Jump to content

9. Лечение с Мисъл


Recommended Posts

9. Лечение с Мисъл

•Човешката мисъл се движи с бързина три квадрилиона и шестотин

билиона километра в секунда. С тая бързина ти можеш да бъдеш навсякъде в

материалната вселена. (50, 20-21)

•Чрез мисълта си човек събира три вида енергия, от която съгражда

своето умствено тяло, което занася със себе си в другия свят. Безсмъртно е

умственото тяло на човека. (17,4)

•Всяка проектирана мисъл излиза като струя и се движи из

пространството вълнообразно. Когато човешката мисъл е интензивна, тя

образува много красиви форми. По формата на тия вълни може да съдите за

какво мисли вашият приятел

Не е достатъчно само да пожелаеш добро някому, но мисълта ти

трябва да бъде активна. (66, беседа 27, 151-152)

•Кръгообразни връзки има в мисълта. Една мисъл може да е минала

през една верига от 10-20 000 души, докато един я реализира. (69, беседа 23,

14)

•Силата на човека седи в неговата мисъл. Мисълта храни човека така,

както и хлябът. Ако мислите на човека не са здравословни, колкото да се

храни физически, той пак ще линее. (25, 43)

•Според начина на произнасянето им думите произвеждат или

хармонични, или разрушителни форми. Също така и мислите на човека или

създават нещо, или разрушават. Когато говори, човек трябва да бъде тих и

спокоен. Това са качества, с които се регулират вътрешните сили на

човешкото естество. (84, 58)

•Като мислите, често ще забележите светли, ярки точки, които се

явяват наляво и после отиват към дясно и се изгубват Когато точките вървят

отляво към дясно, мисълта, която се проектира към вас, е от възходяща

степен Тази мисъл е полезна А когато тази светла точка върви отдясно към

ляво, тя е в низходяща степен. Тази мисъл е опасна и безполезна за вас.

Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в Живота.

Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе ся, а

когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръсват, отдалечават

се от човека, вследствие на което се появява заболяване. Запример, ако

имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много

силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете. Законът е

следният: ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има

обратно движение.

Вие можете обаче да изпращате вашите положителни мисли, вашите

топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво

колебание и съмнение и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой

човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще

възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувства по-добре. В туй

отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите

приятели всякога носят болести и страдания. (66, беседа 27, 144-145)

•С енергиите, които излизат от мислите, чувствата, думите, постъпките

на човека, се обясняват хармоничните и дисхармоничните състояния, които

човек преживява.

Представете си, че вие мислите за някой ваш приятел и като си

спомните за него, усещате едно приятно, хармонично разположение. Коя е

причината за това разположение? – Добрата мисъл, която отправяте към

приятеля си. Мисълта изобщо не върви в права линия, но е малко

вълнообразна. В това време и приятелят ви отправя към вас добра мисъл и

се готви да ви посети. Вашите мисли се срещат с неговите и между тях става

правилна обмяна. Понеже мислите са вълнообразни, възвишенията от

мисълта на приятеля ви съвпадат с низините на вашата мисъл и продължават

своя път. Обаче най-малкото съмнение по отношение на приятеля ви

нарушава хармонията на вашите мисли и вие усещате главоболие,

напрежение около слетите очи. Съмнението е причина за сблъскване на

вашите мисли. Възвишенията на мислите на вашия приятел не влизат вече в

трапчинките на вашата мисъл, но се срещат възвишения с възвишения,

вследствие на което става сблъскване на мислите, което е причина за

главоболието ви. (39, 110-111)

•Най-първо, за да мога да мисля за кого и да е от вас, трябва да имам

представа за лицето и за фигурата ви. Колкото вашият образ става по-жив,

толкова и мисълта ми за вас е по-силна. Мисълта, която съм проектирал към

едного от вас, могат да схванат и всички останали. Какво показва това? - Че

мисълта върви вълнообразно. Тя върви по права линия към вас, като

същевременно се разширява, поради което мнозина могат да я схванат. (66,

беседа 27, 141-142)

•Докато живеете в света на противоречията, трябва да знаете, че се

намирате под закона на внушението. Никой смъртен, даже и безсмъртен, не е

свободен от този закон. Като имате предвид това, всякога ще държите в ума

си положителни мисли и чувства, ако искате да се освободите от много

болезнени състояния, които не са ваши. Ако се свържете с някой човек, който

страда от крак, и вие ще изпитате същата болка. (147, 214-215)

•Значи влиянието, внушението, това са все човешки състояния. От

някои влияния човек не може да се избави Вие, като спите вечерно време, без

да съзнавате си влияете. Изобщо от внушението не можете да се избавите.

