Jump to content
Ани

Наряди за 1927 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1927 година

 1. По нареждане, 18 юли 1927 год.
 2. Наряд за събора 19-25 август 1927 год.
 3. Упътвания и обяснения, дадени от Учителя на събора, 1927 г. при изпълнение наряда.
 4. Любезни братя и сестри, септември 1927 год. (за отпечатване на беседите)

1) ПО НАРЕЖДАНЕ

До ръководителите на Всемирното Бяло Братство в България

Люб. брат... Краев - манифактурист..., В гр.... Орехово... Н.Л. К.Б.Л. С.Б.Л. Е.Л.

По нареждание:
Съобщава ви се, че тазгодишният събор на Веригата на Бялото Братство ще стане в столицата София, в братския салон и на братското имение на „Изгрева". Съборът ще почне на 19 Август т. г.
Тазгодишният младежки събор ще стане в София на 14 Август т. г. Умоляват се Ръководителите да съобщат на всички младежи и желающи да участвуват в него, че на 12 Август всички трябва да тръгнат за София.
Ръководителите с още трима или пет братя да тръгнат на 12 Август с бързия влак за София, като вземат със себе си всички палатки, нужни за братята от своя град, за да ги поставят навреме, като се погрижат за посрещането и настаняването на своите хора, като всички братя и сестри ще бъдат настанени под палатки на Изгрева, та всеки трябва да си вземе дрехи за нощуване и палатка.
Всички братя и сестри трябва да имат със себе си, легитимации от надлежните общински власти.
Всички братя и сестри да си вземат прибори за храна, състоящи се от: 2 чинии, лъжица, вилица, канче за чай и кърпа за ядене. Никой да не разчита, че тук ще намери братски прибори, понеже Братството не разполага с никакви съдове.
Умоляват се братствата, които имат големи чайници или кани, да ги донесат, за да се ползват с чай от общата кухня, а тъй също и по една голяма стомна за носене вода.
Всички братя земледелци да донесат по малко грухано жито или болгур, тъй също тези, които имат плодове като ябълки, круши, праскови, грозде и пр., да донесат по колкото могат. Всички да си донесат храна за три дена, понеже общата храна ще почне да се дава от 19 август.
Братята ръководители да донесат по 5 кил. чист винен оцет и по 1/2 кило липов цвят за нуждите на събора, като стойността ще им се изплати тук.
Понеже тази година се пътува за София с курортни билети за отиване и връщане с 50% намаление, то няма нужда да се иска особено разрешение и пътуване с удостоверение, а всеки брат и сестра при закупуване билет от ж. път. станция, ще иска курортен билет за София, който билет ще задържи у себе си при слизанието в София, понеже със същия билет ще се завърни, като при тръгването от София ще се завери отж.п. станция.Това добре да се разправи
на всички от брата ръководител.
Тези младежи, които ще тръгнат на 12 за Младежкия събор, ще се снабдят за София с курортен билет.
Съборът ще трае 7 дена: от 19 август до 26 включително. След това ще има екскурзия до Мусала, която ще продължи до края на месеца. Затова тези от братята и сестрите, които желаят да отидат на Мусала, трябва да си вземат топли дрехи и обуща.
Умоляват се ръководителите да съобщат горните нареждания на всички братя и сестри в техния град, на братствата в селата, дето има такива, а тъй също и на онези братя и сестри, които поединично се намират някъде.
Всеки член на обществото В. Б. Братство, независимо от своето обществено положение и професия, е длъжен да притежава членска карта, издадена му от обществото по установения образец; тя ще му служи като пропуск-билет в Събора.
Тези, които нямат членски карти, ще бъдат снабдени от ръководителите, които да обгербват с 3 лв. и унищожат марката с печата на клона, като съберат по 60 лв. членски внос за времето от 1.IX. 1925 г. до 1.IX.1927 год. - за 2 години, т.е. 120 лева всичко. А онези братя, които имат членска карта от миналата година, те са платили за нея година, та сега имат да плащат само 60 лв. за 1927 год. събраната сума ще се внесе тук, в братството, съгласно устава.
Ще бъдат поканени от ръководителите да участвуват на тазгодишния събор всички братя и сестри, които досега са участвували и тези нови братя и сестри, които са проявили ревност в Божието Дело.
Пътуването ще стане по следния ред. На 16 август с първия бърз влак ще пътуват от градовете Айтос, Карнобат, Варна, Русе, Ямбол, Търново, Габрово, Трявна, Елена, Беброво, Панагюрище, Плевен, Свищов и Горна Оряховица.
На 17 август от градовете Бургас, Шумен, Нова Загора, Стара Загора, Видин, Лом, с. Гърци, Казанлък, Мъглиж, Сливен, Пловдив, Хасково, Любимец, Севлиево, Пашмаклъ и с. Бараково.
Всички братя и сестри от София ще дойдат на Изгрева и поставят палатките си на 17 и 18 август.
Умоляват се всички братя и сестри да бъдат крайно внимателни при пътуването си, като се избягва всякакъв шум и манифестации в трена и гарите, като навсякъде проявяват нуждната учтивост, благост (да пътуват просто, инкогнито).
Умоляват се братята-ръководители да приготвят и донесат със себе си списък на всички членове, които се числят към кръжоците и/цкато отбележат номера по ред, име и фамилия, възраст, занаят, откога посещава кръжока, в коя година е бил викан в събора и номера на членската карта. Тези списъци ще бъдат написани и начертани чисто с мастило и скрепени с подписа на ръководителите. Това се отнася и за селата, там, гдето има кружоци.
18 юлий 1927 г.

