Jump to content

7. Лечение с музика


Recommended Posts

7. Лечение с музика

•Пеенето и музиката са дадени на човека като метод за

трансформиране на енергиите. (84, 36)

•Окултната наука препоръчва пеенето като метод за превръщане на

отрицателните енергии в положителни. (150, 55)

•Музиката повдига вибрациите на човешкия организъм, а от друга

страна, събужда жизнените сили. Като знае силата и действието на музиката

върху организма, човек трябва да пее при всички условия на живота - като

болен или здрав, при мъчнотии, изпитания, страдания. (35, 225)

•Дали сте болни или здрави, вие трябва да пеете и да свирите.

Музиката облагородява човека, а същевременно лекува. (143, 334)

•Ако искаш да бъдеш здрав, трябва да пееш. Който никога не пее, той

често боледува. Доброто здраве се познава по разположението на човека да

пее. (91, 231)

•В Природата музиката играе роля на трансформатор. Музиката е

трансформатор не само за хората, но и за цялата Природа. (133, 289)

•Музиката е сила, която трансформира енергиите в човека. Музиката

укрепва здравето. Тя внася яснота в мисълта. (133, 267)

•Днес музиката може да се впрегне като метод за лекуване. Ако

накарате болния всеки ден да пее по малко, той скоро ще оздравее; и

обратно, ако здравият престане да пее, той лесно ще заболее. Музиката е на

границата между физическия и Духовния свят. Чрез нея човек може да

трансформира енергиите си. Чрез песента в човешкия организъм се влива

особена жизнена енергия. Ако си нервен, неразположен, започни да пееш.

Състоянието ти веднага ще се измени. Чрез пеенето се развиват такива

способности, каквито по друг начин не могат да се развият. (1, 54)

•Тъжната музика не действа здравословно на човека. Тя е резултат на

някакво патологично състояние. Веселата музика обаче действа

здравословно. Има хороводни песни, които лекуват болните. Българските

хороводни песни са лечебни. Трябва да знаете колко време да пеете и

играете. В Природата съществуват музикални часове. (47, 1)

•Някой път влизам при някой болен, гледам го - останал сам и той, като

седи. Ту си попее, ту си поплаче, но плачът му - пак във вид на песен. Аз зная.

че това плачене е музика и си казвам: "Този човек ще оздравее". Престане ли

да пее. Няма да оздравее. (69, беседа 10, 25)

•Щом се понижат трептенията на стомаха, идва стомашна болест; щом

се понижат трептенията на белите дробове, иде болест на белите дробове.

Тогава можеш да употребиш музиката, за да се повдигнат трептенията на

тялото и да оздравееш. Който пее, се подмладява; който не пее, остарява.

Музиката във физическия свят е потребна, за да организира

дезорганизираната материя. Физическият свят е дезорганизиран, той трябва

да се организира. Чрез музиката материята ще трепти хармонично. (113)

•При всяка болка има свиване на капилярните съдове. Като почнеш да

пееш, става разширяване и престава това свиване на капилярните съдове,

престават болките.

•Пеенето подобрява здравето, после внася хармония в сърцето и ума.

(113) .

•Който не се лекува чрез мисъл, чрез музика и песен, той е изгубил

най-голямото богатство. Като се лекува по този начин, той изучава себе си, а

същевременно изучава и другите хора. (34, 87)

•Музиката е потребна като едно средство за лекуване. В сегашния

живот големите тревоги и тая бързи промени, които минавате от едно

радостно настроение в едно скръбно, остават известни утайки от отрови.

Затова музиката се употребява като средство против тия отрови. Има

известни чувства, които, след като ги минете, ако не знаете как да ги лекувате,

ще отровят целия ви организъм, ще повлияят на вашия черен дроб, на

вашата жлъчка. (68, беседа 10, 17-18)

•Занимавайте се с музиката и тя ще ви продължи живота. Тя е едно

средство за лекуване. Много болести се лекуват чрез музиката. Заставете

болния да пее и той ще се излекува. Когато човек почне да се разболява, той

не пее вече. Накарайте болния да пее и ще видите как скоро ще оздравее.

