Jump to content

ІІІ. ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ


Recommended Posts

ІІІ. ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ

•Две причини произвеждат болести и страдания: едната е физическа -

неправилно дишане и хранене; втората е психическа -неправилно мислене и

чувстване. (42, 340)

•Всяка болест има своя външна и вътрешна причина, която всеки човек

може да намери. Намери ли я, той лесно може да я отстрани. (95, 28)

•Причината на болестите се крие в човешките мисли, чувства и

желания. Каквито са мислите и желанията на човека, такова става тялото му.

Ако здравият човек измени пътя на своите прави мисли и чувства, с това той

коренно ще измени своя организъм и в края на краищата ще заболее. И

обратно: ако човек измени пътя на своите криви мисли и чувства и влезе в

правия път на Живота, той ще подобри състоянието на своя организъм. (149,

104)

•Ако задържите едно Божествено желание в себе си, вие съзнателно

се подпушвате, вследствие на което се излагате на ред болести. Всички

болести се дължат именно на това подпушване, предизвикано от

неизпълнение на Божествените желания, които ви подтикват към правене на

добро. (39, 156)

•Допуснеш ли едно чуждо, нечисто желание в себе си, ще допуснеш

още много. Всяко чуждо неестествено желание в човека произвежда реакция

в организма, от която той заболява. Това е едно от обясненията на болестите.

(82, 61)

•Изобщо болестите се дължат на отклоненията, които хората са

правили и правят. Щом влязат в Правия път, болестите постепенно ще ги

напуснат. (101, 32)

•Днес много от болестите се дължат на слаба мисъл. Ако мисълта на

хората беше силна, те щяха да се лекуват с нея. Мисълта лекува. (87, 126)

•Много от болестите се дължат на смущения в чувствата, много от

болестите се дължат на смущения на ума. Когато болестите се дължат на

умствени смущения, те засягат мускулната система, засягат и белите

дробове. Когато смущенията са повече от чувствен характер, те засягат

сърцето, черния дроб, дихателната система и кръвоносните съдове. (29, 31)

•Хората заболяват от чрезмерна чувствителност, но не и от много

мислене. Правата мисъл закрепва човека, а не го разболява. Обаче, колкото

повече чувствата обладават човека, толкова повече неговата чувствителност

се увеличава, вследствие на което той става ексцентричен. За да се кали, за

да не боледува, човек трябва да внесе хармония между своите мисли и

чувства. (75, 389)

•Вътрешното недоволство причинява вкисване в човека, а вкисването е

причина на много болести. (132, 170)

•Каквато болест и да се яви в човешкия организъм, тя се дължи на

мисълта на човека. Всяка отрицателна мисъл в човека ражда и съответни

състояния. Когато човек се занимава изключително с погрешките на хората,

той дохожда до състояние да привлича към себе си астрални бактерии, които

разстройват неговия организъм. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство

привлича съответни нисши същества. (24,176)

•Здравословното състояние на човека е кинетично, а болезненото -

потенциално. Повечето болести се дължат на непостигнати блага и желания.

Дайте възможност на болния да постигне своите желания и той ще оздравее.

В бъдеще лекарите ще лекуват хората по духовен начин, а не с лекарства,

както правят днес. (54, 190)

•Изобщо, дисхармоничните мисли разстройват мозъчната нервна

система, дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна

система, а дисхармоничните постъпки разстройват мускулната и костната

система. (17, 82)

•Причините на болестите се крият в Астралния свят, а последствията

се изявяват във физическия свят. Затова именно хората се оплакват от болки

в главата, в сърцето, в белия дроб, в стомаха и др. Който иска да се лекува,

първо трябва да намери причината на заболяването си в Астралния свят.

Щом премахне причината, болестта го напуща. (30, 275)

•Ако се питате защо идат болестите, ще знаете, че те са резултат на

отслабване на Любовта, Мъдростта и Истината; болестите са резултат на

намаляване силата на Живота, Знанието и Свободата. Който иска да бъде

здрав, трябва да увеличи количеството на Любовта и енергията в себе си. (92,

38)

•В Природата съществуват различни болести: едни болести са от

физичен характер, други - от астрален характер, а трети - от умствен.

Когато черният дроб на човека е разстроен, чувствата му са накърнени.

Когато нервната система е разстроена, човек страда умствено. Изобщо, за да

не страда, човек трябва да се освободи от своите нисши мисли и желания.

(129, 209)

•Защо боледуват хората? Защото са неблагодарни. Какво да правим,

за да се излекуваме? Приложете благодарността в живота. Бъдете

благодарни за най-малкото благо, което ви се дава. (18, 105)

•За да заболее, човек трябва да е нарушил някакъв Божествен закон.

За да не заболява, да не остарява, човек трябва да живее нормално, според

законите на Разумната Природа. Докато живее нормално, човек никога не

може да заболее. (45, 73)

•Хората заболяват по единствената причина, че прекъсват връзката си

с Божествения свят, вследствие на което се лишават от енергиите на този

свят. (147, 45)

•Всяко болезнено състояние се заражда у човека, когато се срещнат

две противоположни мисли, две противоположни чувства или две

противоположни волеви действия. Болка може да се яви навсякъде в нашия

организъм, когато умът, сърцето и волята не си хармонират.

Причините на болестите у хората се дължат на подпушване в

чувствата, на въздържане в проявлението на Любовта. Всички болести в

света, като ревматизъм, ишиас, главоболие и ред други, са резултат на

подпушване в чувствата. Дайте хода на Любовта. Не я подпушвайте, не я

спирайте. (57, 12-13)

•Любовта трябва да влезе, за да уравновеси ума и сърцето. И

Божествената мисъл трябва да дойде. Примери за състояния, които показват,

че няма хармония между ума и сърцето: неразположение, дразнене,

обезсърчение, страх, безпокойство, тревога, недоволство, омраза и пр. Тогава

става нарушение на функциите на дишането, кръвообращението,

храносмилането и на функциите на черния дроб. (113)

•Всяка дисхармония във физическото тяло на човека показва, че

надеждата му е отслабнала. И обратното - всяка неправилна проява на

надеждата създава физическо разстройство на човека. (30, 64)

•Всички болести се дължат на известна дисхармония в човека. Когато

черният дроб на човека се разстрои, това показва, че в неговите нисши

чувства има нещо неправилно. Когато го боли главата, това показва, че в

мисловните му способности, в неговите мозъчни центрове има някаква

дисхармония. Това значи, че той не мисли право. Когато сърцето на човека се

свива, това показва, че в милосърдието му има някаква дисхармония. Щом

сърцето ти се свива, ти трябва да изправиш своето милосърдие. (14, 255-256)

•Съмнението, безверието представят утайки, които пълнят полето на

етерното тяло на човека, както и неговия мозък. Отрицателните мисли на

съмнението, на безверието се отразяват вредно върху целия организъм на

човека - върху мозъка, върху белия и черния дроб, върху сърцето, върху

общата му жизненост, вследствие на което нервната му система напълно се

изтощава и отслабва. За тази цел ученикът трябва напълно да се освободи от

ненужния товар на съмнението. Как ще се освободи? - Чрез Любовта. (14,

235-236)

•Много от болестите се явяват от неправилното развитие на моралните

чувства. И затова всички ще се стремите да изправите недъзите си.

Направиш ли една погрешка, ще почувстваш болка или в стомаха, или

в сърцето, или в белите дробове, или в краката, или в лакътя, или в червата,

или в пръстите, или в гръбначния стълб, или в черния дроб и т.н.

Локализирането на болестите в разните места показва каква погрешка си

направил. Особена медицина има Природата. (65, беседа 18, 192)

•Колкото повече се отдалечава човек от естествения живот, толкова

по-големи са възможностите за неговото заболяване. Причината за болестите

се крие в неправилното хранене, в неправилното дишане или в кривата

мисъл. Колкото по-малко Светлина има човек в мисълта си, толкова по-

големи са възможностите му за заболяване. Всяка болест се дължи на

недостатъчно Светлина в ума, на недостатъчно Топлина в сърцето или на

недостатъчно Сила в организма. Когато Светлината, Топлината и Силата се

намаляват, болестите идат. Когато Светлината, Топлината и Силата се

увеличават, здравето се увеличава. (89, 94)

•Ако чувствата на човека не са хармонични, явява, се разстройство и в

храносмилателната, и в дихателната система. Хармонията в човешкия живот

зависи от главната мозъчна система и от симпатичната нервна система.

Докато те са в хармония, животът ви ще бъде хармоничен. (12, 270)

•Неестествените мисли и чувства в човека са причина за известни

болезнени състояния. Запример, когато заболее стъпалото ви, това показва,

че сте нарушили нещо в Умствения свят. Ако ви заболят пищелите, нарушили

сте нещо в Чувствения свят. Ако ви заболи бедрото, нарушението се отнася

до физическия свят. Като знаете това, ще изправите погрешката си в

съответния свят и болката ви ще мине. Иначе, каквито и лекарства да

вземате, болката ви няма да се махне. Като знае причината на болестта,

човек лесно се лекува. (58, 225)

•Храносмилането е освен органичен, още и психичен процес.

Забелязано е, че добрите мисли и чувства се отразяват благотворно върху

храносмилателната система, а лошите - неблагоприятно. Лакомството и

чрезмерното желание на човека да се удоволства разстройват стомашната

система. Когато стомахът не работи, и мозъчната система се разстройва. (7,

137-138)

•За да се освободи от тлъстините си, човек трябва да има естествени

мисли, чувства и желания. Всичко пресилено, всичко неестествено, води към

затлъстяване. (34, 166)

•Докато човек спазва Божиите закони, всяка клетка в неговия

организъм е подложена на обновяване. Щом престане да спазва тия закони,

клетките му започват постепенно да се рушат. Всяка отрицателна мисъл,

всяко отрицателно чувство, предизвикват особени сътресения, особени

експлозии в клетките на човешкия организъм. Тези сътресения се отразяват

болезнено върху неговия организъм. Причината за всички болести се крие в

човешката крива и отрицателна мисъл. (75, 44-45)

•С усилване на волята вие ще усилите и тялото си. Всички органи ще

почнат да работят добре. Отслабването на волята е условие за заболяване.

