Jump to content
Ани

Наряди за 1922 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1922 година

БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ

Събота, 19 август 1922 г., Преображение Господне.

5 ч. с. Утринна молитва.

1. Добрата молитва.

2. „Благословен, Господ Бог наш".

3. Любовта е свръзка на съвършенството. Да ни привлече Господ с тази връзка. Да Го познаем, както Той ни познава.

Да принесем всичко Нему в жертва жива, свята и благоугодна. Да ни съблече Господ от стария живот, да ни облече в новия живот на Любовта, Мъдростта и Истината.
Да чуем Неговия сладък глас, който носи мир и преизобилен живот на утрудените души.
Бог е Любов и нашата любов да бъде като Божията Любов. Ние ще направим един опит за цяла една година, доброволно и по любов. Той ще бъде следующият: ще се задължите абсолютно да се подчините на всичко онова, което Господ ще каже през тази година. През една година, доброволно, абсолютно ще се подчините на всичко, каквото ви се каже, без да се изменява Волята Божия в нещо. Който от вас е готов.
Искам един опит да направим, без лъжа. Опита всеки един от вас ще направи вътре в себе си, ще го направи и ще знае, че Бог е вътре в сърцето му, в душата му, в ума и духа му и наблюдава, претегля всички наши помисли, желания и действия.
Нашият девиз е вече: Ние ще служим на Бога! Ние ще служим на този Господ, Който в началото ни е дал живота, в началото на Неговата Любов. Туй начало е сега. То е вечно начало, което няма край, то е всякога начало. Единственото начало, това е Любовта!
Всички неща, които имат край, това са неща без любов. Приятелство, което започва и свършва, е приятелство без любов. Живот, който започва и свършва, е живот без любов. Работа, която започва и свършва, е работа без любов. Ние отричаме всички неща, които се свършват.
И тъй, ние ще мислим за вечното начало. Това начало е Любовта, която никога не се мени: нито се променя, нито се изменя.
Бог е Любов и тази Любов носи светлина за душата, и в тази светлина зреят всичките плодове на живота.
Сега ние ще коленичим в размишление и всеки един от вас да обмисли готов ли е да направи малкия опит за една година, да извърши абсолютно всичко, каквото Господ изисква от него; и всеки един от вас ще даде обещание, не насила, а по любов - за една година отсега. Тази година ще има задачи, които всеки един от вас
трябва да разреши. Тия задачи ще бъдат дадени съобразно развитието на всеки едного. Няма да питате „Мога ли" или „Не мога". През цялата година няма да мислим, а само ще работим, само ще действуваме. Ще действуваме тъй, както по закона на яденето: когато човек е гладен, не говори, а яде. Ще говориш, когато се наядеш. „Ама кога?" - Сега ще ядеш. „Кога ще говоря?" - След като се наядеш. Това е мисълта.
Сега ще коленичим и ще отправим ума си към този Господ на Любовта, и ще Му кажем: „Господи, ние сме готови да изпълним Твоята свята Воля абсолютно, без никакви изменения. И всичката ни радост ще бъде да ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичкия си дух. Искаме да Те познаем като любов вътре в нази и вънка от нази. Да бъдеш Ти все и все във всичките ни начинания, във всичките ни мисли, желания и действия; да бъдеш Ти начало и край на нашия живот; началото на всичката Твоя благост и край на всичките наши недоразумения; начало на истината и край на лъжата; начало на мъдростта и край на глупостта; начало на силата и край на насилието. Да бъдеш Ти новото начало, което е без начало и без край! Началото на новата светлина, на новия живот, който сега внасяш в душите ни. Ние Те познаваме, както Ти ни познаваш, ние Те любим, както Ти ни любиш. Ние сме едно сТебе, кактоТи си един в изявената тази светлина. Отсега нататък ще царуваТвоята Любов в пълнотата на Твоята милост през всичките дни на живота ни. Ние начеваме новия живот. Слез при нас и ние ще дойдем при Тебе. Слез при душите ни, внеси светлината си на новия живот. Озари новите ни сърца, които си ни дал. Изпълни умовете ни със светлината Си, която си внесъл в духовете ни. Благослови ни и ние ще носим Твоето благословение.
Неделя, 20 август 1922 г.
5 ч. с. Утринна молитва.

1. „Благославяй, душе моя, Господа".

2. Любовта за работата на Духа Христов.

(Това е мотото за работа днес през целия ден.)

3. Любов за приложение, любов за изпълнение.

4. Любов за възрастване на всичко добро в нашите сърца.