(68, беседа 6, 18)

•Който знае да пее както трябва, той може да лекува и себе си и

ближните си. (34, 257-258)

•Ако има тропаница, тя е за здраве. Те са ритми за здраве. И вземете,

когато някой е болен, не му пейте минорни гами, мажорни пейте. Ще

потропаш, ще посвириш - има болести, които така се лекуват. Няма много

силно да пееш - тихо, не да сплашим болния, защото ухото му е много

чувствително, трябва да се пее много тихо, но живо. (68, беседа 9, 18-19)

•Пеенето не е развлечение, то е средство за тониране на енергиите.

Трябва да пееш, за да придобиеш известни енергии. Ако болният не пее, ще

умре преждевременно. Той трябва да пее, за да набави изгубената енергия на

организма си. (136, 5)

•Музиката регулира биенето на сърцето. Ако изпеете ритмично една

песен, тя може да уравновеси пулса на сърцето. (82, 162)

•Ако във време на болестта си тежко болният може да пее, той

непременно ще оздравее. Не може ли да пее, оздравяването му е

проблематично. (130, 335-336)

•Музиката действа и върху храносмилането. Когато стомахът ви не

действа правилно, пейте. (84, 100)

•Казвам: музиката е необходима в Живота като метод за растене, за

развиване, за лекуване. Който пее и свири за себе си, без да мисли за

окръжаващите, той ще може да въздейства добре върху тялото, върху

чувствата и мислите си. Това значи здрав човек. Истинското пеене съдържа в

себе си мекота. (126, 14-15)

•Един от новите начини за лекуване на хората е музиката. Има болни,

които се лекуват, като им се свири на цигулка, други - като им се свири на

116китара, трети - на флейта и т.н. Различните инструменти оказват специфично

влияние върху отделните хора. Ако болният обича да слуша цигулка, ще му

посвирите нещо, но с възходящи вибрации, а не минорни песни.

Сърцебиенето например се лекува с песни, които започват с тона „до",

обаче не тонът „до", взет по камертон, но естественият тон „до". Ако вземете

този тон вярно, веднага ще почувствате в себе си успокояване, малка радост,

като че сте придобили нещо. Колкото малка да е тази радост, тя внася в

душата ви Светлина, проблясък, като че слънце е изгряло. Основният тон „до"

е ключ за Живота.

Всеки може да прави опити в това направление, да провери тази

истина. Когато иска да пее, човек предварително трябва да се настрои, за да

попадне в естествения тон, в естествения ключ. Той ще се изправи, щом

постои спокоен 10-15 минути, докато се освободи от всички мъчнотии и

противоречия, които съществуват в ума му ще помисли за разумността в

Живота и ще запее. Това значи, че този човек е успял да завърти правилно

един от музикалните ключове, който му е даден. Това значи още да изгрее

Слънцето в него и разумната енергия да потече в организма му. Ако тонът

„до" е правилно взет, човек може да възприеме животворната енергия от

Слънцето и да я предаде на всички удове в своя организъм. (126, 13-14)

•Пеенето е зов на човешката душа към Природата. Като отзивчива,

Природата изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека, да му

помагат. Пеенето е метод, чрез който Природата регулира силите на

физическия и на духовния живот на човека. (127, 298)

•Когато пее, човек трябва да вложи в песента и душата си, и духа си.

Те изменят трептенията, повишават ги, а всяко повишаване на трептенията се

отразява здравословно върху организма. (22, 145-146)

•Музиката е по-добро средство за лекуване от всякакви лекарства и

инжекции. (146, 157)

•В това отношение музиката трябва да се употребява, първо, за

тониране на организма, а после - вече като изкуство. (59, 230)

•Музикалните тонове са свързани с човешкия организъм. Мозъкът има

свои определени тонове и вибрации, сърцето има свои определени тонове и

вибрации, стомахът има свои определени тонове и вибрации, черният дроб

има свои определени тонове и вибрации, мускулите, костите на човека също

така имат свои определени тонове и вибрации. Тъй щото за в бъдеще

музиката ще служи като средство за лекуване. Болният през целия ден трябва

да пее, да взема разни тонове, които се отразяват лечебно върху неговия

организъм. Здравият пък, ако иска да запази здравето си, също така трябва

да пее. (106, 87)

•Сърцето представя тона „до“, дихателната система - „ре“, черният

дроб - „ми", бъбреците - „фа", далакът - „сол“, жлъчката - „ла",

храносмилателната система - „си“. Когато дихателната система на човека

действа музикално във всички гами, ние казваме, че тя е нормално развита.

