Jump to content

4_1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО


Recommended Posts

ІV. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ СИЛИ ВЪРХУ ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ И НАЧИНИ ЗА РАЗУМНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ

 

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, ПРАВИЛНОТО ИМ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ И СВЪРЗВАНЕТО ИМ С ПРИРОДНИТЕ ТЕЧЕНИЯ

Енергията в Природата иде главно от два източника: от центъра на Слънцето и от центъра на Земята. Преобладаваща енергия в Природата е тази, която иде от центъра на Слънцето. Тя е положителна енергия. Когато слънчевата енергия се възприема повече от главата, мозъкът на човека става много активен. Ако тази енергия се поглъща повече от стомаха, тогава стомахът става силно активен. В този случай мозъкът се демагнетизира, отслабва и се явява главоболие. За тази цел излишната енергия от стомаха трябва по някакъв начин да се препрати отново в мозъка. Понякога слънчевата енергия може да бъде съсредоточена повече в лакътя, в цялата ръка, в лицето и т.н. За да се разпредели тази енергия равномерно по всички части на тялото, необходими са окултни гимнастически упражнения. Когато не можете лесно да заспивате, причината за това е излишната енергия в мозъка. За да се освободите от нея, трябва да правите такива упражнения, чрез които да я отправите по другите части на тялото. Това става по няколко начина: или чрез концентриране на мисълта си към върха на носа в продължение на 5 мин., или чрез измиване краката си в топла вода, да привлечете част от кръвта в главата си, да слезе надолу. Натрупването на слънчевата енергия в някои части на тялото в по-голямо количество създава за останалите удове ред болезнени състояния. Изобщо боледуват тези удове, които са демагнетизирани, т.е. които са лишени от нужното количество енергия. За да се излекуват, мислено трябва да им се придаде необходимата енергия. Когато на някой заболял уд се придаде нужната за него енергия, той оздравява.

 

И тъй, когато искате да регулирате силите на своите удове, направете следното упражнение: спуснете ръцете си надолу и концентрирайте мисълта си към центъра на Земята. След това вземете тази енергия от центъра на Земята и съзнателно я отправете нагоре в мозъка си. Ако не можете да направите това, тази енергия ще ви обсеби и ще се отрази разрушително върху някои от вашите удове. За да не става това, вие трябва да отправите тази енергия не само към главата си, но и към центъра на Слънцето. После прекарвайте същата енергия към центъра на Земята. Тези два вида енергии, тези две течения ще се срещнат някъде. Точката, в която ще се срещнат в човека, е под лъжичката. В тази точка вие ще усетите малка топлинка, признак на живот. Ако кръстосването на тия енергии става в мозъка, там ще усетите подем в мисълта; ако кръстосването на тия енергии става в белите дробове, чувствата ви ще се разширяват; ако това кръстосване става в стомаха, ще усещате голям апетит; ако това кръстосване става в мускулите на краката и ръцете, ще изпитвате желание за движение. Изобщо, в който уд и да става кръстосването на тия енергии, човек ще почувства в себе си особена приятност и разположение към нещо хубаво. Ето защо човек трябва да изучава мислите и желанията си, да види каква роля играят те в неговия живот, да различава откъде идат: от центъра на Земята или от центъра на Слънцето.

„Добри навици“, „Разпределяне на енергиите“, стр. 196.

 

Когато някой е силно възбуден и усеща, че слънчевият му възел е в неизправност, кое движение ще бъде за него естествено? Най-естественото движение за него ще бъде да тури дясната си ръка на слънчевия възел, под лъжичката, с дланта надолу, а лявата си ръка на кръста, с дланта навън. При това положение на ръцете човек усеща успокояване на нервната система. Естествено и красиво е това движение, защото внася успокояване… Като постави ръката си на слънчевия възел, по този начин човек прекарва излишната мозъчна енергия през ръцете си и се успокоява. Дланта на дясната ръка е проводник на отрицателна, примирителна енергия, а горната част на лявата ръка е проводник на положителна, възбудителна енергия. Тези енергии, съединени на едно място, успокояват човека.