Болестите са необходими за каляване на волята. (82, 87)

•Добрите чувства са условие за развиване и поддържане на топлината

в човека. Не са ли добри и нормални чувствата на човека, и топлината на

тялото му ще бъде оскъдна. Този човек се оплаква, че пръстите на ръцете и

краката му постоянно изстиват. Подобрят ли се чувствата, и

кръвообращението се подобрява. (104, 107)

•Всякога, когато чувствата се ограничават, това носи болести.

Ограничаването на чувствата носи едно болезнено състояние. Това

ограничение има лоши последствия. (68, беседа 27, 12)

•Като се страхува за здравето си, човек се намира под влияние на

умствени микроби и заболява. Пазете се от микробите, били те умствени,

сърдечни или органически. Вие трябва да им станете господар, а не те на вас.

Съмнението, подозрението са умствени микроби. Турете съмнението далеч

от вас, ако искате да не боледувате. (8,388)

•Всички болести на физическия свят са се явили, първо, в Духовния

свят, а после са слезли на физическия. И ако човек успее да създаде антипод

на идеята, която е причинила болестта в него, няма да мине много време, два

или три месеца, и болестта ще изчезне. (144, 22)

•Който не знае причината на дадена болест, той не може да я лекува.

Всяка болест има своя далечна или близка причина. Намерете причината и я

отстранете. Щом отстраните причината на болестта, и самата болест ще

изчезне.

Ако някога сте се присмели на болестта на някой човек, тази болест

непременно ще ви посети. Намерете човека, на когото сте се присмели,

искайте извинение от него. Щом се извините и докажете, че влизате в

положението на страдащите, болестта ще ви напусне. (128, 131)

•Причината за всички болести, за всички недъзи, за всички несрети в

живота на човека е духовна, а не физическа. Ако искате да бъдете здрави, не

допускайте в ума и сърцето си нито една отрицателна мисъл, нито едно

отрицателно чувство.

Причината за много от болестите се крие във вашето подсъзнание. Те

са остатъци от вашето минало, с които днес трябва да се справите. (22, 44)

•Хората боледуват, защото са нарушили закона на Истината. Който

иска да изправи живота си, да възстанови здравето си, той трябва да възлюби

Истината. Той трябва да се стреми към нея, да я познае, да я обикне. Ако не

прилага Истината, човек неизбежно ще прилага лъжата, защото тя е полюс на

Истината. (37, 115)

•Всички болести на ума произтичат от недоимък на Светлината. Всички

болести на сърцето произтичат, от недоимък на Топлината. Всички болести на

душата произтичат от недоимък на Истината. (50, 11-12)

•Защо боледува човек? Защото се е натоварил много. Когато

Природата види, че някой човек се е натоварил много, тя му изпраща някаква

болест, да отнеме част от материята му.

Всяка болест се дължи на някаква духовна причина. Неправилните

отношения между близките хора - майка и деца, братя и сестри, мъж и жена -

причиняват различни болести. Щом се оправят отношенията, болестта

изчезва. (110, 96-97)

•Много болести се дължат на психически причини. Ето защо тези

болести могат да се лекуват само по психически начин, т.е. с психически

лекарства.

Като знаете, че мозъкът е причина на много заболявания, дръжте го в

изправност. Когато говорим за изправност на мозъка, имаме предвид мислите,

които минават през него. Ето защо за здравословното състояние на мозъка

трябва да държим отговорни мислите, а за здравословното състояние на

сърцето - чувствата. Всяка мисъл носи за човека или благо, или отрова.

Същото се отнася и до чувствата и желанията на човека. При това има мисли

и чувства, които оказват своето въздействие върху организма веднага, а други

- след време. (148, 133)

•Христовите закони, т.е. законите на Любовта, са закони на великата

разумна Природа. Когато престъпва тези закони, човек непременно заболява.

Тази е причината за всички болести. Например неправилното хранене

причинява разстройство на стомаха. Изопачените чувства внасят

разстройство в дихателната система. Благодарение на неправилните чувства

човек заболява от бронхит, задух, туберкулоза. Поради неправилно отнасяне

към неравната система явяват се различни нервни разстройства, специално

неврастения. (105, 110)

•Много от болезнените състояния и неразположения на човека се

дължат на свиването на капилярните съдове. Свиването и разширяването на

капилярните съдове става под влиянието на електричеството и магнетизма.

Човек трябва да живее нормално, да спазва законите на Природата, да не

става чрезмерно свиване на капилярите.

Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване на капилярите?

Отрицателните. Значи всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша

постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията на

електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и

магнетизмът се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато

линиите на движението и ритмусът им се изменят, в организма настъпва

известна дисхармония и ние казваме, че човек заболява. (76, 263)

•Няма по-силна отрова от отрицателните мисли, чувства и състояния

на човека. Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такива отрови. Те

са утайки, които се наслояват в кръвта и я тровят. Може ли при такива

състояния човек да бъде здрав? (60, 68)

•Всяка дума, всяка мисъл и чувство крият в себе си динамически сили.

Има думи, мисли и чувства, които съдържат в себе си свойствата на барута,

на динамита. Обаче дойдете ли до психическите избухвания, те са много по-

страшни от физическите, от избухването на барута и на динамита. Колкото по-

голяма динамическа избухлива енергия съдържат думите, толкова по-голям

район на действие те обхващат. (95, 88)

•Всяка груба дума се отразява вредно върху нервната система на

човека. Защо? Защото тя се връща обратно върху него. (138, 192)

•Страшно е човек да държи в ума си лоши мисли за някого. Неверните

мисли се наслояват върху съзнанието на човека като утайки и му причиняват

големи мъчнотии и страдания. Отрицателните мисли правят човека нервен и

неразположен. За да се освободи от лютите и отрицателни мисли, човек

трябва да работи върху самовъзпитанието, да прави опита. (76, 8)

•Какво са уроките? Лошите човешки мисли и желания. Те крият

убийствена сила в себе си, (30, 333)

•Всяка лоша дума се отразява вредно върху черния дроб. Хигиената

забранява на човека да си служи с отрицателни, дисхармонични думи. Върви

ли против хигиената, човек разстройва черния си дроб. Щом се разстрои

черният дроб, разстройва се и нервната система, както и храносмилането.

Изобщо лошите думи се отразяват зле върху здравето. Ако искате да бъдете

здрави, служете си с добри, положителни думи. (125, 76)

•Всяка болка се дължи на натрупване на излишна енергия на известно

място по тялото. Натрупването на тази енергия предизвиква известно

напрежение в нервната система. За да се премахне болката, тази енергия

трябва да се разреди. Щом енергията се разреди, кръвта почва да циркулира

правилно по целия организъм и положението на болния се подобрява. (37, 75)

•Ако човек има много електричество в организма си, той трябва да

внесе в него известно количество влага. Организмът се нуждае от известно

количество вода. Ако няма това количество вода, той трябва да си я достави

по някакъв начин. От една страна, водата улеснява смилането на храната, от

друга, провежда електричеството. Слабите, сухите хора имат в организма си

излишно количество електричество, а пълните - излишно количество

магнетизъм. За да се освободят от излишните енергии в себе си, сухите хора

трябва да дружат с пълни, да става правилна обмяна между тях. Излишната

енергия, била тя електричество или магнетизъм, причинява ред болести.

Когато някой пълен човек заболее, в организма му трябва да се внесе

електричество; когато някой сух човек заболее, в организма му трябва да се

внесе магнетизъм. (36, 153)

•Когато не можете лесно да заспивате, причината за това е излишната

енергия в мозъка. За да се освободите от нея, трябва да правите такива

упражнения, чрез които да я отправите по другите части на тялото: или чрез

концентриране на мисълта си към върха на носа в продължение на 5 минути,

или чрез измиване на краката си в топла вода, за да привлечете част от

кръвта си да слезе надолу. (37 ,196-197)

•У нас често се заражда излишна енергия, но тя трябва да се пласира

разумно. Ако човек не може да я пласира разумно, Природата сама ще си

вземе излишното. Природата не търпи нищо излишно. Тогава ще се яви някоя

болест. (66, беседа 27, 154)

•Злото е излишък в Природата. Ако известна енергия, която

възприемате, не може да се асимилира от вашия организъм, тя ще създаде

едно дисхармонично състояние в организма ви.

Вие трябва да работите върху себе си, да трансформирате излишните

енергии в мозъка си, особено тези в задната част на мозъка. Тази енергия е

причина за почти всички болести, за всички отрицателни състояния. Понякога

тази излишна енергия се натрупва зад ушите, както и около слепите очи на

човека, и го прави нервен, раздразнителен, готов да се сърди, да се обижда

за най-малките неща. (14, 46)

•Най-голямото нещастие, което може да сполети човека, е

пресищането. Всички болести в света водят началото си от пресищането.

(111, 284)

•Всяко преяждане във физическия, Духовния или Умствения свят води

към пресищане. Пресищането пък е причина за ред болезнени състояния.

Казва се, че човек трябва да работи повече, но не чрезмерно. И в работата не

се позволява пресищане. Човек трябва да работи, докато му е приятно.

Истинска работа е онази, която организира силите на човека. (130, 302)

•Заболяванията се дължат на изтичане на жизнените енергии на

човека. Безпокойствието, смущението, недоволството също така

произвеждаш изтичане на енергии от човека. Да живее човек правилно, това

значи да е придобил науката да запазва енергиите на своя организъм да не

изтичат навън. Човек може да бъде здрав дотолкова, доколкото е в състояние

да запази енергиите на организма си и доколкото е придобил самообладание.

Когато животът постепенно изтича от човешкия организъм, тогава се

създават условия за склероза. Жизнените сокове в ставите престават да

действат и се явява ставен ревматизъм. Не се страхувайте. Човек разполага с

вътрешни възможности, чрез които може да се справи с всички болести. (1,

312)

•Тия части от организма, в които теченията не са правилни, заболяват.

Всички болести в известни удове се дължат на това, че в тях няма достатъчно

жизнена енергия. Хората турят ръката си върху болния орган, за да се обнови.

