Jump to content

5. Лечебно действие на слънчевите лъчи


Recommended Posts

5. Лечебно действие на слънчевите лъчи

•Между Слънцето и човешкия организъм съществува такава връзка,

каквато между Бога и човешката душа. Без тази връзка, без тази взаимност

човек не може да се развива. (126, 85)

•Енергията, която Земята взема от Слънцето, може да се сравни с

артериалната кръв, а тая, която изпраща към него, може да се сравни с

венозната кръв. Нашето Слънце играе ролята на сърце, а още по-добре играе

тази роля Централното Слънце. Както нечистата кръв от тъканите трябва да

се върне към сърцето и оттам - в дробовете, за да се пречиста, така също и

енергиите на Земята се възвръщат към Слънцето, за да добият

първоначалния ритъм. (11, 13)

•Слънцето представлява извор от жива енергия за цялата Слънчева

система. По отношение на Земята енергията на Слънцето е положителна. Тя

се развива в положително и отрицателно електричество и в положителен и

отрицателен магнетизъм. Земната енергия по отношение на Слънцето е

отрицателна. Земята има и двата вида енергии, но предимно е отрицателна.

И Слънцето има двата вида енергии, но предимно е положително. От

съприкосновението на тия две енергии се произвежда животът на Земята.

Посредникът, който съединява и трансформира тези енергии, е наречен етер.

Той прониква пространството и цялата Земя. Окултистите го наричат

животворна плазма, мистиците го наричат Дух. (11, 3)

•Енергията, която нашето Слънце получава от Централното Слънце на

нашата видима Вселена, първоначално е положителна, но после се

поляризира на положителна и отрицателна. По-голямата част от енергията,

която нашето Слънце приема от Централното Слънце, се консумира от

нашето Слънце и сравнително малка част от нея отива на планетите.

Енергиите, които Земята приема от Слънцето, значително се преобразяват.

Като проникнат в земните пластове, последните поглъщат от тях всички

хранителни елементи и остава само това, което не може да се ползва. Така

преобразени, тези енергии вече не са полезни за развитието и затова се

изпращат в космическото пространство и оттам по известни пътища - пак на

Слънцето. То, от своя страна, ги препраща към централното Слънце за по-

нататъшна преработка, за да добият своя първоначален ритъм. (11, 4)

•Колкото Земята е по-отрицателна, толкова възприемателната ù

способност на положителната слънчева енергия е по-голяма, и обратно. От

полунощ до обед Земята (за дадено място) е отрицателна и затова възприема

повече, от обед до полунощ е положителна и затова дава повече. От полунощ

Земята започва да изпуща в космическото пространство отрицателна енергия,

а приема от Слънцето положителна. След обед Земята изпуща в

космическото пространство положителна енергия и постепенно става

отрицателна. Сутрин при изгрев Земята е най-отрицателна, т.е. приема най-

много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението

на изгрева. (11, 4)

•Слънчевата енергия минава всеки ден през четири периода: от 12 ч

среднощ до 12 ч на пладне има прилив на слънчева енергия, а от 12 ч на

пладне до 12 ч среднощ има отлив. Приливът дохожда до най-високата си

точка при изгрева на Слънцето. Този прилив е най-силен и животворен. Той

постепенно намалява до пладне. След това започва отливът, който е най-

силен при залез. (11, 6)

•Един час преди изгрева на Слънцето неговата енергия има психическо

влияние. (11, 7)

•Преди изгрев лъчите, които се пречупват през атмосферата, имат

влияние повече върху мозъка. Във време на изгрева лъчите на Слънцето,

които идат по права линия, имат влияние върху дихателната система и върху

нашата чувствителност. А колкото наближава пладне, същите лъчи имат

влияние върху храносмилателната ни система. Затова лечебността на

слънчевата енергия е различна: преди изгрев - за подобрение на мозъчната

нервна система, а от 9 до 12 ч - за уякване на стомаха. След обяд изобщо

слънчевата енергия има малки целебни резултати. Причината за тази разлика

е в различната вьзприемателна способност на Земята и на човешкия

организъм. (11, 7)

•Като изучавате влиянието на светлината, ще забележите, че има

часове през деня, когато Слънцето изпраща на Земята благотворни лъчи,

главно сутрин до обед. Има часове през деня, когато слънчевите лъчи не се

отразяват благотворно върху организмите. Това са т.нар. черни, негативни

лъчи.

