Jump to content
Ани

Наряди за 1930 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1930 година

 1. Беседа, държана на 1.I.1930 год.
 2. Писмо на Боян Боев за нарядите на Учителя, 13. XI. 1930 г.
 3. Синовете на Виделината: Неделна беседа, 23. III. 1930 год. - резюме.
 4. Съобщение За братска среща на младежите, 14 юни 1930 год.
 5. Наряд Правият път,30. III. 1930 год.

1) БЕСЕДА, ДЪРЖАНА ОТ УЧИТЕЛЯ НА БРАТСКА ВЕЧЕРЯ

СРЕЩУ НОВА ГОДИНА

1 януари 1930 г. 8 ч.вечерта
Силата на човека не седи във външните условия на живота, но в неговата
душа.
В човека има личност, съзнание, аз, Божествена монада, Божествена душа и Божествен Дух.
Личността е най-горното в животинското царство. Личността в човека е това, което се сърди, което се обижда, завижда, мрази и прочее - но това не е човекът. Личността трябва да е слуга на Божествената душа. Тази година вие вижте де сте: дали в аза, или в личността и пр. Ние живеем, защото Бог живее. Когато ние не живеем, както Бог живее, ние умираме, а когато живеем, както Бог живее, ние оживяваме.
Нещата трябва да се кажат, за да се изпълнят. Каквото кажем, ще стане.
Сега личността е господарка. Когато човек престане да се обижда, той е над личността.
Ако ние се освободим от личността, то ще се освободим от много несгоди и тревоги в живота.
Онзи, Който знае повече, трябва да изпълнява повече, а онзи, Който знае по- малко, по-малко трябва да вложи.

* * *

След вечерята. От 12 часа.
Там, дето свещеникът живее, пророкът умира; а там, дето пророкът живее, свещеникът умира.
Силният извор и от най-големия дъжд не се размътва.
Що са добрите условия? Добрите условия, това е любовта на висшите Същества.
Щом направим нещо лошо, и лошите условия идат. Омразата, злобата, които съществуват в личността, те в душата не съществуват. Душата е, която може да даде сили на човешкото тяло да издържа.
За Бога добър човек е онзи, който изпълнява Волята Му. Без любовта ти не можеш да направиш никакво добро.
ПРАВИЛО: Всеки ден вие трябва да посаждате по едно добро желание и една добра мисъл у вас. Най-напред вие трябва да се самообладавате. Не волево самообладание, но да бъдете тихи и спокойни при всички условия на живота.
13 година (тази 1930) е една фатална година. Каквото лошо сте намислили тази година, нищо няма да стане. А каквото добро сте намислили, всичко ще стане.
Всеки, който мисли само за себе си, той има опашка (животинското начало). Човек без опашка е онзи, който мисли и за другите. Онзи, който не изпълнява Волята на Бога, общият Промисъл не го засяга.
ПЪРВОТО НЕЩО е:Трябва да имате установен поглед, когато срещнете един човек. Ти си проводник на една Божествена енергия - остави я да излезе от тебе и да премине в него, и да го озари; и след това приказвай каквото искаш вече.
Значи в първия момент ти озари този човек с Божествена светлина, която минава през тебе; и след това си говорете.
Светът е разумен. И затова всяка лоша постъпка е неразумна и няма отглас вътре в природата; и затова всякалоша мисъл, всяколошо чувство скъсява човешкия живот и го отравя.
Всички ученици във всички времена са започвали с едно вътрешно очистване. Много малко има у вас със самообладание. Не се стремете да махнете злото, а да увеличите доброто в света.
Ако вие нямате стремеж с вашия ум да отивате на най-високите върхове и ако нямате стремеж на вашето сърце да отивате на най-ниските места, нищо не можете да направите.
ПРАВИЛО: Искате да отидете някъде или да направите нещо. Ако температурата на вашия ум и сърце не се измени, идете. Ако температурата на вашия ум се измени, а на вашето сърце не се измени, да отложите за известно време. Ако пък се промени температурата на ума и сърцето, то оставете я.
Две положения:

I. Вие сте призвани като човек да изпълните на земята Волята на Бога.

II.Вие сте дошли на земята да изпълните Волята Божия и да обичате Бога. Не се съмнявайте в. Това, Което дава живот, Което оживява, Което осмисля - то е Великото, то е Божественото.

