Jump to content

2. Енергии


Recommended Posts

2. Енергии

•Какво представлява физическото тяло? Физическото тяло е

проводник, т.е. велика инсталация на силите в Природата. През тази

инсталация минават двата вида природни сили: положително и отрицателно

електричество, положителен и отрицателен магнетизъм. Засега вашите тела

не са физически тонирани - едни от вас са положителни, а други -

отрицателни, т.е. едни имат в себе си повече положително електричество, а

други - повече отрицателно електричество. (32, 114)

•Тела, в които не става никакво вливане и изтичане, са мъртви. В тях

се извършва само разлагане на материята. Живи тела са ония, в които става

постоянно втичане и изтичане на енергия. (104, 21)

•Човек представя равностранен триъгълник с общ център, към който се

стремят всички негови енергии. С друга думи казано, човек е сбор от енергии,

които се стремят към общ център. И обратно - човек е сбор от енергии, които

излизат от общ център и се разпръскват в различни посоки (38, 105)

•Човек е един акумулатор или един кръстопът, дето се преплитат

милиони космически течения. Човек представлява един такъв възел. В

математическо отношение аз си представям човека на Земята като една от

най-сложните формули. И всеки, който може да разгадае отношенията на тази

формула, всеки, който може да я преведе в геометрически израз, той ще има

една представа за човека. (29, 31-32)

•Човешкото тяло, само по себе си, е една природна батерия - и то не от

простите, а от сложните батерии. В тази батерия се намират всички видове

енергии. (66, беседа 23, 43)

•Както на Земята има два полюса - северен и южен, така и в човека

има два полюса, които са склад на енергия. (17, 60)

•Двойникът е около цялото тяло на човека и той се разпорежда с

енергиите, които идват отвън и отвътре, и ги трансформира. Не може ли да ги

трансформира, у човека се зараждат ред дисонанси, ред дисхармонични

състояния. (70, беседа 31, 148)

•В човека има две течения. Едното от тях е от пъпа нагоре, а другото е

от пъпа надолу. Второто течение води към центъра на Земята, а първото -

към центъра на Слънцето. Най-после има и трето течение, което съединява

първите две течения. Третото течение наричат аура на човека.

Второто течение, т.е. това, което води към центъра на Земята, включва

всички нисши енергии на човека, които той е добил в своето животинско

състояние. Като изучаваме строежа на човешкото тяло, ще видим, че първите

две течения включват в себе си още две течения. Всички тия течения са

съчетани едно в друго. Те се забелязват и в мисълта, и в чувствата на човека.

(70, беседа 29, 65-66)

•Вие сте един фокус, през който минават както слънчевите, така и

земните енергии. От сутрин до обед през вас минават слънчевите енергии,

които слизат отгоре и отиват към центъра на Земята. Следобед движението е

обратно - земните енергии от центъра на Земята минават през краката ви и

отиват към Слънцето. Следователно, ако правите известни движения сутрин

или вечер, ще имате различни резултати. Въобще у някои хора

неразположението иде следобед, понеже тогава през тях минават теченията

на Земята.

Вие трябва да знаете как да поляризирате и концентрирате тия сили

Вие не ги спирайте. Ако ги спрете, ще се подпушите и с това може да

създадете цяла катастрофа в себе си. Препращайте тия сили нагоре. Сред

нощ ще дойде друго течение. (66, беседа 22, 12)

•Има две течения, два вида енергии, които идват едновременно. Когато

идва слънчевата енергия, т.е. течението от Слънцето, листата добре се

развиват, клоните растат - изобщо има растеж нагоре. Когато течението на

Земята е по-силно, тогава корените се развиват добре.

От пъпа надолу - това е физическият човек, това са всички течения

които отиват към центъра на Земята. И когато тия течения вземат надмощие в

човека, тогава в него се образува едно благоутробие. Всичката тази енергия

почва да се пренася надолу. Някой път е обратно: енергията от тялото може

да се пренесе към раменете. Тия, у които енергията се пренася към Духовния

свят, раменете им нагоре стават широки, а когато енергията отива към

Умствения свят, главата постепенно се разраства. Всичко зависи от това

какви са теченията. (68, беседа 28, 5)