Човек може да се излага на слънчевите лъчи през всяко време на

деня, но умът му трябва да бъде съсредоточен, положителен, да възприема

само положителните лъчи на Слънцето. Ще се концентрирате, но ще пазите

да не заспите. С черните, отрицателни вълни на Слънцето идат и земни

вълни, които се отразяват вредно върху организма на човека. Докато научите

законите на ограждането да се пазите от тези вълни, добре е да се греете на

слънцето през ранните часове, най-късно до обед. Пазете се от следобедните

слънчеви лъчи. Когато искате да се лекувате със слънчевите лъчи, най-добри

часове са от 8 до 10ч. (134, 78-79

•Излагайте гърба си на слънце и когато сте разположени, и когато сте

неразположени и наблюдавайте какви резултати ще имате в единия и в

другия случай. При това човек трябва да знае през кои часове на деня да се

излага на слънце, за да възприема само неговите благотворни лъчи.

Когато земеделецът работи на нивата по цели дни и е принуден да се

излага по всяко време на слънце, за да се предпазва от вредните лъчи на

слънцето, той трябва да носи шапка във форма на многоъгълник, за да

пречупва вредните слънчеви лъчи. (118, 50)

•През всички годишни времена слънчевите лъчи не действат еднакво.

Земята (дадено място) в началото на пролетта е повече отрицателна и

затова най-много приема. Ето защо през пролетта слънчевите лъчи действат

най-лечебно. От 22 март нататък земята постепенно става положителна. През

лятото тя е вече доста положителна и затова приема по-малко. И летните

лъчи действат, но по-слабо. (11, 8)

•През пролетта и лятото има прилив на енергия към Земята, а есен и

зима - отлив. Затова най-благоприятното влияние на слънцето започва от 22

март. Всички онези организми, които са здраво устроени, се ползват от тази

енергия, а слабите организми се разтопяват от нея и отслабват още повече.

(11, 9)

Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март, през целия месец

април и май до 22 юни. (11, 9)

•Ние, хората на земята, трябва да следваме през живота си пътя на

растенията. Те разбират закона за растенето по-добре.

Слънчевата енергия слиза върху Земята като обширна струя, опасва я

от северния полюс към южния и се повръща пак към Слънцето. Тази енергия

се предава на растенията чрез животворната плазма. Когато растенията

усетят, че тая потенциална енергия почва да се проявява и да приижда към

Земята, те напъпват, приготовляват се, а като се усили тя, те се разлистват и

най-сетне се разцъфтяват и завързват, като се стремят да съберат всичката

тази енергия, за да се оплодотворят. (11, 10)

•Светлината, която иде от Слънцето, докато достигне до нас, минава

през четири плоскости от различна материя, дето претърпява различни

пречупвания. И в нашия организъм става същото: слънчевата светлина

преминава през четири плоскости, дето претърпява различни степени на

пречупване. Ето защо, когато светлината преминава през материята и се

пречупва, същевременно тя намалява силата си. (19, 154)

•Като се излагаш 2-10 дни направо на Слънцето, почерняваш. То дава

нещо, но и взема нещо. Понеже ние още не сме склонни да го разбираме,

нашето естество е такова, че още не знаем как да възприемаме слънчевите

лъчи, то ни хапе, гори. Причината за това е, че около нашата Земя се

образува един черен пояс от изпаренията на нашите мисли, на нашите

чувства, на нашите желания и вследствие на това се образуват тия палещи

лъчи на Слънцето. Тъй че ние възприемаме слънчевите лъчи чрез отражение.

(48, беседа, „И Земята ще се изпълни със знание“, 4)

•Един от трудните въпроси е да можете да регулирате вашите енергии.

Тия енергии идват от центъра на Земята, вървят по гръбначния стълб и във

вид на едно голямо течение нахлуват към централната мозъчна система.

Върху тия течения съвременния свят е изгубил своята контрола. Има и друго

едно течение, което иде от Слънцето. То върви по обратна посока - от мозъка

към симпатичната нервна система или към стомаха. (68, беседа 33, 10)

•Умният човек, като вижда, че организмът му е лишен от известна

енергия, той я събира от Слънцето. Той знае, че Слънцето може да набави

всякакъв недоимък от енергия в човешкия организъм. (24, 84)

•Колкото повече слънчева светлина приемате в себе си, толкова по-

голяма мекота и магнетичност ще се развие във вас. (85, 46)

•Знаете ли колко много е спечелил всеки от вас, като е огрян един час

от слънчевите лъчи? Той е спечелил за един час толкова богатство, което е

равно на една кола, натоварена със злато на кюлчета. (113)

•Ако можеш от сутрин до обед да издържаш на Слънцето, ти си здрав

човек. Ако не можеш да издържаш дълго време на Слънце, ти не си здрав

човек. (129, 289)

•Когато човек тури ръцете си с дланите срещу Слънцето, това може да

стопли цялото тяло, понеже топлината по нервите минава по цялото тяло.