Когато някой от вашите другари се обезсърчи, то съберете се двама-трима и помолете се за него. А после и цялата школа и се помолете за него. Също и когато някой заболее.
Трябва да бъдете проводник на Божественото.
Свободен човек е онзи, който върши Волята Божия от любов. Силният човек е всякога свободен.
Човек трябва да стане силен. Как? Чрез любовта. Онзи, който обича,той е свободен.
Бъдещите няколко години носят добри неща за добрите.
Каквито планове са мислили против вас, всичко това ще стане на каша. За да станете маг, трябва 2500 години усилена работа, по 12 часа на ден да работиш. Който е работил, може да стане маг.
В 1930 година, 31 г., 33 г., 34 г., 35 г., 36 г., 37 г. учениците ще имат добри условия. В духовно отношение тази година е добра, не е страшна.

2) ПИСМО НА БОЯН БОЕВ

ЗА НАРЯДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ, 13. XI. 1930 г.

Изгрев, 13. XI. 1930 год.

Любезний .../брат Краев/... ,

Н.Л.К.П.Б.Л.

(Няма Любов като пълната Божия Любов.)

Получих писмото Ви. Учителят каза за наряда: „Той ще се изпълнява само в неделен ден като наряд, а през другите дни на седмицата всеки е свободен."
Тук мнозина братя и сестри изпълняват наряда и в другите дни, само че не точно в 4 и половина часа, а може и малко по-късно. А в неделя непременно в 4 и 1/2 часа. Изобщо никой ден, разбира се, не може и не трябва да мине без молитва.
Моето резюме от Младежкия събор ще Ви пратя по-нататък. Тук наряда го правим общо в четвъртата седмица на всяко четириседмичие в салона и тогаз присъствува и Учителят. А в другите неделни дни всеки го прави отделно.
На 9. XI. 1930 год. в 4 и 1/2часа сутринта Учителят говори и ето някои основни мисли на беседата Му: „Има състояние човешко, има и състояние Божествено. Човек трябва да се стреми при молитва, размишление, съзерцание и прочие да преживее едно Божествено състояние. Всеки ден човек трябва да има едно Божествено състояние. Ако го няма, този ден е изгубен за него. И ако имаш всеки ден по едно Божествено състояние, ще напредваш, ще можеш много нещо да постигнеш, ще се отвори в тебе и изворът на Божествената Любов. При размишлението във време на изпълнение на наряда и въобще при всяко съзерцание, не трябва човек да си мърда крака, ръце, глава, да мисли за странични работи, а трябва да има пълно съсредоточаване. Това благо, което Бог ти е дал, никой не може дати го отнеме. И времето да те изостави, ти после пак ще го получиш."

С братски поздрав: /п/ Боян Боев

Адрес: Боян Боев, ул. Опълченска 66-3

3) СИНОВЕТЕ НА ВИДЕЛИНАТА

НЕДЕЛНА БЕСЕДА, 23. III. 1930 год.

- РЕЗЮМЕ

23 март 1930 год., 10 ч. с., Изгрев Ев. Матея 9.