„Добри навици“, „Първата родена мисъл“, стр. 62-63.

 

Ще ви дам един метод, чрез който да си въздействате при разстройство на черния дроб. Туряте дясната си ръка отпред на корема, с длан към корема, а лявата на кръста пак с длан към тялото, и мислено прекарайте енергиите на Слънцето към центъра на Земята. След 10-15 минути състоянието ви ще се подобри и ще станете весели. Ако този метод не помогне, обърнете се мислено към Онзи, Който носи хармония в Себе си. Щом се свържете с Него, състоянието ви ще се подобри, дишането ви ще стане правилно. За да разберете какво е състоянието на черния ви дроб, гледайте какъв е цветът на лицето ви, светлината на очите ви и тяхната жизненост.

„Божествените условия“, „Закони на красотата“, стр. 32.

 

Някой страда от стомах, гърчи се, а вие му казвате да търпи. Голямо усилие се изисква от него да търпи. Вместо да го съветвате да търпи, кажете му да тури ръцете си на слънчевия възел, или на мястото, дето е болката, и ще видите, че след известно време положението му ще се подобри. Всяка болка се дължи на натрупване на излишна енергия на известно място по тялото. Натрупването на тази енергия предизвиква известно напрежение в нервната система. За да се махне болката, тази енергия трябва да се разреди. Щом енергията се разреди, кръвта почва да циркулира правилно по целия организъм и положението на болния се подобрява. Ако натрупаната енергия не се разреди, кръвта мъчно циркулира по тялото, вследствие на което се образува триене, търкане на тия места. Болният усеща големи болки, нервно възбуждение, което лекарите наричат възпаление.

„Добри навици“, „Първата родена мисъл“, стр. 65.

 

Ще ви дам едно упражнение, но трябва да знаете, че при всяко дви-жение вие се свързвате с теченията на Природата. Щом обтегнете ръката си и държите ума си концентриран, вие имате вече контакт с тези течения. И тогава, при всеки даден случай, вие можете да имате връзка или с електричеството на Земята, или с електричеството на Слънцето. При всяко обтягане на ръката вие можете да имате още контакт или със земния, или със слънчевия магнетизъм. Магнетизмът пък изобщо е свързан с праната, т.е. с жизнената енергия на Природата. Тъй щото при обтягане на ръцете и краката и при концентриране на ума, човек използва жизнените енергии на Природата, и той става здрав и силен. При халтаво държание на ръцете природните сили не могат да се използват. Ръцете дигнати нагоре, добре обтегнати и с допрени краища на пръстите. Концентрирайте ума си и мислено насочете слънчевите енергии да минат през ръцете ви, да потекат по целия ви организъм. В това положение на ръцете си изговорете формулата: „Аз съм в хармония с Живата природа. Нека Божественото благословение потече през мене!“ Ръцете спуснати надолу.

„Светлина на мисълта“, „Три вида съзнание“, стр. 159-160.

 

Упражненията, които правите, са необходими, понеже в половината част на тялото ви се набира повече негативна енергия, а в другата половина – положителна. При тия упражнения различните енергии в тялото ви се балансират. Когато човек е здрав, когато чувства и мисли правилно, енергиите сами по себе си се балансират… Всички духовни процеси, които стават в човека, имат физически прояви в организма му. Между духовните и физическите прояви има пълна хармония. Някой казва: „Защо трябва да правя упражнения?“ Разумно трябва да ги правиш! Това е закон на Природата. Ако искаш да живееш нормално, трябва да правиш ред упражнения. Искаш, не искаш, ще правиш упражнения. Не зависи от тебе. Ако доброволно не правите движения, Природата ще ви застави насила.

„Абсолютна справедливост“, „Положителни и отрицателни състояния на живота“, стр. 25-26.