При най-малкото нарушение на тази система нейният тон се изменя, минава в

друг тон, а това вече създава известна дисхармония в някой от нейните

органи. Тази дисхармония ние наричаме заболяване. Ето защо, за да не

заболее някой уд от дихателната система, тя трябва да запази чистотата и

броя на вибрациите на своя тон. Човешкият организъм има и свой

117специфичен ключ, според който се определят различните тонове.

Казвам: ако разбирате ключа и тоновете на вашия организъм, вие ще

можеше да си въздействате, ще можете да трансформирате състоянията си,

за да държите функциите на вашите удове в пълна изправност. Който знае и

разбира музиката на своя организъм, той ще може с нея да лекува някои

заболели органи (22, 144-145)

•Всяко лошо настроение, всяко лошо състояние се дължи на изгубена

хармония в тялото ни, а музиката почва да тонира, да прави матки масажи (4,

133)

•Чрез пеенето ние ще почнем да привличаме ония сили в Природата,

които са хармонични на нас. Туй е закон за привличане. (68, беседа 7, 8)

8. Лечение с движение

•Всяко движение е проява на енергия, която е резултат на вътрешна

или външна причина. (43, 56)

•Първото доказателство за това, че в Природата съществува

разумност, е движението. Разумността започва с движение. (69, беседа 2, 3)

•Всяко движение има смисъл, само когато е в съгласие със законите на

Природата, които представляват нейния език. Разумните движения

представляват наука, към която някога хората ще се върнат. (117, 160)

•Когато движенията на човека се диктуват от хармонични мисли и

чувства, те всякога са красиви. Колкото по-голяма хармония съществува в

човека, толкова по-красиви са неговите движения. (95, 87)

•И тъй, мисълта се отразява върху движенията, а движенията - върху

съзнанието. (12, 110)

•Какви трябва да бъдат движенията ви? Ще правите движения, които

да ви са приятни, сами да сте доволни от тях. Като направиш едно естествено

движение, съгласно със законите на Природата, ти ще почувстваш голяма

приятност в себе си. Пък като направиш едно неестествено движение, ще

почувстваш, като че те прерязва нещо с нож. Когато вървиш, движенията ти

всякога трябва да бъдат в хармония с твоята обща мисъл, с твоето общо

чувство. Под "общо" аз подразбирам човешкото в тебе. И волята ти трябва да

бъде в хармония с движенията ти. Туй е езикът на Природата. (64, беседа 9,

174-175)

•Ще се пазите от всички неестествени гримаси, а вие имате много

такива. Например кривите се на една или на друга страна, почесвате главата

си оттук-оттам, мърдате се и т.н. Но ако знаете какво може да ви донесе всяко

движение, вие щяхте да бъдете внимателни в движенията си. (64, беседа 9,

161)

•Движенията на ръката оказват влияние върху мозъка, върху нервната

система на човека. Ако движенията при написването на буквите са правилни,

те се отразяват благоприятно върху паметта, върху развитието на ума. Те

развиват мекота и стабилност на човешкия характер. Изобщо всички

движения, които човек прави, определят неговото състояние, както и

характера му. (14, 205)

•Упражненията, които правите, са необходими, понеже в половината

част на тялото ви се набира повече негативна енергия, а в другата половина -

118положителна. При тия упражнения различните енергии в тялото ви се

балансират. Когато човек е здрав, когато чувства и мисли правилно,

енергиите сами по себе си се балансират. Но когато човек не е здрав,

Природата сама предизвиква балансиране на тия енергии, тя създава

известна болест и с това предизвиква разни движения. Човек, като боледува,

започва да се гърчи, да се движи, става, ляга, а с това енергиите се

регулират. Ако се урегулират правилно, човек оздравява, ако не се урегулират

правилно, човек заминава. (70, беседа 14, 25)

•Щом движенията ви са съзнателни, те са приятни. Ако правите

несъзнателни движения, вие напразно харчите енергията си. Всяко движение

трябва да бъде осмислено и свещено. Затова всички трябва да се стремите

към красиви движения. Всяко движение, в една или в друга посока, трябва да

предизвиква съответстващи разумни сили, с които да можете да влезете във

връзка. Само така движенията имат смисъл и полза. (114,25)

•Колкото по-подвижни са пръстите ви, толкова по-здрави ще бъдете.

