Jump to content

3_5_2. Фигури


Recommended Posts

Фигури

Като се натъкват на мъчнотии и страдания, хората се запитват право ли е да страдат. Те искат да знаят какво представя правото и правдата в света. Днес две приятелки дружат, имат добри отношения помежду си. Един ден те се скарват и развалят отношенията си. Защо се карат, и те не знаят, но и едната, и другата търсят правото. С думи правото не се решава. То се оформя в човека като идея. За да разберат, какво нещо е правото, нека в продължение на 21 дени чертаят прави линии. Като чертаят всеки ден по няколко прави линии, на 21-ят ден в ума им ще блесне идеята за право и справедливост. При това положение отношенията им естествено ще се оправят. Както при написване на числата човек се свързва с енергиите, които те носят в себе си, така и при чертане на правата линия той естествено възприема идеята за право и справедливост, за правда и прави, разумни отношения. Какво представя числото 21? Това число е образувано от цифрите 1+2=3. Тройката, сама по себе си е корен от числото 9. Казваме, че 3x3=9. Числото 9 е от триизмерния свят, в кабалистически смисъл. Ако извлечем квадратен корен от числото 9, получаваме числото 3. С други думи, ако умножим тройката сама на себе си, получаваме 9. Значи, в кабалистическо отношение числото 9 има по-голяма цена, отколкото в математическо.

 

„Служене, почит и обич“, „Удължени и скъсени линии“, стр. 69-70.

 

Ако искате да придобиете добро разположение, вземете лист бяла хартия и започнете да чертаете прави линии. Като правите това упражнение по три пъти на ден, ръката ви ще придобие известна техника и самоувереност, че можете да контролирате мускулите си. Упражнението ще окаже добро влияние върху чувствата и мислите ви, а също и върху вашия характер. А ако ръката ви трепери, а в мислите и чувствата ви има известно колебание, не можете да чертаете прави линии. Правите линии съществуват в мислите, чувствата и постъпките на човека. Ако не можете да чертаете тези линии, това показва, че в мислите, чувствата и постъпките ви има известна несъобразност. Закон е: човешката мисъл е в състояние да помогне на цялото човечество.

 

„Великата разумност“, „Постигнати резултати“, стр. 96.

 

Как става самообладанието? Вие сте нервен човек. Щом сте нервен, трепери ви ръката. Най-първо, за да се самоовладеете, ще започнете да пишете линии върху къс хартия. Ще изпишете една тетрадка, за да се самоовладеете. Ще кажете, че си губите времето. Едно време разумно употребено не е изгубено. Времето не се губи. Най-първо ще се научите да чертаете линии отляво надясно – не само веднъж, но много пъти. Нервен сте и се заканвате: „Аз като го срещна, ще го надялам хубаво.“ Не, като го надялате, ще си развалите работата. Почнете да броите: едно, две, три, четири, пет, шест, сто и тъй нататък, и ще дойдете до едно място, когато тази идея, която имате, ще се смекчи, ще утихне. Ако кажете на някой умен човек, че е много лош, този човек ще се поправи, а неговото лошо ще дойде във вас. Тогава тази болест, като инфлуенцата ще се пренесе у вас и вие ще почнете да се дразните.

 

„Ако говоря“, „Законът на помагането“, стр. 36.

 

Да допуснем, че имаш едно лошо състояние. Как може да го измените? Вземете един лист хартия и започнете да пишете върху нея тези линии. Искате да образувате в себе си едно Божествено разположение. Вземете си молив и най-първо определете първото положение – неразположението (в рисунката – острите върхове) и после веднага почнете следващи линии, правилно изкривени, и като направите една-две, три, четири, десет линии, и ще почне да става една промяна вътре във вас.

 

„Ако говоря“, „Проводници“, стр. 308-309.

 

Ще ви дам едно упражнение, което трябва да правите в продължение на седем дни. Упражнението се състои в следното: да кажем, че първия ден, понеделник, имате едно неразположение на духа. Напишете си веднага една точка, след това една права линия и до нея триъгълник. Забележете си в тетрадката, какво е времето вън. Ще наблюдавате също така какви са състоянията, които ви изменят. Втория ден, вторник, до триъгълника, на същия лист, ще напишете един квадрат. По същия начин ще отбележите времето и състоянието си. Третия ден, сряда, ще напишете на тетрадката или листа си до четириъгълника един петоъгълник. Петоъгълникът може да има форма на къщичка, но още по-добре е да бъде един правилен геометрически петоъгълник. Четвъртия ден – четвъртък – шестоъгълник. Петия ден – петък – седмоъгълник. Шестия ден – събота – осмоъгълник. Седмия ден – неделя – деветоъгълник… Вие трябва да знаете всички тия фигури. Те са символи, които изразяват живи сили в Природата. Тя познава тия символи. Най-първо вие ще предизвикате умствено тия фигури, а после ще ги начертаете на книга, но много правилно, чисто, красиво. Която фигура напишете през деня, нея ще държите през целия ден в ума си. Каквото разположение и да имате, добро или лошо, всяка сутрин ще написвате определената фигура. Геометрията упражнява отлично влияние върху човека. Затова, когато човек е неразположен духом, нека се занимава с геометрия, или да решава задачи по математика. Математиката обаче е по-отвлечена. По-лесно е да започнете с геометрията, а да свършите с математиката. И тъй, като напишете точката, ще я проектирате в ума си, ще размишлявате върху смисъла ѝ. Линията пък изразява точка в движение. Като размишлявате върху всяка фигура, те постепенно ще оживеят във вас. По този начин вие ще разберете отде произтичат вашите неразположения.