И тогава тази формула вие ще си я превърнете така:
Любов за възрастване на всичко добро в моето сърце.
Сега туй, което ще ви говоря, никой да не пише, то да ви остане откровение.
Най-силната крепост против всички болести е чистотата. И като ученици на окултната школа, необходима ви е чистотата. Без чистота нищо не можете да извършите. Учениците на окултната школа, мъже и жени, без чистотата нищо не могат да извършат. Абсолютна вътрешна чистота трябва. Аз говоря за вътрешна чистота - чистота на сърцето. За да може учитйлят да предаде право своето учение на своите ученици, той трябва да бъде абсолютно чист. Не е ли чист, той ще ги заведе в левия път. Чист ли е абсолютно, той ще ги води в правия път, надясно. Това е по отношение на учителя. Също така и ученикът, ако не е абсолютно чист, не може да върви в правия път, няма да бъде способен да върви в този път и д а възприеме Божествената Истина. Затуй, в дадения момент, едновременно и учителят, и ученикът, и двамата, трябва да бъдат абсолютно чисти. И ако искате вие да предадете Божествената Истина комуто и да е, в дадения момент вие трябва да бъдете абсолютно чисти и този, който ви слуша, непременно ще възприеме тази истина и сърцето му ще се обърне към Бога, ще познае Господа. Сега аз говоря за абсолютната чистота, не говоря за обикновената. Абсолютната чистота ви е една необходимост за закона на любовта, тя ви е потребна и при закона на свободата. И когато вие - двама братя или две сестри - се съберете и между вас има едно натегнато състояние, това показва, че сърцата ви са нечисти. Щом не можете да се търпите показва, че сърцата ви са нечисти, нищо повече. И веднага ще трябва да превърнете вашето състояние. Имайте предвид, че без чистота не можете да впрегнете никоя природна сила да работи заради вас. Вие може да я впрегнете, но тази сила ще произведе обратни кармически резултати, които с векове трябва да изкупвате. И затуй от всички ученици на Бялото Братство се изисква абсолютна чистота, за да могат силите в природата да работят за тяхното издигане. Това е абсолютно правило, то е необходимо при закона на свободата. Не спазите ли туй правило, ще останете в левия път; спазите ли го, ще бъдете надясно.
Сега Христос, Който е глава на това велико училище, изисква тази чистота
от вас.
Христос, Който е глава на Всемирното Бяло Братство, днес изисква тази чистота от учениците на Бялото Братство в България.

5. Забележете си следните стихове: „Обичай, прочее, Господа Бога Твоего." „Възлюбете се усърдно един друг от чисто сърце."

„Любовта не прави зло ближному. Любовта дълготърпи, благосклонна е." „Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Своего Единороднаго, за да познаят всички тази Любов, която носи в себе си Божия живот." (Там, в Писанието, е казано „да не погине" - аз превеждам - „за да познаят" всички тази любов.)
„Няма по-голяма любов от тази, щото да положи някой душата си за приятелите си."

6. Евангелие от Йоана, 14 глава.

Аз искам да внеса един нов импулс във вашия ум като ученици. Този импулс вие не можете да го добиете от никоя книга, каквото и да правите, не можете да го добиете. Сега е един момент, който трябва да използувате: втори път този момент няма да го има. Всяко нещо в природата, в Божествената книга, си има определено време, специално време и ако се използува, добре. Ако не се използува, изгубен е моментът, трябва да се чака. Един свещен импулс трябва да има в душата ви, в сърцето ви, в ума ви, за да можете да се домогнете до Божествената Истина.
Понеделник, 21 август 1922 г.
5ч.с. Утринна молитва.

1. Добрата молитва.

2. Няма истина като Божията Истина, само Божията Истина е Истина.

3. Да възсияе лицето на Господа Бога Нашего в нашите души. Да дойде светлината на Христа - проявената Божия Любов, начало на новия живот, живот, който носи вечната светлина в себе си,Светлина, която показва Пътя, Пътя за Едната проявена Любов,която носи в себе си всичките блага на Битието.

Да бъдем като Бога.
Да бъдем като Любовта Му.
Да бъдем без страх и без тъмнина.
Да бъдем с обич и светлина,
светлина, която носи новия ден на живота, ден на вечната Божия радост, ден на вечното Божие веселие, ден на вечното Божие блаженство, ден, в който слънцето никога не залязва, ден, който обгръща и запълня всичко в себе си,
ден, който проявява в себе си Едната Проявена Истина, Истина на Божия живот.
Тази Истина изгрява сега на нашия хоризонт в безпределния чертог на нашия дух, в безбрежното време и пространство на нашата душа - времето и пространството, което носи своя надпис:
„Бог е Дух и които Му служат, трябва да Му служат в Дух и Истина."
„Духът и Истината" е нашият девиз.
Ние сме проявената Истина - плод на Духа.
Благословен е Бог на Любовта!
Слава да бъде Нему сега и във всичките векове,
които са били и които ще бъдат, и които са. Амин.