Горната част на ръката е положителна волева, а долната - отрицателна.

Добре е от време на време да търкате дланите си една в друга, да махнете

неразположението си. (6, 164)

•Чрез движенията си човек регулира енергиите на своя организъм.

Движенията разтърсват въздуха, чиито трептения се предават на

физическото тяло на човека чрез Двойника. Двойникът на човека е антена,

чрез която той възприема впечатления от външния свят. Тази е причината

поради която Двойникът обвива човешкото тяло и го предпазва от нещастия.

Доколкото по-добре човек регулира Двойника си, толкова по-правилно ще

приема впечатленията от външния свят. Като знаете това, често трябва да

регулирате антената си. (127, 49)

•Какво представят движенията на човека? - Пласиране на енергии.

Всяко движение, съзнателно или несъзнателно, е функция на нещо. Чрез

движенията си човек или приема, или предава част от своята енергия.

Човек трябва да прави съзнателни движения и да ги прилага в своя

физически живот като метод за трансформиране на енергиите си. Всички

движения, които са в съгласие със законите на Природата, са на място. Те

могат да лекуват човека. (104, 94-95)

•Хората правят различни движения, без да разбират значението им.

Много от техните движения са подсъзнателни, резултат на излишна енергия в

организма. Като правят движения ту с лявата, ту с дясната ръка, те местят

енергиите в организма си и по този начин ги уравновесяват. (104, 17)

•Стремете се към красиви, съзнателни и пластични движения, за да се

свържете разумно с приливите и отливите на космичната енергия, т.е. с

изтичащата и втичаща се космична енергия. Излизането и влизането на

космичната енергия определя здравословното състояние на човека, а също

така и неговите мисли и чувства. (6, 306)

•Като правите упражнения, трябва да изучавате движенията. Всяко

движение съответства на една музикална форма. Всяка музикална форма

съответства на един поетичен израз. Всеки израз на речта съответства на

някаква проява на разума. Като знаете това, правете упражненията бавно,

спокойно. При дишането вие правите бързи движения. Всъщност колкото

време употребявате за движението при вдишване, толкова трябва да

119употребявате и за движението при издишване. (125, 52)

•Стремете се към красиви движения, към красиви линии, които се

отразяват здравословно върху човека. Като изучавате красивите линии и

движения, вие се свързвате с Духовния свят. с мисълта и чувствата на

Духовни същества. (76, 286)

•Когато поставяте ръцете си напред с дланите навън, това движение

влияе върху лицето ви, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на

лицето и главата. Дланта на ръката е отрицателна, а горната ù част -

положителна. Когато поставяте ръце на гърдите си с дланите върху тях, става

обмяна между енергиите на ръцете и тези на гърдите. По този начин се

уравновесяват силите в организма. Значи по един несъзнателен начин човек

може сам да си помага. Обаче той трябва да знае методи и начини за

лекуването си, за възстановяване здравословното състояние на своя

организъм.

Ръцете представляват два полюса, през които Божествените енергии

минават. През лявата ръка на човека преминава Светлината. Каква енергия

минава през дясната ръка, не се знае точно. Знае се само, че енергията на

дясната ръка се прелива в лявата. Засега само лявата половина на мозъка е

в действие, а дясната половина е в запас, в почивка. В нея се събират

излишното количество електричество, магнетизъм и ред още сили. В това

отношение дясната страна на мозъка представлява само един

трансформатор. (117, 183-184)

•Когато геният се намира в мъчнотия, той туря лявата си ръка на

кръста, а дясната - на челото и застава спокойно. (133, 106

•Когато правите някакво упражнение, ще държите главата си отвесно.

Това е най-доброто положение. Посоката на главата ви трябва да съвпада с

центъра на Слънцето. При всяко отклонение от този център - вляво или

вдясно, напред или назад - вие попадате към растителното царство, под

закона на случайността, т.е. когато вие вече не сте господари на вашата

съдба. (69, беседа 32, 3)

•Всяко движение има своя сила. Искате ли да развивате вашия ум чрез

сетивата си, ще правите движения.

Когато отдалечавате ръцете си, туй движение действа успокоително.