 

„Разумният живот“, „Елементи в геометрията“, стр. 142-144.

 

Който разбира силата на кръга, той ще го използва за лекуване – например ще начертае този кръг около брадавицата на своя пръст, ще отдалечи ръката си и след половин час най-много брадавицата ще изчезне. Имате цирей на врата си: начертайте около цирея един кръг и концентрирайте мисълта си върху цирея. Силите на кръга ще започнат да действат върху цирея и след известно време циреят ще се пробие и изчезне. По този начин вие ще опитате силата на вашата мисъл, силата на вашата вяра. Ако казвате, че имате вяра, а не можете да лекувате най-малките болести, вярата ви не е силна. Тя е в зародиш само. Имате някаква малка пъпчица на ръката си. Направете опит да я махнете със силата на вашата мисъл, със силата на вашата воля. Направете един малък кръг около пъпчицата си и концентрирайте мисълта си към нея. Ако пъпчицата не се махне, направете втори, по-голям кръг. Ако не успеете, направете трети, четвърти кръгове, по-големи от първите. Ако и при това положение не успеете, причината е или в мислите, или в чувствата, или във волята ви. Потърсете причината и я отстранете. Понякога причината може да се крие и в окръжаващата среда. На другия ден повторете опита. Докато не махнете пъпчицата от ръката си, не се отказвайте от този опит. Така ще усилите волята си, така ще усилите мисълта и вярата си. Някой има затвърдяване на ставите си. Нека направи същия опит, да види силата си.

 

„Четирите кръга“2, „Четирите кръга“, стр. 8.

 

Виждам, вие имате желание да вършите Волята Божия, но се питате как. Ще ви покажа как да я вършите. Ще започнете с геометрията – да се научите да чертаете. Ще си начертаете равностранен триъгълник, голям най-много до 50 см, но не по-малък от 10 см. Вътре в него ще начертаете още два по-малки равностранни триъгълника. Големината им ще бъде според страните и полетата:

 

10 см 5 мм

20 см 10 мм

30 см 15 мм

40 см 20 мм

50 см 25 мм

 

На страните им ще напишете както е показано на чертеж 1.

 

SB_1919_1.JPG

 

Триъгълникът ще поставите нейде в стаята или ще го имате в бележника у себе и всяка вечер, преди лягане, ще отбелязвате по страните му точици със съответни краски, като наблюдавате върху мислите, желанията и постъпките си, доколко сте запазили равновесие, къде сте се отклонили през деня, къде куцате, изобщо дали вървите в пътя на правилното развитие. Този триъгълник ще бъде една схема, който ще показва де куцате най-много, дали в ума, сърцето или волята, дали в душата, духа или тялото, дали в чувствата, мислите или действията. Законът е такъв: като направите погрешка, изменявате триъгълника, у вас няма равновесие. Тогава ще се постараете да го възстановите. Няма да си легнете с неразположение на духа, но ще гледате да въдворите хармония в него; инак ще съборите онова, що градите. Това, що ви давам, е практически метод за самопознание и изправление. Сега ще ви дам упътване с какви краски да отбелязвате точиците в триъгълниците – как да ги нашарите, как да ги направите по-красиви. Точиците ще се поставят там, дето дейността и проявата са най-силни – черните извън триъгълниците и ще вървят отгоре надолу, а за основата – отдясно наляво; цветните пък ще вървят отдолу нагоре, а за основата – отляво към дясно. Неволните грешки в чувства, мисли и действия са в подсъзнанието, волните на сърцето, ума и волята – в съзнанието, а ония – на душата, духа и тялото – в самосъзнанието.