Той може да се обнови не само с ръката, но и чрез мисълта, която минава

през нервите на този орган. Мисълта е енергия, която се изпраща до него. (70,

беседа 30. 110)

•На какво се дължат болестите? Една от причините за болестите е

натрупване на известна енергия на някои места повече, отколкото трябва.

Запример главоболието се дължи на излишък на нервна енергия в главата;

стомашното разстройство се дължи на излишък от енергия на някое място в

стомаха. За да се освободи от излишната енергия в известни места на

организма си, човек трябва да знае причината за нейното натрупване. Щом

намери причината, лесно може да се освободи. Причината може да е в

неправилното съчетание на мислите. Изправете отношението между мислите

си и болката ще изчезне. Изобщо най-малката дисхармония между мислите,

чувствата и постъпките на човека води към заболяване. (76, 226-227)

•Болестите на съвременните хора се дължат на подпушване на

енергиите в организма им. За да се освободят от това подпушване, те се

нуждаят от Вяра. Понеже съвременните хора страдат от безверие, те могат

да се лекуват с Вяра.

Когато енергиите на човешкия организъм имат стремеж към центъра

на Земята, той заболява. За да се излекува, тия енергии трябва да се обърнат

към центъра на Слънцето. (45, 112-113)

•Всяко подпушване на чувствата внася известна аномалия във

функциите на сърцето, вследствие на което пулсът му се изменя. За да се

възстанови нормална функция на сърцето, човек трябва да влезе в хармония

с Природата, да свърже своето сърце с общия пулс на Космическото сърце.

Сърцето на нашата Слънчева система е Слънцето. Ритмичното движение на

кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето.

Следователно, ако сърцето на някой човек не функционира правилно, това

показва, че той е нарушил отношенията си към Слънцето - сърцето на

Слънчевата система, в която живее. (104, 129)

•Различните болести, които човек изпитва, като главоболие,

коремоболие, болки в сърцето и др., не са нищо друго освен напрегнати

състояния. Тия състояния се дължат на известни подпушвания, които стават

както в нервната, така и в останалите системи на човека. (150, 169)

•Като изучавате процесите на човешкия организъм, забелязвате, че

едни енергии излизат от центъра на всяка клетка и отиват навън в

пространството. Други енергии идат отвън и се отправят към центъра на всяка

клетка. Там, дето се срещат тия енергии, се извършва деятелността в

Живота. Ако едно от тия течения на енергии, външното или вътрешното, се

подпуши, явяват се различни болезнени състояния на организма. Всяко

подпушване нарушава правилния ход на кръвообращението. Щом

кръвообращението не е правилно, организмът се излага на различни

заболявания. (118, 125)

•Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на

мозъчната нервна система, а чувствата – в междуатомното пространство на

симпатичната нервна система. В това именно се заключава разликата между

мислите и чувствата на човека. Ако човек подпуши някоя своя мисъл, т.е. не и

даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната

нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство, то ще предизвика взрив

в симпатичната нервна система. Ето защо, за да се запази човек от

разрушителното действие на силите, които се крият в междуатомните и

междумолекулните пространства на нервната му система, окултната наука

казва: „Не противодействай на своите добри чувства и желания. Не

противодействай на своите възвишени мисли." (36, 115)

•Забелязано е, че Луната в своите фази на пълнене и празнене се

отразява особено чувствително върху някои натури: когато Луната се пълни,

те са неспокойни, не могат да спят. Щом Луната започне да се празни, те се

успокояват. Безпокойствието, което някои хора изпитват при пълнене на

Луната, се дължи на излишна енергия в тях, която се отразява върху мозъка,

върху дробовете или стомаха им. Как могат да се справят с тази енергия? - Те

трябва съзнателно да работят върху себе си, да намерят начин, чрез който да

се справят с излишната енергия. (20, 46-47)

•Забелязано е, че известни болести се дължат на излишно количество

вода в човешкия организъм. Ако пък количеството на желязото в човешкия

организъм е в излишък, зараждат се друг род болести. Следователно, когато

в човешкия организъм има излишък от кой да е елемент, този излишък е

причина за явяване на някаква болест. За да се излекува от известна болест,

човешкият организъм трябва да се постави на голямо напрежение, на голям

огън, който да премахне излишъка от ония елементи, които препятстват

правилното развитие на човека. (24, 175-176)

•Много от болестите се дължат на напрежение, предизвикано от

природното електричество или магнетизъм върху дадени органи. Например

някой човек се оплаква от болки в главата, в сърцето, в дробовете си. Тези

болки се дължат на налягането, което атмосферното електричество оказва

върху тия органи. Човек трябва да знае по какъв начин да трансформира

излишните енергии в своя организъм. Понякога магнетизмът в човешкия

организъм е повече, отколкото трябва, вследствие на което той изпитва

известни болезнени състояния. Като изучава организма си, човек дохожда до

положение да разбира, че много от неговите болезнени състояния се дължат

на атмосферните влияния. (104, 49-50)

•Много от болестите се дължат на отсъствието на органическо злато в

кръвта. Слабостта и малокръвието се дължат на недостатъчно количество

желязо в кръвта. Когато мисълта на човека е неподвижна, това показва, че

той има малко фосфор в кръвта си. (96, 99)

•Колкото по-голямо е количеството на златото в кръвта, толкова по-

здрав е човек. Болестите се дължат на недостатъчно количество злато в

кръвта. За да се увеличи това злато, човек трябва да води чист, възвишен

живот. Златото е символ на Слънцето, на енергията, на здравето, на

чистотата. (75, 118)

•От човешките очи излизат особени светли лъчи, които действат

убийствено. Човек с такива очи, като влезе между хората, носи нещастие.

Като си отиде този човек, хората, които са приели неговите лъчи, се

разболяват. Има хора с такива очи, които носят благословение за

окръжаващите: болните оздравяват, угнетените се повдигат. За ония - с

лошите очи, казваме, че те зле използват Светлината. За ония - с добрите

очи, казваме, че добре използват Светлината (140, 46)

•Много от вашите болести са чужди състояния, възприети чрез

внушение. Като знаете това, работете съзнателно върху себе си, да не се

поддавате на чужди състояния. Помагайте на ближните си и тях

освобождавайте от чужди влияния, от внушенията, под които те съзнателно

или несъзнателно попадат. (75, 104)

•И сега съвременните хора постоянно запитват защо идват болестите.

Това е един духовен въпрос. То е все едно да ме питате защо са турени

камъни по релсите на железницата. Те са едно препятствие. Кой ги е турил? -

Турил ги е някой неразумен човек, а трябва да дойде някой разумен да ги

отстрани.

Следователно, ако човек, който не разбира законите на Природата, се

наяде с мъчносмилаема, отровна храна, кой е причина за това? Или ако някой

човек е живял дълго време в стая със задушливи, отровни газове, вследствие

на което гърдите му заболяват, кой е причина за това? Или ако някой е чел

само песимистични книги, вследствие на което неговият мозък се е напълнил

все с такива отровни мисли, та изгубил смисъла на живота си, кой е

причината за това? (48, „Ще ми изявиш", 6- 7)

•Според мен, три причини има за заболяване на човека: яденето,

дишането и мисленето. Като не яде, не диша и не мисли правилно, клетките в

човешкия организъм се индивидуализират, и човек заболява. И обратно -

човек е здрав, когато яде, диша и мисли правилно. (129, 304)

•Като върви в правия път на Живота, човек лесно решава задачите си,

не нарушава законите на Природата. Всяко нарушение или отклонение води

към заболяване. Отклонението може да е станало преди много години, но

последствията идат днес. Който намери причината за заболяването си, лесно

се лекува. Не я ли намери, болестта не го напуща. (97, 15)

•Всеки лишей, всяка цирка5

, всяка бучка или каквото и да е друго нещо

по тялото показва, че животът на даден човек е ненормален, не върви по

законите на Разумната Природа. (139, 139)

•Много от болезнените състояния на човека идат по отражение на

силите и теченията в Природата. Щом теченията вземат възходящо

състояние, и болката изчезва.

Както Природата влияе върху човека, така и човек със своите мисли и

чувства оказва влияние върху теченията на Природата. (127, 360)

•Натрупването на слънчевата енергия в някои части на тялото в по-

голямо количество създава за останалите удове ред болезнени състояния.

Изобщо боледуват тези удове, които са демагнитизирани, т.е. които са

лишени от нужното количество енергия. За да се излекуват, мислено трябва

да им се предаде необходимата енергия. (37, 197)

•Ако линиите на движението в човека не са хармонични, той е осъден

на заболяване от различни болести. Изобщо всички болести се дължат на

изтощаване на нервната система у човека. (139, 207)

•Наблюдавайте малките деца до 6-7-годишна възраст -движенията у

тях са много правилни, естествени, но като минават от 7 - 14-годишна

възраст, техните движения стават изкуствени. Вследствие спирането на тези

движения у нас се зараждат разните болести. (3, 22)

•Който няма хармонични движения, носи лошите последствия на

дисхармонията в себе си. Голяма красота се крие в движенията. (18, 112-113)

•Стремете се към хармонични движения на очите, на ръцете, на цялото

тяло. Пазете се от дисхармоничните движения като неестествени, чужди.

Пазете се от подражания. Дисхармоничните движения разстройват организма,

както лошата и развалена храна. (18, 120)

•Крайната бездейност и крайната дейност се отразяват вредно както

върху физическото състояние на човека, така и върху психическото. За да се

справи с тия аномалии, организмът се принуждава чрез усилване дейността

на едни органи за сметка на други да внесе равновесие в силите, които

действат в него. Тази е причината, задето при такива случаи един орган

отделя повече секреции известно време, с което неутрализира силите. Това

5

Цирка (диал) – гнойна пъпка, цирей (бел.ред)

наричаме ние чистене на тялото, което понякога се постига и чрез различни

болести. (127, 334)

•От Божествено гледище микробите са метли, с които Разумните

същества чистят нечистите дворове и къщи на хората. (30, 323)

•Знайте, че в човека се загнездват онези микроби, към които той има

известно предразположение. Те стават съдружници с него и започват да

черпят от неговите енергии. Незабелязано той заболява и става тяхна жертва.