•Мозъкът е положителен, а симпатичната нервна система е

отрицателна. В лявата страна на човешкото тяло енергията слиза надолу към

левия крак и после по десния крак и по дясната страна се качва нагоре

Такова електромагнитно течение има около всеки орган. Например по дясната

вежда минава положителна енергия. Тя оттам се извива и се спуща под

дясното око, дето се превръща в отрицателна енергия. Оттам се качва над

лявото око и там вече е отново положителна. След това се спуща под същото

око като отрицателна енергия. По този начин в движението си тази енергия

образува нещо като осморка. В точката между веждите, или в корена на носа,

има един разумен център, който регулира тези течения около очите. (11, 12)

•Има две течения в Живота, които се отразяват и в самия човек:

едното течение върви от главата към краката, а другото - от краката към

главата. Двете течения в човека образуват един кръг около него. Колкото по-

светъл е този кръг, толкова по-здраво и чисто е неговото тяло. Когато линиите

на този кръг не се прекъсват, човек може да направи всичко. (118, 161)

•Понеже краката не могат да приемат слънчевата енергия направо от

Слънцето, те приемат енергия от центъра на Земята. Когато приема земната

енергия, човек става смел, решителен, а тялото му се освежава. Растенията и

животните разбират този закон и правилно го използват. (150, 197-198)

•Човек черпи жизнените сили от няколко източника: от храната, от

въздуха, от водата и от светлината. Той черпи енергия още и от мисълта, от

чувствата и от постъпките си.

От научно гледище задачата на човека е да се научи правилно да се

храни, да пие вода, да диша. Също така той трябва да мисли, да чувства и да

действа правилно. Това са живи, разумни процеси, свързани с живите сили на

Природата. Тези процеси определят развитието на човека. От тях зависи

неговото бъдеще. (140, 9)

•Знаете ли какъв океан от енергия се крие в пространството? По същия

начин и във вашия мозък се крие грамадна енергия, която изисква време и

пространство, за да се реализира. (111, 47)

•Човек трябва да разбира законите, по които се движат живото

електричество и живият магнетизъм, т.нар. от индусите прана. Гръбначният

мозък е главният приемник и предавател на праната. Първо, праната отива в

малкия мозък, а оттам - в главния. Яви ли се някакво подпушване в малкия

мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък, вследствие

на което в него се явява някаква дисхармония Тази дисхармония се предава

на целия организъм. (118, 188-189)

•Когато в едната или другата страна на мозъка ви се натрупа голямо

количество електричество, вие сами можете да си въздействие. Например,

ако електричеството е натрупано в дясното полушарие на мозъка, няма да

гладите главата си с дясната ръка, за да не усилите състоянието си, но ще

гладите дясната страна на главата си с лявата ръка. И обратно: ако имате

излишък от електричество в лявата страна на главата си. ще я гладите с

дясната си ръка. При този опит ще забележите едно успокояване и

състоянието ви се сменя. Ето защо лятно време, когато Слънцето силно пече

върху главите ви, гладете косата си с двете си ръце. Чрез ръцете си вие ще

отнемете електричеството от мозъка си и ще избегнете всякакъв слънчев

удар. (32, 120)

•За разумния човек грешни неща няма. Защо? Защото теченията на

енергиите в неговия живот се сменят много правилно. Запример енергията в

неговия мозък се движи спиралообразно, като минава постепенно от едно в

друго полушарие. (117, 86)

•Първото нещо, щом се раздвои мисълта ви, стане дисхармонична, вие

ще усетите едно налягане при слепите си очи. След туй ще ви обхване една

дрямка, едно хипнотично състояние и почвате да се унасяте. Туй вече

действа зле върху вашата нервна система.

Никога не прекарвайте енергията си в слепите очи. Тази енергия е

свързана със стомаха ви. Щом прекарате енергията си в слепоочните места,

вие въздействате на стомаха си, а той е съставен от хиляди такива ганглии.

По този начин вие се обезсилвате, изтощавате енергията си, демагнитизирате

се. След това вие ще почувствате едно изпразване във вашия мозък.

Винаги пращайте енергията си към горната част на челото, не я

оставяйте в задната част на главата си. (68, беседа 261, 12-14)

•Когато човек е готов да се кара с всеки, когато срещне на пътя си, това

показва, че в дясната страна на мозъка му има излишък от електричество.

Когато човек е неразположен духом, когато изпадне в песимистично

състояние, това показва, че в лявото полушарие на мозъка му има излишък

на електричество. (32, 118)

•За да не нарушава хармонията в движенията си, човек не трябва да се

дразни. Всяко дразнене е излишно изразходване на нервна енергия,

вследствие на което се изтощава нервната система. Когато нервната система

се изтощи, човек става крайно чувствителен.