Ще взема няколко думи от Евангелието на Йоана: „Да сте синове на виделината" (Йоана 12:36).
Една реч може да бъде разбрана и неразбрана. Някой път разбраната реч е
за глупавите, а неразбраната - за умните, а някога обратното. Духовният свят е място, отгдето идват всички работници, които трябва да съградят човешкото тяло, а умственият свят е този, който финансира постройката. Умственият свят е изворът, духовният свят е реката, която изтича, а онова, което се съгражда, е морето, в което се втичат водите. Сега цветята мълчат, но ще дойде време, когато ще проговорят. Един човек, който го е срам в света да изповяда своите убеждения, какъв човек е той? Ази виждам в света накичени хора, както за бал. Хората отиват на бал не само да играят, но и да се продават. Там и мъже, и жени се продават. Също така и на българското хоро. Жената не иска да се жени, докато не й платят по-скъпо. Също така и мъжът. Защо в домовете няма мир и съгласие? Защото мъжете и жените са се продавали. Вие не се продавайте, поне синовете и дъщерите ви да не се продават. Има един свят, в който хората живеят по-другояче. Само между разумните същества може да има общение. Всеки човек трябва да влиза в положението на другите хора. Не само доктора трябва да влиза в положението на болния, но и болния трябва да влиза в положението на доктора. Лекарят ще каже на болният: „Ти ще опиташ моето знание, а аз' твоето геройство." Защо този човек се е разболял. Здрав може да бъде само един крайно разумен човек. Болен може да бъде само един глупав човек. И следователно, когато ние се разболяваме, какво трябва да правим? Изменете вашето глупаво състояние. Например неврастенията произлиза от постоянни тревоги. Младият може да се разболее като се тревожи дали една мома го обича или не. Цар Соломон Ра имал син, когото искал да ожени. И тръгнали сватове да търсят невеста: тя трябвало да ходи като човек и да припка като кон; да работи като човек и да хвърчи като птица; с устата си да връзва и да развързва; с ушите си трябва да приема и да дава. Това е един символ, който трябва да разгадаем. Например конят е умът. Като се качиш на коня, тури му юларът. Не се качвай на кон без юлар. Под думата „Божествено" не разбираме нещо далечно от човешкото. Божественото е най-хубавото, най-благородното, което съществува в човешката душа, не в тялото. Кога можем да станем синове на Виделината? - Моментално. Ако обществото и държавата ти турят юлар, тогава свободен човек ли си? Ние искаме да служим на държавата без юлар, на обществото, на дома да служим без юлар. Това еучението на СИНОВЕТЕ НА ВИДЕЛИНАТА. Ако го вържете във вериги, той всичко разтопява; ако го затворите, той всичко разрушава. Писанието казва: „Когато дойдат СИНОВЕТЕ НА ВИДЕЛИНАТА, вратата на всички затвори ще се отворят, всички заблуждения в света ще изчезнат, всички раздори, всички недоразумения, няма да има болни хора. Царството Божие ще се въдвори на земята. Тези хора сега идат, те са между вас, един ден ще ги видите, че движат магическата пръчка с ръката си. Христос е говорил интимно на своите ученици, понеже ги е подготвил, изучил ги е на законите и им е казвал: „По-големи чудеса ще правите. Аз сега ще замина, но втори път като дойда на земята, бъдете готови за тогаз; тогаз ще приложите тези закони." В Откровението се говори, че когато затръби седмата тръба, тогава всички царства ще станат царство на Господа и ще настъпи едно царство, ЦАРСТВОТО НА ВИДЕЛИНАТА. Някой казват: „Новото е опасно." Не, Новото носи Живот. Досега сме имали синове на тъмнината, които са водили война, строили са затвори, убивали са, създали са настоящия ред и порядък в света. Ние революция не правим, но създаваме Новото. Когато старото остарее, ние му показваме пътя, по който може да се подмлади. Христос казва: „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Небесно." НЯМА ПО-ХУБАВО ОТ ТОВА ДА СТЕ СИНОВЕ НА ВИДЕЛИНАТА; ще имаш работа с разумни същества. Тези ангели аз всеки път ги срещам по горите. Когато отивам по горите, отивам да срещна някой от тези ангели (но когато съм сам). Аз казвам, че отивам на размишление. Не, на рандеву отивам. Христос всяка вечер отиваше на рандеву - да се разговаря с тях. При големи страдания, когато дойде някой от тези братя, ще имаш нещо реално. Ако