4. Молитва на Духа.

Като четете тази молитва, ще бъдете много внимателни. Не бързайте, да дойде ума ви на мястото си. Вие започвате без сърце. Съберете умовете и сърцата си на мястото си. Съсредоточете ума и сърцето си към Бога и да произнесем тази молитва.
(Прочетохме първи път Молитвата на Духа, като коленичихме с десния крак на земята и десната ръка дигната нагоре.)
Ще мислим върху всичко онова, което прочетохме в молитвата, да дойде да се реализира сега в душите ни. (Прочетохме още един път молитвата в същото положение, но с лявата ръка, дигната нагоре.) Не бързайте само.

5. „Благославяй, душе моя, Господа". (Изпя се няколко пъти с различни движения на ръцете.)

Аз ви поздравлявам, братя, с новия ден на Любовта! Аз ви поздравлявам, сестри, с новия ден на Любовта! Ще започнем сега едни малки упражнения.
Новият Божествен ден изисква от нас диамантена воля. Забележете си това! Когато срещате някоя мъчнотия, кажете си: „Моята воля е диамантена и пред тази воля всяка мъчнотия трябва да отстъпи." Няма да говорите вече за желязна воля и гранитна воля! Това са воли на калта. Желязната воля е воля на сраженията и раздорите, а гранитната воля е воля на праха. Хора, които имат гранитна воля, дигат само прах в света; хора, които имат желязна воля, създават всички спорове и недоразумения в света, а Царството Божие започва с диамантена воля, на която цветът е бял. И аз сега ви пожелавам да имате диамантена воля и лицата ви да бъдат украсени с белия цвят, т.е. цвета на вашите души да е бял, душите ви да бъдат бели, лицето на вашата душа да бъде бяло. (Запишете си времето, колко е часа сега? - 6 ч. без 20 мин. Слънцето изгря.)
Вторник, 22 август 1922 г.
5ч. с. Утринна молитва.

1.Добрата молитва.

2. „ Благословен Господ Бог наш".

3. Няма мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост.

4. Начало на мъдростта е любовта. Тя носи веселие и радост за човешките сърца.

Възлюблени, сега сме чада Божии. Пейте Богу, песнопейте на името Му. Всяко дихание да хвали Бога.
Да се веселят небесата и да се радва земята. Душата ни ще се весели в Неговото присъствие.

5. „Благославяй, душе моя, Господа".

6. Аз съм истинската лоза, вие пръчките. Който пребъдва в мен, и аз в него, той принася плод много.

(Коленичихме на дясното коляно в размишления върху тия изречения. В същото положение изговаряме и следните изречения)

7. Начало на нашата любов е Божията Мъдрост. Начало на нашата мъдрост е Божията Любов.

8. Отче наш.

9. Молитвата на Духа.

10. Запишете си следния стих:

Бог на Господа нашего Исуса Христа, Отец на славата,
да даде вам Дух на премъдрост и на откровение,
за да Го познаете и да просвети сърдечните ваши очи,
за да познаете каква е необятната надежда на призванието Му
и какво е богатството на преславното Негово във светиите наследие - „проявената Негова Мъдрост", „изявеното Негово Слово".
Сряда, 23 август 1922г.
5ч. с. Утринна молитва.
1. Добрата молитва.
Като четете тази молитва, не бързайте. Аз ще ви науча как трябва да я четете. Съсредоточете се, за да може смисълът на тези думи да се разкрие в сърцето ви. Всяка дума и изречение трябва да се изкажат бавно, за да се уясни техният вътрешен смисъл.
2. Да прочетем следното изречение три пъти: Духът Божий, Духът на вечността, Духът пресвяти, Който пълни сърцата ни с Любовта.
При изговарянето на туй изречение се поставят ръцете в следните положения: двете ръце наклонено дигнати нагоре, после в хоризонтално положение с дланите нагоре и най-после на гърдите.
3. Да изпеем три пъти: Fir fur fen tau bi aumen.
4. „Благославяй, душе моя, Господа".
При пението ръцете се поставяха в следните положения: нагоре (отвесно), на челото, на гърдите, на устата, нагоре, на гърдите, нагоре, на устата, нагоре, на гърдите, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на устата, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на гърдите, нагоре, хоризонтално, на устата, хоризонтално на гърдите, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на брадата, хоризонтално.
5. Да произнесем следните думи гласно:
(З пъти) Ръцете нагоре
Narqdi_1922_1.PNG
Narqdi_1922_2.PNG
Narqdi_1922_3.PNG
Narqdi_1922_4.PNG
(Седнали всички, Учителят започна да ни учи мелодията на „Духът Божий".) В произнасяне на думата се вижда где е вашето сърце и какво ви липсва. Когато дойдете до туй учение, то ви показва недостатъците на хората. Не се произнася лесно една дума!

