Jump to content

УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ


Recommended Posts

Ходете на нивите, когато житото зрее, вземете няколко

стръка, изяжте ги и като ядете, разговаряйте с тях, да

покажете, че съзнавате жертвата, която житото прави.

 

 

 

УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ

МИСЛИ ОТ БЕСЕДИ И ЛЕКЦИИ

ОТ УЧИТЕЛЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ

НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

ПРЕДГОВОР

Заедно с философските, религиозните, окултните, етичните,

научните, социалните и други проблеми Учителя Беинса Дуно често

разглежда в своите беседи и лекции и редица въпроси от областта на

медицината.

Предлаганата книга е съставена от подбрани и групирани по теми

цитати от 152 тома беседи и лекции от Учителя, засягащи най-различни

аспекти на човешкото здраве, поради което тя има, в известен смисъл,

енциклопедичен характер. В нея, разбира се, не е обхванато абсолютно

всичко, което Учителят е говорил по здравните въпроси.

Още в древността в окултните школи се е развивала и медицината.

Запазили са се и до днес редица оригинални методи и системи на лечение.

За тях Учителя казва: „Тия системи са удобни при слизането на

човечеството, т.е. по закона на инволюцията. А понеже Бялата раса

започва вече своето развитие по закона на еволюцията, тия системи

трябва да се видоизменят." По време на инволюцията човешкото

съзнание навлиза все по-дълбоко в материалния свят до пълното

формиране на самосъзнанието. След това започва обратният път на

еволюцията, на преминаване на егоистичния, личен, живот към

съзнателното, колективното космическо съзнание - към живот за

цялото.

Методите и системите, които Учителя Беинса Дуно дава, са свързани

именно с тази нова епоха на еволюционното развитие на човешкото

съзнание. Той си служи с принципите, законите и методите на Живата

Природа. Съобразяването с природните закони, казва той - ето

разрешаването на всички здравни въпроси.

Изходна точка за разрешаване на всички проблеми на човешкото

здраве е преди всичко концепцията на Учителя за човешкото естество.

Според него най-напред трябва да се освободим от механическото

разбиране за човешкия организъм и за Природата въобще. Човек не е само

физическо тяло. В съгласие с другите окултни учения той приема, че човек

притежава още астрално (чувствено), ментално (умствено) и причинно тяло.

Всяко от тези фини тела изпълнява специална служба и има свои

специфични енергии. Това разбиране за човека, състоящ се главно от четири

основни тела, взаимно проникващи се и взаимно влияещи си има решаващо

значение за определяне на човешкото здраве и за възникване на

болестите.

Друг важен момент, който трябва да се изтъкне, е, че Учителя не

противопоставя духовното на материалното естество на човека. Той

достига до определението, че истински здравият човек е здрав във

физическо, в умствено и в сърдечно отношение или здрав е само онзи на

когото умът, чувствата и волята са в пълна хармония.

За отбелязване е още подчертано профилактичната насоченост в

методите на Учителя, препоръчването на природосъобразен начин на

живот, на хигиена - както външна, така и вътрешна, използване на

основните природни фактори слънчевата светлина, въздуха, водата и

храната - като главни лечебни средства. Описани са някои оригинални методи

на лекуване, дадени са и много полезни хигиенни съвети.

Идеалът на бъдещото човечество, казва Учителя Беинса Дуно, ще

бъде да изучава езика на Природата и да живее съобразно нейните закони,

защото човекът е част от Природата и законите, които действат в нея,

действат и в самия него. Проблемите на здравето и на болестта, на

живота и на смъртта Учителя поставя в неразривна връзка и в пълна

зависимост от великите закони на Природата и спазването им от човека.

Надяваме се, че идеите на Учителя Беинса Дуно в тази насока ще

допринесат много за решаване на редица здравни проблеми, а с това и за

едно ново разбиране на целокупния живот.

От съставителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...