Jump to content

11. Духовно лечение


Recommended Posts

11. Духовно лечение

•Има много начини за лекуване. Един от тях е Вярата. Ако вярваш, ще

оздравееш. (82, 200)

•Приложете Вярата в живота си, за да видите нейните резултати.

Вярата усилва здравето. В бъдеще ще се търсят лекари за здравите хора, а

не за болните. (17, 93)

•Вярата е сила, която постоянно расте и се увеличава превръща се в

Знание. С Вяра човек може да се лекува от всякакви болести. (24, 75)

•Вярата е една опитност, набрана от миналото, една мисъл, която е

свързана с живата материя. Следователно всякога, когато човек повярва, се

образува една обща възможност, чрез която живите сили на Природата

протичат към него. Безверният човек е изолиран от самата Природа.

Безверието говори за един човек, който няма никакво съобщение с

Божествения свят. (48, беседа „Ще бъдеш жив“, 7)

•Аз казвам: здравословно слабият да обича. Правете опити в това

отношение, да се уверите в истинността на закона. Ако страдате от

ревматизъм, треска или някаква друга болест, обикнете някого. В скоро време

здравето ви ще се подобри. Колкото по-скоро оздравеете, толкова по-

правилно сте проявили обичта.

•Закон е: Любовта премахва всички слабости и недъзи. Тя е особено

космическо течение, което минава през всички живи същества. Колкото по-

правилно се приема и предава тази енергия, толкова по-здрав е човек. (6, 53)

•Да лекувате един човек по духовен начин, то значи да се намерят

причините на неговата болест, да се отстранят те и той никога повече да не

заболява. (56, беседа 12, 25)

•Ако някой е болен, не може да диша добре, нека се обърне към

Слънцето и дълбоко в душата си пожелае да се свърже с него, да приеме от

енергията му. Няма да мине много време и той ще се обнови и засили. Който

веднъж само е приел слънчевата енергия в себе си, той е опитал вече

нейното благотворно влияние върху мислите и чувствата си, както и върху

всички клетки на своя организъм. (85, 48)

•Има два начина за лекуване: стар и нов начин. Съвременните хора

обикновено се лекуват по стария начин – с лекарства, с бани и т.н. Този начин

на лекуване е бавен и дава микроскопически резултати. И аз лекувам по този

начин. Аз не лекувам хората по новия начин. Защо? - Защото те още не са

готови. Новият начин е духовно лекуване. Ако излекувам някой човек по

духовен начин, като не е готов да води чист живот, той ще греши още повече,

а с това ще си създаде по-големи затруднения в живота. За онзи, който е

готов, духовното лекуване моментално дава резултати. (22, 56-58)

•За да не се простудява, човек трябва да се огражда. Това се постига

по два начина: чрез концентриране на мисълта и чрез молитва. Някои мислят,

че като метод молитвата е лесно приложима. Зависи каква ще бъде

молитвата. Ако се молите механически, никакъв резултат няма да постигнете.

Следователно концентрираната мисъл и съзнателната молитва са условия за

ограждане на човека, за да се запази от лоши външни условия. Щом е

ограден, човек не се простудява и нищо чуждо отвън не може да го нападне.

(54, 345-346)

•Отивам при един болен приятел да го видя. Той ми казва: „Моята

работа е свършена, но поне ми отвори път. Ръцете и краката ми не държат,

няма да оздравея." Аз се усмихвам и му казвам: „Стани от леглото." Той

става. - "Опитай се да ходиш". Той започва да ходи из стаята. Като направи

това няколко дена наред, оздравя напълно.

•Вярата лекува. Тя не търпи никакво колебание. За да се лекуваш,

нужна е Абсолютна вяра. (132, 280)

•Лекарствата, които лекарят предписва на болния, имат сила

дотолкова, доколкото е неговата Вяра. Щом е така, човек може да се лекува и

без лекарства. (37, 312-313)

•Когато сте нервни, направете следното упражнение: седнете на стол

пред масата, изправете тялото си добре и турете ръцете си на масата.

Дръжте ръцете си в това положение около 10-15 минути, като концентрирате

мисълта си, първо, към палците, после - към показалците, след това - към

средните, към безименните и най-после - към малките пръсти и на двете

ръце. После турете дясната си ръка върху лявата, след това - лявата върху

дясната и пак концентрирайте вниманието си към пръстите. Като

съсредоточите вниманието си към пръстите, свържете се в съзнанието си с

всички добри, здрави хора, които имат чисти и благородни сърца,

философски умове, с дълбоко разбиране на Живота. Щом се свържете с тия

хора, повдигнете мисълта си към Бога и всички заедно се помолете.

Който направи този опит, той ще има резултат, ще събере силата на

колективната молитва. Какво по-голямо благо за човека от това, да се свърже

с всички добри хора по лицето на Земята и заедно с тях да отправи молитвата

си към Бога. Тази молитва непременно ще бъде приета. (100, 139-140)

•Вярата може да лекува, но всички хора не се лекуват с Вяра. Значи

Вярата е на степени. (63, 315)

•Докато болният се съмнява, той сам поставя препятствия в пътя на

своето лекуване. Щом престане да се съмнява, болестта си отива. Закон е: за

каквото мисли човек, за него се държи. Престане ли да мисли за това нещо,

то губи вече силата си. Това, в което човек вярва, то има сила за него. (149,

186)

•Каквото е дишането на физическия свят, такова нещо е молитвата в

Божествения свят. Значи молитвата е духовно дишане, т.е. зреене на

Божествените блага. Като отправя сърцето си към Бога, човек диша от

еликсира на Живота.

