Jump to content
valiamaria

ДОСЕГ С РЕАЛНОСТТА

Recommended Posts

ДОСЕГ С РЕАЛНОСТТА

Тази година построихме палатка на Учителя високо на склона, на малка поляна над езерото. Оттук се разкрива гледка към долината и околните върхове. Ала непосредствено под терасата пътеката е стръмна и ние направихме стъпала от груби камъни. Избрахме плоски камъни и наредихме стъпалата. Седемдесет и две стъпала извеждат до малката тераса, където спретнато е опъната палатката на Учителя. Подът на палатката е постлан с плочи, а от двете страни на входа живописно са натрупани избрани камъни и кристали, които учениците са донесли от своите екскурзии из планината. На това място, обикновено, Учителят държеше неделните беседи. Колко пъти, устремени от низините, от големия град, ние сме извървявали големи разстояния, за да дойдем макар и за няколко часа само тук, да изкачим седемдесетте и две стъпала и с благоговейно чувство да седнем при нозете на нашия мъдър Учител. И както изжаднелият пътник привежда коляно и пие от чистия извор, така и ние приемаме в душите си Словото на нашия обичан Учител. То внасяше в нас сила и живот. Така укрепени и освежени, ние поемахме отново пътя към низините, където ни очакваше работа.

Седемдесет и две стъпала извеждат до мястото, където живееше нашият обичан Учител – прости каменни стъпала, които ние тъй обичахме да изкачваме.

Веднъж, когато бяхме при палатката на Учителя, Той почна да говори:

– Това положение, което имате, дължите на тия същества, които са ви обичали.

Спасението започва със закона на Любовта. Който може да повярва в Любовта, ще се смъкне товарът от гърба му, той ще се освободи от страдания, мъчения и огорчения. Тогава няма да бъде самотен, ще има много братя и сестри.

В света са включени всички условия за щастието. Само че хората се отклоняват от общия път, от общото течение. Хората вървят по специални пътеки, а трябва да държат общата идея. Общата идея трябва да бъде една:

– Да изпълните волята Божия, да служите на Бога, да имате една възвишена мисъл!

Бог е дал всички условия, всичко е дал. Каквото и да ви се случи, уповавайте се на Бога!

За каквато и да е работа не очаквай специално, благоприятно време без никакви препятствия. Специалното време никога няма да дойде. Почни да работиш. Не губи времето си. Остави хората свободни.

Любовта ще ви помогне да се справите с големите мъчнотии, които имате в живота си. Като дойде тя, всички тези мъчнотии ще изчезнат, слънцето ще изгрее, царски път ще има пред вас. А като не дойде Любовта, по камънаци ще вървите. Щом разбереш Любовта и по въздуха пътя ти е отворен. А пък щом не дойде тя, трябват мостове и лодки. Някой казва: „Защо не мога да пиша?“ Защото нямаш Любов. Музиканти, учители, свещеници, всички се спъват. Защо? Любов нямат! Има ли тази Любов, всичко може да се създаде. Когато Любовта влезе в поета, идва вдъхновение. Когато тя изчезне, всичко върви трудно. Когато Любовта влезе в човека всичко става бързо.

За Любовта няма мъчна работа. Да носиш Любовта, значи да си господар на положението. И мъчнотиите ще се стопят пред тебе.

Любовта е лесният път. Тогава ти ще влезеш в един свят, дето работите стават магически. Питат, от два аероплана кой е по-хубаво направен. Нека хвръкнат двата аероплана, и който стигне по-бързо и по-безопасно, той е по-хубав. Който отива по-бързо и върви по-хубаво, постига целта. Кой живот е по-добър? Живот, при който има хвъркане, постига целта. Така трябва да мислим.

Досега сте мислили, мислили и какви ли не опити сте правили, но все по стария начин. Каквото и да правите, спасението е в новото. Сухият, мухлясал хляб го хвърлете на кокошките; ако искат, да го ядат. А ти вземи топлия хляб, върви по пътя си и яж от него.