Вие трябва или сам да си внушавате, или друг да ви внушава, но в света има

само едно положение, на което човек трябва да се поддава, а именно

вдъхновението. (70, беседа 24, 18)

•Никой не може да се освободи от закона на влиянието, нито от закона

на внушението.

Когато живее в пълна хармония с окръжаващата среда, човек е

напълно свободен. Обаче, ако не е дошъл до тази хармония това не значи да

се страхува да влиза в отношение с хората. (20, 181)

•Хората взаимно си влияят. Ако живеете между болни хора, вие ще

изпитате тяхното състояние. Ако живеете между здрави хора и вие ще бъдете

здрави. В силата на този закон човек трябва да пожелае в душата си да има

здраво тяло, благородни чувства и светли мисли. Това трябва да желае и за

своите близки. (149, 306-307)

•Някои са употребявали като методи за развиване концентрирането на

мисълта, обаче тия методи са дали лоши последствия. Защо? - Вие с това

спирате мисълта си, а като не знаете как да я препратите към тялото си, във

вас става едно подпушване. Вие се концентрирате, концентрирате,

подпушвате вашите чувства, спирате тази набрала се енергия и ставате

ексцентрични. Природата не обича да я възпирате. Затуй, усетиш ли изблик

на някаква енергия, излез всред Природата, играй, скачай там. (68, беседа 28,

6)

•Казвам: ученикът трябва да се концентрира, да развива мисълта си,

но не по начина на йогите. Има много начини, методи, с които йогите си

служат, но ако човек не ги разбере, той може съвършено да се осакати. Тези

осакатени ученици са вън от законите на Природата. Законите на Разумната

Природа са строги. Аз давам методи, които са свързани с най-малки рискове

за човешкия ум. Те са методите на живата, методите на Разумната Природа.

Методите на йогите обаче са свързани с големи рискове. (22, 48)

•С отворени очи става концентрирането. С отворени очи ще се

лекуваш, ще мислиш за ръцете си, за краката си, ще прокараш ума си през

нервната система, през стомаха, червата, по цялото тяло - като един

господар, който трябва да се разходи навсякъде из своето имение, да види в

какво положение се намира всичко. Това значи концентриране. (68, беседа 18,

29)

•За да може човек да се справя с всички свои енергии в себе си, той

трябва да изучава закона на концентрирането. Като изучава закона на

концентрирането, човек трябва да прави опит да съсредоточава погледа си

върху някой предмет, без да мигне с очите си. Правете този опит, като

започнете от една минута и постепенно увеличавайте. Той помага за

усилване на очите. Като правите опита, съзнанието ви трябва да бъде

съсредоточено. През това време не се позволява никакво разсейване на

мисълта, нито на съзнанието. (45, 45-46)

•Вземете два предмета в ръцете си и ги насочете един срещу друг.

Концентрирайте мисълта си в точката, дето тези предмети леко се допират, и

след време ще видите, че от това място се явява малка искрица. Колкото по-

бързо произведете искрицата, толкова мисълта ви е по-концентрирана. После

направете следния опит: насочете двата си показалеца един срещу друг, без

да се допират, и концентрирайте мисълта си към тях. След известно време

ще видите, че от това място излиза светлинка. Направете този опит вечер, за

да се забележи светлинката. (139, 89-90)

•Има хора, които със своята светла и добра мисъл помагат на човека,

освобождават го от мъчнотии и болезнени състояния. (42 ,68)

•Законът на внушението има тази мощна сила, че много пороци в

света, както и много добродетели, се поддържат от него. (70, беседа 23, 53)

•Вие трябва да прилагате законите на внушението, за да си

въздействате в положителен смисъл. Ако паметта ви е слаба, работете с

внушението да я усилите. Ако някой обича да спи много и не може да става

рано, нека всяка вечер си внушава да стане сутринта точно в 5 ч. например.

