Jump to content
Ани

Наряди за 1940 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1940 година

 1. Обични братя, 14. VIII. 1940 год. - наряд за събора.
 2. Обични братя, 14. IX. 1940 год. - наряд за 22. IX., есенното равноденствие.
 3. Любезний брат, 18. XII. 1940 год. - (за беседите)

1) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава Ви се, че тазгодишната братска среща ще стане в съответните кръжоци на Братството по следния начин.

Първи ден, 28 август 1940 г., сряда.

В пет часа сутринта - събрание в салона на Братството. 1. Добрата молитва. 2.91 псалом.
 1. „Духът Божий".
 2. Евангелие от Йоана, гл. 12, ст. 10-20.
 3. Размишление: „Бог е Любов и които Му служат, с Любов да Му служат."
 4. Четене беседата: „Учение и работа" (из книгата със същото заглавие).
 5. Молитвата на Царството.
 6. Отче наш.
 7. Гимнастически упражнения.

Втори ден, 29 август 1940 г., четвъртък.

Часът и редът както в първия ден, само че ще се четат Евангелие от Матея, гл. 15, ст. 10-20 и беседата „Послушание" (из книгата „Учение и работа").

Трети ден, 30 август 1940 г., петък.

Часът и редът както в първия ден, само че ще се четат Евангелие от Лука, гл. 19, ст. 10-20 и беседата „Посвещения в живота" (из същата книга).
През трите дни ще има общ обед.
Всеки да си определи своя принос на Господа, според както Бог е вложил в сърцето му.
Моля, съобщете настоящето на околните села, дето има кръжоци. За получаването на настоящето, моля, отговорете с отворена картичка.
Поздрав до всички братя и сестри.
14 август 1940 год.,
Изгрев - София.

С братски поздрав: П. Епитропов

2) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава ви се, че праздникът 22 септемврий ще се отпразднува в 5 часа сутринта по програмата на 22 март т. г., а именно:
 1. Добрата молитва.
 2. Молитвата на Царството.
 3. Евангелие от Йоана, 10 гл., 10-20 ст.
 4. Евангелие от Лука, 15гл., 1-1 Ост.
 5. Евангелие от Марка, 9 гл., 9-21 ст.
 6. Евангелие от Матея, 18 гл., 18-30 ст.
 7. „Духът Божий".
 8. Отче наш.
 9. „Познаването на Любовта носи вечния живот" (З пъти).
 10. Гимнастически упражнения.
При братската вечеря в 7.30 часа ще се повтори утринният ред.
Тая програма важи само за 22 септемврий, а не за цялата година.

* * *

 1. През годината ще се проучават Библията и беседите по следния начин: Всеки ден ще се прочитат посочените стихове от Библията и ще се размишлява върху тях. Също така всеки ден ще се прочита по една страница от беседите с размишление върху прочетеното. В следващата по-долу таблица са посочени за всеки ден стиховете и страницата от беседите. Стиховете са посочени за цялата година, а страниците от беседите - до 1 януарий и то засега само от книгата „Учение и работа". Допълнително ще се посочат страници и за останалите дни. В другото свободно време на деня - проучване на Библията и на беседите по свобода.
 2. Всеки ден в специална тетрадка ще се записва една от добрите мисли, които минават през ума. Всичко хубаво и добро в света иде от Божествения свят.
 3. Всеки ден ще се направи по едно микроскопично добро дело.
За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта.
Поздрав на всички братя и сестри.
Изгрев - София,
14. IX. 1940 год.

