Jump to content

1 Screenshot

Съдържание

Тази книга съдържа 216 примера и опитности, дадени в беседите и лекциите па Учителя. Вярваме, че всеки читател ще намери ценен съвет и поука за себе си.

Смолян, 2013 г.

 

© ПРИМЕРИ, дадени в беседи и лекции на Учителя

© Подбор на примерите Добринка Златарева

© Художествено оформление Творческо Единство “Хармония” - Красимир и Добринка Златареви

Компютърен набор на текста Ева Георгиева Предпечатна подготовка и печат “Принта-КОМ” - Смолян www.printacom-bg.com
×