Jump to content

3_4_1. Упражнения с думи


Recommended Posts

4. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДУМИТЕ И БУКВИТЕ ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО СРЕДСТВА ЗА ПСИХИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

Упражнения с думи

За да се произнесете върху влиянието на думите, за степента на тяхната сила, вие трябва да ги опитате първо върху себе си. Изговорете тихо думите: добър, благ, милостив, справедлив, търпелив и др. и вижте какво влияние ще произведат върху вас. Направете този опит главно с такива думи, които имат съдържание и смисъл за самите вас.

 

„Добри навици“, „Опити“, стр. 295.

 

Нека всеки от вас доброволно, в продължение на 10 дена, размишлява върху свещената дума на Любовта, която в магията е наречена изгубената дума на човечеството. Още първият човек е изгубил тази дума, с което започва падането на човечеството. Като забрави тази дума, Адам се видя принуден да напусне Рая, а с това заедно изгуби ключа на Живота, т.е. изгуби правия път. Който иска да се върне отново в Рая, той трябва да си спомни забравената дума за Любовта. Усилията на съвременните култури към прогрес, към знание, към свобода се свеждат все към това да се домогнат до свещената дума на Любовта, която крие всички тайни в света. Без тази дума светът няма никакъв смисъл. Без тази дума всичко е в пълно разединение. Без тази дума никакво разбиране между хората не може да съществува.

 

„Възможни постижения“, „Забравената дума“, стр. 184.

 

Ако искате да знаете какво представя Любовта, изговаряйте тази дума по няколко пъти на ден, в определено време и продължение на един месец ще видите какви сили се крият в нея и как действа тя върху човека. „Блажени чистосърдечните“ – посейте тези думи в съзнанието си, както градинарят сее плодове в своята градина, и наблюдавайте какви резултати ще имате. След известно време думата чистосърдечен ще оживее във вас и ще се ползвате от плодовете ѝ. Всяка дума трябва да се посее, да даде добри плодове. Това значи да проверявате всяко нещо, за да създадете в себе си убеждение.

 

„Все, що е писано“2, „Чистосърдечните“, стр. 148.

 

Като ученици правили ли сте опит да произнасяте думата любов по 10, 20 или 30 пъти на ден и да видите какъв резултат произвежда? Направете следния опит: в продължение на 10 дена произнасяйте думата любов по един път на ден, в един от най-силните моменти, на обяд в 12 часа или вечер в 12 часа. Който иска, той може да произнася думата и в някой слаб момент. Има два слаби момента: сутрин и вечер. Те представят отражение на силните моменти. Като направите този опит, можете да произнасяте думата любов още 10 дена, по 10 пъти на ден. Като произнасяте тази дума, вие ще преживеете ред противоречия. Произнасянето на думата може да бъде мислено, гласно или както я почувствате. При трите случая ще имате три различни резултата. Буквите в думата любов ще ги произнасяте според мекотата и твърдостта на техните звукове. Звукът л е мек, звукът ю представя отвор. Звукът б затваря нещата, звукът о е също отвор. Значи думата любов има два отвора. Има нещо страшно в тази дума. Страшното се крие в буквата в. При изговаряне на буквата в зъбите опират в долната устна. Това показва, че онзи, който не разбира Любовта, туря човека, когото обича, на устните си, между зъбите си и го ухапва. Какво показва това? Това показва, че във всяка дума има динамическа сила, която се проявява по един или по друг начин. Ако не се прояви по естествен път, тя ще произведе обратни резултати.

 

„Добри и лоши условия“, „Плащане и прощаване“, стр. 100.

 

Ще ви дам едно психическо упражнение, което ще правите сутрин след ставане и вечер преди лягане. Ще дигнете ръцете си нагоре и ще произнесете думата светлина, като наблюдавате каква промяна става в състоянието ви. Упражнението ще продължава 10-25 секунди. (Ръцете се поставят една до друга пред челото, с длани, обърнати към лицето.) След това ще свалите ръцете си долу и ще ги поставите на горната част на носа, като произнесете думата благоухание. Като произнесете тази дума, ще наблюдавате каква промяна става в състоянието ви. Най-после ще поставите ръцете си под носа, на горната устна и ще поизнесете думата сладост. Пак ще наблюдавате промените в състоянието ви. Първата дума, която ще произнесете, е светлина, после – благоухание и най-после – сладост. Думите вървят от възходяща към низходяща степен. Материята на думата светлина е най-рядка, после – тази на благоуханието, а най-гъста е материята на думата сладост.