Като заболеете, обърнете се, първо, към Бога, после - към своята душа

и най-после - към лекаря. Вие вървите по обратен път и затова не успявате.

(30, 66)

•Христос посочва на хората общия метод, чрез който могат да се

лекуват всички болести. Вярата, като разумен принцип, всякога може да си

послужи с онези елементи в себе си, чрез които да се противопоставя на

всички болести, специално на нервните. Достатъчно е чрез Вярата човек да

отстрани от ума си тази мисъл, която го безпокои и смущава, за да успокои

нервната си система. (30, 125)

•Да се лекуваш по Божествен начин, това значи да измениш живота си,

да водиш чист и свят живот. (137, 117)

•Всеки трябва да се стреми към единство на съзнанието като метод на

лекуване, като метод на работа върху себе си. От каквато и да е болест да

заболеете, достатъчно е да възстановите единството на съзнанието си, за да

се дигнете от леглото си здрав и бодър. Висшите сили на съзнанието се

насочват към вашия организъм и започват да му въздействат, докато стане

обрат в тялото ви, вследствие на което всички енергии потичат нагоре, вземат

обратно движение. При това положение чуждите вещества в организма, които

са причина на болестите, изчезват моментално, както изчезва прахът от

повърхността на барабана. (39, 158-159)

•Съединете се с всички хора и кажете: „Всички хора по Земята са

добри, всички закони са правилни, няма изключения. Смъртта е нещо

преходно в света.“ Ако приложите този закон в ума си, няма да мине 1-2 или 3

часа, или (според сериозността на болестта) няколко дни и болестта ви ще

изчезне. (135, 151)

•Ако наистина живее във вас идеята на Любовта, вие ще можете да

лекувате. Любовта е сила, която лекува. Ако искаш да лекуваш някого, но се

усъмниш дали ще го излекуваш, Любовта ти е слаба. (82, 55)

•Като заболееш, намери десетина души здрави хора, обикни ги и

започни да им услужваш колкото можеш. След 2-3 дена и ти ще бъдеш здрав.

Ако и здравите те обикнат, толкова по-добре за тебе. (112, 178-179)

•Вярата е колективен закон. Сам човек не може да лекува, но ако се

съединят няколко души, те могат да лекуват. (71, 339)

•Няма болест, която да не се подчинява на Вярата. Като се излекуваш,

не бързай да разказваш на хората как си се излекувал. Ще мине известно

време, можеш да приложиш същия метод и към Другите. Ако разказваш на

хората как се лекуваш, преди да видиш резултат, болестта ти ще се върне

отново. (129, 202)

•Ако човек иска да бъде здрав, трябва да бъде положителен в своите

вярвания. Той ще прави опити и ще се увери в това. Някой път можете да

имате малък бодеж в гърдите си или в гърба си, или болка в стомаха, в

главата си; направете един опит, да видите доколко е силна вашата Вяра,

доколко можете да премахнете болката си в името на тази Вяра. Кажете тъй:

„В името на моето верую, в името на моя Господ, в когото вярвам, заповядвам

на тази болест да излезе." Ако болестта ти те послуша, значи имаш Вяра. (48,

беседа „Давам власт", 30)

•Ако човек изключи от себе си насилието, лъжата и злото, той ще се

свърже с Божественото начало в себе си. Тогава всички болести, всички

недъзи в тялото, ума и сърцето ще изчезнат. (99, 37)

•Когато тялото на човека заболее, той може да се лекува с Истината.

Докато не обича Истината, човек никога не може да бъде физически здрав.

Щом обикне Истината, той възстановява здравето си и тялото му придобива

съответно ухание. Ако дълбоко в душата си човек реши да обича Истината и

ако абсолютно изключи лъжата от себе си, от каквато болест и да страда, той

може да се излекува. За здравето на сърцето се препоръчва Любов. Любовта

е единствената сила, която може да уравновеси състоянието на сърцето.

Когато изгуби умственото си равновесие, човек изгубва съответното ухание.

За да го възстанови, като метод той трябва да приложи Мъдростта. (74, 360-

361)

•Любовта лекува всички болести. Тя повишава трептенията,

вибрациите на човешкия организъм и с това го прави способен да издържа на

външните влияния и на влиянията на микробите. Когато човек се

демагнетизира, той губи своята жизнена енергия и лесно заболява. При всяко

демагнетизиране става пропукване на известни места в двойника, отдето

изтича голяма част от жизнената енергия на човека. Когато това пропукване

се запуши, човек оздравява. Всяка дума, която излиза от Любовта, служи като

мазилка, с която се запушва и най-малкото пропукване на нервната система.

(85, 143)

•Който вярва, той ще бъде здрав. Вярата е връзка между Бога и

човешката душа. (143, 11)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...