Jump to content

Николай Райнов

Sub Category  

71 files

 1. 1912г. Богомилски легенди- Николай Райнов

  Богомилски легенди- Николай Райнов
   
  Текста също може да изтеглите от тук
   
  http://chitanka.info...omilski-legendi

  2,074 downloads

  Updated

 2. 1918 - Слънчеви приказки- Николай Райнов

  Слънчеви приказки- Николай Райнов - 1918

  1,102 downloads

  Updated

 3. 1918г Градът поема на тайните- Николай Райнов - (липсват 30 страници)

  Градът поема на тайните- Николай Райнов - 1918г (липсват 30 страници)

  303 downloads

  Updated

 4. 1918г. - Книга за царете- 1918г. Николай Райнов

  Книга за царете- 1918г. Николай Райнов

  737 downloads

  Updated

 5. 1918г. Видения из древна България - Н.Райнов

  Видения из древна България - Н.Райнов 1918г.

  1,526 downloads

  Updated

 6. 1918г. Книга на загадките- Н. Райнов 1918г.

  Книга на загадките- Николай Райнов 1918г.

  999 downloads

  Updated

 7. 1918г. Очите на Арабия - сънна балада Николай Райнов

  Очите на Арабия - сънна балада Николай Райнов 1918г.

  761 downloads

  Updated

 8. 1919 г . Така каза Заратустра

  ОТЪ НЪМСКИЯ ПЪРВООБРАЗЪ
   
  ПРЪВЕДЕ
  НИКОЛАИ РАИНОВЪ

  476 downloads

  Submitted

 9. 1919г. - Между пустинята и живота 1919г.

  Между пустинята и живота - Николай Райнов 1919г.
   
  Въ онова тъмно врѣме, когато надъ града и вселенната царуваше Октавианусъ Августусъ, названъ Справедливи, въ малъкъ градецъ на Гелиль Ха-Гойимъ, по име Назаретъ, се роди дѣте, чиито дѣяния и смърть мнозина благочестивци възфалиха.
   
  Не ще повтарямъ и азъ словата на тѣхните фалби, защото Синъ Божи надминава всѣка фалба, изречена отъ устни
   
  на смъртенъ.
   
  Разказвамъ живота, дѣянията и смъртьта на Сина Божи тъй както малцина еѫ спазили въ правдивъ споменъ: — тъй, както е било.
   
  Защото моята върховна почить прѣдъ Човека Йешу баръ Йосефъ ме кара да изреча цѣлата истина за Оногова, Който
   
  живѣ и умрѣ за истината.

  634 downloads

  Updated

 10. 1920г - Светилник за душата- Николай Райнов- 1920г

  Светилник за душата- Николай Райнов- 1920г

  474 downloads

  Updated

 11. 1923 - Имало едно време - Николай Райнов

  1923 - Имало едно време

  204 downloads

  Submitted

 12. 1924г - Златното птиче

  1924г - Златното птиче
  Николай Райнов
   
  Съдържание

  Златното птиче 3
  Вдовица праведница 26
  Педя човек, лакът брада 32
  Меча невеста . . 46
  Кушкундалево 64
  Три самовилски коня 83
  Момче и дяволска дъщеря 116
  Лисица хаджийка 128
  Свирачъ на тамбура . • 158
  Сиромахъ и царска дъщеря ,161
  Попска дъщеря и разбойникъ 183

  333 downloads

  Updated

 13. 1924г. Най хубавите Български приказки 1924г. Николай Райнов

  Най хубавите Български приказки 1924г. Николай Райнов

  513 downloads

  Updated

 14. 1925 - Учителят като художник

  Беседа Държана на педагогическата конференция, уредена от Пловдивското класно учителско дружество на 12—15 IV. 1925 год.
  Николай Райнов

  322 downloads

  Submitted

 15. 1925г. - Мистицизъм и безверие - Николай Райнов 1925г.

  Мистицизъм и безверие - Николай Райнов

  545 downloads

  Updated

 16. 1925г. - Сиромах Лазър - Н.Райнов

  1925 - Сиромах Лазър - Николай Райнов

  350 downloads

  Updated

 17. 1925г. Днес и утре- Н. Райнов

  Днес и утре- Н. Райнов 1925г.

  318 downloads

  Updated

 18. 1926г Ремканство и теософия- Николай Райнов

  Ремканство и теософия- Николай Райнов 1926г

  216 downloads

  Updated

 19. 1926г. Науката против теософията- Н.Райнов

  Науката против теософията- Н.Райнов 1926г.