Когато пък движите ръцете си една срещу друга, туй движение действа в

противовес на първото. Затова вие ще кажете на тая противодействащи сили

да се движат нагоре. (69, беседа 37, 14-16)

•Когато издигнете ръцете над главата си, така че да се образува

еврейската буква шин (Ш), това значи, че искате да растете към Бога; то

означава закон за размножаване и изпълване с всички блага. Подир това

съединявате ръцете си горе като триъгълник, което значи, че всички мисли,

желания и действия ще бъдат извършени в хармония и съзнателно.

Когато разтваряте широко ръцете си, то значи, че искате да

възприемете, а като ги съберете, свиете, това показва, че искате да

извършите съзнателно всичко, що сте възприели.

Всяко наше външно действие е израз на действие, което става вътре в

Духовния свят.

Когато опишете с ръката си един кръг, това значи, че ще свържете

опашката и главата, ще напуснете алчността и с всички сили, които са

120вложени във вас, ще служите на Бога. (2, 31-32)

•Всяко дисхармонично движение на физическия свят произвежда

дисхармония в Астралния. Всяка дисхармония в Астралния свят се отразява и

в Умствения. Щом вътрешният свят се уравновеси, ще се възстанови

хармония и в движенията на външните удове. (37, 30-31)

•Човек е съставен главно от три елемента: от неподвижно, от инертно

нещо, което е материята; от подвижно, което е Животът и от разумно,

съзнателно начало. Тези три елемента представят идеята за Живота. Докато

свързвате движението с Живота, вие можете да се лекувате, можете да

бъдете здрави. (10, 87)

•Природата заставя всеки човек да се движи. Всеки човек трябва да

направи известно число движения. Ако не ги направи доброволно, той може

да се подпуши. Като дойде болестта, той ще направи толкова движения,

колкото са били необходими.

Природата обича само разумните движения. Тя не търпи излишни

движения. Движенията трябва да бъдат ритмични, защото са свързани с

нашата мисъл и с нашите чувства. (70, беседа 30, 109-111)

•Музика има и в човешкия ход. Оня, който живее хармонично, ходи

музикално. В движенията му има пластичност, мекота. Той стъпва леко,

първо, на пръстите, а после на петата си. Така се образува една крива линия.

Човек трябва да спазва ъгъла, който се образува при ходенето. Ако е по-

малък или по-голям, отколкото трябва, нарушава се ритъмът на движението.

(82, 162)

•Силното удряне на токовете в земята разтърсва нервната система.

Здравословно е, когато ходите, да стъпвате на пръстите си тихо, спокойно, да

не внасяте разстройство в нервната система. (6, 165)

•За в бъдеще учените хора трябва да приспособят токовете с пружини,

че като стъпва човек, пружината да се свива и разпуща, да улеснява

движението. Тъй, както днес се правят токовете на обущата, при стъпване

токът удря силно земята и предизвиква сътресение на гръбнака на човека.

Вследствие на това сътресение много хора заболяват от различни

разстройства на нервната система. (49, беседа 6, 8)

•Всички движения се подчиняват на известни правила и закони.

Например ходът на човека също така се обуславя от известни закони. Когато

човек тръгва за някъде, първо трябва да постави десния си крак напред, а

после левия. Освен това той трябва да стъпва леко на пръсти, а не както

някои стъпват първо на петата, а после на пръстите си. Правило е човек да

тръгва бавно, спокойно и постепенно да ускорява хода си. Постъпва ли така,

накрая той ще върви леко, бързо, като че хвърчи. (102, 91-92)

•Ако някой от вас заболее, нека съсредоточи мисълта си към болестта

и да я изпъди вън от себе си. Не може ли по този начин да се освободи, той

не трябва да лежи, да се поддава на болестта, но да прави разходки,

движения. Каквото и да е времето – сняг, дъжд, той не трябва да се плаши.

Болестта намира благоприятна почва у страхливите хора.