Пазете си нервната система, да не губите излишна енергия, за да

понасяте всичко в света. (23, 106)

•Всяка енергия, която организмът не може да асимилира правилно,

ражда един излишък. Този излишък е гневът. (64, беседа 6, 84)

•Когато човек има много желания, които не може да реализира, част от

енергията, която е била определена за тяхното реализиране, остава

неизползвана. Тази енергия е причина за гнева. (39, 137-138)

•У някои хора се събира излишна енергия в центровете при ушите.

Щом се предизвика нахлуване на кръв в тия центрове, те веднага избухват. За

такива хора се препоръчва с мотика да копаят, да изпращат част от тая

енергия в Земята. (37, 91)

•Понякога човек възприема повече енергия, отколкото трябва; някога

пък дава повече енергия, отколкото трябва. Това са крайности, които се

отразяват неблагоприятно върху организма му. Природата обича реда и

порядъка, затова казва: "Ще вземаш толкова, колкото трябва, и ще даваш

толкова, колкото трябва". (45, 174)

•Никакъв излишък от енергия не трябва да има във вашия организъм.

Трябва да има точно толкова енергия, колкото е потребно. Излишната

енергия трябва да се върне в Природата. (70, беседа 3, 25)

•Не оставяйте да се натрупва излишна енергия в мозъците ви. Това

значи: не носете със себе си излишно богатство, защото апашите ще тръгнат

след вас. Не дръжте меда си отворен, защото пчелите ще тръгнат след вас.

Не давайте хляб даром на всички хора, защото ще тръгнат след вас. Не

лекувайте всички хора даром, защото ще тръгнат след вас. Не е лесно човек

да се справи с апашите, с гладните, с болните хора. (14, 49)

•Понеже мозъкът е свързан с всички части на тялото, каквото

поляризиране да става в някои негови центрове, то веднага се отразява в

съответните органи на тялото, които по такъв начин вземат участие в

натрупване на енергии. Като знаете това, вие трябва да търсите начин да

пренасяте излишната енергия в организма си от един център в друг или от

един уд в друг. (27, 199-200)

•Стремете се да владеете своята мозъчна енергия, да не я

изразходвате напразно. Всичко живо в Природата е в борба кой повече да

вземе от тази енергия. Които има по-голям запас мозъчна енергия в себе си

той повече мисли, чувства и действа. Когато искате да се ползвате от

енергиите на Природата, приемайте ги направо от източника, а не

посредствено. Запример, ако искате да се ползвате от слънчевата енергия,

излезте вън, приемете я направо от източника й, а не през стъкла, през лещи.

(37, 69-70)

•Хората са свързани помежду си с нещо невидимо, което оказва

известно влияние върху тях. Тази е причината, дето хората, съзнателно или

несъзнателно, си влияят. Човек излъчва особена, динамическа енергия, която

се отразява и върху окръжаващите. (18, 209)

•Хората представят скачени съдове помежду си, вследствие на което

може да става преливане на енергията от един човек на друг, както се

преливат течности от един скачен съд в друг. (37, 203)

•Всеки човек може да послужи само като условие за събуждане на

положителни или отрицателни енергии в другите хора, без той сам да ги е

предал от себе си. (45, 156)

•За да възприема и да предава правилно своите енергии и тия на

Природата, човек трябва да държи в изправност всички свои удове. Даже и

космите, които мнозина смятат за маловажно нещо, трябва да се държат в

изправност, да не капят. (6, 165)

•Живите същества са врати, проводници на енергии. През човека, като

през най-висша форма, минават най-висши енергии. (37, 115-116)

•Задачата на животните е да събират магнетизъм. Докато животните са

здрави, и хората ще бъдат здрави; щом животните почнат да боледуват, и

хората ще боледуват. Ето защо ние трябва да бъдем приятелски

разположени спрямо животните, за да можем да се ползваме от магнетичните

сили, които те складират в себе си. (75, 86)

•Поради изсичане на горите и избиване на млекопитаещите хората се

натъкват на големи страдания, без да могат да си помогнат. Те не подозират,

че животните и растенията представят резервоар на жизнени сили за

растенето и развитието на човека. С изтрепването на млекопитаещите

жизнената им енергия се разпръсква в пространството.

