любовта трябва да влезе в човешкия живот. Подразбирам възвишената Любов. Ние не отричаме любовта във всичките ѝ прояви – тя извършва своята служба. Възвишената Божествена Любов има за цел да възвърне младенческото състояние на цялото човечество. Казва се в Писанието, че Бог в последния ден ще възкреси всичко.

 

„Живият хляб“, “На двама господари“, стр. 83-84.

Edited by Ани
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...