Невъзможно е да се загнезди в тебе микроб, с който да не си в съгласие. (90,

32)

•Когато се натъквате на отрицателни мисли или преживявате

отрицателни състояния, бъдете внимателни да не ги задържате дълго време

в организма си, защото те внасят отрови в кръвта, от които трябва да се

освобождавате. Тези отрови са подобни на отровите, които бацилите

образуват при размножаването си. (37, 192)

•Общо казано, болестите и техните причинители - микробите - се

явяват при изопачения и не естествен човешки живот. Лошият живот

представя добри условия за развитие на болестите. (30, 122)

•Много болести се дължат на сърцето, на нечистата кръв. Например

венерическите болести, скрофули и др. се дължат все на сърцето. Както в

бактериологическите институти за научни цели култивират различни бацили

при специфични условия, така и в Природата има скрити сили, които са

опасни за човешкия организъм. Със своето изопачено сърце човек се домогва

именно до тези сили, влага ги в сърцето си и заразява не само своята кръв, но

и кръвта на ред поколения след себе си. Така се явяват опасни, неизлечими

болести, които тровят кръвта на съвременното човечество. (30, 322-323)

• За предпочитане е човек да бъде буден, да не се поддава на

микробите. Тогава те ще изядат само непотребното в организма, след което

той ще парализира действието им със своята мисъл и воля. Има нещо по-

опасно от микробите - това е човешката омраза. (30, 335)

•Единственото спасение на човека от микробите се заключава в

чистата кръв. Когато кръвта на човека е абсолютно чиста, без никакви

органически утайки в нея, той устоява на всякакви микроби И да попаднат в

кръвта му, те нямат условия да се размножават. (76, 234)

•Първото нещо, което се изисква от човека, е да пречисти кръвта си.

Не можеш да пречистиш кръвта си, ако нямаш чисти мисли, чисти чувства и

чисти постъпки. Както пречистваш кръвта си чрез дълбоко дишане, така ще

намериш начин за пречистване на своите мисли. Ако пречистиш кръвта си, ще

се освободиш от много болести. Болестите се дължат и на нечиста храна.

Нечистата храна внася утайки, нечистотии в стомаха, които постепенно

тровят кръвта.

Нечистата кръв, освен болести, причинява неразположение,

песимистично настроение, леност в човека. Човек с чиста кръв се отличава с

голяма енергия и пъргавина. (51, 120-121)

•Аз не отричам наследствеността, но тя има влияние върху човека

само докато е на физическия свят. Щом човек напусне физическия свят и

наследствеността губи вече своето влияние върху него. (126, 193)

•Човек носи ред наследствени черти, които не са негови, но трябва да

се освободи от тях. Те му са дадени за работа. Като работи върху тях да ги

преобрази, той ще преустрои своя организъм. (74, 166)

•Човешките работи се постигат по закона на наследствеността, а

Божествените - по закона на Любовта. (82, 120)

•Когато бащата е по-силен, момичета се раждат; когато майката е по-

силна - момчета се раждат. Ако бащата е телесно слаб, ще предаде тая

слабост на дъщеря си. Тя ще бъде физически слаба - по бащина линия, а

интелигентна - по майчина линия. Когато бащата е здрав, дъщерята ще има

здраво тяло. Случи ли се майката да е слабо интелигентна, и дъщерята ще

бъде такава. Когато се създава семейство, трябва да се спазват законите на

Разумната Природа. (82, 15)

•Зад всяка болест се крият същества от различна степен на развитие:

силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши, с ниска култура. Това

не е научно обяснение на болестите, а за мнозина е заблуждение. Въпреки

това казвам: зад всяка болест се крият същества, изостанали в своето

духовно развитие. (87, 170-171)

•Има невидими същества, в чийто интерес е да възбуждат енергиите в

човека, за да черпят от него. Като се гневи, те използват тази енергия в него и

го обезсилват. Аз наблюдавам как пристигат тия същества: те идат групово,

сядат около човека и започват да му внушават отрицателни мисли, докато го

настроят. Щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават какво ще

прави той. (129, 272)

•Известни болести, лоши мисли и желания, които се проявяват във вас,

се предизвикват от някои млекопитаещи животни. За да се освободите от тези

страдания, трябва да смекчите отношенията си към животните. Често

омразата на куче може да повлияе тъй, както омразата на човека. Не

смятайте, че мислите на животните са много слаби, не, те са много опасни за

света. (2, 65-66)

•Ограждайте се със здрава аура, със здрави мисли и чувства, не се

поддавайте на отрицателните влияния на хората. Пазете се от ръкувания,

прегръдки и целувки с хора, които не познавате. Не казвам да се страхувате,

но да бъдете внимателни. Всеки човек носи в себе си положителни и

отрицателни сили, с които пръв той трябва да се справя. Както

електричеството се предава чрез влияние, така и много болести се предават

чрез влияние. (129, 270-271)

•Някои болести не са нищо друго освен резултат от заклинания от

миналото. За всяка пакост, злина или неправда, направена на някого, човек

възприема неговото недоволство и заклинание, което внася дисхармония в

организма му и предразположение към заболяване. Каквито пожелания

отправят хората към подобния си - добри или лоши, в края на краищата са ги

постигнали. Мощна сила е човешката мисъл. (116, 14)

•Болестите, от които съвременните хора страдат, не се явяват сега. Те

крият своите зародиши в човека и чакат само най-малкия повод, за да се

проявят. (45, 66)

•Искате ли да се освободите от болести и недъзи, обърнете се към

миналото си, дето се крият причините на нещата. Като намерите причината и

я премахнете, ще се освободите и от последствията и. (130, 93)

•Помни: всяка болест е последствие от извършено престъпление в

миналото или в настоящето. Като не знаят това, лекарите мислят, че могат да

се справят с болестите. Обаче, вместо да се намаляват, болестите се

увеличават. Докога ще продължава това? - Докато хората дойдат до съзнание

да търсят причините на болестите в себе си и като ги намерят, да ги

отстраняват. (105, 71)

•Има органически болести, които крият своя произход някъде далеч в

миналото на човека. Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло на

човека, тя постепенно минава в мисълта му, а оттам - и във физическото

тяло. За да се излекува човек, тази болест трябва да се махне от мисълта му.

Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически

болести. Щом се премахне причината на болестта, и самата болест изчезва.

(45, 112-113)

•От психическо гледище всички болести се дължат на дисхармония

между симпатичната и мозъчната система. Симпатичната нервна система

има отношение към храносмилането и дишането. Ако не мисли, не чувства и

не постъпва добре, човек не може да бъде здрав. Значи здравето зависи от

три фактора: от здрава мисъл, от здраво чувство и от здрава постъпка. Дето е

Любовта, там никакви болести не съществуват. (71, 178-179)

•Недъзите представляват зараза, която трови организма на човека.

Занимава ли се с недъзите на хората, т.е. с отровата, която излиза от тях,

човек съзнателно руши своя организъм. („Абсолютна чистота", 21)

•Един основен и важен въпрос в Живота е дишането. Ако не диша

едновременно чрез дробовете и чрез кожата си, човек е осъден на различни

болести. Питаш: "Защо боледувам?" Защото не си обработил въздуха, който

Природата ти е определила. Да обработиш въздуха, значи да извадиш от него

тази енергия, която е нужна и за тебе, и за Природата. Всички съзнания са

свързани в едно цяло, както клетките на един организъм. (47, 176-177)

•Една от причините за болестите е мързелът. Мързеливият яде повече,

отколкото трябва. Престъпление е човек да преяжда. Като преяжда, той

осакатява тялото си. (107, 68)

•От окултно гледище причината за болестите се дължи на отнетите

чужди капитали, складирани във вашия организъм. Вие сте складирали тези

капитали по незаконен начин в тялото си. Ще дойде ден, когато

собствениците на тези капитали ще си ги вземат по насилствен начин. Щом

стане това, човек започва да боледува. Що е болестта? - Обедняване на

богатия. (101, 133-134)

•Ако между мъжа и жената в един дом има несъгласие, децата им

непременно ще боледуват. Децата са здрави и добре възпитани, когато

майката и бащата живеят в хармония и в съгласие помежду си. (30, 117)

•Коя е причината за болестите? Нечистият въздух, нечистата вода и

лошата храна. Който иска да бъде здрав, трябва да диша чист въздух, да пие

чиста вода и да се храни с чиста, лесно смилаема храна и никога да не

преяжда. (30, 27-28)

•Сега хората боледуват, понеже са под постоянно напрежение, страх и

безпокойство. Днес няма спокоен човек на Земята. И като е буден, и като спи,

човек е под постоянен страх. (60, 143)

•Всяка мисъл, която безпокои човека, ограничава чувствата му и пречи

на неговото кръвообращение. Който много се безпокои, той лесно заболява,

лесно може да се парализира. (45, 76-77)

•Енергиите в мозъка трябва да се разпределят правилно. Случва се, че

в някои центрове приижда повече кръв, натрупва се повече енергия и ако не

може да се справи с нея, човек заболява. (45, 73)

•Възрастният човек има много мазнини, които са причина за

различните болести. Болестите се причиняват от наслояванията в човешкия

организъм. Мазнините трябва да изгорят, да стане коренно пречистване на

организма. (18, 100-101)

•На какво се дължат болестите в човешкия живот? На известен

недоимък в организма. Например малокръвието е резултат на недостатъчно

количество червени кръвни телца в кръвта. Колкото по-голям е броят на

червените кръвни телца, толкова повече жизнена енергия има човек. (18, 92)

•Коя е причината за болестите? Отсъствието на известен цвят в

човека. Ако му липсва червеният цвят на Любовта, жълтият цвят на

Мъдростта или синият цвят на Истината, той непременно ще боледува. Ето

защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове както в организма

си, така и в своята психика, т.е. в чувствения и в умствения си живот. (18, 245-

246)

•Лошите отношения на хората към животните са причина на много

болести. Бъдете внимателни и добри към животните. (30, 118)

•Човек е двояко същество: от пъпа надолу той е физически човек, а

оттам нагоре е умствен човек. Докато двете естества на човека са в

равновесие, той е напълно нормален. Щом се наруши това равновесие, в него

настава вече една аномалия, вследствие на което се явява главоболие,

коремоболие и т.н. Когато някой страда от коремоболие и от главоболие, това

показва, че е нарушил равновесието между умствените и физическите

енергии на своя организъм. (24, 183)

•Ако не дишаш правилно и не издишаш правилно, не можеш да се

ползваш от чистия въздух. Ако не дишаш правилно и ако мозъкът не

възприема правилно енергията от въздуха, ти си осъден на заболяване. (92,

282)

•Коя е причината за болестите? Главната причина за болестите се

дължи на дисхармония между двойника и физическото тяло на човека. (62, 61)

•Ако разгледате ръката на човека като ясновидец, около нея ще

забележите една светла, подвижна ръка, която представя двойник на

физическата. Докато двойникът на човешката ръка действа правилно, и

физическата ръка е нормална. Осакати ли се нещо двойникът, и физическата

ръка ще се осакати. Не само ръката, но цялото тяло на човека има

специфичен двойник. Ако двойникът изцяло или частично се отдели

преждевременно от физическия човек, явяват се различни осакатявания,

болести и т.н. Преждевременното отделяне на двойника се дължи на

неправилно приемане на природните енергии чрез ръцете и краката.