•Понеже хората не могат да се свързват пряко със силите на

Природата, те се лишават именно от ония жизнени сили, които възприемат от

животните. (118, 18)

•Планините са складове на енергии, които помагат на хората да

трансформират състоянията си. (134, 389)

•Физическата работа е един метод, чрез които се възприемат

енергиите от Земята. Тези енергии се възприемат чрез краката. (134, 30)

•Има нещо, което харесвам в българските хора. На хората се хващат

обикновено здрави моми и момци. При това всеки гледа да се хване при оня

или оная, която обича. До болен човек не се хващай. Здравият предава

енергия, а болният взема. (82, 61-62)

•Много от съществата, които живеят на физическия свят, се намират на

ниска степенна развитие, вследствие на което черпят сила от ония същества,

които стоят на по-високо стъпало от тях. Попаднете ли на пътя им, те

непременно ще черпят от вас и вие ще се чувствате обезсилени. За да си

набавите изразходваната сила, вие трябва да се свързвате с Възвишения

свят, оттам да черпите енергия. Каквото и да правите, вие не можете да се

освободите от влиянието на нисшия свят. Следователно от едно място ще

черпят от вас, от друго място пък вие ще черпите. С други думи казано, докато

е свързан със Земята, човек постоянно губи енергиите си. Свърже ли се със

Слънцето, той черпи от неговите енергии и се възобновява. (107, 18-19)

•Вие трябва да знаете точно колко енергия възприемате от всеки плод,

от всяка човешка мисъл и чувство и каква е тази енергия. Енергията на

човешките мисли и чувства се предава и през пространството - нищо не може

да я ограничи. При това колкото по-разумно е едно същество, толкова по-

бързо се предава енергията на неговите мисли и чувства. (7, 125-126)

•Казвам: когато вибрациите на две тела не са еднакви, онова тяло,

чиито вибрации са по-силни, оказва влияние върху другото, на което

вибрациите са по-слаби. Ако се срещнат две тела с еднакви вибрации, те

напълно си хармонират. (100, 5-6)

•В Природата съществува закон, който има предвид правата на всички

живи същества. Според тоя закон ти нямаш право да задържаш в себе от

повече енергия от тая, която можеш да асимилираш. Задържаш ли повече,

отколкото трябва, излишната енергия произвежда известно напрежение върху

твоя организъм. (27, 182)

•Как можем да познаем дали имаме магнетизъм? Разположени ли сте,

имате магнетизъм; неразположени ли сте, нервирани ли сте, нямате такъв.

Магнетизмът дава разположението. (2, 84)

•Тези хора, които не се простудяват, имат много генетическа сила. (31,

146)

•Колкото по-високо стои човек, толкова повече светлина излиза от

него. За такъв човек се казва, че е магнетичен, действа върху ума и сърцето

на окръжаващите. В негово присъствие и най-възбуденият и нервен човек се

успокоява. Магнетизмът е течение, което изтича свободно и независимо от

човека. Това течение не трябва да се прекъсва. Кой може да прекъсне

магнетичното течение в човека? - Лошият и зъл човек. ( 18, 375-376)

•Магнетизмът е естествено даден. И когато организмът е разнебитен,

той изтича навън. Не трябва да оставяте вашият магнетизъм да изтича навън.

Прави мисли, прави чувства и прави постъпки са начинът, по който можем да

възстановим магнетизма в себе си.

Щом си нервиран, ти губиш вече магнетизма си. Той изтича от тебе.

Магнетичният човек не се смущава. Той е спокоен. Нервирането,

неспокойствието, това е демагнетизирване. Като отидеш при един магнетичен

човек, ти утихваш. Можеш ли да се нервираш при извора? Магнетическата

сила в човека не е в статично положение, понеже магнетизмът идва и

изчезва. Затова трябва да работите, да станете магнетични. Всеки ден да

бъдете разположени. Най-първо, да не се докачате, да не се обиждате. (113)

•В предната част на мозъка действа електричество, а в задната -

магнетизъм. Така именно се уравновесяват силите в човешкия организъм и

той мисли право, радва се на добро здраве. (6, 182)

•Намерено е, че различните елементи внасят различни енергии в

организма. Запример златото внася един вид енергия, среброто - друг вид, а

желязото - трети вид. Оттук можем да кажем, че хората се различават според

различните видове материя и енергия, както и от различното им количество.