 

Енергиите, които текат през човешкото тяло, се предават на земята; непотребната енергия минава в земята. Някой път трябва да се изувате боси, та непотребното във вас да отиде в земята. Някои ходят боси по росата; росата като навлажни краката, всичките непотребни сили у човека отиват в земята. Хубаво е, когато е топло, лятно време да ходите боси, да стане една обмяна между земята и човека. Не препоръчвам сутрин рано, но когато Слънцето е огряло тревата, тогава да ходите. Също когато Слънцето изгрява, хубаво е 2 мин. да гледате Слънцето, то въздейства благотворно върху очите, но още като изгрява Слънцето, не по-късно. Това са здравословни правила, хигиенични правила за живота. Тях ги няма писани в никаква книга, за бъдеще може да се пишат. Сега вие първо ги опитайте, не ги разправяйте на другите, но всичко това проверете. Това са правила, може да намерите някои изключения и ще кажете, това не е вярно. Това са верни работи, но трябва да се проверят.

„Минало, настояще, бъдеще“, „Геометрически съотношения“, стр. 316.

 

Онези, които са неврастеници и които често губят разположението на духа си, нека от време на време се събуват боси и ходят по ситен пясък, или в мека трева. Така именно краката влизат в прям контакт с жизнените сили на земята и се тонират. При сутринните упражнения, като вдигнете ръцете си нагоре, вие възприемате слънчевите енергии; чрез краката пък възприемаме земните енергии. Когато искате да възприемате енергии от Слънцето, трябва да правите упражнения сутрин. Когато искате да се освободите от събраната енергия през деня, трябва да правите упражнения вечер. Земята всичко взима, освобождава човека от излишните енергии, за да може сутрин отново да възприема от Слънцето. Значи, вечер ще се изпразвате, сутрин ще се пълните. Ако не се изпразва, човек ще бъде подобен на бомба, готов всеки момент да избухне. Излишната енергия, която е възприел, човек трупа по всички свои удове – ръце, крака, очи, уши и дето го бутнат, веднага се произвежда взрив. Като прави упражнения, той се освобождава от тази енергия и става годен да възприема нова.

„Четирите кръга“, „В живота“, стр. 191-192.

 

Когато дясната страна на някой човек е положително наелектризирана, той трябва да намери такъв приятел, лявата страна на когото трябва да има противоположно електричество на неговото, за да могат двата рода електричество взаимно да се неутрализират. Къде може да стане това неутрализиране? Единият от тях трябва да постави лявата си ръка върху дясната страна на другия, а той – дясната си ръка върху лявата част на главата на своя приятел, и няма да забележат как ще придобият разположение. Това може да се постигне и с хващане на ръцете само. Целта е да се трансформират енергиите и в двамата. Вие можете да правите този опит, да видите, как работи този закон. Ще правите опита, когато сте неразположени. При това всякога ще го прилагате при две другарки, по две сестри заедно, или по двама другари или братя. Като казвам, че ще се хващате за ръце сестри със сестри и братя помежду си, имам предвид различните принципи, които действат в Природата: Любов с Любов, Мъдрост с Мъдрост… Когато в едната или в другата страна на мозъка ви се натрупа голямо количество електричество, вие сами можете да си въздействате. Например, ако електричеството е натрупано в дясното полушарие на мозъка, няма да гладите главата си с дясната ръка, за да не усилите състоянието си, но ще гладите дясната страна на главата си с лявата ръка. И обратно: ако имате излишък от електричество в лявата страна на главата си, ще я гладите с дясната си ръка. При този опит ще забележите едно успокояване, и състоянието ви ще се смени. Ето защо лятно време, когато Слънцето силно пече върху главата ви, гладете косата си с двете си ръце. Чрез ръцете си вие ще отнемете електричеството от мозъка си и ще избегнете всякакъв слънчев удар. Правете този опит и при най-слабо възбуждение да видите какви резултати ще имате.

„Двата пътя“, „Закон за енергиите“, стр. 117-120.