Като закон внушението има смисъл, когато се прилага за придобиване на

нещо положително, за създаване на нещо добро в характера на човека. Дали

съзнават това или не, всички хора си служат с внушението като метод за

работа. (104, 33)

•Болестите се лекуват и с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка

болест от човешкия организъм. (24, 202)

•Прилагайте мисълта си при лекуването. Лекувайте себе си, лекувайте

и своите ближни. Мисълта е сила, която трябва да се впрегне на работа. От

мисълта на човека зависи дали по-лесно или по-мъчно ще може да излекува

някой болен. Важно е, че всички хора имат условия да прилагат мисълта си,

да работят с нея. (20. 168-169)

•Заболеете ли, не бързайте да викате лекар. Приложете един, втори,

трети метод, концентрирайте мисълта си към болката и няколко пъти си

кажете: ,Ще оздравея". Някога можете десет пъти само да кажете, че ще

оздравеете, и така ще стане, а някога е необходимо хиляди пъти да си

кажете, че ще оздравеете. Колкото пъти и да изговорите тези думи, не се

обезсърчавайте. Постоянствайте и ще получите добри резултати. Така може

да лекувате и себе си, и приятелите си. (20, 165-166)

•Материята на физическия свят се подчинява на човешката воля. За

тая цел трябва да знаете законите, които управляват волята. Материята се

подчинява и на човешката мисъл. Следователно приложете енергиите на

волята и на мисълта си на работа. Чрез усилие на волята и на мисълта си

човек може да изкара навън чуждите вещества от организма си. Докато тия

вещества са в него, той се чувства неразположен физически и душевно. Щом

приложи мисълта си и започне съзнателно да работи, в скоро време той може

да застави чуждата материя от организма да излезе навън във вид на цирей.

Циреят се пробива и нечистата материя изтича. (127, 339-340)

•Прилагането на волята като метод за преодоляване на физически и

душевни болки, на мъчнотии и изпитания не е нищо друго освен закон за

внушение. Който иска да работи чрез този закон, трябва да бъде

положителен. Най-малката отрицателна мисъл парализира действието на

волята. Тази е причината, поради която хора с добри желания, с добри мисли

и чувства не успяват в живота си. Те имат добри мисли и желания, но не

постигат желанията си. Защо? - Защото допущат в себе си съмнението,

недоверието като противодействащи сили. Като държите положителни мисли

в себе си, вие ще видите, че със силата на волята вие ще имате по-добри

резултати от тия, които оказват различните медицински лекарства и

специалитети. (127, 332-333)

•Ако някой от вас заболее, вие можете вечер, когато той спи, да

изпращате към неговото подсъзнание добри мисли, че той ще оздравее, ще

се поправи скоро.

Чрез закона на внушението вие можете да помагате на болни, на

бедни, на отчаяни хора. Велик, мощен е законът на внушението. Достатъчно е

чрез този закон да внесете една добра мисъл в своето подсъзнание или в

подсъзнанието на някой ваш ближен, за да се реализира тя. Ако успеете пък

да внесете една добра мисъл в свръхсъзнанието, тя още по-скоро ще се

реализира. Всички недъзи могат абсолютно да се изправят, но при условие на

абсолютна вяра. В свръхсъзнанието човек може да проектира всичко, каквото

пожелае, но без никакво съмнение. (100, 90)

•Всяка дума крие в себе си известна сила. Ако концентрирате

вниманието си върху дадена дума, вашият мозък ще се свърже със силата,

която е вложена в нея, и ще изпитате едно ободряване или отпадналост

според характера на думата. Има думи, които, веднъж изговорени, човек

втори път не може да ги произнесе. Защо? - Те оказват вредно действие

върху човешкия мозък, те го разслабват. Запример, ако няколко пъти

произнесете думите "ще се разболея", човек ще изпита тяхното лошо

действие върху организма си и няма да мине много време и той може да се

разболее. И обратно: ако някой туберкулозен повтаря няколко пъти на ден

думите "ще оздравея", той наистина ще оздравее. (126, 60)

•Ако знаете, че някой ваш близък е болен, не го лекувайте с лекарства,

но нека го посетят десетина души и всеки от вас да отправи към него мисълта,

че ще оздравее. Ако той приеме мисълта ви и повярва в нея, ще стане от

леглото си.