Човек възприема умствена енергия от пространството, по което се

отличава от животните. Последните възприемат главно енергия от Земята

чрез четирите си крака. Човек пък приема енергия чрез краката, ръцете и

главата си. Благословение е за човека, че ръцете му са свободни от

влиянието на Земята. (54, 75-76)

•Болестите и болезнените състояния се дължат на отсъствие на музика

и хармония в човека. Когато изгуби разположението си към музиката, човек

заболява, става мрачен, неразположен и животът му изгубва смисъл. (142, 12)

•Вие трябва да изучавате законите как да трансформирате енергията

на един орган в друг. Всички заболявания на организма се дължат на

нееднаквото разпределение на енергиите в него, вследствие на което и

кръвообращението не става правилно. (67, беседа 21, 92)

•Когато концентрирането е слабо, хората лесно заболяват, защото се

плашат; когато пък концентрирането на ума е силно, страхът е изключен. (67,

беседа 7, 8, 9, 143)

•Съвременните хора страдат от различни болести. Днес рядко ще

срещнете здрав човек. Причината за болестите се крие в запушените пори. В

която област на организма става подпушването, там се явява болестта.

Организмът не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества в себе си.

Съберат ли се някъде такива нечистотии, организмът заболява. Всяко

заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества.

Ако става подпушване на някое от каналчетата на гръбначния стълб, човек

губи своята жизненост. Гръбначният мозък има свойството да поглъща

праната, или жизнената енергия, от въздуха и да я предава на целия

организъм. (118, 124-125)

•Някога вие усещате тежест в стомаха, но не знаете причината за това.

Ако сте запознати с функциите на симпатичната нервна система, ще

разберете, че тази тежест, това неразположение в стомашната област е във

връзка с чувствата ви, със симпатичната нервна система. Вие сте яли някаква

храна, вибрациите на която не отговарят на тия на вашата симпатична нервна

система, вследствие на което се явява известна дисхармония. Като премине

това болезнено състояние по някакъв начин, вие започвате да усещате

умствено неразположение. Значи болката се е прехвърлила в главата, в

слепите очи, където изпитвате голямо напрежение. Ето защо човек трябва да

бъде внимателен в храненето си, да знае каква храна е нужна на неговия

организъм. (37, 174)

•Много от страданията на съвременните хора се дължат на

неправилното хранене. Следователно искате ли да бъдете здрави, мисълта

ви трябва да присъства във време на храненето. Яжте и мислете за това,

което ядете; яжте и благодарете, че има какво да ядете. Изобщо здравият

човек се отличава с непреривност в процесите. В него мисълта, дишането и

храненето са непреривно свързани. Ако човек не може да разбере смисъла на

храненето, на дишането и на мисленето, Животът сам по себе си ще остане

неразбран.

Хранене без участие на мисълта не е здравословно. Дишане без

участие на мисълта не е здравословно. Както мисълта, чувстването и

действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани

мисленето, дишането и храненето. (54, 236-238)

•В човека има един груб елемент, от който трябва да се пази. Той

съкращава живота му. Болестите се дължат именно на този елемент. Той

отнема силата му. Ние наричаме този елемент нисш мъжки принцип за

отличие от висшия мъжки принцип, наречен още принцип на Мъдростта. Този

принцип се проявява обикновено в хора. които обичат да властват, да

господаруват, да се налагат на другите. Който прилага този принцип, той го

изпитва и върху себе си. (143, 339)

•Ако човек подпуши в себе си енергиите на едно нисшо желание, в него

става голямо сътресение. Не отвори ли път на това желание в себе си,

непременно ще го сполети някакво нещастие. Щом му отвори път, събралата

се междуатомна енергия ще мине в междумолекулните пространства.

Спирането на енергията в междуатомното пространство се придружава с

голяма експлозия. Тази е причината за внезапната смърт на хората. (36, 114-

115)

•При правилно развиване на растенията, енергиите, соковете на

корените вървят към клоните, а енергиите и соковете на клоните слизат към

корените. Тази обмяна помага за растене и развиване на растенията. Такава

обмяна става и в човека: енергиите от физическия му живот отиват в

духовния, а енергиите от духовния му живот слизат във физическия. Това

значи правилна обмяна, правилно превръщане на енергиите. Енергиите от

нисшия живот трябва да отидат във висшия, там да се преработят. Така

преработени, те слизат отново в нисшия живот, да го повдигнат на по-високо

стъпало. В тези два процеса се крие смисълът на истинския Живот.

Израждането подразбира анормално състояние на човешкия

организъм, в което енергиите му не се трансформират правилно.

Следователно, ако не знае да трансформира правилно енергиите на своите

нисши желания, човек може да заболее. Това заболяване ще се отрази върху

чувствата му, върху неговия духовен живот. Ето защо едновременно с

анатомията и физиологията на физическото тяло човек трябва да изучава

анатомията и физиологията на астралното си тяло. (45, 37-38)

•Казвам: не правете никакъв компромис със своята чистота. Докато сте

чисти, всички извори на вашия живот ще текат правилно. Деня, в който

изгубите чистотата си, изворите, каналите на вашия живот ще се задръстят и

вие ще се лишите от силата и здравето си, ще започнете да боледувате, да се

•Ако човек подпуши в себе си енергиите на едно нисшо желание, в него

става голямо сътресение. Не отвори ли път на това желание в себе си,

непременно ще го сполети някакво нещастие. Щом му отвори път, събралата

се междуатомна енергия ще мине в междумолекулните пространства.

Спирането на енергията в междуатомното пространство се придружава с

голяма експлозия. Тази е причината за внезапната смърт на хората. (36, 114-

115)

•При правилно развиване на растенията, енергиите, соковете на

корените вървят към клоните, а енергиите и соковете на клоните слизат към

корените. Тази обмяна помага за растене и развиване на растенията. Такава

обмяна става и в човека: енергиите от физическия му живот отиват в

духовния, а енергиите от духовния му живот слизат във физическия. Това

значи правилна обмяна, правилно превръщане на енергиите. Енергиите от

нисшия живот трябва да отидат във висшия, там да се преработят. Така

преработени, те слизат отново в нисшия живот, да го повдигнат на по-високо

стъпало. В тези два процеса се крие смисълът на истинския Живот.

Израждането подразбира анормално състояние на човешкия

организъм, в което енергиите му не се трансформират правилно.

Следователно, ако не знае да трансформира правилно енергиите на своите

нисши желания, човек може да заболее. Това заболяване ще се отрази върху

чувствата му, върху неговия духовен живот. Ето защо едновременно с

анатомията и физиологията на физическото тяло човек трябва да изучава

анатомията и физиологията на астралното си тяло. (45, 37-38)

•Казвам: не правете никакъв компромис със своята чистота. Докато сте

чисти, всички извори на вашия живот ще текат правилно. Деня, в който

изгубите чистотата си, изворите, каналите на вашия живот ще се задръстят и

вие ще се лишите от силата и здравето си, ще започнете да боледувате, да се

дразните, ще изгубите свободата си, ще очаквате на чужда помощ и т.н. Който

иска да бъде здрав, трябва да бъде чист. (56, беседа 5, 14)

•Коя е причината за болестите? Неразположението в човека. Всяко

неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя в организма и

човек заболява. Инертните сили, утайките и наслояванията трябва да се

асимилират по някакъв начин. Ето защо Природата е допуснала болестите

като метод за лекуване. Болестта не е наказание, но подтик, подбудителна

причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто вън от себе си. (55,

136)

•Боли ви главата, боли ви стомахът, боли ви кръстът, имате

сърцебиене, сърцето ви боли; за мене причината е ясна, тя не седи в самото

сърце или в главата. Тя е извънка. Тази дисхармония показва, че вашият

живот не е в съгласие с ония велики закони, които регулират Битието,

законите, които регулират Разумния живот. Щом твоята глава не е в съгласие

с ония течения на ума, ще имаш главоболие. Щом стомахът ти не е в

съгласие с теченията на храносмилането, ще имаш болки в стомаха. Значи в

Природата има една разумна жива сила, която действа по различни начини.

Тази сила индусите наричат татвас (tattvas), санскритска дума, която значи

жива енергия, която прониква цялото пространство и е основа за движението

на всичките небесни тела, и е причина за произвеждане на всичкия Живот във

Вселената. От тази татвас, татвическа енергия, праната е едно

видоизменение. И онзи научен начин да използват тази жива енергия

индусите го наричат пранаяма. (123, 57-58)

•Човек трябва да пази мозъка си да не се демагнетизира. При големи

сътресения мозъкът може да изгуби силите си. Причините за тези сътресения

могат да бъдат от умствен, от сърдечен или от физически характер. (32, 35)

•Мнозина идат при мене да ги лекувам: тоя заболял от една болест,

оня - от друга. Питат ме защо идат болестите. - От вашето невежество. (129,

50)

•Човек трябва да мисли само петдесет процента за себе си – това

трябва да е един максимум - и петдесет процента - за окръжаващите го, ако

иска да изпълни Божия закон. Човек не трябва да занемарява себе си, но не

може да занемари и своите ближни. Вследствие на това се раждат

боледувания. (66, беседа 28, 178)

•У човека има две системи. Едната система аз наричам динамическа,

която е горе в главата. Другата система е симпатическата нервна система, в

която се намират корените на Живота. Едната е свързана със Слънцето, а

другата е свързана със Земята. Слънцето изобщо оказва благотворно

влияние върху човека.

