Jump to content
Ани

Наряди за 1924 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ

за 1924 година

  1. До всички, 15.IV.1924 г.
  2. Наряд за 5 седмици-от 17.II.1924 г.
  3. По нареждане-15.III.1924 г.
  4. По въпроса за Младежкия събор, 13.V.1924 г.
  5. Наряд за 1924/1925 г.: Размишления, 24.VIII.1924 г.
  6. Съборът е в София от 24.VIII.1924 г. до 7.IХ.1924 г. в салона на ул. Оборище 14.
  7. Конгреса на окултистите: съобщение от вестник „Утро" от 13.VIII.1924 г., което е погрешно и показателно как се разпространяват слухове.

1) ДО ВСИЧКИ

София, 15.IV.1924r.

Онова, което внася живот в душата, е Божията Любов на Духа; което внася в душата светлина и знание, е Божият Дух на Мъдростта; онова, което внася свобода и радост в човешката душа, е Божията Истина. Туй безграничното обгръща ограниченото и го подкрепя.
Бог е туй, от когото всичко добро и благо излиза и пълни страждующите души на земята с мир и утеха, с вяра и надежда в светлото бъдеще. Бог е винаги на страната на слабите. Ходете всички в съвършената чистота на живота, пълни с Духа на благостта. Всичко Господ ще обърне да работи за добро на онези, които вършат Неговата воля. Няма скрито нищо от Неговото око. Бодри, умни, весели, благи, добри, трудолюбиви в доброто ходете с пътя на живота. Любовта, Мъдростта и Истината Божия ще пребъде с вас всички сега и всякога.

(Свещеният подпис)

2) НАРЯД ЗА 5 СЕДМИЦИ

от 17.II.1924 г.

I седмица, 17.II.1924 г.

Ев. Йоана 15 гл. 14 ст.:

„Вие сте Ми приятели, ако правите това, което ви Аз заповядвам."

II седмица, 24.II.1924 г.

Ев. Йоана, 16 гл. 13 ст.:
„А кога дойде Онзи, Духът на Истината, ще ви настави на всяка истина, защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе ще говори и ще ви извести това, що има да бъде."

III седмица, 2.III.1924 г.

Ев. Йоана, 17гл.,11ст.:
„И не съм вече на света, но те на света и аз ида при Тебе, Отче Святи, опази ги в името Си, тия, които ми даде, за да бъдат едно, както Ний."

IV седмица, 9.III.1924 г.

Ев. Йоана, 18 гл.,4ст.:
„И като им каза: „Аз съм", подръпнаха се назад и паднаха на земята."

V седмица, 16.III.1924 г.

Ев. Йоана, 19 гл.,4ст.:
„И излезе Пилат пак вън и казва им: „Ето, извеждам ви Го вън, да познаете, че ни една вина не намервам в Него."

3) ПО НАРЕЖДАНЕ

София, 15.III.1924 г.

Любезний брат, Н.Л.К.Б.Л.

По нареждане
Съобщава ви се, че тазгодишната астрологическа година на 9/22 март ще се отпразнува от всички братя и сестри по следующия ред:
Преди обед могат да се съберат само свободните братя и сестри на братска среща, като прекарат в песни и в беседа за предназначението на 9 март и то по закона на Свободата.
Следобед ще има братска вечеря в 7 часа.
Ще се започне с
Добрата молитва
.
Ще се прочетат формулите на Добродетелта по три пъти:
Няма любов като Божията Любов - С.Б.Л.Е.Л.
(3 пъти)
Няма мъдрост като Божията Мъдрост - С.Б.М.Е.М.
(3 пъти)
Няма истина като Божията Истина -С.Б.И.Е.И.
(3 пъти)
Няма правда като Божията Правда - С.Б.П.Е.П.
(З пъти)
Няма добродетел като Божията Добродетел - С.Б.Д.Е.Д.
(3 пъти)
Няма слава като Славата Христова, само Христовата Слава е Слава
Божия
(3 пъти)
Няма сила като Силата на Духа, само Силата на Духа е Сила Божия
(3 пъти)

Молитвата на Триединния Бог.

Четиво: Ев. Матея, 12 гл. 12-22 ст.

Ев.Лука, 12 гл. 12-22 ст.

Ев. Марка, 12 гл. 12-22 ст.

Ев. Йоана, 12 гл. 12-22 ст. -

Свършване с Отче наш.

Вечерята ще се състои от плодове, жито и хляб.
Поздрав от Любезния ни Учител на всички братя и сестри в Господа. От 9/ 22 март ще се посреща изгревът на слънцето задължително от всички братя и сестри в Господа.