Мисълта е мощна сила, която лекува и повдига човека. (96, 136)

•Да кажем, че имате една малка мъчнотия, боли ви пръст и не можете

да търпите. За да се излекувате или по-право, за да можете да търпите

представете си, че някой ви е забил един голям гвоздей в ръката. Тази по-

голяма болка сега ще измести по-малката. Ако можете да произведете

умствено това забиване на гвоздея в ръката си, в съзнанието ви ще стане

трансформиране на болката. (65, беседа 15, 108)

•Хубаво е да се направи този опит: ще изпратим десет души при

някого, който е на умиране. Единият ще отиде и ще каже: „След десет дена

ще бъдеш здрав." На другия ден ще отиде друг и ще каже: „След девет дена

ще бъдеш здрав." На следващия ден третият ще му каже: „След осем дена ще

бъдеш здрав." Последният ще му каже: „Утре ще бъдеш здрав." Когато се

произведе благоприятният процес, ще видите каква сила е това насърчение.

Човек трябва да има вяра в организма. Като повярваш, ще почнат клетките да

работят. Клетките знаят как да лекуват, но човек ги ограничава. (113)

•Мога да ви дам сега един начин за лекуване. Може да се лекувате 25

процента по този начин. Болен си; престани да мислиш за каквито и да е

болни хора, тръгни из града и почни да мислиш за здрави хора. Срещнеш ли

какъвто и да е здрав човек, дръж го в ума си; няма да се мине ден, два, три, ти

ще почувстваш едно облекчение. Това е един начин за освежаване. Не

разправяйте за своята болест. (68, беседа 20, 14-15)

•В продължение на десет дена качвайте се на високо планинско място,

дето има извор с чиста, хубава, вода. Бъдете на това място преди изгрев.

Носете със себе си едно чисто шише с вместимост 1 литър и една чиста

стъклена чаша. Щом изгрее Слънцето, напълнете шишето от извора и

налейте от него в чашата. След това с една чаена лъжичка вземете вода от

чашата, изпийте я и си кажете: „Каквото носи слънчевата светлина в себе си,

това да се влее и в мене чрез тази вода." Който направи опита с вяра, ще има

успех. (140, 232)

•Мощно нещо е Словото. Мощна е и човешката мисъл. Достатъчно е

човек да приложи съзнателно с вяра мисълта си, за да опита силата ù. За

това е нужна воля. Чрез мисълта се лекуват хора от неизлечими, страшни

болки. Повярва ли в силата на мисълта, човек може да прави чудеса с нея.

Обаче за това се иска силна воля, без никакво колебание. (134, 69-70)

•Много хора са против внушението, обаче няма човек, който

съзнателно или несъзнателно да не работи със закона на внушението и

самовнушението. (112, 229)

•Вие трябва да работите с мисълта си, да правите опити, да

използвате скритите сили в своя организъм като лечебни средства. В човека

има клетки, задачата на които е да лекуват. Те се наричат лечебни клетки.

Достатъчно е човек да отправи мисълта си към тях, за да проявят те своето

действие. От човека се иска само концентрирана и положителна мисъл. Всяка

отрицателна мисъл парализира действието на клетките. Иска ли да се лекува,

човек трябва да поддържа положителни мисли. (118, 89)

•Колкото по-силна и съсредоточена е мисълта на човека, толкова по-

лесно може да се излекува. Има думи, които действат магически върху

човека. Той трябва да знае кога да каже думата. Всяко нещо трябва да става

на своето място и време. (130, 231)

•Законът на внушението изисква специфично време и специфично

състояние на човека. Във всяко време не можете да си внушавате. Например,

ако си внушавате, когато сте разстроени, не можете да имате добри

резултати. Всеки, който иска да вложи в подсъзнанието си една велика мисъл,

която да се реализира, той трябва да избере за това най-хубавото

разположение на духа си. Колкото човек е по-неразположен, толкова по-бавно

и несигурно работи законът на внушението; колкото човек е по-разположен,

законът работи по-добре. (94, 30-31)

•Микробите са малки същества, които живеят паразитно. Те оставят

нечистотиите си в човешката кръв, вследствие на което причиняват различни

болести. Чрез мисълта си човек може да забрани на тия паразити да се

размножават в него и ги изпъжда навън. Светлата мисъл може да преобрази

човека, да го освободи от всички мъчнотии. (58, 269)

•Който разбира законите на Разумната Природа, чрез мисълта си той

може да изправи всички външни и вътрешни повреди на своя организъм.