С братски поздрав: /п/ П. Епитропов

ст. София.

2) НАРЯД

за събора 19-25 август 1927 година

Петък, 19 август 1927 г.

4ч. с.
Размишление:
Бог е Любов, Светлина, Мир и радост за душите.
Господ владее Небето.
Господ владее Живота.
Той носи вечното благословение и радост за душите.
 1. Добрата молитва.
 2. „Благословен Господ Бог наш".
 3. „В начало бе Словото". Старите гимнастически упражнения. Концентрични кръгове.

Събота, 20 август 1927 г. 4ч. с.

Размишление:

Както ме Отец ми възлюби, така и аз ви възлюбих.

 1. „Духът Божий".
 2. Добрата молитва.
 3. Отче наш.
Старите гимнастически упражнения. Концентрични кръгове.

Неделя, 21 август 1927 г.

4ч. с.
Размишление:
Всеки, който първом търси Царството Божие и Правдата Негова, нему всичко друго му се дава
.
„Благославяй, душе моя, Господа".
Добрата молитва.
Отче наш.
Старите гимнастически упражнения. Концентрични кръгове.

Понеделник, 22 август 1927 год.

4ч. с.
Размишление:

Когато дойде Духът на Истината, Той ще ви припомни и научи на

всичко.

 1. „Благословен Господ Бог наш".
 2. Добрата молитва.
 3. Отче наш.
Старите гимнастически упражнения. Концентрични кръгове.

Вторник, 23 август 1927 год.

4ч. с.
Размишление:
Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни живота ти с всички добрини
.
 1. „Благославяй, душе моя, Господа".
 2. Добрата молитва.
 3. Отче наш.
Старите гимнастически упражнения. Концентрични кръгове. Сеидба.

Сряда, 24 август 1927 год.

4ч. с.
Размишление:
А най-после бъдете всинца единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви и дружелюбиви.
 1. „В начало бе Словото".
 2. Добрата молитва.
 3. Отче наш.
Старите гимнастически упражнения.
Концентрични кръгове.
Сеитба.

Четвъртък, 25 август 1927 год.

4ч. с.
Размишление:
Който победи, той ще се облече в бели дрехи.
 1. Добрата молитва.
 2. „В начало бе Словото".
 3. Отче наш.
Старите гимнастически упражнения.
Концентрични кръгове.
Сеидба.

3) УПЪТВАНИЯ И ОБЯСНЕНИЯ

Дадени от Учителя

при изпълнение наряда, четене беседите и четивата от Евангелието, от тазгодишния събор през лятото на 1927 г.