 

„Допирните точки в Природата“,

 

Предназначение на дихателната система“, стр. 131-132.

 

Като ученици вие трябва да превеждате сегашния език, с който си служите, по отношение езика на живата математика и геометрия. За пример, какво означават думите добро и зло от гледище на живата математика и геометрия? За да ги разберете, да проникнете в техния вътрешен смисъл, трябва да ги произнасяте така, че да станете господари на силите, които се крият в тях. За пример, ако сте неразположени, вие можете с думата добро да смените състоянието си. Направете опит да произнесете думата добро сто пъти, по един път в секунда. За този опит ще ви трябва една минута и четиридесет секунди; после произнесете думата добро сто пъти, по един път в минута; и най-после, произнесете я пак сто пъти, по един път в час. Като направите опита, ще видите, че в трите случая ще имате различни резултати. Добре е при даден случай да произнасяте думата добро всяка секунда, после – всяка минута, и най-после – всеки час. Онези от вас, които искат да произнасят думата добро по един път в секундата, се намират на физическия свят; вторите, които ще произнасят думата по един път в минута, влизат в Духовния свят. И най-после онези, които ще произнасят думата по един път на час, влизат в Божествения свят. Като произнасят думата добро, първите ще мислят за физическия свят, вторите – за духовния, а третите – за Божествения свят. Първите ще свършат работата си най-бързо, за една минута и четиридесет секунди, вторите – за един час и четиридесет минути, а третите – за четири дни и четири часа.

 

Направете опита с произнасяне на думата добро и следете за резултата, който ще получите. Когато започнете опита, забележете какво е било времето. Когато свършите опита, пак обърнете внимание на времето. Това са данни, които имат влияние върху опита. Същевременно запишете точно часа, минутата и секундата, когато започвате и свършвате опита. Онези, които ще произнасят думата добро всеки час, ще държат съзнанието си будно, защото и вечер, и през деня, в сън или будно състояние, пак трябва да произнасят думата. Когато съзнанието на човек е будно, и като спи, той пак може да прави опита. Стремете се да бъдете будни, да не прекъсвате съзнанието си. Дали ще имате резултат, или няма да имате, не се смущавайте. Най-малко в 25% от опитите ще имате резултат, а 75% ще бъдат изключение. Като свършите опита, сполучливо или несполучливо, пак ще продължавате да работите върху доброто и да го прилагате в живота си.

 

„Път към Живота“, „Силата на доброто“, стр. 35-36.

 

Ще изговорите думите: сърце, ум, душа и дух. Като изговаряте тия думи, ще теглите ръцете си (пръстите да се докосват само) от челото до слънчевия възел (до стомаха), като минават по лицето, по гърдите, докато стигнат до стомаха. Като произнесете думата сърце, наблюдавайте какво ще почувствате. След това теглете ръцете си нагоре от слънчевия възел до челото, като произнасяте думата ум, и пак наблюдавайте, какво ще почувствате при произнасянето на тая дума. Опитайте се да схванете разликата между чувствата, които ще изпитате при изговарянето на думата сърце, и тия на думата ум, понеже те крият различни сили в себе си.

 

Сега ще изговорите останалите две думи – душа, дух. Пръстите на ръцете се поставят на челото и постепенно се отварят широко настрана, като се изговаря думата душа. В това положение на ръцете се изговаря думата дух и постепенно се прибират на челото. Следете какво ще почувствате, като изговаряте думите душа и дух. И тъй, при тия упражнения имате две течения: едното е надолу и нагоре – сърце и ум, другото е настрана и навътре – душа и дух. Тия упражнения можете да правите и мислено, като произнасяте думите в себе си, без да правите движения на ръцете. Тия думи имат сила само като се произнасят. Ще си кажете тихо в себе си думата сърце и мислено ще теглите една линия към сърцето си. Спрете се за малко и си представете всички ония висши същества, които са създали вашето сърце и работят над него. Това е един капитал, който вие имате. После пак произнесете думата ум и мислено прекарайте ръцете си нагоре… Това упражнение ще правите 10 дни наред, по 3 пъти ще изговаряте тия думи, и то точно в 10 часа вечерта. Ако сте някъде на гости, няма да правите като турците, да застанете сред стаята и тъй да го правите. Вие ще държите на принципа. Дето и да ви завари това време, даже и гости да има около вас, ще се спрете в себе си и тихо, мислено ще направите упражнението. Щом сте сами, ще го правите с движенията на ръцете – тогава упражнявате и волята си. Тъй щото, дето и да сте, вие можете да си направите упражнението, без да подозира някой, че правите нещо необикновено. Така ще избегнете едно противоречие, което биха могли да внесат във вас околните хора. Като мислите за сърцето, ще се свързвате мислено с херувимите и серафимите, а като мислите за ума, ще се свързвате с висшите същества на Мъдростта.