Четвъртък, 24 август 1922 г.

5ч. с. Утринна молитва.

1, Добрата молитва. (С вдигнати ръце.)

2. „Благославяй, душе моя, Господа" (С движения. Виж наряда от сряда.)

3. Господ постави престола Си на небето и царството Му владее над всичко.

Царството Божие не е в обикновеното слово, а в разумната сила. Царството Божие не е вътре в обикновеното, а в безпределната ширина на душата и духа; в душата, която обича и Духа, който люби.
Не презирай деня на Любовта, в който Тя е почнала да се проявява. Отвори сърцето си и чакай Я. Приготви нозете си и посрещни Я. Отвори обятията си и целуни Я.
Приложи живото Слово на твоя Небесен Баща, Който те е привлякъл с нишките на Своята Любов.
Тия нишки са в ръцете на Христа, изявения Бог на Любовта. „Идете, казва Той, известете на братята ми да идат в Галилея и там ща ме видят." Галилея, това е човешкият разум, планината, на която душата може да слуша Неговия глас: „Чрез съветите си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Тогава ще приговарям славното Твое великолепие и величието на всичките Твои чудни дела."
Най-после, братя мои, укрепете се в Господа, в силата на Неговото могъщество, на Неговата безгранична Любов, неизказана Мъдрост и в светлината на Неговата Истина.
Призовете Го и Той ще дойде. Посейте доброто и Той ще го възрасти. Приложете милосърдието и Той ще го благослови.
Ще бъдете тогава всички народ избран, синове и сънаследници с Христа на Бога Живаго.

4. Да произнесем думата „благост".

Ще опитаме какъв ефект може да произведе тази дума в нас, само като я произнесем. Произнесохме думата 5 пъти в песен със следните положения на ръцете: настрани с малък наклон, хоризонтално, напред, малко раздалечени, хоризонтално, пред устата, хоризонтално, пред устата и т.н. (При това положение на ръцете се изпя с постепенно усилване, а после - отслабване) Бла-а-а-гост. Две ритмични движения има в думата „благост".
(Направихме едно кръгообразно движение с ръцете (3 пъти): отпред, надолу, с полуклякане и с широк кръг обикаляхме назад около тялото, нагоре и пак се спущаха напред, надолу, без свиване на лактите. Изпяхме пак „благост". ръцете в хоризонтално положение, надолу, отпред, нагоре, до брадата.)

5. Да произнесем думите:

„В Дух и сила"
(Повторихме ги 7 пъти.) - ръцете хоризонтално. При същото движение на ръцете се изговаря:
„В Дух и сила, която носи победа "
(5 пъти). При разтваряне на ръцете и
изговаряне на думите след всяка дума движението на ръцете се спира във вид на хвърчене. Със същото движение на ръцете - като хвърчене, се изговарят следните думи:
„В Дух и сила, която носи победа и дава свобода."
Пак се изпя „благост "(3 пъти) и при разтваряне на ръцете с движение на хвърчение, изговорихме следните думи:
„Свобода на изявената Божия Истина в нашите души."
С ръце напред прострени изпя се „благост". Изговори се „благост" и изречението:
,,В Дух и сила, която носи победа и дава свобода, свобода на изявената Божия Истина в нашите души."

6. Отче наш. (Ръцете нагоре.)

7. Гимнастическите упражнения (новите).

Това са първите уроци на закона на ритъма.
Петък, 25 август 1922 г.
5 ч. с. Утринна молитва.

1. Добрата молитва (С вдигнати ръце.)

2. Вие, които желаете да се приближите при този камък на Любовта, отхвърлете всяка злоба, всяка лъст, лицемерие и завист, и всяко одумване.

Пожелайте, като новорождени младенци, чистото словесно мляко, с него да порастете.
Понеже вкусихте, че Господ е благ, при Него идвайте като при камък жив, от человеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен.
И вие, като живи камъни, зидете се на дом духовен, на свещенство свято, да принесете жертви духовни, благоприятни Богу чрез Исуса Христа на Любовта.

3. „Благославяй, душе моя, господа" (5 пъти). Първия път ръцете нагоре свободно; втори и трети път - хоризонтално; четвърти път - ръцете на гърдите, пред устата, с дланите навън и хоризонтално; пети път - хоризонтално, на гърдите, пред устата и хоризонтално.

4. Тайна молитва (коленичили на дясното коляно).

5. Благословен е Той, Който ни благославя, Бог на Любовта.

Narqdi_1922_5.PNG

Narqdi_1922_6.PNG

Narqdi_1922_7.PNG

Narqdi_1922_8.PNG

Гимнастически упражнения.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×