Изпълнението на наряда ще започне от петък, 11. XI., който ден ще се изпълни точно по правилата, както е бил през събора (ставане в 4 ч с. и т.н.). От този ден започва
първата седмица
по наряда, през който ден ще четете беседите, дадени в петъка, а именно: „Пътят на ученика" и „Духът на Господа". Ученикът ще знае следното: той не трябва да се съмнява в Божествения път, в който ходи. Пътят, в който той върви, е вечна светлина. Ученикът минава от светлина в светлина и трябва да има абсолютна вяра в този път. Казано е: „Господи, води ме с десницата си!" Ако Господ те води с десницата си, в каквр ще се съмняваш?" Ще кажете: „Не виждам Господа." Прави сте, но питам: Когато се качите на трена и той тръгва, минава своя определен път, вие виждате ли машиниста, който го движи? Машинистът не виждате, но тренът върви, минава своя определен път. Същото е и по отношение вас. Господа вие не виждате, но той движи вашата машина по определения от Него път и вие вървите. Следователно няма защо да се съмнявате в Господа.
В беседата „Духът на Господа" се вижда какво Бог изисква от нас - да Му се служи в Дух и Истина. Това е най-малкото подчинение, което човек може да има в света.
През останалите дни на седмицата, до следната събота, ще изпълнявате наряда си по дух и свобода.
Втората
седмица ще започне от събота, в който ден ще изпълните наряда точно по правилата, дадени на събора, а в продължение на целия ден ще четете беседата, държана на този съборен ден, „Братя в единомислие". Това изисква Бог от нас - да живеем в единомислие с онези, които служат на Бога и Го обичат.
През останалите дни на седмицата, до следната неделя, ще изпълнявате наряда си по дух и свобода.
Третата
седмица ще започне от неделята, в който ден ще изпълните наряда точно по правилата, дадени на събора, и в продължение на целия ден ще четете беседите, държани през този съборен ден - „ Ще се превърне в радост" и „Обич към знанието". - Ще дойде радост за всички, защото Божието благословение ще дойде за всеки едного на своето време. - Трябва да имаме обич към знанието, защото то е златното перо, с което всеки ще може да напише на приятеля си едно или две писма.
През останалите дни ще изпълнявате наряда си по дух и свобода.
Четвъртата
седмица ще започне от понеделника, в който ден ще изпълните наряда точно по правилата, дадени на събора, а през целия ден ще четете беседата, дадена на този съборен ден - „Пробуждане съзнанието на ученика". - При пробуждане на съзнанието човек трябва да се радва на най-малките свои придобивки.
През останалите дни нарядът ще се изпълнява по дух и свобода.
Петата
седмица ще започне от вторника, в който ден ще изпълните наряда точно по правилата, дадени на събора, а през останалите дни ще изпълнявате наряда свободно. През този ден ще четете беседата, дадена на този съборен ден - „Дойде глас". - Това значи да се въплоти Словото Божие у нас, като се ползуваме от опитите на нашите братя в миналото, от тия, които живеят сега, както и от по-напредналите наши братя.
Шестата
седмица ще започне от средата, в който ден ще изпълните наряда точно по правилата, дадени на събора, а през останалите дни ще изпълнявате наряда свободно. Същият ден ще четете беседата, дадена на този съборен ден - „Явно говорих". - Това подразбира да бъдем чистосърдечни, да изпълним волята Божия. Затова се изисква любов към Истината. „Свещеният час" - това подразбира точност в работата. Всичко да става точно на своето време.
Седмата
седмица ще започне от четвъртъка и нарядът ще се изпълни по правилата за този ден. През тази седмица ще се размишлява върху всичко, четено от шестте седмици, като се извадят неща за проучаване и приложение от беседите. При четенето на беседите ще се прави сравнение с Евангелието.
Постът през тази година ще бъде последната събота на разсипа, като започва от петък вечерта до неделя сутринта.
Този пост ще бъде за възстановяване на Мира Божий в нашата душа.
Забележка:
Беседите могат да се дават на всички онези, които могат да изпълнят онова, което се изисква от тях като ученици, независимо от това дали са присъствували на събора или не.

4) ЛЮБЕЗНИ БРАТЯ И СЕСТРИ

София,... септември 1927 г.

САМО БОЖИЯТА ЛЮБОВ НОСИ ПЪЛНИЯ ЖИВОТ !

Изпълняваме един приятен дълг да Ви съобщим, че беседите от последния събор на Братството са под печат и в скоро време ще ви се изпратят.
От досегашната практика на Просветния Комитет по отпечатване братските издания са се явили известни неудобства от чисто Материален характер, дължащи се на ненавременното уреждане сметките от тия, които си купуват изданията на Комитета. Прочее, за да има последният изправни сметки, специално със случая по издаването последните съборни беседи, ще Ви помолим за следното:
Оня брат или сестра, който обикновено се занимава с книжнината в града Ви, веднага да състави списък на желающите да имат беседите, като нам тук се съобщи с първо, колко екземпляра ще искате да Ви се изпратят. Заедно с това всеки да бъде известен и приготви стойността на книгата, около 35 лева, за да може при получаването й да се внесе сумата. Това издание ще обема около 400 страници, отпечатано на много хубава хартия и цената е несравнимо евтина за днешните скъпи времена. Освен това всеки брат и сестра би трябвало да има като своя настолна книга тия беседи, защото всички, които ги слушахме, знаем значението на казаното от Учителя тази година. С една дума, само онзи, който притежава тия беседи, ще може да приложи и изпълни дадения на събора наряд.
Както казахме, целта на навременното събиране сумите е настоятелите незабавно да ни внесат пълната стойност на изпратените беседи, за да може и Комитетът да се издължи пред своите кредитори. Желателно е даже, ако имащите възможност внесат още сега стойността, като настоятелите предварително ни изпратят сумите за улеснение.
Разчитаме, че ще вземете присърце гореизложеното и очакваме Вашите известия в най-скоро време.
Всичко, отнасящо се до Просветния Комитет, да се адресира до......

С братски поздрав: ПРОСВЕТНИЯ КОМИТЕТ

Предстои да продължи отпечатването на IV-та годишнина от лекциите на специалния клас. Молим да ни се съобщи Е най-скоро време колко екземпляра ще искате да Ви се изпращат от тях, като се вземе грижа и за тяхното изплащане.
На край, хвърляме поглед върху работата и възможностите, които ни предстоят и поставяме пред всички братя и сестри задачата да обмислят начина и средствата за създаване един здрав фонд, който редовно да ни доставя всички беседи и друга полезна книжнина. Това, което Вашият град може да направи по въпроса, молим да ни се съобщи при пръв случай.

С братски поздрав: ПРОСВЕТНИЯ КОМИТЕТ

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×