 

За да не се нарушава равновесието в човешката психика, трябва да знаем как да трансформиране енергиите, т.е. да знаем законите на обмяна на енергиите. Ритмичните движения, упражнения и гимнастиките са методи за трансформиране на енергиите. Например, ако имате тягостно състояние, започнете да хващате с Юпитеровия си пръст и палеца на дясната ръка поред пръстите на лявата си ръка и наблюдавайте, ще се смени ли състоянието ви. Ако не се смени, тогава с левите пръсти направете същото върху пръстите на дясната си ръка. Или пък пипайте други части на тялото си, докато тягостното ви състояние се промени. Този орган е станал като трансформатор на енергиите в организма. И когато човек е болен и почне да прави известни упражнения, макар и несъзнателно, може да попадне на такъв орган в тялото си, че да трансформира енергиите и болезненото му състояние ще се премахне.

„Беседи от Учителя“ (под редакцията на Влад Пашов), ІІІ том, 1996 г. „Правилна обмяна на енергиите като основа на здравето“, стр. 26-27.

 

Направете един опит за една седмица. Дойде ви някое неразположение, потегли си показалеца. Неразположен си, изтегли си средния пръст. Поред потегли си и другите пръсти. Вземи и на другата ръка потегли пръстите си. Направете опит. Ако при първото теглене се смени вашето състояние, вие сте въздействали върху себе си. Значи някъде се набрала излишна енергия вътре във вас, тази енергия не може да си проправи път. Тази енергия може да се е набрала във вашите лични чувства или може да се събрала във вашите слепи очи, областта, дето е центърът за яденето и пиенето и за събирането богатства. Казвам, тази енергия се е събрала, пък Природата не обича да се събира на едно място много енергия. Всякога трябва да има обмяна на енергията. Щом оперирате с вашата ръка, вие сте в един разумен, волев свят. Ръката на човека е създадена по закона на човешката воля. Палецът е свързан с волята на човека.

„Пътят към щастието“, „Неподвижна точка“, стр. 140.

 

Поставете ръцете си пред устата, като за молитва. Успокойте се, вземете положение, като че нищо не ви занимава. Духайте тихо в ръцете си, като кога искате да хванете това, което ще излезе из устата ви. Три пъти. Какво почувствахте в дадения момент? Зимно време, като ви изстинат ръцете, какво правите? Духате ги, за да се стоплят. То не е нещо произволно. С това духане вие урегулирате вашите магнетически течения и топлината се връща в ръцете ви. Някой път вие сте неразположени духом или пък ви е студено, треперите от студ. Какво правите в този случай? Наклаждате огън и започвате да духате. Като се запали огънят, вниманието ви се привлича от него и вие започвате да се радвате. И колкото повече огънят се разпалва, толкова надеждата ви се повдига и неприятното разположение изчезва. Тъй щото когато човек духа в ръцете си, по същия закон урегулирва до известна степен теченията в организма си.

„Свещеният огън“2, „Светлият път на знанието“, стр. 49.

 

Какво представя носът? Място на електричество и магнетизъм. Той е връх, където се складират природните енергии. Ако знаете как, на кое място и кога да хванете носа си, ще ползвате от неговите енергии. Хората дърпат носа си, чоплят го и вместо да се ползват от енергиите му, те си пакостят. Не е лесно да се справят със своите енергии. Ето защо всяка сутрин, като се измиете, хванете леко носа си, погладете го и пожелайте да придобиете от него енергия за работа. Гледайте на носа си като на нещо красиво, мощно. Днес носът работи най-много. През него минават много енергии. Свържете се с дейността на своя нос и работете върху него, да го продължите и разширите според мерките на Природата. Като изучите носа си, тогава ще изучавате очите, ушите и устата. През носа непрекъснато влиза и излиза въздух. Той е един от неуморните работници-чистачи. Ценете носа си. Обхождайте се добре с него. Лошите мисли действат върху носа, а оттам и върху дихателната система. Ако тя не работи добре, и стомашната система страда. В резултат на това се нарушава равновесието между мозъчната и симпатичната нервна система. Дойде ли човек до това положение, животът му се обезсмисля, и той не иска вече да живее. Смисълът на живота е в служенето на Бога. Който не иска да живее, не иска да служи на Бога. Какво иска Бог от човека? Да учи и да работи. И тъй, всяка сутрин хващайте леко носа си, милвайте го по върха, с желание да не става остър. Изучавайте носа, работете върху него, за да придобиете новото, истинско знание.