можеш да привлечеш хора при разумния Господ, направи го. Аз Господа горе още не съм Го видял, но Го виждам между разумните хора. Там, гдето на земята Той е живял, много пъти съм ходил, и вие може да отидете. Това не е една привилегия. Та казвам, трябва да станете синове на Виделината. Сега сте синове на земята, на обикновеният живот на заблуждението. Големите страдания, които по някой път изпитвате, това са опити, за да се освободите от ограниченията, в които се намирате. Но някой път дойде вдъхновението, но после спираш и казваш: „Не му е сега времето" и оставаш за друг път, за друго прераждане. И после казваш: „Христос, като дойде, ще ни възкреси." Второто възкресение, това са хората, които ще станат Синове на Виделината. Второто възкресение е епохата, в която ще дойдат Синовете на Светлината, за да устроят бъдещия живот. Те няма да разрушават този свят, но ще строят бъдещия живот. Синовете на Светлината идват на земята единствено, за да видят Любовта, защото и те обичат да се влюбват. По който начин и да мислите, онова, което носи мир на душата, то е любовта; онова, което носи мир на ума, то е Божествената Мъдрост. Ако не дойде Синът на Виделината в човека, той не може да се повдигне, не може да стане човек в пълната смисъл на думата. Та отсега нататък вие учете Любовта. Няма учител за Любовта. Ако имате син или дъщеря, оставете ги на Бога, Той да ги научи, не се месете в дълбоките работи на човешката душа. Синовете на Светлината идат като Учители, които учат хората как да живеят. Ние разваляме своето щастие. Целият ни живот е изпълнен със съмнения, колебания, отчаяния; най-малките работи ни отчайват. Значи любовта ви не е силна още. Тази любов трябва да бъде така силна, както е силна у тези синове на Виделината. Някой казва: „Аз любя Господа." Ти може да Го любиш, но си невежа. Трябва да обичаш Бога, защото Бог ни обича. Но Бог не обича невежеството, гордостта. Гордостта е едно отклонение от правилното развитие на човешката душа. Ние не сме и за слабите характери, които лесно могат да се отклонят. Ако искат да ни откупят, целият свят да ни дадат, ние ще кажем: „Не." Ние предпочитаме да бъдем облечени в дрипи, отколкото да бъдем подкупени. Ние трябва да работим за своето освобождение. Когато дойдат Синовете на Светлината, вие ще бъдете в една среда, гдето всички ще ви обичат. Ще бъдете в небето, в рая. Рая още от земята не е вдигнат и като станете Синове на Светлината, всяка година ще ви дават по един билет да ходите в рая и ще ви дават от плодовете на рая. Някой казват, тия неща са високи, не са за нас. Науката не може да се влее наведнъж в човека. Хиляди години сме учили и още хиляди години ще учим. Всякога трябва да има един учител, който да покаже какви са законите на щастливия живот.
Като говоря за молитвата, разбирам молитвата като работа, за да станеш здрав: ще работиш, за да бъдеш здрав. Ако аз се моля, аз се повдигам. Ако имаме добродетелите на света, ще бъдем като света. Ние можем да използваме благата, които Бог ни дава, понеже ние може да имаме най-добрите условия да станем ученици на и служители на Синовете на Виделината. И тогаз, като ходите в света, ще имате магическата тояжка, ще знаеш, че имаш една сила, с която разполагаш. Когато някой ме пита: „Вярваш ли в Бога?", аз го стискам за шията и го питам: „Вярваш ли в Бога?" - „Вярвам" - и го пускам. Болния човек ще го сграбча за гушата и: „Вярваш ли в Бога?"-„Вярвам" - и го пускам. „Ставай тогава от леглото." Щом не вярва, казвам му: „Ще заминеш за другия свят" удушавам го. Ако вие изтълкувате правилно тия символи: Един Син на Светлината, като влезе някъде, носи щастие и лекува. Ние се нуждаем сега да дойдат те повече, че да внесат щастие в домовете. Да бутнат със своите тояги и всички затвори да паднат; не само във физическите затвори, но и в духовните всички вериги да паднат от умовете ни и от сърцата ни. И тогаз те ще кажат: „Излезте сега, свободни сте."
СИНОВЕТЕ НА ВИДЕЛИНАТА ВИ ПОКАНВАТ НА РАБОТА. В ТОЗИ БОЖЕСТВЕН ДЕН, КОГАТО СЕ РОДИ ХРИСТОС, те дойдоха отгоре и пеяха, и видяха, че светът не е още готов, и казаха: „Втори път като дойдем, ще турим ред и порядък." И като дойдат, ще запеят и тогава ще кажете като онези овчари: „Да отидем да видим."
ДА СТЕ СИНОВЕ НА ВИДЕЛИНАТА.