Мощно нещо е мисълта, но с нея могат да работят гении, светии. И

обикновеният човек може да има резултат в тази област, но затова се изисква

повече време. (58, 131)

•Ако имате една мисъл, каква и да е, която ви безпокои, не се стремете

да я изхвърлите от себе си по механически начин, защото тя ще ви създаде

някаква пакост, т.е. сами на себе си вие ще си причините пакост. Загнезди ли

се във вашия ум някаква мисъл, която ви безпокои, вие трябва да намерите

точно противоположна на нея, която да я измести. По този начин ще се

излекувате. За да се излекуваш, трябва да съединиш центъра на Земята с

центъра на Слънцето. (48, „Зазоряване", 20)

•Има дни и часове, когато внушението се отразява вредно върху

човека. Тогава нито той трябва да внушава, нито другите на него. В такива

моменти човек трябва да се огражда от внушението така, както военните с

ред крепости се ограждат от своите неприятели. (150, 119)

•Когато се лекувате, вие трябва да употребявате някои магически

формули и то през времето, когато Луната се празни. Например някой страда

от ставен ревматизъм; нека направи следния опит: да вземе половин

килограм сол на бучки, морска или каменна, и в един съд с чиста изворна

вода да туря всеки ден по една бучка от солта. Ще стане рано, преди изгрев

на Слънцето, ще тури бучка сол във водата и ще каже: „Както солта се

разтопява във водата, така ще се разтопи, т.е. ще изчезне, моят ставен

ревматизъм." Ако не мине веднага, ще прави този опит цели две седмици,

докато Луната се празни. Ако и след това ревматизмът не си отиде, нека

направи същия опит при залязване на Слънцето или вечер при Луна. Като

прави опита, ще гледа никой да го не вижда и на никого да не разправя,

докато не получи резултат. Важното е човек да постоянства, докато оздравее.

(150, 102)

•Идете при някой болен и всички едновременно мислете, че той е

здрав. Ръкувайте се с него и кажете: „Нищо нямаш, от никаква болест не

страдаш." Кажете ли така, ще видите, че в най-скоро време болният ще се

дигне от леглото си. Мощна е човешката мисъл. С нея човек може да се

лекува, да прави чудеса. Лекуването с мисълта е естествен процес.

Всеки, който отива при болен с желание да му помогне, трябва да му

предаде нещо от себе си. На всеки болен липсва нещо, което той приема от

окръжаващите и от лекаря. Истински лекар е онзи, който лекува не само

външно, но и вътрешно. Той носи лекарствата вътре в себе си и с тях лекува

болния. Който е роден за лекар, той носи лекарствата вътре в себе си. (9, 79-

80)

•Като кажеш на болния с твърд, сигурен, но музикален език, че ще

оздравее, той се обижда, че му се говори грубо. Обаче след това грубо

говорене той оздравява и се връща да благодари, че тия думи му помогнали.

Кажеш ли на болния с мек, привидно нежен, но с немузикален тон да си отиде

у дома, да не се страхува, ще оздравее, болният се връща в дома си, но не

става от леглото си. (74, 54-55)

•Да се говори на болния, че ще оздравее, без да се забелязва

подобрение, това са празни думи само, които не помагат. Като отида при

болния, няма да говоря нищо за болестта му, но ще извадя от джоба си едно

малко шишенце с течност, ще взема от нея с върха на една игла и ще туря

иглата на езика на болния, като го накарам да глътне тази малка капчица от

течността. На втория ден ще топна два пъти иглата в същата течност и ще я

мазна на езика на болния. На третия ден ще топна иглата три пъти в

течността и така ще правя в продължение на десет дена. На десетия ден

болният ще стане от леглото си и ще бъде напълно здрав. До това време

няма да го слушам да разправя, че това или онова не може да направи. Най-

лесно се лекува болният по вътрешен път, а не външно, като му се говори или

като се утешава. (150, 94-95)

•Може ли някой чрез мисълта и волята си да изпъди болестта навън,

казвам, че този човек е силен, всички движения в него стават бързо.

Болестите се дължат на натрупване на чужди вещества в човешкия

организъм. Обаче чрез мисълта и волята си той може да изхвърли тия

вещества вън от тялото си и да оздравее. Не може ли той сам да направи

това, нека потърси съдействието на няколко свои приятели.