Дойде някой да ми се оплаква, че страда от стомах или от друга

болест. Казвам: прави разходки. (139, 28)

•Задачата на човека е да регулира правилно мозъчните си енергии, за

да се ползва от благата на Природата. Всяко действие трябва да бъде

121съзнателно, да се ръководи от мисълта. Например от значение е как ходи

човек. Ако се тресе, като ходи, той нарушава правилния ход на мисълта. С

движението ту на единия, ту на другия крак напред човек отправя енергиите

от задната част на мозъка към предната част и така си въздейства. Когато сте

разтревожени за нещо, движете се. (7, 319-320)

•Ако някой ви хване с лявата си ръка, той ви предава чувства; хване ли

ви с дясната си ръка, той ви предава мисъл. Обаче ако ви хване с двете си

ръце, той едновременно ви предава и чувство, и мисъл. Значи всяко

движение, всяка промяна в Природата има свой дълбок смисъл. (25, 16)

•Движенията на ръцете упражняват известно влияние върху всички

ваши органи и върху вашата воля. Да кажем, че някой път сте развълнувани;

направете следното движение на ръцете си: турете ръцете си пред гърдите, а

после - настрана, като правите с китките леки трептения. След това поставете

ръцете си пред устата. Като направите това упражнение 3-4 пъти и мислите

върху трите думи, неразположението ви ще мине. Това е едно психологическо

лекуване, едно психологическо проветряване в човека. Ще изговаряте думите

"Любов", "Радост" и "Веселие". Ще имате тия думи като ключове. (66, беседа

22, 11-12)

•Упражнение с движение и пеене на буквите У, А, И: лявата ръка -

напред и малко наклонена, с дланта надолу. Дясната ръка се движи по

лявата: започвате от рамото и слизате до лакета, като пеете упражнението с

буквата У. После ръката слиза до китката, като пеете упражнението с буквата

А. Най-после ръката се качва от китката до лакета и пеете буквата И.

Разстоянието от рамото до лакета представлява материалния, физическия

свят или стомаха. Мястото от лакета до китката представя Духовния свят

сърцето, а китката - Умствения свят, ума. После поставете дясната ръка

напред, а лявата да се движи по нея. Правете това упражнение сутрин и

вечер по десет пъти в продължение на една седмица. По този начин ще

подобрите положението на стомаха, на гърдите и на мозъка си, ще се

лекувате. (22, 76-77)

•Упражнение: лявата ръка се поставя свободно на коляното. Дясната

ръка се изнася настрана хоризонтално, след това – напред, нагоре, назад в

кръг, надолу. Туй въртене на ръката се повтаря няколко пъти. Същото нещо

се прави и с лявата ръка, а после – и с двете ръце заедно. Ръцете спират

хоризонтално и се спущат надолу.

Това упражнение ще се прави през седмицата при случаи. когато се

забъркат нещо мислите или чувствата ви. Когато се забъркат мислите ви, ще

правите упражнението само с дясната ръка, а когато се забъркат чувствата

ви, ще правите упражнението само с лявата ръка. (64, беседа 1, 24)

•Станете ли сутрин, между вас и Живата Природа трябва да има

съгласие. Туй трябва да бъде за вас един основен закон.

Първо упражнение: изнесете ръцете настрани и десния крак - надясно.

Съберете ръцете си и поставете десния крак при левия. Като правите това

упражнение, изговорете следната формула: „Аз мога и с ума си да върша

моите работи в съгласие с Живата Природа."

После изнесете ръцете настрани и левия крак - наляво. Приберете

ръцете си и поставете левия крак при десния. Като правите това упражнение

изговорете следната формула: „Аз мога и със сърцето си да върша моите

122работи в съгласие с Живата Природа."

Ще направите тия упражнения три пъти с левия крак и три пъти с

десния.

Ако имаш някаква дисхармония в себе си, ще направиш упражнението

ту с левия, ту с десния си крак и при движението ще произнесеш формулата:

„Светлина в ума (с десния крак); Топлина в сърцето" (с левия крак).

Второ упражнение: поставете ръцете си напред с дланите нагоре.

Започнете да концентрирате ума си и свивайте пръстите на ръцете си, като

свивате и ръцете си до раменете, като че дигате някаква тежест. После бавно

протягане ръцете напред и отваряне на пръстите. Когато свивате ръцете си,

ще вдишвате дълбоко въздух, когато протягате ръцете си напред, ще

издишвате.

Тези упражнения са прости, но са много ефикасни. Те са за тониране.