4) СЪОБЩЕНИЕ ЗА БРАТСКА СРЕЩА НА МЛАДЕЖИТЕ

До ръководителите на учениците на Всемирното Бяло Братство

Любезни брат .../М. Краев/...,

Цяла година ние работим в полята и долините на живота, защото там растат и зреят пшеницата и лозата - хлябът и плодът на живота.
Но трябва и едно възлизане по върховете на Планините, дето са главите на всички извори, що поят долините и полята и дето светлината говори най-дълбоко и най-чисто.
Тази година братската среща на младите ученици ще започне на 12 юлий - Петровден. Ще трае три дни и след това - на 7-те Рилски езера!
Темите, върху които ще работим, са:
 1. Основните идеи, които Учителят е изложил в лекциите и беседите през тази година.
 2. Новото, което иде!
Понеже главната цел на срещата ще бъде екскурзията, желателно е, които дойдат, да бъдат добре екипирани - с дебели дрехи, завивки и по възможност с палатки или платнища. При това екскурзията може
да трае няколко седмици. Така че онези, които могат да останат по-дълго, да имат предвид това.
Добре е тези, които имат възможност, да донесат сурови продукти, които са тъй необходими във време на срещата.

На срещата и екскурзията могат да присъствуват всички ученици - и от двата класа.

Нека ръководителите имат добрината да съобщат, по възможност най-скоро, вероятния брой на тия, които ще дойдат, за да може да се нареди разквартируването им в София.
Отговорете на следния адрес: Жечо Панайотов, ул. Опълченска N66, София.

С братски поздрав: Георги Радев

„Изгрев", 14. VI. 1930 г.

5) НАРЯД

ПРАВИЯТ ПЪТ

(За учениците на Всемирното Бяло Братство за 1930/31 година)

Упражненията почват от 4.30 часа сутринта всеки неделен ден.

Първо четириседмичие

ЗА ИДВАНЕТО НА БОЖИЯ МИР

I седмица, 21 септември - неделя

 1. Молитвата на Данаила (Данаил гл.2 от ст.19-23 включително, без последния ред).
 2. Добрата молитва.
 3. Ев. от Йоана гл. 1, цялата.
 4. Размишление върху Лозинката:

  „Желае, Господи, душата ми, във всичката своя пълнота да дойде Твоя Мир


  в моето сърце и в сърцата на всички, за да носим Мир и радост на всички страждающи, на всички онези, които Те чакат и да извършим всичко на земята, за Твоя слава. Благослови, Господи, нашето дело, което сега предприемаме, да е за слава на Името Ти на земята. Да бъде, Господи, тъй, както си казал: „Мир ви оставям, Моя Мир ви давам."

  (В размишлението ще се молим на Бога да ни се даде начин да бъдем разумни, да носим мир навсякъде, както е казано в Писанието: „Имайте мир с всички човеци." Човек трябва да се намира в мир с всички добри хора. Не само да дойде мир, но като дойде, да можем да мислим, да работим и да постигнем.)

 5. Молитва на Царството.
 6. Гимнастическите упражнения.

II седмица, 28 септемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 2 цялата.

III седмица, 5 октомврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна
гл. 3.

IV седмица, 12 октомври - неделя

Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 4.

Второ четириседмичие

ЗА ИДВАНИЕТО НА БОЖИЯТА СВЕТЛИНА

I седмица, 19 октомврий - неделя

 1. Молитвата на Данаила.
 2. Добрата молитва.
 3. Ев. от Иоанна гл.5
 4. Размишление върху Лозинката:
  „Да дойде Твоята Светлина, Господи, и да възсияе Лицето Ти върху нас, както Ти си казал: „Аз съм Светлината на света", така Твоето Слово да бъде светлина за нас. Така да просветнат делата ни пред света, че като ги видат человеците, да прославят Тебе."
  (Да имаме светлина, необходима за всяка една работа. За да знаем как да направим нещо и да сме доволни, необходимо е светлина. Така да ни изпълни светлината, че във всичките работи да можем да възприемем и мислим доброто.)
 5. Пътя на живота.
 6. Гимнастическите упражнения.
   