(130, 176)

•Като изучавате човека външно, ще видите, че двете му половини -

лявата и дясната - се различават. Това различие съществува в очите, в

ушите, в ноздрите, в устните, в ръцете, в краката. Едното око е положително,

другото - отрицателно; едната ръка е положителна, другата - отрицателна;

единият крак е положителен, другият - отрицателен. Значи човек е съставен

от плюсове и минуси, които взаимно се регулират. (23, 344)

•Пазете свещения огън в себе си, за да не огрубеете физически и

духовно. Физическото огрубяване започва с огрубяване на кожата.

На физическия свят кожата е проводник на жизнените енергии от

Природата. Щом загрубее кожата на човека, течението на жизнените сили в

него става неправилно и той заболява. (137, 143)

•Ценно нещо е човешката ръка. Чрез нея човек изявява волевите сили

в себе си. Чрез нея той възприема промените, които стават в Природата.

Ръката е радио, с което човек може да възприема всички промени, станали в

атмосферата. Достатъчно е той да постави ръката си срещу Слънцето и да

затвори очите си, за да познае какво ще бъде времето през деня: дъжд ли ще

вали, вятър ли ще има и т.н. Човешката ръка е антена, чрез която се приемат

и предават природните енергии. (75, 354)

•От всеки пръст излиза особена, специфична космическа енергия.

Значи всеки пръст е проводник на особена енергия, на особено течение. (39,

41)

•Човек с остри пръсти изразходва много енергия, понеже става голямо

изтичане. Колкото по-тъпи са върховете на пръстите, толкова по-малко

енергия изтича от тях. Хора със заострени пръсти са нервни, енергични. Умът

е подвижен, бързо схваща идеите. (110, 67-68)

•Както и да поставяте ръцете си, всякога става изтичане, но като ги

съедините, енергиите на Природата се използват по-разумно. Ако човек

държи дълго време ръцете си затворени, в него става подпушване. Най-добре

е да става допиране на ръцете само с върховете на пръстите. Когато човек

заключва, т.е. затваря ръцете си, това показва, че той е подпушен, има

някакво смущение в душата си.

Най-естествено ръкуване е лекото допиране на дясната ръка с дясна.

Тогава теченията стават правилно. (70, беседа 30, 109)

•Който затваря ръцете си и свива краката си, мяза на една изолирана

батерия. (70, беседа 30, 124)

•На горната страна на човешката ръка се набира положително

електричество, затова тя е космата. Долната страна на ръката - дланта, е

пасивна, на нея се събира отрицателно електричество. (69, беседа 25, 26)

•Дланта на лявата ръка е отрицателна страна в човека, чрез която се

предават меки, магнетични вибрации. Горната част на лявата ръка е

положителна, т.е. електрична. Същото е и с дясната ръка. Значи в човека има

два вида електричество и два вида магнетизъм. Единият вид електричество и

магнетизъм изтичат от лявата ръка, а другият вид - от дясната ръка. (59, 228-

229)

•Сега ще направим едно упражнение - движение на ръцете във вид на

трептения.

Двете ръце представляват два проводника на енергии, които се

развиват в човешкото тяло. Значи в тялото на човека има едно общо течение,

което се образува от съединението на отрицателното течение в дясната

половина на тялото и положителното течение в лявата половина на тялото.

Понякога хората събират двете си ръце, за да стане обмяна между тях

и енергиите, които идват от Слънцето и от Земята. С тия движения, с тия

трептения на ръцете ние уравновесяваме двете течения. (70, беседа 30, 108-

109)

•Упражнение: поставете ръцете си пред устата, както за молитва.

Успокойте се, вземете положение, като че нищо не ви занимава. Духайте тихо

в ръцете си, като че ли искате да хванете това, което ще излезе от устата ви.

(3 пъти)

С това духане вие урегулирвате вашите генетически течения.

Ръцете, това са двата тока на една батерия и от вас зависи как ще ги

поставите, за да регулирате теченията си. Ако държите ръцете си халтаво,

отпуснато, вие всякога ще бъдете слаби. Пък ако искате да бъдете във връзка

с Разумните сили в Природата, стегнете хубаво ръцете си. Ако искаш да

бъдеш във връзка с едно земно течение, ще обтегнеш ръцете и краката си,

мускулите на цялото тяло само за няколко секунди и веднага ще регулираш

27теченията в себе си. (120, 49-50)

•Ръцете са силови линии, по които протича живата енергия. Щом

вярваш, ти свързваш ръката си с Живата Природа и по всеки пръст протича

тази жива енергия. (79, 56)

•Космите на главата, брадата и мустаците в човека представляват

растителното царство. Като знае това, човек трябва да пази главата си от

оголяване.