Земята по някой път минава през известни области в пространството,

които оказват неблагоприятно влияние върху самата нея. Тогава в нея стават

известни пертурбации. Хората често се засягат от тия влияния и от това се

зараждат разните епидемически болести сред тях. От тия болести някой път

измират хиляди и милиони хора.

Окултната наука поддържа, че влиянията на Земята върху хората

преди милиони години са били толкова лоши, че човечеството е бедствало да

загине съвършено, да загуби своя път. (65, беседа 14, 75-77)

•На какво се дължи неврастенията? На неестествения човешки живот,

лишен от Божественото. Изобщо, когато човек се лиши от нещо съществено,

той става неврастеник. (60, 49)

•Чрез самообладание човек асимилира излишната енергия на своя

организъм. Неврастеникът обаче не може да асимилира тази излишна

енергия в себе си, вследствие на което тя се разпръсква, изтича навън.

Неврастенията се дължи на пропуквания в нервната система, откъдето

нервната енергия изтича навън. Страхът също предизвиква пропуквания в

нервната система, което причинява изтичане на нервна енергия. За да се

освободи от неврастенията, човек трябва да спре изтичането на нервната

енергия. (45, 51)

•Много от съвременните хора страдат от неврастения. Защо? -Те са

загубили много от тази жива енергия, от своята жизненост, вследствие на

което става пропукване в нервната им система. Тогава животворният

магнетизъм и животворното електричество в човека изтичат и той усеща

вътрешна слабост в себе си, едно вътрешно отмаляване. (111, 57)

•Някои хора са нервни по причина, че Светлината в тях е подпушена. В

тях се образува вътрешно електричество. Тези хора стават сухи, слаби като

куки, много нервни, много нетърпеливи - подпушили са Светлината. (33, 73)

•Изобщо, когато електричеството и магнетизмът в организма не текат

правилно, човек боледува. Ако не можеш да се справиш с електрическите

енергии в своя организъм, ти ставаш неврастеник. (136, 135)

•Неврастенията се дължи на дисхармония в чувствата. (69, беседа 4,

29)

•Ако чувствата и желанията на човека не се задоволят, той става

неврастеник. Поставете някакво препятствие при реализиране на някои

стремежи и желания на човека, и ще видите, че в скоро време той ще стане

неврастеник. Махнете препятствието в неговия път и неврастенията ще

изчезне. (61, 191)

•Топлината и Светлината, които се образуват от човешките чувства и

мисли, се отразяват или благоприятно върху организма, или разрушително.

Това зависи от техните трептения. Колкото по-високи и многобройни са

техните трептения, толкова по-благотворно е действието им върху човешкия

организъм. Много хора боледуват от неврастения благодарение на топлината,

която известен род чувства произвеждат в задната част на мозъка. Тази

топлина се отразява вредно и върху стомашната система, както и върху

дробовете. Лекуването на тези хора става чрез превръщане на топлинната

енергия в магнетизъм, който повдига жизнената сила на организма. Има

лекари-магнетизатори, които освобождават от вредната за организма

топлина. Обаче лекарят, който лекува, трябва да бъде разположен Това се

постига с добрите мисли и чувства, които той отправя към болния. (35, 146)

•Неврастенията не е нищо друго освен резултат на неправилно

функциониране на капилярните съдове. То се предизвиква от голямо

натрупване на електричество върху нервната система. Какво трябва да прави

този човек, за да си помогне по някакъв начин? - Той трябва да затвори

ключовете на своята нервна система, да не допуща прииждане на голямо

количество електричество отвън. (143, 52)

•Сегашните хора искат бързо да се развиват, да научат всичко

наведнъж. Те не подозират, че бързото развитие, бързото движение е

свързано с известни опасности. В този смисъл неврастенията, от която

страдат много от съвременните хора, не е нищо друго освен дерайлиране от

правия път на Живота. Много от болестите на хората се дължат именно на

стремежа им към преждевременно развитие. (74, 100)

•Съвременните хора са станали неврастеници поради това, че често се

гневят. Казвам: ако искате да излекувате неврастенията си, престанете да се

гневите. Как? - Ще приложите волята си. (85, 181)

•Когато човек се гневи, дразни, възбужда, жлъчката не действа добре и

в резултат на това се явяват различни разстройства в организма. За да

трансформира чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката, човек

трябва да яде такава храна, която да му е приятна - главно плодове. (7, 27)

•Щом се увеличи умствената дейност на човека, намалява се

дейността на физическото тяло. Тази е причината, задето повечето хора днес

са много нервни. Колкото е по-голяма дейността на ума, толкова по-слаб е

човек. За да не се изтощава нервната му система, част от умствените сили

трябва да се прелеят в сърцето. Ако се увеличи дейността на сърцето,

организмът надделява. Силите на организма са резултат на сумата от силите

на ума и на сърцето. (76, 221)

•Понякога електрическото има магнетическото течение в организма

вървят перпендикулярно на гръбначния стълб, вследствие на което става

силно сътресение в мозъка. Това се забелязва у хора, които, като ходят,

удрят силно на петите си. Токовете на обущата у такива хора са много

изядени и такива хора биват неврастеници. (16, 158)

•На какво се дължи неврастенията? На излизане на двойника. Често

двойникът излиза 1-2 см навън, понякога повече. Щом излезе повече,

отколкото трябва, човек става крайно нетърпелив. За да не се гневи, той

трябва да се бронира. Мекотата е броня на човека. Затова казвам: колкото по-

чувствителен става човек, толкова по-мек език трябва да има. (129, 274)

•Съвременните хора се оплакват от неразположение на духа, от

изтощаване, от нервност. Коя е причината за тези състояния? -

Многобройните им желания. (58, 97)

•Днес хората са много нервни, но това не е нищо друго освен

повишаване на енергията им, затова тяхната енергия трябва да се

трансформира и препрати в едно по-висше състояние на материята. (122,

228)

•Една от причините за неврастенията е слабата връзка между

човешкия организъм и слънчевите енергии. Ако засилите тази връзка,

неврастенията ще изчезне. Който е свързан със Слънцето, той води добър,

разумен, морален живот. (97, 37)

•И досега още човек не знае правилно да ходи. Като върви, той цял се

тресе, вследствие на което става сътресение на гръбначния мозък. Това

сътресение се предава на главния мозък, а оттам - и на цялата нервна

система. След всичко тава хората се чудят защо са нервни. (36, 288)

•Който върви и се клати надясно-наляво, той няма хармония между ума

и сърцето си, между мислите и чувствата си, вследствие на което заболява от

неврастения. (150, 189)

•Сегашният ви живот се отличава по своята голяма интензивност. От

тази голяма интензивност са произлезли всички съвременни нервни

заболявания. Понеже не разбирате законите, тази интензивност, тази голяма

възбуденост дава обратни резултати, става подпушване, което се отразява в

ума и в сърцето.

Човек, който иска бързо да преживее, който иска много неща, той

бързо остарява. Който бързо расте, бързо остарява; който бързо остарява,

бързо и осиромашава. Такъв е законът в Природата. (70, беседа 9, 22-23)

•Липсата на вода в организма прави човека нервен, сух. Той започва да

се дразни, става рязък и готов да се сърди и кара с всички Как може да се

въздейства на нервността? - Чрез гореща вода. Вземете чаша гореща вода и

пийте лъжичка по лъжичка. През това време наблюдавайте след коя лъжичка

ще се успокоите. Ако нямате гореща вада, може да направите опита и със

студена вода. (18, 215)

•Топлината на мозъка трябва да бъде постоянна. Няма по-опасно нещо

от това, да се повишава топлината на човешкия мозък. Щом се повиши

топлината му, явяват се различни болезнени състояния, които медицината

нарича с общо име мозъчни разстройства. Най-малкото повишение на тази

топлина се отразява болезнено върху стомаха, дробовете, жлезите и други

органи. Това се отразява вредно върху целия организъм, върху нервната

система. Тази е причината за неврастенията. Как може да се справи човек с

повишената топлина на мозъка? - Чрез мисълта. Като мисли право, той

постепенно понижава температурата на мозъка си и така я нормализира (140,

16)

•Когато кръвта не е правилно разпределена по всички части на

организма, тя произвежда редица нервни възбуждания. Всички

дисхармонични състояния в мозъчната система се дължат на неравномерно

разпределение на кръвта в организма. На това се дължат много болести.

И тъй, работете съзнателно върху себе си, да контролирате

движението на кръвта си, да я разпределяте правилно, равномерно по целия

организъм. Дойде ли кръвта в главата, вие трябва да бъдете будни, да я

отправите главно в предната част на мозъка. Когато сте силно възбудени, т.е.

разгневени, трябва да изтеглите излишната кръв от онези мозъчни центрове,

които са причина за възбудата и да я изпратите към ония центрове, които

имат по-малко кръв. (37, 64)

•Помни: разстройството на черния дроб причинява различни болести.

Например неврастенията се дължи също на разстройство на черния дроб.

Изправете черния си дроб, за да оправите мисълта си. Разстройството на

черния дроб се отразява върху умствените способности и чувствата на

човека, както и върху духовните му прояви. Под черен дроб разбирам

дейността на нисшия свят в човека. Нисшите чувства влияят на черния дроб,

както термитите, които изяждат всичко. (138, 31-38)

•И ако сме нервни днес, то се дължи на голямото количество въглена

киселина във въздуха, която вдишваме и издишваме и която почти отравя

организма ни. (93, 11)

•Заболяване може да стане - разстройство на нервната система от

пресилване. Пресилването може да стане от две противоположни желания.

Някой път вие можете да прекарате през нервната си система толкова

електричество, че нервите да се разслабят. (65, беседа 14, 89)

•Човек трябва да знае доколко е издръжлива неговата нервна система.