  II седмица, 26 октомврий - неделя


Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 6.

III седмица, 2 ноемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 7.

IV седмица, 9 ноемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна
гл. 8.

Третото четириседмичие

ЗА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ

I седмица, 16 ноемврий - неделя

 1. Молитвата на Данаила.
 2. Добрата молитва.
 3. Ев. от Иоанна гл. 9.
 4. Размишление върху Лозинката:
  „Господи, да дойде Твоето Милосърдие върху нас, защото си казал, че Ти си благ. милосърд и благоутробен и да бъдем ние подобие на Тебе, Господи, така че аз и всички да познаем, че Ти си многомилостивия и благоутробния Господ, Който спасяваш всички."

  (Ако в душите ни не проникне Божието милосърдие, ние ще имаме едно състояние на закоравяване, няма да имаме лекота и не ще можем да учим и да работим.)

 5. Молитвата на Духа.
 6. Гимнастическите упражнения.

II седмица, 23 ноемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 10.

III седмица, 30 ноемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 11.

IV седмица, 7 декемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 12.

Четвърто четириседмичие

ЗА СЪШЕСТВИЕТО НА БОЖИЯ ДУХ

I седмица, 14 декемврий - неделя

 1. Молитвата на Данаила.
 2. Добрата молитва.
 3. Ев. от Иоанна гл. 13.
 4. Размишление върху Лозинката:
  „Да се изпълни, Господи, Словото Ти, което както си казал: „Стойте в Ерусалим, докато се изпълните с Духа Святаго." Ние стоим пред Твоето лице, Господи, и молим Ти се, изпълни ни с Твоя Свят Дух, за да носим благата вест на Твоето Слово на всички, които Те очакват.

 5. Молитвата Лозинката.
 6. Гимнастически упражнения.

  II седмица, 21 декемврий - неделя


Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 14.

III седмица, 28 декемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна
гл. 15.

IV седмица, 4 януарий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна
гл. 16.

Пето четириседмичие

ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО

I седмица, 11 януарий - неделя

 1. Молитвата на Данаила.
 2. Добрата молитва.
 3. Ев. от Иоанна гл. 17.
 4. Размишление върху Лозинката:
  „Господи, понеже Ти си направил човека по образ и подобие Свое, молим Ти се, подкрепяй душите ни, за да пазим всякога това велико благо, което си ни дал, за да бъдем всякога здрави ние и всички и да Те славим задружно през всичките векове. Ние се молим живота и здравето, които си ни дал, да ги употребим заТвоята слава на земята."

  (Ще искаме светлина върху вътрешната страна, на която почива живота и здравето.)

 5. Молитва на Триединния Бог.
 6. Гимнастическите упражнения.

  II седмица, 18 януарий - неделя


Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 18.

III седмица, 25 януарий - неделя

Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 19.

IV седмица, 1 февруарий - неделя

Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 20.

Шесто четириседмичие

ВЪРХУ КРАСИВОТО И ДОБРОТО В ЖИВОТА

I седмица, 8 февруарий - неделя

 1. Молитвата на Данаила.
 2. Добрата молитва.
 3. Евангелие от Иоанна гл. 21.
 4. Размишление върху Лозинката:
  „Благодарим Ти, Господи, за всичкото добро и всичката красота, които си внесъл в нас. Молим ти се, подкрепяй ни винаги да пазим това добро и тази красота като най-ценното на нашата душа и те да бъдат най-доброто благоухание пред Твоето Лице, за да бъде всичко това в мен и във всички за Твоя слава".

 5. Отче наш.
 6. Гимнастическите упражнения.

II седмица, 15 февруарий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Матея гл. 7.

III седмица, 22 февруарий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Матея гл. 8.

IV седмица, 1 март - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. Матея гл. 5.
Горното е за първото полугодие. През второто полугодие ще се повтори същото, като се почне от 8 март 1931 година.
Почивка (пост) последния петък на всеки месец - 35 часа. За четене през годината: беседите 8 серия; четиритях евангелия и от другите части (книги) на Библията.
Изгрев, 30 Август 1930 год.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×