Космите служат за регулиране на енергиите в човешкия организъм, а

оттам - и на кръвообращението. Всеки косъм е център на динамическа сила,

която помага за разпространение на кръвта по повърхността на тялото. Ако

всички косми по тялото на човека се отнемат, той ще се натъкне на големи

нещастия. Космите са толкова необходими за човека, колкото растенията за

Земята. (130, 49-50)

•Ония, които имат по-гъста и по-черна коса, имат повече енергия. (2,

12)

•Космите, които Природата е дала на човека, не са нищо друго освен

антени, чрез които той може да се съобщава не само с отдалечените краища

на Земята, но и с другите планети. Значи чрез космите си човек може да

възприема трептенията на Слънцето, на Луната, на Марс, на Венера, на

Юпитер и да влиза в съобщение с тях. Всички косми не възприемат еднакво

трептенията, както и очите на човека не възприемат еднакво светлината.

Едното око възприема по-добре от другото. Пръстите на ръцете също така

имат различна възприемателна способност. Цялото тяло на човека е сбор от

множество антени. В това отношение той представя възел, от който излизат

много антени, възприематели на безброй мисли, чувства и желания. (35, 329)

•Когато космите стават много дебели, тогава изпращаме повече

енергия, а задържаме по-малко. Затова хора с дебели косми са груби. Защо?

Защото те са съвсем бедни на енергия. Затова космите трябва да бъдат

тънки. Те спестяват тази енергия. Космите трябва да бъдат гладки. Когато не

са гладки, енергията не може да се препраща. (113)

•Човек трябва да знае еднакво да разпределя енергията си по всичките

части на тялото си. Запример случва се, че в мозъка е натрупана повече

енергия, отколкото трябва. При това тази енергия не е еднакво разпределена

в разните части на мозъка, вследствие на което човек изпитва тягостно

състояние. Когато в задната част на мозъка има повече енергия, човек

изпитва едно състояние; когато енергията се събира повече в слепоочията,

човек изпитва друго състояние; когато енергията се събира повече зад ушите,

човек изпитва трето състояние. Ученикът трябва да учи дълго време, за да

може правилно да разпределя енергията по цялото си тяло. За придобиване

на известно знание се изисква работа, упражнения. Знанието не се постига

лесно. (37, 27-28)

•Същият закон за балансиране на енергиите се отнася и при мислите и

чувствата на човека.

Всички духовни процеси, които стават в човека, имат физически прояви

в организма му. Между духовните и физическите прояви има пълна хармония.

(70, беседа 14, 25-26)

•В нашето тяло се намират енергии, които не са под контрола на

нашата воля, и трябва да знаем как да ги управляваме. И всеки трябва да

28знае тия закони, иначе, ако не разбира тия закони, може да произведе

известна експлозия. (68, беседа 8, 28)

•Вие трябва правилно да регулирате енергиите на вашия организъм.

Ако те не са правилно разпределени, това ще ви причини ред страдания. (39,

129)

•Има мисли в човека, които са силно електрични, вследствие на което

предизвикват големи експлозии в нервната система. Тези експлозии

постепенно разрушават човешкия организъм. Пазете се от мисли, които

рушат нервната система.

За да бъде здрав във физическо, в умствено и в сърдечно отношение,

човек трябва да знае как да регулира енергиите на своята мозъчна и

симпатична нервна система. (58, 153-154)

•Когато се занимавате с духовни работи, става натрупване на излишни

енергии и се раждат известни опасни състояния. Например духовният човек

става чрезмерно чувствителен, всичко го засяга. Неговият етерен двойник се

удължава повече навън, астралното му тяло се разширява и той започва да

се оплаква, че не може да търпи влиянието на хората.

Вие трябва да разбирате закона как да се прибирате в себе си. Като

научите закона, няма да пущате двойника си да излиза навън. Там дето

влиянията са хармонични, ще се разширявате, колкото си искате, но щом

дойдете при неблагоприятни условия на живота, ще се прибирате. (120, 37-

38)

•Аурата на човека представлява кръг, различно оцветен, с различна

големина и дебелина. Аурата на човека определя неговия манталитет.