Велико и мощно нещо е човешката мисъл. Колкото по-възвишена е

мисълта на човека, толкова по-големи възможности крие в себе си. Мисълта е

Божественият свят в човека. В Божествения свят нещата стават моментално.

(43, 103)

•Щом изпаднете в лошо настроение, променете положението на

ръцете си и кажете: „Аз съм човек, който мисли. Щом мисля, аз стоя по-високо

от своите настроения и лесно се справям с тях." Повторете тази мисъл

няколко пъти, докато настроението ви се повдигне. (54, 76)

•Всеки ден по три пъти - сутрин, на обед и вечер, вглъбете се в себе си

и си кажете: „Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на

Слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както

Слънцето изпраща енергията си по целия свят.“ (104, 130)

•Когато клетките на човешкия организъм решат да живеят

самостоятелно, далеч от живота на Цялото, те се групират в известни области

на организма, дето образуват свое собствено тяло. Тези нарастъци в

организма на човека са наречени от учените тумори. Те живеят за сметка на

целия организъм и се хранят от неговите сокове. Ако чрез силата на мисълта

тези новосъздадени клетки могат да се убедят, че мястото им не е в човешкия

организъм, те постепенно ще почнат да намаляват, докато съвършено

изчезнат. (20, 168)

•Някой човек страда от треска и според съветите на лекарите той

трябва всеки ден да употребява по 30 сантиграма хинин. Обаче този човек е

беден, той има в джоба си пари само за хляб. Какво трябва да направи? -

Нека приложи закона на самовнушението и така да се излекува. Нека отиде

мислено до една аптека и да си купи 30 сантиграма хинин. След това нека

приеме пак мислено този хинин и да чака резултат. По този начин той ще се

излекува два пъти по-скоро, отколкото ако вземе действително хинин. Обаче

за опита чрез внушението се изисква интензивна мисъл. Не е ли интензивна

мисълта, човек може десет пъти мислено да ходи на аптеката и пак да няма

никакъв резултат. (59, 229)

•Всички сте опитали силата на внушението и затова стремете се да си

внушавате добри и прави мисли, а не криви и отрицателни. Запример някой от

вас започва да кашля; приложете за лекуване на кашлицата следния метод:

пребройте колко пъти ще кашляте днес. Например днес сте кашляли 40 пъти;

тогава вечерта, като си лягате, кажете си: „Утре аз ще кашлям 30 пъти."

Бройте и този ден, да видите колко пъти ще кашляте. Вечерта преди лягане

пак си кажете: „Утре ще кашлям само 20 пъти." Така постепенно намалявайте

броя на кашлянето, докато стигнете да кашляте само един път през деня.

Упражнявайте волята си по този начин и ще видите какви резултати ще

придобиете. Днес мнозина вярват в медикаментите, но нямат добри

резултати от тях. (117, 61)

•Ако пръстите на ръцете или на краката ви са изстинали, проектирайте

мисълта си към тях и пожелайте в пет минути да се стоплят. Ако не успеете

изведнъж, повторете опита два-три пъти. Ако имате температура и не се

чувствате добре, не бързайте да викате лекар, но приложете мисълта и

волята си в действие. Турете ръката си на главата, изпратете мисълта и

желанието в няколко минути да спадне температурата ви. Температурата

може да спадне временно и пак да се повтори. Това не трябва да ви плаши.

Щом имате най-малки резултати, продължавайте да работите в това

направление.

Чрез усилване и възпитаване на волята си човек може да се справи с

всички лоши навици, с всички свои недъзи, които е придобил чрез влияние от

силни и учени хора. (127, 341-343)

•Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта: „Аз

съм здрав" и в скоро време хремата ще ви напусне. Здравият често мисли за

болестта и я привлича. Правете точно обратното: мислете за здравето, за да

го привлечете и усилите и да се освободите от болестта. Разумното, доброто,

болестите. Прилагайте добрите и положителните думи и мисли като формули,

с които можете да си въздействате. (97, 74-75)

•Ако си парализиран и три месеца наред казваш „Ще стана, ще стана,

ще стана", и след три месеца ще станеш. И не може да не станеш, всяка

хубава мисъл се реализира. (113)