Топлият хляб – това е новият живот. Отворете прозорците на душата си днес и животът ще влезе. Той няма да чака да го викаш много. Само отвори прозореца си и ще влезе. А пък ние мислим, че като отворим прозорците, той ще изнесе всичко навън.

Искам да ви доведа до един реален свят. Аз казвам, че човек трябва да бъде щастлив, блажен, богат.

Днес искам да прекарате като любещи души. Всеки да чувства, че от вас изтича Любов!

Турете в душата си идеята за служене на Бога. Детето нали трябва да служи на майка си? От вас да излиза благоуханието на вашата нежност, на вашата любов, на вашето милосърдие, на вашето въздържание!

В света няма по-хубав момент, по-красив, по-тържествен от този да знаеш, че едно същество те обича и ти го обичаш или да вярваш, че обичаш Бога. Ти ще почувстваш такава радост, каквато не си изпитвал. Нито знанието, нито нещо друго може да се сравни с нея.

Сега ти имаш предвид едно същество, което да обича тебе, обаче никого другиго да не обича. Как можеш да си представиш, че Бог може да обича само тебе и никого другиго или че слънцето само тебе огрява и никого другиго?

В какво седи законът на щастието? Ще обикнеш един човек – не той да те обича, но ти да го обичаш тъй, че никаква сила в света да не е в състояние да те разедини. Ще обичаш, както Бог обича! И после тези двама да намерят други двама, които се обичат. Тези четирима да намерят други четирима, които се обичат и т. н. Бог е поставил своите енергии в нас и щом обичаме Него, ще обичаме и хората. Щом срещнете двама, които се обичат, ще им кажете: „Елате сега при нас“!

Без Любовта не може да стане никакъв разумен акт. Без Любовта никой не може да се повдигне. Все трябва да има някой в света, когото да обичате.

За да има човек щастие, малко се изисква. Малко огън се изисква. Огънят е Любовта!

Всеки досег с реалността наричаме щастие. Всеки досег с илюзиите на живота наричаме нещастие. Но постоянно не можеш да бъдеш в досег с реалността. Човек, ако не във всеки момент, поне един път на ден, един път на месец или година да влиза в досег с реалността.

Ако погледнете живота през очите на Любовта, ще разберете неговия смисъл. Без Любовта животът няма смисъл.

Кое прави обикновените неща необикновени? Докато не обичаш поне един човек, целият свят ти е чужд. Като обичаш поне един човек, светът става за тебе красив.

Бог е пратил човека на Земята, за да разбере Любовта. Да приемеш първия лъч на Любовта, това е най-великото, необикновено събитие в живота ти.

Талантливата певица трябва да се радва на успеха, които има младата певица, за да не пресуши изворите на своя собствен талант. Само така тя ще приготви условия за по-голям възход и разцвет на своите дарби и способности. Не може човек да бъде щастлив, докато не желае щастието на всички хора.

Човек, докато не се научи да обича, не може да бъде щастлив.

Иначе той ще живее в закона на необходимостта.

Любовта е път за придобиване на щастието.

Да бъдете щастливи, това значи да добиете онова благо, към което душата ви се стреми. Тогава може да станете музиканти, поети, силни и пр.

Път за добиване на щастието е добродетелта. А възможността за добиване на добродетелта е Божията Любов. И тъй, Любовта дава път за постигане на щастието по пътя на добродетелта. Добродетелта е произлязла от Божията Любов.

За Любовта, за Бога в нас трябва да бъдем готови на всичко. Целта е вътре. Отвън са условията. Чрез Любовта ще влезем в друг свят. Щастието е вътре в тебе. Следователно, ние сме всесилни, понеже носим целта в себе си. Дето няма цел, условията все остават нереализирани, неизползвани.

Един човек чел Библията и не могъл да я разбере, а работите му вървели много зле. Най-после той изгорил Библията, но видял, че едно късче отхвръкнало от огъня. Той го взел и прочел там: „Бог е Любов.“ И от тогава нататък му тръгнало. Той разбрал Божествените неща.

Този човек търсил щастието вън от Любовта. А всички неща са все около този център.