(113)

•Лицето ви отблъсква слънчевата енергия, вследствие на което това ви

причинява известна неприятност. Космите винаги поглъщат слънчевата

енергия, а тя трябва да се поглъща, за да бъдете винаги здрави. (2, 71)

•Доброто влияние на Слънцето върху човека подобрява състоянието

на артериалната кръв. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което

и кръвта на човека се пречиства. (110, 146-147)

•Трябва да имаме предвид следния закон: ние сме част от земния

организъм и затова, когато земният организъм приема, и човешкият

организъм приема, и обратно. Затова именно най-силно действащи са

първите слънчеви лъчи. Тогава човешкият организъм е най-възприемчив към

слънчевите енергии. Сутрин има всякога повече прана или жизнена енергия,

отколкото на обяд. Тогава организмът поглъща най-много и най-мощни

положителни енергии. (11, 6)

•Пролетно и лятно време от 22 март всяка година препоръчително е да

се ляга и да се става рано, за да се посреща Слънцето и да приеме човек

своя дял от него, тъй както пчелите събират нектар от цветята. Всеки трябва

да прави опити ред години, за да се убеди в тази истина. (11, 11)

•Посрещайте светлината с Любов, за да се ползвате от нея. Не

гледайте Слънцето, когато грее силно. Гледайте го сутрин, когато изгрява.

При това има особен начин за възприемане на слънчевата светлина, не само

чрез очите. Малко хора могат да използват правилно светлината, въздуха и

водата. Повечето хора дишат само с дробовете си. Има и друг начин на

дишане - чрез астралното тяло или чрез етерния двойник. (92, 52)

•Съвременният човек малко спира вниманието си на слънчевата

енергия. Ще посрещнеш Слънцето гологлав, за да възприемеш слънчевата

светлина. Ако децата ти са слаби, ще ги излагаш на Слънце. Много болести,

много пороци се явяват поради липса на Светлина. (105, 97)

•Да посрещнеш изгрева на Слънцето, това подразбира да се свържеш

съзнателно с него, да могат неговите сили да потекат през твоя организъм.

Свърже ли се човек със Слънцето на физическия свят, едновременно с това

той се свързва с още две слънца - със Слънцето на Духовния и със Слънцето

на Божествения свят (149, 225-226)

•Като физическо същество човек трябва да прави упражнения - нищо

повече. Той трябва да става рано сутрин, да излиза вън на чист въздух, да

посреща първите слънчеви лъчи. които съдържат специфична енергия,

полезна за всички живи организми. Който се лени да става рано, да посреща

ранните слънчеви лъчи, колкото и да се грее на обедните лъчи на Слънцето,

той нищо няма да придобие. (62, 40)

•Ако при изгряването на Слънцето съзнавате, че възприемате повече

от Божията Любов и от Божествения Живот, тогава слънчевата светлина ще

има за вас лечебно действие. Не мислите ли и не съзнавате ли това нещо

така, изгревът на Слънцето ще представя за вас чисто механически процес,

който в нищо няма да ви ползва. (149, 6)

•Енергиите, които излизат от Слънцето, крият в себе си запас от

жизнени сили. от лечебни енергии. Иска ли човек разумно да използва

енергиите на Слънцето, той трябва да излага гърба си на ранните слънчеви

лъчи, още преди изгряването на Слънцето. Енергиите, които ще приеме по

това време, се равняват на енергиите, които би приел, ако се излага цял ден

на Слънцето. Даже и в облачно време можете да излизате преди изгряването

на Слънцето и да концентрирате мисълта си в посока на изгряващото

Слънце. Облаците пречат само да видите Слънцето, но неговите жизнени

енергии минават през тях. Никаква външна сила не е в състояние да

противодейства на слънчевите енергии.

•Ето защо на всички анемични и слаби хора препоръчвам при всяко

време да излизат вън половин час преди изгрева на Слънцето, да възприемат

ранните слънчеви енергии. Зората дава на човека такива енергии, каквито

никоя друга сила не е в състояние да му даде. (104, 67-68)

Много от болестите се лекуват със слънчевата енергия. При това,

доказано е, че всяка болест има определено време, когато се лекува. Някои

болести се лекуват през май, други - през юни, юли, изобщо през цялата

година. (52, 106)

•Излизайте всяка сутрин на Слънце, като излагате гърба си най-напред

на юг после малко на север, малко на изток и постойте така един час от 7 до 8

ч сутринта. Отправете ума си към Господа и кажете: „Господи, просвети моя

ум. Дай здраве на всички хора, а заедно с тях и на мен." След това започнете

да мислите върху най-хубавите неща, които знаете. Направете този опит за

цяла година. Ще видите, че деветдесет и девет процента вашият опит ще

бъде сполучлив. (48, беседа „Ще се наситят", 33)