•Имаш брадавица или някой лишей; българинът ще отиде у някой

бакалин, ще открадне бучка сол (защото, като открадне, солта става

положителна, положителен става и той) и когато се разсипва Месечината, ще

обиколи брадавиците с бучката сол и ще каже: „Както се разсипва Месечината

и както се стопява тази бучка сол, тъй и брадавицата да изчезне"; хвърля

солта и брадавицата изчезва. Ще си обясните, че солта като един канал е

привлякла ония течения в Природата, които поддържат тия брадавици. (68,

беседа 20, 18)

•Туберкулозният се лекува мъчно по причина на лошите мисли и

чувства, които болният храни в себе си, и на онези, които го атакуват отвън.

Добре е туберкулозният да заспи магнетичен сън и в това време да му се

внуши, че може да оздравее. (112, 229)

•Щом усетиш тежест в стомаха си, тури ръцете си на корема - дясната

върху лявата с палци един срещу друг. Кажи си: „Всичките ми работи са

уредени." Изговори тази мисъл без никакво съмнение и раздвояване.

Усъмниш ли се, ти сам разваляш формулата. (152, 178)

•Ще ви дам един метод, чрез който да си въздействате при

разстройство на черния дроб. Турете дясната си ръка отпред на корема с

длан към корема, а лявата - на кръста, пак с длан към тялото, и мислено

прекарайте енергиите на Слънцето към центъра на Земята. След 10-15

минути състоянието ви ще се подобри и ще станете весели. (7, 32)

•За да познаете дали вашата воля се е развила, т.е. дали имате воля

да приложите една окултна формула, най-добрият опит е следващият: някой

път ви заболи коремът, усещате едно въртене вътре, опитайте си волята;

турете си лявата ръка отзад на гърба, а дясната - отпред на корема,

съсредоточете ума си и произнесете следната формула: „Моля болестта да

престане.“ Ако тази формула не помниш, кажи „Болестта е престанала.“

Стомахът те боли; ще повикаш в дадения момент на помощ някой твой

приятел, за когото мислиш, че те обича. Ще повикаш неговия дух и ще му

кажеш: „Моля ти се приятелю, ела, кажи на болестта да престане." Като дойде

той, и болестта ти не престане, ще извикаш втори, трети, до десет души. Ако

болестта ти мине, всички са ти приятели, ако не мине, те са ти приятели само

на думи. (68, беседа 32, 9-10)

•Щом излезеш вънка, какво трябва да направиш? - Умът ти трябва да

бъде буден. Направете опит. Излез от къщи и през цялото време умът ти да е

съсредоточен, да обгърне тялото ти и виж дали ще се простудиш. Няма да се

простудиш, ще бъдеш и положителен, и отрицателен. Ще превръщаш туй

електричество. А може да го превръщаш само като присъства съзнанието ти.

Сега за тази кашлица, която имате, първото правило е: дишайте

дълбоко. Дълбоко дишайте и след туй представете си в ума, че всичката ваша

артериална кръв върви хармонично по цялото тяло; и венозната - и тя

хармонично се връща. Представете си в ума, че всичко върви хармонично,

образувайте вътрешна хармония и постепенно ще забележите, че кашлицата

ще започне да утихва. (68, беседа 13, 10)

•Човек може да се лекува чрез лекарства, но може и мислено да се

лекува. Имате хрема например; какво трябва да направите? Някои

препоръчват да седите в топла стая, да правите промивки със солена вода

или да изпиете няколко чаши гореща вода, докато се изпотите, и след това да

се преоблечете. Но същото може да се направи мислено: седнете спокойно

на един стол и започнете мислено да пиете гореща вода. Като изпиете

няколко чаши, ако опитът ви е сполучлив, ще се изпотите. След това ще се

преоблечете и ще видите, че още на другия ден хремата ви ще мине. Това

показва, че мисълта ви е силна. Силната мисъл лекува всички болести.

Кабалистът изяснява научно лекуването чрез мисълта по следния

начин. Той казва: "Мисълта е в състояние да измени вибрациите на

човешкото тяло". Когато човек заболее, вибрациите на неговото тяло се

понижават. С мисълта обаче той може да повиши вибрациите на тялото си и

от нисши да ги превърне във висши. Щом постигне това, той вече е излекуван.