 

„Разумният живот“ МОК,

 

Приливи и отливи на енергии. Произход на ума и сърцето“, стр. 66-69.

 

Направете опит в продължение на една година всяка сутрин да изговаряте по десет пъти думата радост, да видите каква промяна ще стане с вас. Всяка дума крие в себе си известна сила, особено когато се произнася правилно… Христос казва: „Радвайте се!“ Защо да се радвате? Защото няма смърт. Бъдещето на човека е велико. Неговата душа живее в друг свят, а не на Земята. Радвайте се, защото идат светли духове на Земята. Това са възвишени същества, които слизат на Земята да работят върху всички хора, да ги приготвят за новата култура. Писано е в Свещената книга, че след две хиляди години Божиите ангели ще слизат и възлизат, ще работят върху хората. Това време е наближило вече… Днес ви оставям думата радвайте се. Нека радостта влезе в ума и сърцето ви, да се свържете с великите Божии духове и да кажете в себе си: „Ето, виждам ги!“ Повтаряйте често думата радост, да се свържете с Христа, да разберете смисъла на думите, с които Той си служи. Турете хляба в стомаха си и не мислете за него – той ще свърши своята работа. Изговаряйте думата радост с вяра и не мислете какво ще произведе тя във вас. Духът ви ще извлече нейните сокове и ще ви направи мощни. Като изговаряте думата и видите резултата, благодарете на Бога за нея.

 

„Все, що е писано“2, „Радвайте се“, стр. 108-110.

 

Глаголът имам, с който хората често си служат, крие магическа сила в себе си. Като знаете това, употребявайте този глагол при всяко обезсърчаване, недоволство, страдание. Ако се обезсърчиш, че си сиромах, кажи в себе си: „Всичко имам.“ „Как ще кажа така, като нямам пари?“ Обърни се към Слънцето и поискай от него злато. То ще ти даде, колкото искаш. Ако си недоволен, че нямаш възможност да постигнеш нещо, кажи си: „Имам много възможности в себе си за постигане на своите желания.“ Наистина достатъчно е човек да се вглъби в себе си, да види какви големи богатства са вложени в него.

 

„Път към Живота“, „Любов и милосърдие“, стр. 234.

 

Една от мъчнотиите на сегашните хора е безпаричието. Някой човек тури в ума си мисълта, че без пари не може да се живее. Парите са условие в живота, което зависи от човека. Човек може да заповядва на златото. Кога? Когато знае, как да произнесе името му. Ако можете правилно да произнесете името на златото, то веднага ще дойде при вас. Направете този опит, да видите какъв резултат ще имате.

 

„Божествен и човешки свят“, „На сватба“, стр. 48.

 

Вземете думата благост в български. Идете при някой болен човек и кажете думата благост. Ако този човек след 3 дена оздравее, напреднали сте, но ако още една седмица боледува, вие сте далеч. Идеш някъде, кажеш: „Благост„ и след един ден оздравее, някъде след един час оздравее. Може и преди да идеш при него, само си намислил, и болният да оздравее, става от леглото. То е напредък. Ти казваш: „Да посетя този мой приятел.„ Ние като се посещаваме, какво правим?

 

„Великата възможност“, „Служене“, стр. 234.

 

Какво струва на човека да каже една мека дума? Срещаш един лош човек, който тръгнал за някъде, намислил да направи някакво зло. Като минеш покрай него – поздрави го, запитай го как е и продължи пътя си. Тази добра обхода, тази мека дума смекчава сърцето на този човек и той се отказва от своето лошо намерение.

 

„Мнозина казваха“2, „Мек ответ“, стр. 115

 

Всеки от вас да си спомни някоя силна мисъл, с която си служи при всички мъчнотии в живота като с чук. Същевременно спомнете си коя е най-меката дума във вашия речник. Тази дума ще бъде различна. Колкото ученици сте в класа, толкова меки думи ще кажете.