Направете упражнението и произнесете формулата: „Светлина за ума,

Топлина за сърцето и душата и Чистота за тялото и клетките.“ (79, 55-57)

•Когато човек изпадне в тежко, в лошо състояние, при което мисълта

му се помрачава, чувствата му огрубяват, нека направи следното упражнение:

поставете дланите на ръцете една срещу друга, при което се допират

върховете на пръстите. Лявата ръка се тегли по дланта на дясната до края на

китката, след което се изправя в положение на прав ъгъл с дясната ръка, без

да се прекъсва движението. Дясната ръка се поставя върху лявата (при това

положение и двете ръце са хоризонтално). Сега дясната ръка се тегли,

хлъзга над лявата до края на средния пръст. Най-после и двете ръце се

поставят с дланите си една срещу друга, както при започване на

упражнението. Същото упражнение се прави и с дясната ръка. Направите ли

това упражнение няколко пъти, всички лоши състояния от вас ще изчезнат.

Като давам това упражнение, искам да обърна внимание на следното

нещо: хлъзгането, изправянето на ръката и оставянето ù върху другата

трябва да става без прекъсване. Природата не обича прекъсванията. Като

правите упражнението ту с дясната, ту с лявата ръка, вие се поляризирате.

(99, 118-119)

•Добре е, когато правите движения за регулиране на вашия организъм,

да ги придружавате с гласните А и О.

Разумните движения спомагат за избягване на много болезнени

състояния у човека. Те регулират нервната система, която е носителка на

жизнените енергии. Тя възприема живите сили от Природата. Когато нервната

система е в изправно състояние, всички функции на организма се извършват

правилно. Когато нервната система на някой човек не е в изправно състояние,

тогава никой лекар не е в състояние да му помогне.

Ще ви дам следното упражнение с произнасяне на гласните букви А и

О: поставете дланта на лявата си ръка над дясната и така я прокарайте до

рамото. След това поставете дясната си ръка над лявата и пак я прокарайте

до рамото. Правете това упражнение в продължение на десет дена всяка

вечер, преди да си легнете: шест пъти с лявата ръка и шест пъти с дясната,

като редувате ту лявата, ту дясната ръка. Започвайте с лявата ръка. (59, 228)

•Ще ви дам едно упражнение, но трябва да знаете, че при всяко

движение вие се свързвате с теченията на Природата. Щом обтегнете ръката

си и държите ума си концентриран, вие имате вече контакт с тези течения. И

123тогава при всеки даден случай вие можете да имате връзка или с

електричеството на Земята, или с електричеството на Слънцето. При всяко

обтягане на ръката вие можете да имате още контакт или със земния, или със

слънчевия магнетизъм. Магнетизмът пък изобщо е свързан с праната, т.е. с

жизнената енергия на Природата. Тъй щото при обтягане на ръцете и краката

и при концентриране на ума, човек използва жизнените енергии на Природата

и той става здрав и силен. При халтаво държане на ръцете природните сили

не могат да се използват.

Упражнение: ръцете - дигнати нагоре, добре обтегнати и с допрени

краища на пръстите. Концентрирайте ума си и мислено насочете слънчевите

енергии да минат през ръцете ви, да потекат по целия ви организъм. В това

положение на ръцете си изговорете формулата:,,Аз съм в хармония с Живата

Природа. Нека Божественото благоволение потече през мен." Ръцете –

спуснати надолу. (117, 159-160)

•Упражнение: поставете лявата ръка на лявото рамо (върховете на

пръстите се допира до рамото). Дясната ръка се поставя над главата, без

докосване. Движение на дясната ръка настрана, хоризонтално, връщане над

главата. Това се повтаря три пъти. След това дясната ръка се поставя на

дясното рамо, а лявата - над главата. С лявата ръка се прави същото

движение, както с дясната. Двете ръце се изнасят, първо, настрана, после -

пред гърдите, с допрени върхове на пръстите едни срещу други. В това

положение концентрирате мисълта си, след което поставяте ръцете си пред

гърдите. Движение на ръцете настрана и пред гърдите - три пъти. Леко духане

- три пъти. (104, 16-17)

•Щом забележите в себе си готовност да хапете с езика си, направете

следното упражнение: дясната ръка - нагоре, силно изопната, а лявата -

надолу. Бавно клякане с допиране на лявото коляно до земята. С голямо

съсредоточаване на мисълта изговорете думите, отправени към себе си:,

„Готов ли си още да говориш?" После лявата ръка - нагоре, а дясната –

надолу. Бавно клякане с допиране на дясното коляно до земята и изговаряне

на същите думи.