Иначе ще станат големи пропуквания в нея. Тази е причината, поради която

става изтичане на нервна енергия. (111, 151)

•Питате на какво се дължат нещастията в живота ни. Една от

съществените причини за това е безразборното изтребване на

млекопитаещите, на безразборното убиване на хора. Когато душите на

убитите отидат в Астралния свят, те внасят условия за нервни болести и

разстройства между хората. Убитият разбойник се движи свободно между

слабохарактерните хора и им внушава чувство за отмъщение. (152, 58)

•Питам коя е причината днес за тази голяма неврастения в Америка?

Няма друга страна в света, дето неврастенията да е толкова разпространена.

Причината за това е изсичането на боровите гори. (48, беседа „Дава плод ",

23-24)

Ако две отрицателни или две положителни енергии едновременно

проникват в човешкия организъм, той може да полудее. Полудяването не е

нищо друго освен прекъсване достъпа на жизнените течения в организма.

Това прекъсване на тока на жизнените сили в човека се дължи на излизане на

неговия двойник Щом двойникът излезе от човека, последният живее почти

животински: яде, пие и за нищо не мисли. Като знаете това, ще бъдете

внимателни, ще се пазите да не се стряскате едни други, особено когато

спите. Когато човек спи, двойникът му излиза от него и отива в

пространството. През това време двойникът е свързан с тялото чрез една

нишка. Ако събуждате човека и го стреснете изведнъж, двойникът му не

успява да се върне в тялото, вследствие на което се преплита с други

двойници в пространството. Ако не знае как да разплете двойника си, човек

полудява. (104, 61-62)

•Хората полудяват, когато в ума им се внесе мисъл, противоположна

на тази, в която са убедени. (37, 66)

•От раздвояване на съзнанието ви произтичат много болести и

нещастия. И полудяването се дължи на същото. (101, 45)

•Причината за полудяването на сегашните хора се крие в техните

минали съществувания. Днес те се натъкват само на някакъв повод за

полудяване, но причината се крие в тях. (45, 65)

•Често страхът, уплахата стават причина за прекъсване на съзнанието.

Прекъсване на съзнанието става всякога, когато двойникът напуща тялото. За

да се върне двойникът в тялото, трябва да се направят няколко паси по

гръбначния стълб на човека. (20, 167)

•Причината за полудяването се дължи на факта, че и двете части на

мозъка са положителни или отрицателни. За да бъде човек в нормално

състояние, в едното полушарие на мозъка трябва да тече положителна

енергия, а в другото - отрицателна. Стане ли човек много остър, т.е. много

електричен, в лявата част на мозъка си трябва да вложи мекота, т.е.

магнетизъм. Ако турите ръката си върху главата на някой здрав човек, ще

усетите две течения - едно топло, а друго студено. Обаче поставите ли ръката

си върху главата на някой неуравновесен човек, ще усетите само едно топло

течение. За да си помогне, той трябва да помоли някой свой приятел, здрав

човек, да тури ръката си върху главата му, за да регулира енергиите на

неговия мозък.

Ако е неразположен или неуравновесен, човек може да си помогне с

мисълта си. Силите на Природата могат да въздействат върху човека само

когато мисълта му е концентрирана. За да успее в нещо, човек трябва

напълно да вярва. (104, 62-63)

•От какво произтича едно главоболие? Главоболието произтича от две

противоположни, но еднакви по естество мисли. (123, 80)

•Това изтичане на енергията от човека се нарича в науката

демагнетизиране. Много от болестите на съвременните хора се дължат

именно на това демагнетизиране. Главоболието например се дължи или на

натрупване излишък на енергия в мозъка, която не може да се пласира, или

на недостиг на енергия в стомаха. Това показва, че между главата и стомаха

има известна връзка. Като знае това, човек трябва да регулира силите в своя

организъм. Това може да се постигне чрез връзка с Космическото съзнание.

Само по този начин човек може правилно да се лекува. (150, 139)

•Енергията в Природата иде главно от два източника:от центъра на

Слънцето и от центъра на Земята Преобладаваща енергия в Природата е

тази, която иде от центъра на Слънцето. Тя е положителна енергия. Когато

слънчевата енергия се възприема повече от главата, мозъкът става много

активен. Ако тази енергия се поглъща повече от стомаха, тогава стомахът

става силно активен. В този случай мозъкът се демагнетизирва, отслабва и се

явява главоболие. За тази цел излишната енергия от стомаха трябва по

някакъв начин да се препрати отново към мозъка. За да се преразпредели

енергията равномерно по всички части на тялото, необходими са окултни

гимнастически упражнения. (37, 196)

•От какво произтича главоболието? От ядене на мъчносмилаема

храна, която оставя излишъци в стомаха. Тогава пречистването на стомаха не

става правилно, вследствие на което се явява главоболие, а стомахът и

устата започват да миришат. (111, 441-442)

•Защо страдаме от главоболие? Главоболието се дължи на натрупване

на космическа енергия в мозъка. (109, 31)

•Причината за главоболието се крие в тънките и дебелите черва. Щом

те не са в изправност, и стомахът не работи добре. Щом стомахът не е добре,

човек страда от главоболие. За да се справи с главоболието, първо, той

трябва да тури краката си в гореща вода, после да изчисти червата си. Щом

облекчи червата и стомаха си, главоболието престава. (97, 132)

•Главоболието се предизвиква от две противоречиви мисли в човека, а

коремоболието - от две противоречиви чувства. Туберкулозата се

предизвиква от сблъскването на противоположни мисли и чувства в човека.

(61, 183-184)

•Туберкулозата е болест на чувствата. Щом мислите ви са прави, те ще

чистят сърцето от отровните и вредни чувства. Те накърняват имунитета на

дробовете, които лесно се поддават на туберкулозните бацили. Затова се

препоръчва на човека да се храни със светли мисли и благородни чувства.

Когато момъкът се разочарова от момата или момата - от своя възлюбен,

създават се условия или за нервно разстройство или за туберкулоза. (1, 278-

279)

•Днес хората страдат от различни болести и като не знаят причините

за тяхното появяване, не могат да се лекуват. Причините на болестите са

психически. Запример причината на тумора се крие в извратяване проявите

на Любовта. Яви ли се у човека алчност, това показва, че известен брой

клетки в организма се диференцират, искат да живеят самостоятелно, да не

се подчиняват на общия ред в организма. По този начин те създават свое

собствено жилище, като образуват нова държава със свободно управление.

Така работят те дни, месеци, години, докато лекарят със своята артилерия

дойде срещу тия непокорни поданици и започва да ги бомбардира. Някога той

успява да ги изпъди навън, а някога се явява усложнение, което отправя

човека на другия свят. Обаче има и друг начин за лекуване - чрез присаждане.

Както става присаждане в плодните дървета, така може да става присаждане

и в организма на човека, да се заставят соковете да вървят нагоре. Когато

енергиите в живия организъм спират, на местото, дето става спирането, се

явява известна подутина, която лекарите наричат тумор: Значи, който разбира

законите на присаждането, той ще може по един или по друг начин да насочи

енергиите в организма да потекат и през подутината. Щом потекат и през нея,

тя напълно изчезва. Тъй щото, ако новите клетки успеят да вземат соковете

на клетките, които образувах тумора, той няма да има условия за развитие и

напълно ще изчезне. (106, 162)

•Човек е здрав, когато всичките му органи се обновяват едновременно.

Ако само един орган се развива за сметка на другите, човек заболява. С това

се обяснява явяването на туморите в различните органи на човешкото тяло.

(133, 207-208)

•Изобщо болестите са резултат на някаква аномалия, която се е

породила в света на ума или в света на сърцето на човека. И като резултат на

това някои клетки в човешкия организъм се силно индивидуализират и

започват да живеят самостоятелно от другите. В някои случаи пък едни от

клетките в организма се подмладяват, а други - остаряват. Тия, които са се

подмладили, за да могат да се хранят, да растат и да се развиват, задържат

храната за себе си и не оставят за другите, вследствие на което органите, в

които са тези стари клетки, заболяват. Младите клетки започват да си

устройват пиршества, гуляи в организма и се увеличават бързо както на брой,

така и на големина. На тези места в организма се явяват големи нараствания,

които медицината нарича с общото име тумори. (78, 158-159)

•Когато един от органите на човешкото тяло е по-силно развит от

другите, ражда се някакво болезнено състояние. Природата не търпи това. Тя

не позволява да се изменя строежа на нейните форми. (62, 148)

•Каква болест е ракът и на какво се дължи? Причините за рака се крият

в противоположност на чувствата. Когато някой човек започне да живее

порочен живот, той непременно ще заболее от рак. (56, беседа 10, 20)

•Често хората заболяват от рак по причина на голямата им алчност към

пари и забогатяване. Клетките в някои от удовете им се индивидуализират,

стават самостоятелни и не слушат господаря си. (96, 162)

•От какво зависи силата на зрението? От яснотата и интензивността на

мислите. Колкото по-ясни и интензивни са мислите на човека, толкова по-

силно е зрението му. Когато в мисълта се вмъкват безпокойни и криви

чувства, зрението отслабва. Тези чувства втвърдяват нервите, вследствие на

което те губят своята пластичност. Колкото по-непластични са нервите на

очите, толкова по-мъчно реагират те на трептенията на светлината. За да не

отслабват зрението ви, пазете се от чувствени вълнения. (110, 255-256)

•Две причини могат да предизвикат отслабване на очите: тревоги и

неправилна мисъл. (36, 286)

•Защо човек ослепява? Защото не е живял съобразно законите на

Разумната Природа. Когато човек се тревожи много, тревогата произвежда

сътресение, първо, на стомашната му система, оттам сътресението се

предава на дробовете, от дробовете - на мозъка, а от мозъка - на очния нерв.

Щом очният нерв отслабне, човек почва постепенно да губи зрението си. За

да възстанови зрението си, човек трябва да започне по обратен път да

възстанови нормалното състояние на органите си: първо, на мозъка, после -

на дробовете, и най-после - на стомаха, дето е дошло първото сътресение.