„Събуждане“, „Предназначението на носа“, стр. 102-103.

 

Кой не е опитал влиянието на слънчевите лъчи? Каквото неразположение и да имате, като изложите гърба си на Слънце, неразположението ви ще изчезне. Ако неразположението ви се дължи на отрицателни енергии, изложете гърба си на юг, а лицето – на север; ако енергиите, които са произвели неразположението ви, са положителни, обърнете се с лице към юг, а с гръб към север. Няма да мине много време, и неразположението ще изчезне. Ако сте хремави, или простудени, изложете гърба си на юг, към слънчевите лъчи. Те лекуват всички болести.

„Божият глас“, „Правилно разрешаване“, стр. 225-226.

 

Когато правите някакви упражнения, ще държите главата си отвесно. Това е най-доброто положение. Посоката на главата ви трябва да съвпада с центъра на Слънцето. При всяко отклонение от този център, вляво или вдясно, напред или назад, вие попадате към растителното царство, под закона на случайността, т.е. когато вие вече не сте господари на вашата съдба.

„Високият идеал“, „Право ходене“, стр. 3.

 

Вглеждайте се в Природата, изучавайте я, за да можете да се ползвате от нейните сили. Който се стреми към Природата и желае да се свърже с нея, нека всяка сутрин, особено през месец май, да става рано и да излиза на разходка на чист въздух, преди да е изгряло Слънцето. Каква по-велика картина от изгряването на Слънцето! Същевременно вие ще се ползвате от ранните слънчеви лъчи, които се отразяват благотворно върху организма. Ставайте сутрин рано, преди изгряването на Слънцето, да приемете неговото благословение и след това започнете работата си. Възстановете съчетанията между своя организъм и Слънцето, както между душата си и Бога, които още отначало са направени. Избягвайте дисхармоничните състояния и противоречия. И тъй изучавайте Природата, изучавайте Божествените прояви, без да ги критикувате…

Като изгрее Слънцето, кажете: „Благословен Господ Бог наш, Който е изпратил Слънцето да се ползваме от неговата светлина и топлина“…

 

Защо хората са слепи, хроми, сакати? Защото са минали през някаква философия, която ги е осакатила. Те трябва да потърсят Божията Истина, която носи Живот и показва пътя към Господа. Мнозина търсят Бога там, дето не е. Излизайте през месец май сутрин рано, в 4 часа, и ще намерите Господа. Участвайте в пеенето на птичките, в полъхването на тихия ветрец, в клокоченето на изворите и ще намерите Бога. Слънцето кани всички живи същества да излязат вън, да го посрещнат, за да им предаде Божието благословение. Защо да не благодарите на Слънцето, като на Божи слуга, който носи послание от нашия Баща и да му кажете: „Носъ нашия поздрав на Баща ни и кажи Му, че сме решили да възстановим хармонията, която сме нарушили.“ Какво правят повечето хора? Като се събудят, погледнат навън и ако видят, че има вятър, а небето е облачно, казват: „Лошо е времето, не е още за ставане.“ Не, благодарете за времето, каквото и да е то, и кажете: „Хубав е денят! Ще стана да се порадвам на деня, да благодаря за благата, които той крие в себе си!“ Благодарете на вятъра, защото той проветрява мислите и чувствата ви. Благодарете и на облаците, защото те носят влага, чрез която се освежават цветята, дърветата и плодовете. Това е правото учение, към което хората се стремят.