С братски поздрав: П. Епитропов

3) ЛЮБЕЗНИЙ БРАТ............................... ,

Желая да ви направя следните съобщения:
 1. В тазгодишната програма за работа беше предвидено за четене по една страница от книгата „Учение и работа" всекидневно. След Нова година вместо от тая книга, ще се чете по една страница всеки ден от книгата „Божествен и човешки свят". Ще се прочете тая страница, която се падне при отваряне на книгата. Страницата ще се прочете и ще се размишлява върху четеното. Останалите точки на наряда остават същите.
 2. Списание „Житно зърно" от 1 януарий 1941 год. ще се дава безплатно на всички, които правят задачата с левчетата. Автоматично всеки, който прави задачата, се смята абонат на списанието. От това се вижда какво голямо значение се отдава на правенето на задачата. Тези братя и сестри, които са били досега абонати на списанието, трябва да си внесат абонамента за тези години, за които не са платили - включително и 1940 година. А тези абонати на списанието, които не правят задачата, ще продължават да получават списанието срещу абонамента - както досега. Пращам ви тук приложен списък на тия лица от Вашия град и околията, за да можете с течение на времето да съберете абонамента от тях и да го пратите. Същевременно нека всички братя и сестри запишат нови абонати за списанието отвън. То трябва да проникне нашироко във външния свят. Ако е възможно, нека всеки брат или сестра да запише по един нов външен абонат. Които желаят, могат да абонират със свои средства някои читалища в града и в околните села.
 3. Знае се, че задачата с левчетата почва всяка година на 30 октомврий. Числото на братята и сестрите, които правят задачата с левчетата, в сравнение с броя на всички братя и сестри в България, е много малък. Затова нека всички братя и сестри да развият усилена дейност за записване на нови лица, които да правят задачата. Освен братята и сестрите в школата, могат да се поканят да правят задачата и някои лица отвън, които са много подготвени и симпатизират на тези идеи. Нека тая година, с усилена дейност, поне да удвоим, ако не утроим, броя на лицата, които правят задачата. Нека всеки брат или сестра се ангажира да намери поне по още едно лице, което да запише за задачата. Усилия в това направление да се направят както от братята и сестрите от града, така и от тия в селата. Моля, кажете на новите лица, които за пръв път се записват сега за задачата, че няма да внесат сега никакви суми, а на 30 октомврий 1941 г. Те ще почнат да получават беседите от „Божествен и човешки свят" нататък. Ако новозаписаните лица внесат сега още сумата за изтеклата година, ще получат всички книги, които са излезли през изтеклата задач на година. Сегашната задачна година почва от книгата „Божествен и човешки свят".
  Правенето на тая задача е необходимо преди всичко затова, защото така всеки ще има на разположение материал за проучаване, а именно беседите на Учителя. А тяхното проучаване е най-важната работа на ученика. Защото от ученика се изискват две неща: учение и работа.
  От друга страна, от изпратените тая есен нови списъци от разни градове, виждам, че не фигурират някои братя и сестри, които досега са си правили задачата. За това може да има две причини: едната причина може да е, че не могат да продължават задачата занапред; а другата може да е, че засега отлагат внасянето на сумите. Ако е последната причина, можем да ги почакаме още известно време, догдето довнесат. Ако е първата причина, то трябва да им се каже следното:
  Те усещат мъчнотия във внасянето на сумата, понеже искат да я намерят изведнъж отнякъде, когато дойде датата 30 октомврий, а пък в това могат да се срещнат трудности. А пък нареждането е да се пуска всеки ден по 1 лев в една касичка. Тогава много по-лесно, по-незабелязано ще се събере нуждната сума и ще бъде готова в деня на внасянето. Това има и друго значение: при пущането на лева ще се произнася и една формула, която представлява и един вид молитва към Бога: изпраща се силен зов и силна мисъл, щото цялото човечество да работи за Бога, да жертвува за Бога, да прояви милосърдие.
  Книгата „Божествен и човешки свят" и другите беседи от Учителя, които се пращат за задачата, няма да се продават отделно.
 4. Има няколко беседи, излезли досега, и които занапред ще излизат, за които ще се прави изключение. Те са беседите, които имат за цел да проникнат идеите на Учителя всред широките народни маси в градовете и селата, между всички съсловия. Такива са например: „Новият ден", „Големият брат", „Учителят говори", „Свещени думи на Учителя", „Песни от Учителя", „Паневритмия", „Живот за цялото". Нека всеки, който желае да работи за тяхното разпространение, да съобщи на ръководителя по колко книги желае и от кои, и ръководителят да прати общия брой на поръчката. Това да става от време на време през годината. Това е важна работа и даже много важна работа, защото по този начин всеки ученик ще работи не само за свое собствено повдигане, но и за проникването на идеите в обществото. Тази работа е най-належаща в днешната епоха, която е преходна между една стара култура и една нова, която се ражда. Ние трябва да направим всичко възможно, щото великите нови идеи да станат достояние на всички готови души във всеки град и село. А такива готови души, които жадуват и копнеят за високи идеали, но няма кой да им каже, са в изобилие във всеки град и село в България. Те трябва де се намерят, трябва да им се каже само една дума и да им се занесе само една беседа, за да кажат: „За това чакахме цял живот, за това копнеехме в душите си. Всичко това е тъй близко до нашите души! То ни е тъй понятно. Ние това сме търсили."
  Всички копнеят за преустройство на света в духа на великите Божествени идеи. Но това не е механичен процес. Пробуждане на новото съзнание чрез разпространение на новите идеи в света е необходимо за идването на новия живот на земята.
 5. Беседата „Новият ден", като много навременна, излезе във второ издание в нови 3,000 екземпляра, понеже първото издание се изчерпа. И сега пак, както лани, трябва да се направи всичко възможно за неговото проникване в масите. Затова, нека в едно от най-близките събрания ръководителят да запита всички братя и сестри по колко екземпляра желаят от нея, за да я разпространят между свои приятели и познати. И тогава ръководителят да направи обща поръчка. След като се пласират, той да събере сумите и да ги изпрати.
 6. От настоящото писмо, моля, пратете във всички околни села, дето има кръжоци, по един екземпляр, за да се прочете и от тях за изпълнение.
Ако брат Епитропов мине навреме, сумите могат да се дадат нему, а ако не мине навреме, те да се изпратят на мен и то не с пощенска чекова сметка, а с пощенски запис.
Ако имате нужда от някои по-подробни разяснения на някои от горните въпроси, запитайте с писмо.
Изгрев,
18 декемврий 1940 година

С братски поздрав: /п/ Б. Боев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×