После трябва да намери причината, която е произвела сътресението, и тя да

се премахне. (36, 113)

•Често очите ни се развалят от храната, която покваря кръвта, а

покварената кръв поврежда очите и става нужда да се правят операции. (122,

90)

•Очите отслабват, когато човек не прави нужните упражнения. Много

хора не гледат както трябва. Правилно е, когато искаш да видиш нещо, да не

въртиш главата си на една и на друга страна, но да движиш очите си. Ще

движиш очите си нагоре, надолу, настрани, в посоката, дето е предметът за

наблюдение. (138, 281-282)

•Светлината храни и развива очите. Като приемат светлината, те я

пращат към мозъка, който се храни с нея и се развива добре.

Очите отслабват от чрезмерна светлина, от страх, от отрицателни

чувства и силни преживявания. (6,107)

•Ако човек постоянно се тревожи и държи в ума и в сърцето си

еднообразни мисли и чувства, в скоро време зрението му ще отслабне. Хора,

които са плакали много, които са прекарали големи тревоги и безпокойства,

имат слаби очи. (9, 19)

•Ако усещаш сърцебиене, това показва, че в твоите чувства има

някакво раздвояване. Сърцебиенето е резултат на борба между две чувства.

Премахнете борбата, и сърцебиенето ще изчезне. (122, 238)

•Неправилното кръвообращение се дължи на неправилната мисъл.

(140, 14)

•Една от причините за атеросклерозата е алчността. Като раздаде

човек всичко, което е събрал, болестта ще го напусне. (35, 162)

•Когато човек повдигне ума си в култ и мисли как повече знания да

придобие, стомахът в него ще пострада. Когато пък той повдигне стомаха си в

култ, главата му ще пострада. Следователно между стомаха и главата на

човека има известно съотношение. (100, 184)

•Причината за всички язвички в стомаха се крие все в лъжата. Лъжата

изменя химическия състав на кръвта и на тъканите на организма. Как се

обяснява тази промяна в организма? - Със страха. Когато излъже, човек

започва да се страхува, а този страх произвежда свиване на кръвоносните

съдове, както и на тъканите. (45, 81)

•Здрави трябва да бъдат зъбите на човека. И на 120 години да стане,

зъбите му трябва да бъдат здрави, един до друг наредени, като керемидите

на къщите. Причината за ранното разваляне и падане на зъбите се дължи на

живота на ред минали поколения. Те са живели така, че са разслабили

венците си. (58, 142)

•Запекът се дължи на недоимък на вода в кръвта. Гръдоболът -на

недоимък на Топлина в чувствата. Когато чувствата на човека са топли,

краката, ръцете и цялото му тяло са топли, вследствие на което той се

чувства разположен. (34, 89)

•Разстройствата на черния дроб се крият другаде. Този човек се е

хранил при голямо безпокойство, при отрицателни състояния на своята мисъл

и своите чувства. Ляга, става, яде, движи се този човек, но за всичко мисли

отрицателно. Той казва: "От тази работа нищо няма да излезе". (72, 11)

•На какво се дължат бодежите по известни части на тялото? Те се

дължат на свиване на капилярните съдове в организма. Когато капилярните

съдове на гръдната област се свиват, електричеството в организма, което

носи светлината, не може да функционира правилно по целия организъм,

вследствие на което се натрупва повече в известни области, както водната

пара в парния котел, и предизвиква бодежи на тия места. На научен език ние

наричаме тия бодежи електрически пълнежи. Често атмосферното

електричество се съединява с електричеството в човешкия организъм и се

образува малък взрив, който човек усеща като болка. Какво трябва да

правите, за да се освободите от бодежите? - Внесете повече Топлина в

организма си. Да внесете повече Топлина в организма си, това значи да

измените състоянието на чувствата си. Като измените чувствата си, вие

изпращате повече кръв към онази част на тялото си, в която усещате бодежи.

Значи човек може да се лекува със силна мисъл, с положителни и възвишени

чувства, а също и с гореща вода. (34, 81-82)

•Когато организмът е простуден, той е погълнал особен род енергия,

която не е в хармония с него. За да трансформира тази енергия, човек се

нуждае от външна помощ. (20, 86-87)

•Ако заболеете от простуда, от хрема, потърсете причината на

заболяването. Ще видите, че причината се крие в надмощието на

отрицателните енергии в организма. И тогава не остава нищо друго, освен да

ги превърнете в положителни. Отрицателната енергия в организма е неканен

гост, от който трябва да се освободите. (110, 248)

•Причината за хремата е слабото дишане. Който заболява от хрема,

той трябва да знае, че в дишането му има някакво отклонение - дишането не е

ритмично, вследствие на което не се приема достатъчно количество въздух.

Щом дишането се подобри, и хремата ще изчезне. С хремата Природата

предупреждава човека, че трябва да работи. Ако не вземе под внимание това

предупреждение, тя му изпраща треската. (144, 80)

•Кашлицата показва, че в Умствения свят има дисхармонични мисли.

Всякога, когато хората страдат епидемически от кашлица, има обща

дисхармония. Тази дисхармония не е грях на един човек, но общо

престъпление на всички хора. И тогава по-слабите натури ще се засегнат от

кашлица. Все трябва злото да се излее през някъде. Тези, които кашлят, през

тях злото излиза навън. (69, беседа 23, 16)

•Всякога кашлицата иде от демагнетизиране на организма.

Демагнетизирването може да бъде частично и общо. Ако един орган заболее,

той се демагнетизира; може да се демагнетизира гърлото, дробовете или

цялото тяло. Тогава усещаме една голяма слабост и трябва да се възстанови

магнетизмът на организма. Разбира се, при сегашните условия на живота,

както живеем тъй интензивно, има условия да заболеете. (68, беседа 25, 13)

•Изстиването на крайниците се дължи на нечиста кръв в организма.

Нечистата кръв произвежда електричество в организма, а чистата -

магнетизъм. Електричеството произвежда студ, а магнетизмът - топлина. (104,

159)

•И небесното, и земното електричество са положителни. Туй

електричество се държи по лицето на Земята, но понеже и нашият организъм

е положителен, често в мъгливо време хората се простудяват най-много.

Цялата атмосфера е пълна с електричество. Пък електричеството въобще

изстудява. То е проводник на студа. При туй, нашият организъм не е

магнетически, за да може да превърне тази влага. И той е положителен, та се

започва една борба, и тогава ние се простудяваме. (68, беседа 13, 9-10)

•Някой заболява от ревматизъм и започва да търси лекари да го

лекуват. И това е добре, но преди да се обърне към лекарите, нека се върне

към миналото на своя живот и проследи причините на заболяването си. Той

ще види, че когато дядо му бил на 60 години, заболял от ревматизъм; после

ще види, че когато баба му била на 50 години, и тя заболяла от същия

ревматизъм. И най-после знае, че и майка му, която била на 45 години,

заболяла от същата болест. И днес, според линията, по която той върви,

мъжка или женска, на същата възраст наследява същата болест. Като

намерите причината на вашия ревматизъм, по обратен път ще се върнете към

онова време, когато баба ви например е заболяла, и ще търсите причината за

нейното заболяване. Ще видите, че причината се крие в някакви неправилни

мисли или чувства, които ще гледате чрез внушение да отстраните от вашето

подсъзнание. Щом се освободите от тия мисли и чувства, и ревматизмът ще

изчезне. (150, 101-102)

•Научете се да различавате проявите на различните видове материи -

твърда, течна, въздухообразна и светлинна - и да се справяте с тях.

Запример, ако не знаете как да се справяте с твърдата материя, не можете да

се лекувате от болестите, които тя е причинила. Ревматизмът се дължи на

твърдите частици, натрупвани около ставите. Недоволството е причина за

ревматизма. Като знаете това, бъдете доволни от положението си. Ако днес

нямате нещо, след време ще го придобиете. Пазете чистотата на ума и на

сърцето си, за да бъдете здрави и добре разположени Чистата кръв зависи от

чистите мисли и чувства. Щом кръвта на човек е чиста, той е неуязвим -

никакви болести, никакви смущения не могат да го победят. Той е устойчив и

в психическо, и във физическо отношение.

Докато е бременна жената, трябва да държи в ума си чисти желания и

в сърцето си - чисти мисли, да не поквари кръвта на детето си. Предаде ли

своята нечиста кръв на детето си, то ще носи последствията на тази кръв цял

живот. Ще се чудите след това защо детето ви е болезнено и с жълт цвят на

лицето. (23, 353-354)

•Защо се прегърбва човек? Когато се крие човек, какво прави? -

Прегьрбва се. Щом започнем да се крием в нашата мисъл или в нашия

чувствен живот, ние започваме да се прегърбваме, докато най-после съвсем

се изкривим. Всеки трябва да гледа гърбът му да е прав.

Има изкривяване и на краката. Често гледате токовете на някого -

изкривени, кракът му - също изкривен. Щом започнат обувките ви да се

изкривяват, трябва да знаете, че имате някакъв дефект. Това показва, че в

движението на силовите линии в мисълта има дефекти, не вървят

хармонично. От обущата си можете да констатирате какви болести ще имате.

(89, беседа 7, 9-10)

•Науката на бъдещото човечество, която е науката на Шестата раса,

ще започне именно със закона на координацията. Всеки орган в човека трябва

да се координира с всички останали органи.

По закона на координацията на човека е определено да изминава

дневно по 2-3-5-10 километра път. Ако той се изплаши и не изпълни това,

което Природата му е определила, няма да се мине дълго време и тя ще му

наложи глоба за неизпълнение на нейните закони. После Природата е

определила на човека да се храни с чиста и проста храна. Веднъж изпратила

го на Земята, тя е определила с каква храна да се храни. Следователно човек

само трябва да си избере храната, предвидена за него от самата Природа. Не

избере ли тази храна, не се ли подчини на закониге на Природата, тогава и

другите органи в неговия организъм няма да се координират със стомаха му и

ще настане нарушение в общия ход на организма. Освен това определено е

на човека по колко пъти в минута трябва да диша. Някои поемат въздух

безразборно, дишат неравномерно, вследствие на което няма координация и

между другите органи. Няма ли пълна координация между всички органи, ще

се родят ред болезнени състояния. (16, 115)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...