„Все, що е писано“2, „Бог е съчетал“, стр. 181, 185-186, 190.

 

Светлината събужда човешката мисъл и я прави светла, ясна. Не е достатъчно само да се ползвате от благата на Природата, но трябва да ѝ благодарите по някакъв начин. Как ще ѝ благодарите? Ще украсите с нещо нейните цветни и плодни градини. Нищо не се дава даром. Вие живеете десетки години в къщите си – вашите тела, без да плащате поне малък наем. Знаете ли какви дългове трупате? Ще дойде ден, когато ще плащате задълженията си с лихвите заедно. За да не се намерите в затруднения, отправяйте всеки ден по една добра мисъл към Природата. Добрите мисли представят за нея красиви цветя и доброкачествени плодове. Ако в продължение на десет години изпращате по една добра мисъл към Природата, вие ще превърнете нейните градини в Рай. Най-добрият начин за плащане на дълговете е Любовта. Чрез Любовта човек може да изплати и най-тежката си карма. Обаче, който си служи с безлюбието – сам си пакости.

„Трите живота“2, „Правила на живота“, стр. 106.

 

Като сте дошли на планината, вие трябва да бъдете готови на всякакви изненади. Вятърът и бурята не закъсняха да ви поздравят, дъждът – също. Атмосферното налягане е силно понижено, което показва, че далеч някъде е станало голямо земетресение. Вие платихте малко – палатките ви се събориха от вятъра, няколко колци се счупиха и прекарахте безсънна нощ. Не е лесно да се хармонизира човек с течението на силите на Природата. При такива случаи светиите са прекарвали в молитва и в дълбоко съзерцание. Така те се нагласявали със силите в Природата и са минали благополучно през големи изпитания. Сега и на вас казвам: не се страхувайте, но изучавайте Природата! На каквито изненади да се изложите, работете с мисълта си да се хармонирате с планината и със силите, които действат в нея. От влагата и дъжда може да почувствате болки в ставите, в краката, в гърба, но и това не трябва да ви плаши. Движете се, мислете върху всичко, което става около вас. Като трансформирате енергиите, които сте приели от планината, всичко ще мине. Планината иска герои, които я разбират и изучават. Когато децата безпокоят майките си, последните им дават бонбони. Щом видят бонбоните, децата стават мирни. Когато Природата ви смущава, трябва да приложите разумността си. Значи, за децата – бонбончета, а за хората в планината – разумност.

„Закони на Доброто“2, „Упътвания и наставления“, стр. 361-362.

 

Като ходите по планините, вървете бавно, спокойно, без бързане. На всеки сто метра спирайте на малка почивка, на крак, около 30 секунди. Във време на почивка ще придобивате енергия. Колкото по-високо се качвате, по-бавно ще вървите. По този начин ще се приспособите към силите на Природата и ще ги използвате правилно. Иначе те ще ви противодействат. Щом силите на Природата ви противодействат, вие ще харчите енергията си, без да се ползвате от тях. Всяка частица от планината е свързана с Разумното начало, което работи в Природата. Следователно като се качвате по планинските върхове, мислете за службата, която те изпълняват в Природата, за да се свържете с разумността в нея. Всяка планина, всеки връх, всяко езеро има свое велико предназначение. Помнете – където и да ходите – по езера, по планини или върхове – работете съзнателно, учете и прилагайте. Докато работата е приятна, тя е Божествена. Щом не е приятна, щом се вкисвате – тя е човешка. Работете с приятност и радвайте се на Божието дело!

„Царският път на душата“2, „Божественият ръб“, стр. 47.

 

Като ходите по планинските върхове, пазете чистота. Това е най-простият израз, с който можете да покажете, че цените това, което разумната Природа е създала. По този начин вие ще се свържете с напредналите същества в Невидимия свят, които ще ви помагат. Иначе те ще се откажат от вас.

„Царският път на душата“2, „Ценност на нещата“, стр. 90.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...