 

„Посока на растене“2, „Различаване“, стр. 92.

 

За следните три петъка ще ви дам друга задача. Тя ще бъде подобна на първата, но малко по-лека, защото няма да бъде за цял ден, а само за три часа, от 9 до 12 часа преди обяд. Колкото и каквито думи изговорите през това време, ще отбелязвате. След това ще преброите, колко думи сте изговорили през трите часа, колко гласни и колко съгласни букви има в тях, както и това, колко от тия думи са съществителни, прилагателни и глаголи… Който от вас изпълни тази задача, както трябва, той ще придобие повече, отколкото четенето на книги цяла година наред. Една добре изпълнена задача ползва ученика повече, отколкото четенето произведенията на някой поет… Който се наеме да изпълни тази задача, той трябва да я приеме не от страх, не с насилие, но съзнателно, от любов. Всяка добре изпълнена задача може да събуди в ученика някаква малка дарба или способност, от която цял живот да остане благодарен. Нищо лошо няма, ако не изпълните задачата, но малкото птиченце, което щеше да ви попее, да направи полог във вас, ще потърси друго място, дето ще занесе своето благословение… Сега, от упражнението, което ви дадох, трябва да извлечете мисълта, че имате свобода да говорите, колкото и каквото желаете, но същевременно трябва да следите, колко от изказаните думи са на място. Казано е, че за всяка празна дума ще давате отчет. Един ден, като влезете в астралния свят, ще се намерите в чудо. Там ще ви дадат задача, да изброите колко думи сте изговорили през целия си живот и колко букви има във всяка дума. И най-после ще ви заставят да проследите добрите и лошите последствия на всяка дума. Само по този начин ще пречистите живота си. Ще отделите потребното от непотребното. Като се пречистите, тогава ще ви приемат в Духовния свят. Ако сте изговорили определено число думи в живота си, ще останете в Духовния свят; ако не сте изговорили определено число думи, ще ви върнат на Земята, да свършите задачата си…

 

Едно важно условие, което се изисква от ученика, е искреност. Искреността трябва да бъде негова спътница във всяка мисъл, във всяко чувство и във всяко действие. За пример, когато изпълнявате задачата си, трябва да бъдете тъй естествени, като че нямате никаква задача: ще говорите както обикновено си говорите, без никакво въздържане. Може би мнозина ще пожелаят да говорят по-малко, да подбират думите си, но това вече не е естествено положение. Така правят мнозина, когато някои графолози искат да изучават техния почерк. Като знаят това, те написват няколко реда, но ясно, красиво, да не би да се каже нещо лошо за тях. Не, ще пишете естествено, ще говорите естествено. Някой казва: „Понеже ще давам отчет за всяка изговорена дума, днес ще говоря по-малко.“ Не, и днес ще говорите както през другите дни, с една разлика само, че през тези три часа съзнанието ви трябва да бъде будно, да записвате всичко, каквото говорите. Покрай другото, тази задача има предвид да ви постави в положение да работите при всякакви условия, а не само при благоприятни. Едно условие се изисква при тази задача: да бъдете свободни и естествени. По този начин ще се създаде вътрешна идея във вас, която ще ви направи силни, да устоявате на всички мъчнотии в живота. Когато ученикът разбере, че върви напред, здравето му се подобрява, умът се просветява, сърцето – разширява и облагородява…

 

Разбрахте ли задачата? Ще я изпълните свободно, без никакъв страх. Интересно е да наблюдавате, какво ще ви се случи през тези три часа. Щом Невидимият свят ви дава тази задача, много ваши приятели ще се заинтересуват от нея и ще ви наблюдават как ще я изпълните. Това ни най-малко да не ви смущава. Ако първия път не я изпълните добре, втория път ще я изпълните. Ако и втория път не успеете, третия път ще успеете. Както и да е, вие няма да мислите за успех, но ще работите. Едно трябва да знаете: условията на човека се дават даром, а усилията зависят от самия него.

 

„Възможни постижения“, „Възможни постижения“, стр. 8-15.