 

Обяснение: когато чувствата ви са в дисхармония, на страната на триъгълника, дето е отбелязано чувства, ще турите горе черна точица. Ако мислите ви са в дисхармония, ще поставите на страната, дето стои мисли, горе, черна точица. Ако има дисхармония в действията ви, на страната, дето е писано действия, ще поставите черна точица, като вървите отдясно към ляво. Ако сърцето ви е неразположено, усещате слабост, ще поставите черна точица на съответната страна. Зле ли сте разположени, точиците ще слизат отгоре надолу, добре ли сте разположени – отдолу нагоре. Ако целия ден сте добре и сте доволни от работата си, ще поставите червена точица отдолу нагоре. Ако през дена сте правили усилия и сте постигнали някакъв резултат, имате подем в развитието на сърцето си, ще поставите зелена точица. Ако сте направили усилие и сте подигнали душата си във вяра и добродетел, ще поставите синя точица. Ако сърцето ви е било крепко в добродетел, не сте се поддали на изкушение, на грях, ще поставите на съответното място виолетова точица. Същото нещо ще бъде и за ума и мислите. Ако вашият ум и вашите мисли са спомогнали за усилване на вашия живот, на техните места ще поставите отвътре триъгълника червена точица – да похвалите ума. Ако той ви е спънал живота, ще поставите черна точица. Ако видите, че вашият ум е дал права посока на вашия живот, ще поставите зелена точица. Ако умът ви право разрешава въпросите на Истината и вярата, ще си турите синя точица – има подем. Ако сте били смели и решителни в Истината и вярата, ще поставите виолетова точица. Ако волята ви се застъпва за прав и добър живот, ще поставите на съответното място отляво към дясно червена точица. Ако тя се застъпва добре за вашето саморазвитие, ще поставите зелена точица. Ако е твърда и положителна в Истината – синя точица. А ако е непоколебима в пътя на Истината – виолетова точица. Можете ли по тази схема сами да разрешите какво ще правите с духа, душата и тялото си? Ще се водите по същия път. От работата си върху този триъгълник ще може да познаете де сте се отклонили, за да се поправите.

 

SB_1919_2.JPG

 

Черните точици ще съберете поотделно в особен бележник и ще ги умножите с 2 – число на борба, според съответната краска, дето са поставени черните точици. Червените, означени с 4, ще умножите с 2: 4х2=8; зелените, означени с 3: 3х2=6; сините, означени с 5: 5х2=10; виолетовите, означени със 7: 7х2=14; ще рече, съответната грешка ще поправите с толкова добри дела. Както виждате, ще започнете да боравите с математиката. Ще намерите черните точици, които пречат на вашия живот, на вашето развитие, на вярата, на силата ви, и на всички тези числа ще турите минус; другите са плюс. Всяко число, което сте изгубили, ще умножите с 2. Например в живота имате 4 минус – ще го умножите: 4х2=8. Цифрата 8 е закон на Духа; Той ще ви научи да работите. За да можете да изправите една своя погрешка с механическа точност, непременно трябва да я умножите. Не разделяйте, защото дроби не учим. Друг пример: имате слуга при вас и сте обещали да му плащате по 10 лева на ден, но му дадете само 5 лева; ако искате да поправите грешката си, трябва да я умножите с 2, а именно 2х5=10. Двете показват, че трябва да му платите два пъти повече от онова, що сте му задържали, сиреч 10 лв. Петте лева, които сте му дали, ще отидат за лихва. Господ казва: „Четворно ще му въздам“, ще рече, и с лихвите. Вие не можете да поправите една своя погрешка, докато не я умножите. Имате ли да давате някому 3, ще умножите с 2 и всичко ще се свърши. Чрез умножение вие поставяте вашия ум в действие и в работа с Божествения ум.

 

Това, що ви давам, е за поправление, а не за наказание, защото наказанието не всякога поправя. В училищата има установени наказания за поправяне на децата. А вие ще мислите и действате по Божествения закон; умът ви ще работи като как да ликвидирате грешките си. В Духовния свят законът е такъв: последния час от дена и последния ден от годината компенсира, поправя всичко, и обратно. Той дава условия за ликвидирането на кармата. Впрочем този закон е верен и в живота. Вие може да сте изгубили 365 дни, а в последния – да спечелите; той компенсира всички. И обратно: може да сте спечелили 365 дни, а в последния – да изгубите. Настоящият ден е Божественият, той компенсира, заглажда всичко; той е последен ден за работа. Има дни, които не са последни. Може да имате дни, но да нямате волове и оръдия за работа. Та не отлагайте работата си за другия ден – да казвате: „Утре ще направя това-онова.“ Не, трябва да се мисли, че всяка вечер е последен ден от живота ви. Ако ви се приспи и не изпълните работата си, ще отбелязвате в бележника си, че сте били немарливи.

 

В туй себеконтролиране да няма никакво самоосъждане, да не ставате роби; но, като видите черна точица, умножете я на 2 и се зарадвайте, че ви се дава случай за работа. Да съдим постъпките си, значи да се стремим да се изправим; но да казваме: „Моята работа е свършена!“ – това не е изправление, а самоосъждане, което ученикът не бива да прави.

 

Тази работа ще започнете от 9 септември стар стил. През цялата година ще шарите триъгълниците и ще си давате отчет за всичко помислено, почувствано и сторено.

 

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1919), „Начин за себеконтрол“, стр. 126-133.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...