С братски поздрав: /п/ П. Епитропов

4) ПО ВЪПРОСА ЗА МЛАДЕЖКИЯ СЪБОР

Преди всичко възможността е ограничена. Всички не могат да дойдат. Нека се определи от всеки град по колко души може да дойдат. Всички да се предупредят за това, не после да има сърдене. Ако те са готови на онези мъчнотии като квартира и всичко, добре. Може да им кажете тъй: всички, които разполагат със средства, да дойдат. Тъй те сами ще се намерят в трудно положение. Вие запитайте най-напред по колко души от специалния и общия клас могат да дойдат. Въобще, онези, които се чувствуват готови, които чрезмерно желаят, на които напрежението е дошло до крайния предел, до взрив, те да дойдат. Туй разбирам човек с идея. Който е набъбнал и трябва да израсне, който е под пръстта - той да дойде. А който е в хамбара, нека си седи. Защото онзи, ако не дойде, ще се пукне. „Млад" разбирам човек с една идея, която действува мощно у него. И който се е предал с всичкото си сърце на нея. Той ще принесе нещо добро. Това непреодолимо желание у него, то е Божествено, а там няма ограничение. Най-първо направете запитване колко от младите ще дойдат и после, според числото на младите вижте колко от общия клас имат силно желание да дойдат. Силното желание не признава граници. Но колкото дойдат, салонът ще ги побере. Вие ще се постегнете малко, пък от София те по това време не могат да дойдат всички,те са заети. Вие пишете „На 5 юли да си тук, 6,7, 8 събора", а после може да има една екскурзия Чамкория - Мусала. Друго, ако се приготви нещо като концерт, може да се даде или във Военния клуб, или в казиното. Но за това после ще направим сондаж. По въпроса за събора имайте едно предвид: всички неща се уреждат. Има един вътрешен закон, който урежда нещата и даже да има противоречия, пак всичко се урежда. Законът действува равномерно. Когато има противоречия, показва, че този предмет трябва да се проучи и тия противоречия да се разгледат, нищо повече! Знайте и друго: колкото идеите по-дълбоко се всаждат, по-малко противоречия има. Там, дето реката вдига голям шум, показва, че има най-малко условия за работа. А дето няма шум, има най-благоприятни условия. Противоречията всякога произтичат от безидеен живот. Там е големият шум. Дето има голям шум, идея, към която да се стремим, няма. Тъй шумът между пчелите е голям, докато се определят; определят ли се, няма вече шум, сгрупират се около царицата и тръгват. У хората е същият закон. Докато една централна идея не изникне, има шум, говорене, това-онова. Щом централната идея се яви, шумоленето престава и водата става по-дълбока. Сега теоретически вие се запитвате: ако дойдат 300 души, къде ще ги турим? Но това е само предположение. Възможно е, тази вероятност вие ще я опитате. Няма да им пишете положително, че ще има екскурзия, а само „възможно е да има екскурзия", и то Чамкория - Мусала. Това ще им пишете. Пък, когато дойде времето, каквото и да е, ние ще идем. Ще кажем - ще го направим. Буря, каквото и да е - ще бъде. От човешко гледище, ако кажем, че ще идем на екскурзия, в силите на природата ще се яви една реакция. Те ще започнат приготовление, проветряване - значи ще има вятър; после миене - значи ще вали дъжд. И друго: нашият календар не съвпада с техния. Та, може би, когато ние тръгнем на път, тогава те да чистят. Но вие ще представите събора в неговата най-скромна форма, няма да ги подмамвате, да кажете 100% ще има печалба. Ще им кажете: може да е 1%, най-много до 5% ще имаме резултати. Това са хората, които с малко се задоволяват и те са работните хора. Вие тия 2-3 дни - времето на събора - ще си имате реферати, а после през време на екскурзията, на всичките почивки, където седнете, ще си продължавате събора.
Това е за провинциалистите, понеже те економически са засегнати, да ги избавим от разноски. А тук, за софиянци, на тях няма да се турят тези ограничения. Поне по един път те може да дойдат. Пък има някои, които никак не ги интересуват тези ваши въпроси. По въпроса за кои да влезат в нашия клас (за Горна Джумая), всички ония, които ще приемете във вашите класове, трябва да ги поставите те да вземат отговорността принципално върху себе си, пред себе си да бъдат отговорни. Но ще им покажете как седи основният въпрос и основната идея. Тия хора все трябва да се нагласят. Не всеки може да бъде готов. Всеки може да свири, но за един оркестър се изискват повече упражнения. А може би тези братя да са подготвени от миналото. Ако са готови, с едно малко побутване, те ще влезат.

13.V.1924 година, вторник

София

5) НАРЯД ЗА 1924/1925 ГОДИНА

Даден на 24.VIII.1924r.

РАЗМИШЛЕНИЯ

Само разумният и добър ученик напълно изпълнява Волята Божия

I седмица

Размишления върху Любовта - Добрата молитва.

II седмица

Размишления върху Мъдростта - Отче наш.

III седмица

Размишления върху Истината - Добрата молитва, Отче наш.

IV седмица

Размишления върху Правдата и Божия Промисъл - Молитва на Триединния Бог.

V седмица

Размишления върху Добродетелта и Божията Благост - Молитва на Царството.

VI седмица

Размишления върху жертвата на Любовта и Божията Милост - Молитва „Пътят на живота".

VII седмица

Размишления върху Силата на Духът Божий, Божията святост и чистота - Молитва за плодовете на Духа.
Вечният и необятен Бог е Пътят, Истината и Животът. Мир на всички, които ходят в Пътя Христов.
Бог е Любов и Той е единствената връзка на живота. Благословени са всички, които следват Неговия Път.

22.VIII.1924r, София

Любезни брат Краев,
Този наряд е за тая година. Започванието ще бъде от 14 септемврий. Изпълнението на наряда ще става всеки неделен ден в 6 часа сутринта. Молитвите за останалите дни през седмицата, освен неделята, ще стават според разположението на Духа, като същевременно се размишлява върху текста от наряда за неделния ден.
Поздрави от Любезния ни Учител.

С братски поздрав; /п/ П. Епитропов

7)
Едно съобщение от вестник „Утро", година XIV, брой 4506,
от 13.VIII.1924 год., което е погрешно и показателно как се разпространяват слухове.

КОНГРЕСА НА ОКУЛТИСТИТЕ

вместо в Търново, в Нова Загора.

Конгреса на окултистите, последователи на Дънова, който досега се събираше в Търново, тази година ще се събере в Нова Загора. Конгреса ще продължи всичко три дни 12,13 и 14 септември. Избраните миналата година делегати ще бъдат такива и за тази годишния конгрес и по пет души нови делегати от всяко дружество. Гости тази година без разрешение няма да се допущат. Всички делегати за конгреса ще бъдат на обща нощувка и обща трапеза.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×