Видима ли е аурата? За едни е видима, за други - невидима. В средата на

аурата има един център, отдето изтичат енергиите; горните енергии са

свързани с умствените способности на човека, а долните - с енергиите на

неговите чувства. Горните енергии са господарите, а долните - слугите. (145,

259-260)

•Та казвам ви като на ученици: най-първо, ще се учите да контролирате

мозъка си. Събирайте енергията от Природата и я пращайте в слънчевия

възел, в сърцето, в гръкляна, в челото, в задната част на главата, в горната

част на главата и след туй прекарайте тази енергия около тялото си. Почнете

да правите тия магнетични душове, докато се образува една светла

магнетична аура около тялото, и тогава ще се усетите свободни. (68, беседа.

22, 24-25)

•Аурата на човека е естествена преграда. Щом е така, никой няма

право да влиза без позволение в аурата на кого и да е. Дойде ли някой човек

при вас, той трябва да седи 50-70 см на разстояние. Наруши ли това

разстояние, приближи ли се много до вас, той създава дисхармония в

отношенията. Тази дисхармония се дължи на неправилна обмяна между

енергиите на двамата. Който е чувствителен, той възприема тази

неправилност в обмяната и започва да страда. Когато учителят говори на

учениците си, те се натрупват около него, приближават главите си един до

друг, но тук не става неправилна обмяна. Защо? Защото мисълта на всички е

съсредоточена към един общ предмет. Обаче ако двама души с две

противоречиви мисли се приближават един до друг на разстояние по-малко от

50 см, те се стьлкновяват. Аурите им се преплитат и между тях става

29неправилна обмяна. Щом почувстват такава дисхармония, те веднага се

отдалечават. Не престъпвайте онази свещена преграда, която Природата е

поставила. (45, 81-82)

•Енергиите на магнетизма вървят по криви линии, които се извиват

спиралообразно и развиват топлина. До голяма степен вашето здраве се

дължи на магнетичните енергии, които текат в организма. Електричните

енергии вървят повече по прави линии. Човек трябва да разбира законите, за

да може да се справи с излишното количество от електричество и магнетизъм

в тялото си. Електричеството и магнетизмът са сили, които действат във

вътрешността на организма. Светлината и топлината действат отвън. Тези

сили се взаимно поляризират, но човек трябва да познава законите, по които

те се движат, за да може съзнателно да ги трансформира. (61, 190)

•В задачата на самовъзпитанието на човека седи и задачата за

координиране на неговите органи, както и координирането на природните

сили. Запример човек трябва да знае как да координира топлината и

светлината в себе си. Когато светлината в човека се намалява, топлината му

трябва да се увеличава. Когато топлината му се намалява, светлината му

трябва да се увеличава. Чрез мисълта си човек координира енергиите на

светлината, чрез сърцето си - енергиите на топлината, а чрез волята -

резултатите, получени от светлината и топлината. (34, 72)

•Ако стомашната система на някой човек е силно развита, той не може

да издържа пред големи изкушения и се проявява като неморален - много

яде, много пие. Той не е в състояние да превърне своите физически енергии в

духовни.

Когато умствените енергии вземат надмощие в живота на човека, в

него се явява желание да стане виден човек на Земята За да не изпадне в

тщеславие, човек трябва да знае как да трансформира енергиите на своя

мозък, изобщо енергиите във всички светове трябва правилно да се

трансформират, да не създават наслоявания в човека.

Човек трябва да бъде духовен, но същевременно трябва да бъде и

материален. Обаче между двете му естества трябва да има пълна хармония.

Като знае това, човек не трябва да отрича нито материалния, нито духовния

живот. Те трябва взаимно да се допълват, всякога да са в правилна обмяна

помежду си. (45, 39-41)

•Стремете се да вложите в тялото, в мозъка и в сърцето си онези

възвишени и устойчиви енергии, с които Природата си служи за развитието на

човека. Само тези енергии са в сила да тонират, да регулират енергиите на

вашия слънчев възел. Също така и симпатичната нервна система трябва да е

в пълна изправност. Когато в сърцето ви проникват неприятни, горчиви

чувства, ще се стремите да се освободите от тях. Те оказват лошо влияние

върху черния дроб, вследствие на което в него се явява известно

разстройство. (108, 43)

•Ако в главата ви се е събрало много електричество, вие ще направите

стомаха си магнетичен. Следователно всичката енергия от мозъка ви ще се

превърна в стомаха на магнетична.