•Когато правите слънчеви бани, съзнанието ви трябва да бъде

съсредоточено, да не мислите за странични неща. Можем да си служим със

следната формула, която да изговаряме често през време на слънчевите

бани: „Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Божествения Живот,

който ни изпращаш със слънчевите лъчи. Живо чувствам как той прониква във

всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. То е израз на

Божията Любов към нас. Благодаря Ти" (11З)

•Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните слънчеви

лъчи. Когато искате да придобиете вътрешен мир, излагайте гърба си на

залязващото Слънце, а лицето си отправете на изток. (34, 402)

•За да се излекува един неврастеник, трябва да излиза сутрин рано

при зазоряване и да си обръща гърба към изток. А който е здрав и прави това,

ще си кали нервната система. (113)

•Най-първо, охтиката (туберкулозата) се лекува с чист въздух, а също

така и със слънчевите лъчи. Колко пъти съм казвал на някои охтичави да

излагат гърба и гърдите си на слънце в продължение най-малко на 1-2, 3-4

месеца, за да видят какъв преврат ще произведе Слънцето в тях. В това

време обаче умът трябва да бъде съсредоточен. Кажи: „Господи, помогни ми

да изпълня Твоята вота, да Ти служа" (48, беседа „Давам власт", 21)

•Няма болест, която да не се подчинява на действието на слънчевите

лъчи. За да се лекува, човек трябва да прекарва слънчевите лъчи през

известни призми. Тези призми могат да бъдат физически, а могат да бъдат и

умствени. (42, 246)

•Ако имате екзема, ако ви падат косите, ако имате ревматизъм в

ставите си или пък някакви подутини в корема си, направете си някаква

веранда, тераса, изложена към слънцето и оградена със стъкла, хвърлете

ризата си до пояса, легнете на един креват с главата на север, а краката на

юг, изложете гърдите си на слънцето, като пазите главата си от него, и стойте

така половин час, после половин час - гърба, половин час - пак гърдите,

половин час - гърба и т.н., докато се изпотите. Ако направите 20-30-40 такива

бани, всичко ще ви мине - и екзема, и ревматизъм ще изчезнат. (2, 82)

•Когато човек се лекува на слънце, той трябва да държи в ума си

светли, чисти мисли. Той трябва да държи в ума си мисълта, че първоначално

човек е бил здрав. Болестите са дошли отпосле. (24, 83)

•Когато се правят слънчеви бани, добре е да сте облечени в бели или

яснозелени дрехи - тези цветове са хубави. Важно е изпотяването. Ако сте на

открито място, завийте се с тънка мушама. когато се лекувате по този начин,

трябва да съсредоточите мисълта си да се излекувате направо от природата.

(2, 105)

•Ако 2-3 месеца наред се излагате на слънчевите лъчи, кожата ви ще

почернее. Радвайте се, че сте почернели. Почерняването показва, че

слънцето може да ви лекува. Хора, които не почерняват от слънцето, не могат

да се лекуват от него. (35, 78)

•Имаше едно момиченце в Княжево, което във времето на сраженията,

на недоразуменията, които имаха българите през 1918 г., пострада, като в

ръката му беше попаднало едно парче от шрапнел. Лекарите му направиха

пет-шест операции, но не можаха да извадят шрапнела и най-после решиха

да му отрежат ръката. Идат домашните при мене и ме питат:„Какво да

правим?" Понеже зная какъв е ефектът на слънчевите лъчи върху желязото

казвам: „Нека излага ръката си няколко месеца на слънце по 3-4 часа на ден.“

И наистина един ден, след 3-4 месеца последователно излагане, желязното

парче от шрапнела се показа навън, падна и детето се освободи.

Слънцето произвежда електричество и магнетизъм и с това

постепенно прави най-добрата операция. (4, 33)

•Аз казвам, че единственият най-добър хирург, когото познавам, това е

Природата, това са слънчевите лъчи. Само те режат най-правилно - отрязват

гнилото месо, без да закачат здравото. (31, 480)

•В бъдеще хората ще се лекуват само със слънчевите лъчи. Те ще

знаят кои лъчи срещу какви болести и недъзи могат да се използват. (24, 167-

168)

•Днес хората са в състояние да възприемат повече физическата

енергия на Слънцето, отколкото духовната. В бъдеще, когато Шестата раса

дойде на Земята, хората ще имат възможност да възприемат от Слънцето и

духовната енергия. (37, 205)

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...