  301 downloads

  Updated

 20. 1928 Вечни поеми - Николай Райнов

  РЕДЪ НА ПОЕМИТЪ
   
  Предговоръ
   
  Иисусъ Христос
  Мария Магдалина
  Ахасфер
  Свети Иоанъ Рилски
  Донъ Жуанъ
  Пръстен

  274 downloads

  Updated

 21. 1928г. - Коръбът на бесмъртните-Н.Райнов 1928г.

  1928 - Коръбът на бесмъртните-Николай.Райнов

  480 downloads

  Updated

 22. 1928г. Човекътъ и образътъ му

  Човекътъ и образътъ му, 1928г.
  Николай Райнов


   
   
  КОЕ ДЕ Е
  (Съдържание)
   
  Наченки на живописния езикъ.
  Портретни опити презъ IX и X вѣкъ: миниатюри.
  XIII вѣкъ: псалтирътъ на св. Людовика.
  Дарительтъ Югъ и краль Иоанъ II.
  Ликове на Карла V.
  Отьонскитѣ духовници и Дижонскитѣ дарители.
  Дез'Юрсеновото семейство, краль Рьоне и кралица Йоана.
  Пръвъ портретистъ: Жанъ Фуке.
  Портретътъ на Карла VII.
  Вилньовскиятъ „Плачъ", кардиналъ Роленъ и муленскиятъ триптихъ.
  Переалъ и Бурдишонъ. Италианци въ Франция.
  Родътъ Клуе: бащата.
  Портрети на Монморанси.
  Франсуа Клуе.
  Карлъ IX и Елисавета Австрийска.
  Зараждане на френския портретенъ стилъ: предимства и слабости.
  Портретъ и етикетъ.
  Образи на рода Валуа: колоритъ и рисунка.
  Италианци въ Фонтенбло. Портретитѣ на Франсуа. Порабюсъ.
  Великиятъ вѣкъ.
  Дворцово класично изкуство.
  Симонъ Вуе.
  Бланшаръ и Шанпанъ.
  Портретътъ на Ришель.
  Лахиръ и Пусенъ.
  Класицизъмъ: първа мѣна — Льобрьонъ.
  Миняръ.
  Модниятъ портретъ.
  Минярови портрети.
  Минярово влияние.
  Нантьой и Клодъ Льофевръ.
  Жувне и Сантеръ.
  Ларжилиеръ : творби и характеристика.
  Портретъ на Льобрьона.
  Волтеръ.
  Лице и срѣда.
  Ларжилиеръ и великитѣ.
  Риго: портрети и характеристика.
  Портретътъ на Босюе.
  Версайски портрети.
  Портретъ на Лафонтена. Женски ликове.
  Лицемѣрие и човѣчность.
  Детински портрети.
  Наченки на академизъмъ.
  Поява на ново изкуство.
  Борба между картината и портрета.
  Турниеръ и Натие.
  Вато и типичния портретъ.
  Портретенъ синтезъ.
  Жиль.
  Маниеристи: родътъ Куайпелъ.
  Родътъ Ванъ Ло : Жанъ-Батистъ.
  Карлъ Ванъ Ло.
  Портретъ на Мариво.
  Токе — портретисгъ на еснафството и царетѣ.
  Портретъ на Дефонтена.
  Аведъ и последниятъ Ванъ Ло.
  Пастелисти: Вивианъ и Латуръ.
  Латуровото дѣло.
  Човѣшка менажерия.
  Латурови скици.
  Латурови слабости. Пероно и пастелитѣ му.
  Импресионизмътъ на Пероно.
  Следъ Людовика XIV.
  Срѣдното съсловие диктува.
  Портретътъ и парвенюто.
  Естествена живопись.
  Времето на Буше.
  Натуаръ и Ланкре.
  Трета епоха: Грьозъ.
  Портретътъ на Грьоза.
  Други сантименталисти. Миниатюренъ портретъ.
  Виже-Льобрьонъ и Лабий-Гайяръ.
  Класицизъмъ: втора мѣна — Давидъ.
  Пий VII.
  Семеенъ портретъ.
  Давидовиятъ стилъ.
  Портрети въ Давидовитѣ картини.
  Грѣшки въ „Орли"-тѣ.
  Други портрети отъ Давида.
  Портрети презъ революцията.
  Влияние на Давида.
  Реньо и Прюдонъ.
  Прюдонови портрети.
  Прюдоновиятъ стилъПрюдонови женски портрети.
  Портретна поезия.
  Портретътъ на Жозефина.
  Жераръ.
  Женски портрети отъ Жерара.
  Гро: подготовка на романтизма.