 

Ще работите със закона на внушението в себе си. Ще казвате: ще ида, ще ида, ще ида; ще се моля, ще се моля, ще се моля и т.н. Взимайте ред силни думи и ги повтаряйте много пъти. Ето какво ще направите през следната седмица: ще си изберете една дума за понеделник. Каква дума ще бъде тя? Понеделник е ден на Месечината. Във вторник ще вземете друга дума. В сряда – трета; в четвъртък – четвърта; в петък – пета; в събота – шеста, и в неделя ще свършите. Ще повтаряте много пъти тия думи, които вие сами ще си изберете. Аз искам да видя, какви думи ще изберете. Ще започнете упражнението от сутринта. Избраната от вас дума ще я произнасяте сутрин 100 пъти, на обяд 100 пъти и вечер 100 пъти. Вие още не сте започнали със закона на внушението. Как ще си изберете думата? Ето как: ще се спрете в себе си тихо и спокойно, без колебание и като се успокоите, в съзнанието ви ще изпъкне една дума. Тази дума е за вас. Тя ще ви се понрави… Всеки сам ще си избере думите. Тези думи трябва да са силни в съзнанието ви. Ще си ги поясните и ще ги запишете в едно тефтерче.

 

Лекции на МОК ІV/2, „Новите схващания на ученика“,

 

Закон за внушение и закон за равновесие“, стр. 37-38.

 

Може да направите следния опит: нека най-здравият от вас да излиза всяка вечер, една седмица наред, при залез Слънце и да си казва: „Аз ще се разболея!“ Друг пък, който е малко болен, да става рано и да излиза вън, в продължение на една седмица, когато Слънцето изгрява и да казва: „Аз ще оздравея, аз ще бъда здрав!“ И след една седмица проверете, как са подействали сутринните и вечерните сили върху двата индивида.

 

Лекции на МОК ІV/1, „Новите схващания на ученика“,

 

Условия, лежащи в триъгълника“, стр. 81-82.

 

„Който изтърпи докрай, той спасен ще бъде!“ Размишлявайте върху думата търпение и извлечете дълбокия смисъл, който се крие в нея. В българския език тази дума е много силна. Всяка дума крие в себе си известна сила. Ако концентрирате вниманието си върху дадена дума, вашият мозък ще се свърже със силата, вложена в нея, и ще изпитате едно ободряване или отпадане, според характера на думата. Има думи, които веднъж изговорени, човек втори път не може да произнесе. Защо? Те оказват вредно действие върху човешкия мозък, те го разслабват. За пример, ако няколко пъти произнесе думите ще се разболея, човек ще изпита тяхното лошо действие върху организма си и няма да мине много време, той може да се разболее. И обратно: ако някой туберкулозен повтаря няколко пъти на ден думите ще оздравея, той наистина ще оздравее. Как лекуват днес туберкулозните? Турят ги на легло, да не се движат нито наляво, нито надясно, хранят ги по особен режим и нищо повече. Не, нека оставят болния свободен – ако иска да лежи – да лежи; когато иска да се разхожда – да се разхожда, но да започне да произнася много пъти на ден думите ще оздравея, като постепенно увеличава и стигне до 1000-2000 пъти на ден. Първия ден да произнесе тия думи 100 пъти, втория ден – 120 пъти, третия ден – 150 пъти и т.н., докато дойде до 1000 или 2000 пъти. Така може да се лекува всяка болест, всяко обезсърчение. По този начин тежката, тъмна атмосфера около болния се разведрява, става светла, приятна и той от ден на ден се усеща все по-добре, по-разположен. Тогава всички здрави хора ще почнат да посещават този човек. Докато е бил болен, почти всички са го избягвали. Защо? – Защото всеки човек се стреми към красивото, приятното в живота. И тъй, когато изпаднете в някакво трудно положение, обърнете се към Бога и кажете: „Господи, Ти си ме изпратил на Земята, Ти ще ме извадиш от това трудно положение, в което се намирам.“ И в ада да изпадне, той трябва да има вяра в Бога, че и оттам може да излезе.

 

„Синове на възкресението“2, „Докрай“, стр. 68-69.

 

Казвате: „Не мога да изправя погрешката си.“ Не, има един начин, по който можете да изправите всичките си погрешки. Той се заключава в думата мога. Казвайте: „Мога да бъда търпелив, милостив, мога да обичам, мога да правя добро, мога да уча, мога да услужвам на хората и т.н.“ В това направление, в положителното, човек всичко може да направи. Когато той казва, че може да направи всичко добро, умът му се усилва, защото всички велики напреднали хора му оказват съдействие.

 

„Синове на възкресението“2, „Дванадесетте племена“, стр. 95-96.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...