Някой път стомахът е електрически, вследствие на това хората

боледуват от стомах. Събере ли се много електричество, енергията от мозъка

трябва да се превърне в магнетическа. (69, беседа 12, 24)

30•Който се навежда много, постепенно се връща към животинското си

състояние. За да не изпада в това състояние, човек трябва да се изправя,

гръбначният стълб да дойде в естественото си положение. Правете

упражнения, за да изправяте гръбнака си, като се облягате на някоя стена или

врата, да могат теченията на организма да вървят в съгласие с природните

енергии. В човека има едно течение от север - горе, към юг - долу. Север и юг

са полюси, между които се движат енергиите на Природата. Това течение

трябва да се регулира, за да текат енергиите правилно. Дръжте главата си

винаги изправена. (7, 360)

•При две хармонични мисли едната е положителна, тя е свързана със

студените течения в Природата. Другата мисъл е носителка на отрицателна

енергия, тя е свързана с топлите течения в Природата. Докато се движи

между тези две течения, човек се усеща добре, здрав. Тогава в едното

полушарие на мозъка му се образуват студени течения, а в другото – топли,

магнетични течения. Когато главата се сгорещи, човек изпада в болезнено

състояние. За да се възстанови здравословното му състояние, трябва да се

предизвика в него раздвояване, в смисъл да се създадат в двете полушария

на мозъка две различни течения. Щом се постигне това състояние, кръвта

започва правилно да циркулира и човек се усеща здрав. (39, 112-113)

•Имайте предвид, че Окултната школа е опасна в едно отношение:

опасна е по своите енергии. Опасността седи в устройството на нашето

физическо тяло. Нервната система е една инсталация, а мозъчните центрове

са инсталатори, акумулатори на идеи. Има случаи, когато тия идеи са с

толкова силни трептения, че като се възприемат чрез мозъка, тази

инсталация изведнъж усеща едно запалване, едно омаломощаване, а някой

път може да се усети едно изгаряне. (68, беседа 28, 4)

•Всеки човек е подобен на батерия, от която излизат особени лъчи, по-

гъсти или по-редки. Който не може да ги асимилира, възприема ги в организма

си като мъчно смилаема храна, която произвежда главоболие или друго

някакво разстройство. В такъв случай българите казват, че този човек е

урочасан. Това не е никакво урочасване, но той се е натъкнал на две течения

с противоположни енергии, които не си хармонират. Който вижда добре и

външно, и вътрешно, лесно се справя с такива течения. Отдалеч още той ги

вижда и усеща, и може да ги избегне. (30, 12)

•Колкото по-интензивна е енергията, която нашият организъм съдържа,

толкова по-благотворна е тя. Колкото по-малко интензивна е енергията,

толкова по-вредна е тя. (117, 22)

•В света съществуват хора, чисти и святи, които излъчват от себе си

особена вътрешна сила, която храни човека, както физическата храна. Той

може да седи при някой от тия хора няколко дена, без да помисли за ядене и

пиене. Това показва, че съществуват разни начини, чрез които хората могат

да се хранят. (126, 54)

•Щом двама приятели се сближат, техните астрални тела се свързват и

енергиите от единия почват да преминават в другия, и обратното. Ако единият

заболее, заболява и другият. Ако някоя жена обича мъжа си и той умре, то и

жената отива след него. Или пък, ако мъжът обича много жена си, щом тя

умре, и той умира. Това става, ако са много привързани. (68, беседа 22, 26)

•Какво да правим, ако не сме разположени, ако имаме някакво

31умствено смущение? - Хванете ухото си с двата пръста на дясната си ръка и

започнете да мислите. След една-две минути вие ще се ободрите, ще стане

правилна обмяна между умствените и сърдечните енергии във вас. Всеки

застой на жизнените сили във вашия организъм се дължи на неправилното

кръвообращение. Този застой спира действието на мисълта. Като знаете

това, гледайте на ухото и на носа като на свещени места - условия за

правилно възприемане и предаване на енергиите. (112, 236-237)

•Когато човек е боледувал известно време, той изгубва част от своята

жизнена енергия. Ето какво може да направи човек в този случай: нека от

време на време хваща с два пръста долната, месестата, част на ухото си и

леко да я опъва надолу. След това да разтрива подутината зад ухото и да

следи за промените, които настъпват в неговия организъм. Правете и вие тия

опити не само когато сте болни, но и при неразположение на духа. (100, 188-

189)

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...