  Наполеоновиятъ портретъ.
  Недостатъци въ портретите на Гро.
  Жерико: преходъ къмъ романтизъмъ.
  Портрети и битови фигури.
  Ново схващане за фигурата.
  Кръстопѫть въ живописьта.
  Засилване на Давидовата школа: Енгръ.
  Енгрови портрети.
  Енгровиятъ възгледъ за портрета.
  Енгрови портрети и рисунки.
  Енгровата естетика.
  Женски портрети отъ Енгра.
  Енгрови крайности.
  Влияние на Енгра.
  Енгровата рисунка.
  Енгровиятъ идеализъмъ.
  Романтичната естетика.
  Субективность у романтиката.
  Колоритъ на романтицитѣ.
  Портрети отъ Дьолакруа и следовниците му.
  Енгровитѣ следовници.
  Леманъ, Шасерио и Леви.
  Домие: типично човѣчество.
  Домие: рисувачъ и живописецъ
  Малкитѣ романтици.
  Ни тукъ, ни тамъ. Модни портретисти.
  Между класицизма и романтизма.
  Портрети отъ Шасерио.
  Подготовка на реализма.
  Миле.
  Фигури и портрети отъ Миле.
  Последни романтици.
  Двата портрета: класиченъ и романтиченъ.
  Поява на реализма: Курбе.
  Фигурата на Курбе.
  Портретътъ на Курбе.
  Портрети въ картинитѣ на Курбе.
  Новото у реализма.
  Спокоенъ портретъ.
  Модни портретисти.
  Жалаберъ, Кабанелъ и Рибо.
  Идеалисти Рикаръ.
  Бодри.
  Хенеръ.
  Дьолоне.
  Подготовка на импресионизма: група на отхвърленитѣ.
  Хуйстлъровиятъ портретъ.
  Льогро.
  Фантенъ-Латуръ.
  Картини съ портрети.
  Зараждане на импресионизма: Мане.
  Първи портрети.
  Самостойна изложба.
  Работа на открито.
  Колоритната система на Мане.
  Портретътъ на Мане.
  Импресионизъмъ.
  Фигурата въ свѣтлина и въздухъ.
  Портретътъ въ края на Втората Империя: Дюбуа и Гайяръ.
  Бона.
  Люфевръ и Каролюсъ-Дюранъ.
  Ройбе и Реньо.
  Межру старо и ново.
  Напредничавъ академизъмъ.
  Юнберъ и Кормонъ.
  Бенжаменъ-Констанъ.
  Ферие, Шартранъ, Моро и Фламангъ.
  Нови идеалисти.
  Реалистиченъ академизъмъ.
  Бастианъ Льопажъ.
  Дешно, Дантанъ и Ечевери.
  Лорансъ, Баше, Шаба.
  Домергъ, Паско, Кайронъ.
  Юнбрихтъ, Бека, Гранжераръ.
  Беру, Фонъ, Тиери, Юкъ и други.
  Крѫгътъ на Мане: Дега, импресиониститѣ.
  Тонъ и свѣтлосѣнка.
  Свѣтлината е душа на картината.
  Борба съ разказното .
  Новото въ импресионизма.
  Техника на импресионизма.
  Моне.
  Ренуаръ.
  Ролъ.
  Бенаръ.
  Жерве и Дюбюфъ.
  Кариеръ.
  Пѫтьтъ на КариераКариеровиятъ портретъ.
  Живописенъ синтезъ у Кариеровитѣ фигури.
  Влияние на импресионизма.
  Сезанъ, Гогенъ и Ванъ Гогъ.
  Ванъ отъ импресионизма.
  Новоимпресионизъмъ.
  Предъ XX вѣкъ.
  XX вѣкъ: много портретисти.
  Стари и млади академисти.
  Портретътъ следъ войната.
  Отманъ и Ванъ Донгенъ.
  Кубизмътъ: смъртъ на портрета.
  Борба съ багрената лѫжа.
  Борба за идейность.
  Строежътъ на фигурата у кубизма.
  Отъ Фуке до Пикасо.

  469 downloads

  Updated

 23. Updated

 24. 1929г. - Една вечев у Перикла - Н.Райнов

  Една вечев у Перикла - Николай Райнов 1929г.

  277 downloads

  Updated

 25. 1930г. - Венициански търговец- Шекспир за Юноши

  Венициански търговец- Шекспир за Юноши
  От Николай Райнов

  211 downloads

  Updated

×
×
 • Create New...