В този смисъл хремата се предизвиква от особен род микроби, които

попадат в носа, и ако вибрациите на организма са понижени, те намират

условия за размножение. Като се размножават, те дразнят слизестата ципа на

носа. За да се освободи носът от това дразнене, от чуждите вещества,

носните жлези отделят изобилно течност, която ги изхвърля навън. Щом

вибрациите на организма се повишат, изхвърлянето на чуждите вещества

става лесно и бързо. Чрез мисълта си човек може да усили хремата, да я

доведе до най-големия предел на нейното развитие, след което тя започва да

намалява, да отслабва. Най-дългият период на хремата е една седмица.

Повече от това време тя не трябва да остава. (14, 114-115)

•Една добра мисъл произвежда по-големи резултати от лекарствата и

инжекциите на лекарите. Отправете съзнателно и с любов една добра мисъл

към някого и вижте какъв резултат ще даде. Мисъл, приложена правилно и на

място, всякога лекува. (38, 79)

•Ако отправяте често мисълта си към корените на космите, в

продължение на една година вие ще постигнете много нещо: космите ви ще

се заздравят и ще пораснат. На какво се дължи оредяването на космите? На

вътрешно безпокойство и на отсъствие на влага в организма.

Известно ви е, че растенията, дърветата задържат влагата в почвата.

Дърветата са помпи, които извличат влагата към повърхността на земята.

Следователно, каквато е ролята на дърветата за почвата, такава е ролята на

космите за човешкия организъм. Те регулират влагата в тялото на човека. (47,

114-115)

•Мечката е символ. Тя е акумулатор на известен род енергия в

Природата. Тя е същество, пълно със здраве.

Направете следния опит: ако ви тресе или сте духом отпаднали,

хванете мислено една голяма мечка и с едната си ръка я дръжте за ухото, а

другата прекарайте по гърба ù. Като направите това упражнение, ще

почувствате, като че някаква сила е минала от нея във вас. В този случай

мечката може да ви помогне. стига у вас да не се яви желание да ù

напакостите. Тя е същество на чувствата, много се привързва, но

същевременно е и много отмъстителна.

Ако вашата симпатична нервна система е разстроена, с това

упражнение вие ще можете донякъде да си въздействате, ще се тонирате.

Всеки човек трябва да черпи от природната енергия, която му липсва. Най-

първо, от вас трябва да изчезне всякакъв страх. Упражнявайте се, за да

надделеете страха. (65, беседа 14, 97-98)

•Щом искаш да станеш рано, хвани палеца на лявата ръка с палеца и

показалеца на дясната си ръка и кажи: „Искам да стана утре в 4 ч сутринта."

Направи същото и с дясната ръка и кажи същите думи. По този начин ти се

свързваш със силите на Разумния свят и ги викаш за свидетели. (82, 79)

•Всяка сутрин, като станете от сън, кажете си: „Аз искам да стана

умен." Тази мисъл отива към мозъка и започва да храни клетките. Ако правите

това цяла година, в края на годината ще имате малък резултат. (30, 13)

•Направете следния опит: болен сте, изпаднали сте духом, но зимно

време е, не можете да излезете вън и да се поразходите. Представете си

мислено, че се изкачвате на един планински връх, който познавате, ходили

сте друг път, и преживейте цялата екскурзия в себе си живо, като че в този

момент пътувате. Изкачете се до върха и пак се върнете. Всеки ден можете

да правите по една такава разходка. Туй усилие на вашия ум веднага ще

тонира мозъка ви. (65, беседа 14, 85)

•Изобщо изопачените образи остават дълго време в паметта на човека

и оттам влияят върху нервната му система. Ето защо тези образи трябва да

се заместват с чисти и красиви образи. Това е един от начините за лекуване.

(60, 182)

•Как ще се справите със своите отрицателни, мрачни състояния? -

Седнете спокойно на едно място 5-10 минути, отпуснете мускулите си, да

няма никакво напрежение и започнете да мислите за хубави, красиви неща.

Представете си красиви картини, образи, докато придобиете добро

разположение на духа. (134, 64)

•Представете си, че сте неразположен, раздразнен, нервен, цяла нощ

не може да спите. Концентрирайте мисълта си, съзнанието си към върха на

носа и си представете, че носът ви постепенно се разширява. Щом

съсредоточите мисълта си към носа, вие ще се упокоите и ще заспите. (39,

257)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...