Ако не сме щастливи, погрешката е вътре. Лично щастие по света така, както го търсите, никъде не може да се намери.

Имайте предвид, че вашето бъдещо щастие се определя от това, което преживявате сега. От това се чертае вашето бъдеще. Ако сега учите хубаво, ще минете в по-горен клас. Ако ученикът се учи в първи клас, ще мине във втори и т. н. Но ако той не изучава материята на първи клас, не може да мине във втория. Ние не проповядваме една религия на страха. Това е морал на животните. Човек трябва да мисли. Моралното за човека седи в това: той трябва да мисли. А вашите мисли и желания, които ви идат, филтрирайте ги, защото много от тях са остатъци от миналото. Какви ли не желания идат! Не че са лоши. За времето си те са били много добри, но някои ваши мисли и желания, които в миналото са били добродетели, сега не минават за такива. Тези пари не вървят. Трябва да възприемете и приложите новото. Оставете старите неща назад и примете новото.

Има един закон: Човек, който обича, оставя във всички същества по нещо ценно.

Любовта не е нещо единично. Като любиш, всички хора чувстват, че някой е станал проповедник на Любовта и са радостни и весели!

От Любовта, която човек проявява се ползват всички.

Когато един проявява Любовта, цялото битие, всички същества се ползват от нея!

Когато някой обича Божествено, всички околни възприемат неговата Любов, имат подтик към нещо Божествено, но не знаят откъде иде то. Ако дойде човекът на Любовта в дома ви, той ще бъде за вас като изгряващо слънце. Без да ви каже нито дума, сълзите ви ще престанат. Ако дойде друг, макар и да говори най-хубави думи, сълзите ви ще текат.

Може да срещнем мечка, но като имаме Любов в сърцето си, тя ще ни каже: „Познавам ви!“ И няма да ви закачи. И мечка като срещнем, трябва да виждаме Бога в нея.

Външният свят така маскира хората, че човек да не може да вижда Божественото в тях. Те са натрупани с прах от външни, светски неща и затова Божественото мъчно може да се открие.

Някой човек сега е мъж, но в миналото си прераждане е бил жена. Тя е имала лош мъж, който я е изтезавал. Тази жена в сегашния живот става мъж, той – жена. Мъжът сега намира жената и почва да я измъчва. Човек трябва да се освободи от това. Как? Като прави добро на онези, които го измъчват, за да не го измъчват пак и те в бъдеще.

Когато жената върши волята Божия, Бог казва на мъжа ª: „Ще се отнасяш добре с нея. Ако не се отнасящ добре, ще страдаш.“

В Свищов един евангелски проповедник от първата си жена има дете. Тя умира и той се оженва втори път. Втората жена изтезава детето. Един ден първата жена се явява на втората и ръката на последната се парализира.

Ако жена, която е измъчвана от мъжа си, насочи любовната си мисъл към него, той ще престане да я измъчва. Но щом жената не разполага с Любов, не може да направи това.

Всички страдания произтичат не от Любовта, но от една неестествена, неразбрана любов. Любовта не произвежда страдания.

Тя носи радост и мир. Всички ваши копнежи ще бъдат задоволени при нея.

Има Любов с толкова силни трептения, че ако ги прекарате през сегашната нервна система на човека, той ще се стопи. Ако прекарате силните трептения на Божествената Любов, която имат херувимите и серафимите, човек ще се превърне в светлина, но няма да разбере нещата.

За да може човек да живее в Любовта, трябва да има отличен ум, отлично сърце и отлична воля. В духовния свят има закон за каляване: ще турят ученика на огън. Хората на Любовта ги турят много пъти в огъня – десетина пъти – за да се калят. И после ги турят в студена вода, за да не се огъват. При Любовта се срещат най-големите противоречия.

Който много обича, много му се дава.

Който малко обича, малко му се дава.

Който много обича, много знае.

Който малко обича, малко знае.

Да обичаме всички – това е за напредналите души.

Само при Бога трябва да отидеш, за да те научи на тази обич.

Всички ще бъдем научени от Бога.

Радвайте се, че сте били на планината!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×