Като клекнете и станете няколко пъти, мъката и дразненето ви ще

изчезнат. Чрез това упражнение, чрез клякане и ставане, чрез докосване на

ръцете до земята вие ще прекарате електричеството в земята и ще се

освободите от него. Това упражнение внася успокоение в нервната система.

Щом се раздразните, веднага направете упражнението.

Тъй щото, когато се набере много електричество на езика, на носа или

на ръцете ви, правете упражнението по три пъти наред. По този начин

именно, ще се освободите от излишната енергия в организма си. (45, 67-68)

•Упражнение: дясната ръка - настрана. Движение на китката нагоре и

надолу, отначало по-бавно, с постепенно усилване и пак отслабване. Дясната

ръка се прибира свободно. Същото се прави с лявата ръка, после - и с двете

едновременно. Почивка. Двете ръце - успоредно напред. Постепенно

разтваряне ръцете настрана с движение на китките - трептене. Прибиране

ръцете напред пак с трептене. Това упражнение се прави няколко пъти.

Ръцете - успоредно напред. Бавно издигане на ръцете отстрани на

главата и до над главата и бавно снемане пак напред (7 пъти). Един път

обратно движение: ръцете - успоредно напред, издигат се над главата и се

124спущат покрай страните на главата напред. Пак първото движение четири

пъти. Ръцете спират успоредно напред, движение на китките с трептене при

постепенно усилване и отслабване. Ръцете - настрана и долу прибрани.

Когато някой от вас е неразположен духом, нека направи това

упражнение. По такъв начин всеки от вас може да трансформира своето

състояние. С това упражнение ще се привлече магнетическа сила и тя ще ви

помогне да трансформирате състоянието си. (69, беседа 16, 3-4)

•Сега ще направим едно упражнение: лявата ръка - нагоре, а дясната -

надолу. Ще се постараете умствено да възприемете двете течения. С дясната

ръка ще възприемете течението на Земята, а с лявата - течението от

Слънцето. В това положение ще седите 3 минути. Гледайте да усетите

влиянието на теченията по ръцете.

Същият закон се спазва и по отношение към мисълта. С ръката,

дигната нагоре, аз мога да изпратя своята мисъл оттук чак в Америка, в

Япония. И онова същество, което е нагласено като мене, ще възприеме моята

мисъл и с време ще отговори. Следователно у нас всяко действие при

упражненията има смисъл. Всяко движение, което правите, трябва да знаете

защо го правите. (68, беседа 26, 3-4)

•Гимнастически упражнения.

Седнахме на колело около Учителя на тревата с крака, прострени

напред.

1.Ръцете - хоризонтално напред. След това поставяме пръстите на

ръцете върху пръстите на краката, после ръцете се движат отстрани нагоре

над главата, след това - връщане назад до пръстите на краката. Това се

повтаря няколко пъти.

2.Ръцете - върху коленете. След това - движението им до над главата

и обратно. Това се повтаря няколко пъти.

3.Двете ръце се поставят върху слънчевия възел, след това – отзад на

кръста.

4.Едната ръка – на слънчевия възел, а другата – на гърдите. После се

разменят.

5. Двете ръце - от всяка страна на слепите очи. Друго упражнение:

едната ръка - върху коляното, а другата - върху гърдите на срещуположната

страна. След това ръцете се поставят обратно.

Тези упражнения са за развиване на т.нар. чакри. (113)

•Може да легнете на земята на гръб с двете ръце - под главата. Хубаво

е да легнете с глава на север, при това дясната ръка - отдолу, а лявата - над

нея; и двете ръце - обърнати с гърба надолу към Земята, гърбът на дясната

ръка да допира тревата. При такова упражнение човек се обновява. Най-

напред това упражнение се прави до 1 минута - докато прочетете до 72 - и

след това ще станете. Така човек може да приеме запас от магнетизъм

толкова много, че може да помага на другите.

Това упражнение не трябва да се прави, дето са минавали много хора,

дето са стъпвали хора, защото там има много електричество и не е чисто

влиянието.

През време на упражнението дишайте дълбоко. След изброяване на 72

човек да се изправи да седне на тревата и да допре пръстите на ръцете си до

125пръстите на каката. (113)

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...